Sprawy procedowane min. przed kworum komisji oświaty Rady Gminy Bledzew w lutym i marcu 2018 roku

  Zainteresuj tematem więcej osób:


Strona 2 z 2

Stary Prezes 20-04-18 9:18

Odnośnie wpisu respondenta dotyczączącej jego pisemnej wypowiedzi cyt.:" A pan Bednarki no cóż męczy się zamiast przywieźć z pracy 100kg trotylu i przewietrzyć atmosfere."
Brak słów na takie pomysły. Jest tylko jedna na powyższe odpowiedź, za takimi insynuowaniami stoi człowiek niezrównoważony albo głupi.

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 26-04-18 10:14

Wymagania co do dokumentacji, które łączą UODO i RODO, to klauzule:

zgody,
informacyjne oraz
w zakresie udokumentowania umowy o powierzeniu przetwarzania danych.
Proces przejścia ze „starej” dokumentacji na „nową” można sprowadzić do czterech kroków:

Przeprowadź analizę stanu obecnego dokumentacji.
Wybierz docelową strukturę dokumentacji.
Wskaż brakujące dokumenty i braki w dokumentach na podstawie wyników inwentaryzacji danych oraz analizy ryzyka.
Stwórz i/albo uzupełnij dokumentację.

W związku z tym niektóre z dokumentów wypracowanych dotychczas będzie można nadal stosować. Do takich dokumentów możemy zaliczyć m.in.:

upoważnienia do przetwarzania danych,
ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania oraz
klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Część dokumentacji będzie wymagała uaktualnienia lub zostanie zastąpiona przez inne dokumenty, będą to m.in.:

polityki bezpieczeństwa,
instrukcje zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych czy
umowy powierzenia danych.
Warto także zwrócić uwagę na konieczność zweryfikowania zakresu informacji udzielanych osobom, których dane dotyczą, o przetwarzaniu ich danych. Pomimo dość rozbudowanych wymagań w tym zakresie pod przepisami UODO, prawdopodobnie pod przepisami RODO trzeba będzie te informacje znacząco uzupełnić.

Na podstawie przepisów RODO przedstawiam listę pozycji, która może zawierać następującą dokumentację ochrony danych według RODO:

Strategia bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa
Rejestr operacji przetwarzania danych osobowych
Polityka monitorowania i reagowania na naruszenia ochrony danych
Rejestr incydentów
Polityka zarządzania ryzykiem utraty prywatności (Privacy Impact Assessment)
Raport z analizy (Privacy Impact Assessment)
Procedura zarzadzania zmianą / zarządzania projektami (Privacy by Design)
Plan awaryjny / polityka zarządzania kopiami zapasowymi
Procedura zarządzania użytkownikami i dostępem
Standardy zabezpieczeń

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 16-05-18 13:33

Szanowni Czytelnicy.

Przedstawiam Państwu sprawy nie wymieniane w dokumentach Rady Gminy Bledzew w protokołach zamieszczonych na stronach BIP Urzędu Gminy Bledzew:

1. W miesiacu sierpniu 2017 roku ukrytoprzed Państwem upubliczniony od 2009 roku w BIP na stonie Internetowej BIP Urzedu Gminy Bledzew dokumet stanowiacy nieodwołane do dzisiejszego dnia Zarzdzenia Wojta Gminy Bledzew nr 24/16.

Pismo dotyczące polecenia wydanego przez LUW (data wpływu do urzedu Gminy Bledzew - lipiec 2016 r.) zawiera zlecenia wykonania usuniecia uwag pokontrolnych i jest adresowane do do Wójta Gminy Bledzew oraz do Członków Rady Gminy Bledzew. Zawiera nakaz kompleksowego zrealizowania zaleceń wydanych służbowo przez organ kontroli zewnetrznej działajacej w imieniu Wojewody Lubuskiego na czele której stał Z-ca Wojewody Lubuskiego.

Wyżej wymienione pisma z LUW (Jedno skierowane do Członków Rady, drugie skierowane do Wójta) w swoich treściach zawierają nakaz skierowany do Radnych Bledzewa oraz do Wójta Bledzewa, udzielenia odpowiedzi petentom na ich kilkadziesiąt nierozpatrzonych pism stanowiących skargi i wnioski.

Sprawy dotyczą spraw obywateli, i jako takie nie po to zostały przez nich wniesione do Urzędu Gminy Bledzew zarówno do Rady Gminy Bledzew jak i do Wojta Gminy Bledzew w 2015 roku, by ich nierozpatrzenie stanowiło jedyną poniżającą odpowiedź -brak odpowiedzi merytorycznej tylko zapowiedx zajęcia się sprawą i to wszystko do tej pory.

Ponadto, w zwiazku z zapisem zawartym w artykule nr 103 Statutu Gminy Bledzew, można stwierdzić analizując zawartoąć BIP Urzędu Gminy Bledzew, że Rada Gminy Bledzew od 2006 roku nie zamieściła wszystkich protkolów i złaczników z przeprowadzonych (odbytych przez radnych) sesji Rady Gminy Bledzew, a taki stan złamania prawa jest udokumentowany podpismi złożonymi przez Przewodniczacych Rady Gminy Bledzew poprzedniej i obecnej kadencji, pod przechowawanymi w w siedzibie rady w biurze rady, zebranymi przedmiotowymi protokolami, które swoim składem edytorskim dokumentują prcedowane zebrania powadzone przez ww. Radę podczas odbytych sesji i komisji Rady Gminy Bledzew.

Dokumenty zebrane w siedzibie rady same w sobie stanowią wystarczajacy dowód jawnego naruszenia paragrafu nr 103 Statutu Gminy Bledzew, bo nie zawieraja wymaganych prawem załaczników jak np. nagrań, co nie daje wyborcom oraz organom kontrolnym dostęp do informacji publicznej np. jakie faktycznie radni i urzednicy Gminy Bledzew podejmowali na odbytych sesjach wnioski i uwagi.

Brak w biurze rady sprawozdań od 2006 roku jako dokumentów napisanych i podpisanych przez przewodniczacych poszczegolnych komisji Rady Gminy Bledzew, które w wiekszości powinne dotyczyć udokumentowania sposoby załatwiania wnioskow i skarg mieszkańców, co wzbudza podejrzenia o umyślnym łamaniu praw obywatelskich wynikajacych z zapisów Ustawy o Samorzadzie Gminnym.

Przedstawione powyżej sprawy stanowią najistotniejszy i najważniejszy problemy nieprzestrzegania postanowień Statutu Gmiy Bledzew, w tym również stanowia te sprawy problem zapewnienia przez urzad gminy bledzew i radnych przestrzegania zapisów Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

W Gminie Bledzew w okresie od 2006 roku do chwili obecnej zastrzeżeń dotyczące postrzeganie sposbu wykorzystywania mandatu radnego i stanowiska Wójta Gminy Bledzew w skutek nienależytej realizacji obowiązków budzi największe zaniepokojenie mieszkańców Bledzewado, bo wśród osób Radnych i Urzędników Gminy są postrzegane postawy reprezentujace niewłąściwe ww. działania - odmowa zabrania głosu lekceważenie składanie obietnic słownych i na piśmie bez pokrycia ich stosownymi wymiernymi działaniami.

Ot, jakoś to będzie. Może petent się nie upomni setny raz. Więc my radni nie mamy się czym przejmować.

Doszlo już do takiego rozłamu na grupy w śród przewodniczących podkomisji Rady Gminy Bledzew, że gołym okiem widać, że cześć Członków Rady, osoby które dotychczas zostały wybrane na przewodniczących poszczególnych podkomisj, rady obecnej kadencji, jawnie i bez skrywania własnego stanowiska, nie wywiązują się w sposób zgodny z prawem z realizacji mandatu uczciwego radnego. Np. Przewodniczący komisji rewizyjnej od roku nie podejmuje sie rozpatrzenia pism si zawartych w nich spraw poleconych stosownym pisemnym i ustnym wskazaniem Przewodniczącego Rady Gminy Bledzew. Żaden Radny Rady Gminy Bledzew np. tym przypadkiem się nie interesuje i Radni nie przejmują się taką bezczynną postawą Przewodniczącego Komiisji Rewizyjnej Rady Gminy Bledzew.

Czemu ma służyć milczenie części radnych w bulwersujcej sprawie dotyczacej bezpowrotnego utracenia majątku Gminy BLEDZEW w kwocie 200 tys. zl (PLN). Sprawa dotyczy prób zdobycia funduszy na budoę łącznika do istniejacej szkoły dla szkoły dla kalas od I-IV i budowy nowego przedszkola. Zamiast zdobyc srodki na ich budowę gmina straciła mozliwość dofinansowania i zapłąciła za próbe zdobycia środków 200 tyś. zł firmie, która przygotowała wniosek o refinansowanie budowy, co w swoim piśmie do Urzędu Gminy Marszałek Województwa Lubuskiego określił jako wniosek źle sprzadzony nie dajacy sie procedować.

Wójt Bledzewa i zdecydowana większość Członków Rady ukrywa przed Bledzewiakami treść pisma Pana Marszałka w sprawie oceny przez Prawników LUM w Zielonej Górze złozonych wniosków na uzyskanie dofinansowania Na BIP Urzędu Gminy Bledzew tego pisma nie zamieszcZono z obawy o reakcję Bledzewiaków na utratę przez Wójta Gminy Bledzew 200 tyś PLN, gdyż te pismo rzetelnie przedstawia całą prawdę o tej sprawie.

Wojt Gminy Bledzew nie zapewnil zabezpieczenia interesu Gminy Bledzew w podpisanej umowie na profesjonalne wykonanie dokumentów trzech wniosków, co było niezbednym wymogiem udziału w rozpatrywaniu mozliwosci otrzymania takiego dofinansowania na jakim zależało Gminie Bledzew.

Otoż w trakcie pośpisznie organizowanych i słabo przygotowanych dzialań ze strony pracowników Urzędu Gminy Bledzew doszło do nieskontrolowania wykonania pracy, bo zabrakło do tego celu niezbędnego czasu na właściwy odbiór pracy wykonanej prtzez firmę wykonawczą, co było do przewidzenia z uwagi na fakt, ze Wójt Gminy Bledzew na ten czas wziołurlop i pozostawił na stanowisku wyznaczonego na miesiac stosownym zarzadzeniem Zastępcę - pana Sekretarza Gminy Bledzew, który jak przewidywał Wójt jednak nie dał sobie rady z tak wążną dla Gminy sprawą.

Dlaczego Wojt nie informuje o tej sprawie Bledzewiaków można zrozumieć, gdyż nie jest to wszak powód, by się o tym publicznie chwalić.

Jakie konsekwencje zostaly wyciagniete z tej sprawy?

Urząd Gminy Bledzew lub Rada Gminy Bledzew ma obowiązek poinformować o szczegółach całej sprawy.

Tym czasem bledzewiakom nie podano do wiadomości ogólnych informacji o przyczynach i skutkach tej sprawy. Dlaczego od roku nie ujawniono tej sprawy, wszak znanej Radnym Gminy Bledzew?

Wójt Gminy Bledzew od kiedy wplynęla opinia Marszalka Lubuskiego do Urzędu Gminy Bledzew w sprawie oceny wykonania projektów zamówionych w prywatnej firmie wniosków o dofinansowanie budowy zespołu przedszkolno szkolnego wraz z łącznikiem, nie podjął działań zmierzajacych do odzyskania utraconych 200 tys. PLN gminnych pieniedzy wydanych jak się okazałao na bezwartościowe dokumenty wniosków jak juz napisałem, stanowiacych usługę publicznego zamówienia zrealizowanego przez Wójta Gminy Bledzew.

Rzadko się spotyka taki fakt, że Zamawiajacy podczas realizacji najwiekszej i najdroższej sprawy dla GminyBledzew udaje się w decydyjącym momencie realizacji przedsięwzięcia na urlop i opuszcza Urząd, wtedy kiedy trzeba w zdwojony sposób działać, czuwać i pilnować właściwego zrealizowania przez podwładnych związanych z tym zamówieniem spraw.

Powyższe dostarcza zaniepokojenie i powoduje obawę, jak tak dalej bedzie rządził Wójt to Gmina Bledzew wkońcu zbankrutuje.

Moim skromnym zdaniem Wójt Bledzewa, bał się wziąć na siebie odpowiedzialność za odbiór wniosków od Wykonawcy zamówienia publicznego i dlatego pozostawił z tą sprawa Sekretarza Gminy Bledzew, którego na okres swojej nieobecności Zarządził Zastepcą Wójta, co miało odpowiedzialność za zgóry wkalkulowane przez Wójta fiasko nienależytego przeprowadzenia postępowania z uwagi na fakt, że musiał wiedzieć czym grozi spowodowanie przez niego przypisanie wadliwej prawnie umowy dlatego zepchął sprawę na podwładnego.

Całkiem sprytne posuniecie!

Czy wolno Urzędowi Gminy Bledzew lub Radnym Rady Gminy Bledzew nie informować o tej sprawie bledzewiaków w dużo szerszym zakresie niż tylko za pomocą zapisu protokołu "dokumentujacego" przebieg sesji rady?

Otóż nie wolno. A jedna na BIP tej informacji nie zamieszczono i pisma z LUM w Zielonej Górze w tej sprawie cierpko oceniającego stan niewłasciwie załatwionych spraw.

We wrześniu 2017 roku z Biura Rady Gminy Bledzew do Wojewody Lubuskiego w tej sprawie skierowana została skarga grupy radnych, której treść wymienia wiele informacji dotyczących osoby radnego Przewodniczącego Rady Gminy Bledzew z KW Leszka Zimnego wspierającego Wójta. Np. nie podejmuje udokumentowanej incjatywy zmierzającej do skutecznego odzyskania zagubionych pisma skargi z dnia 13.11.2015 roku przez zwolnionego w maju 2016 roku pracownika, który był zatrudniony na zastępstwo do prowadzenie Biura Rady Gminy Bledzew.

Moim skromnym zdaniem niewłaściwa organizacja wykonywania zadań Urzędu Gminy Bledzew, umożliwiła radnym nienależyte podejście do ich obowiązków oraz sprawia, że radni KW pana Leszka Zimnego i KW Pana Ptaśnika nie podejmują żadnej krytyki dla podejmowania przez Wójta działań polegających na nieetycznym jego zachowaniu, którego cecha charakterystyczna jest to, że osoba przełożonego, którego pracownik dyscyplinarnie został zwolniony z pracy w biurze rady, który uzyskał z kontroli zewnetrznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w lipcu 2016 roku ocenę negatywną mimo niewykonania do chwili obecnej zaleceń pokontrolnych otrzymał od Wójta Gminy Bledzew na przełomie 2016 i 2017 roku nagrode pieniężną. To niedopinguje pozostałych urzedników do właściwego wykonywania powierzonych im zadań. a Wójt twierdzi, że ma do takiego postępowania prawo i tak odpowiada zainteresowanym ta sprawą radnym.

Krzysztof Bednarski

z Bledzewa

Odpowiedz CytujWróć do tematów

Adres tej witryny: https://bledzew.istrefa.com

istrefa gmina Bledzew | istrefa powiat międzyrzecki | istrefa lubuskie | istrefa Polska

Bledzew - wieś, gmina wiejska, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie - portal lokalny
Kod pocztowy: 66-350


Info

  • Strona nie wymaga rejestracji ani logowania.
  • Każda nowa wypowiedź jest anonsowana na stronie głównej.

Szukaj...


Zgłoś problem...

Zgłoś problem techniczny związany z działaniem portalu.

Zgłoś problem