Sprawy procedowane min. przed kworum komisji oświaty Rady Gminy Bledzew w lutym i marcu 2018 roku

  Zainteresuj tematem więcej osób:


Strona 1 z 2

Gość 15-04-18 20:48

Dęblin, 15.04.2018 rok
Krzysztof Bednarski
Ul. Starodworska 12
66-350 Bledzew

Radni Rady
Gminy Bledzew
Ul. Kościuszki 16
66-350 Bledzew

Dotyczy: spraw procedowanych min. przed kworum komisji oświaty Rady Gminy
Bledzew w lutym 2018 roku

Szanowni Państwo Radni
W związku z pozytywnie przegłosowanym w dniu 21.02.2018 roku przez Radnych Komisji oświaty (...), wnioskiem dotyczącym skierowania zapytania do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze (LUM), krótko mówiąc w sprawie dotyczącej możliwości procedowania niezakończonej sprawy zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na ul. Cystersów i Starodworskiej w Bledzewie, które to głosowanie radnych miało miejsce na wniosek przewodniczącego ww. komisji i zostało przeprowadzone, po prawie godzinnej dyskusji z delegacją przedstawicieli inwestorów wybudowanych na terenie rejonu MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie domów jednorodzinnych, a udokumentowanie wspomnianej wcześniej dyskusji podczas komisji oświaty (…) Rady Gminy Bledzew w dniu 21.02.2018 roku zawiera min. nośnik danych w pliku elektronicznym przechowywany w siedzibie Biura Rady Gminy Bledzew przy ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew oraz zapisany jest na płycie CD „R” i znajduje się w zbiorze dokumentów dokumentujących przebieg ww. posiedzenia niniejszym zwracam się do Szanownych Państwa Radnych z następującymi wnioskami i skargami:
1. Wnoszę o zapoznanie się przez wszystkich Radnych Rady Gminy Bledzew z całością zarejestrowanej na nośniku danych treścią posiedzenia. W szczególności proszę wszystkich Radnych Rady Gminy Bledzew o uważne zapoznanie się z częścią nagrania przedmiotowej dyskusji z delegacją inwestorów, wnioskujących o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego na rejonie MJ-1, których nazwiska wymienia protokół posiedzenia.
2. Wnoszę o zapoznanie się z treścią art. 96 pkt. 1 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kontekście podjętej jednomyślnie przez radnych ww. komisji uchwały o skierowanie przedmiotowego zapytania, o którym jest mowa w przedmiotowym protokole sprawozdania Przewodniczącego ww. komisji i proszę o stwierdzenie niezgodności z obowiązującym prawem, pozytywnego przegłosowania przez radnych ww. komisji na wniosek Przewodniczącego tej komisji pisemnego zapytania do LUM w Zielonej Górze stanowiącego prośbę o wyrażenie zgody na wprowadzenie na rejon MJ-1, gdzie jest gaz służący do celu zaopatrzenia domów w ciepło, co moim skromnym zdaniem dokumentuje praktyczne podejmowanie przez radnych tej komisji niezgodnych z prawem działań, zmierzających w konsekwencji do usiłowania procedowania wprowadzenia na rejon MJ1 obręb Bledzew w Bledzewie, gdzie do zaopatrzenia domów w ciepło przy zastosowaniu pieców gazowych jest dostępny w sposób ciągły gaz dostarczany przez zawodowego dostawcę gazu EWE Energia sp. z o.o. dostarczany bez zakłóceń od października 2005 roku. Niniejszym zaświadczam szanownym Państwu Radnym, że gaz jest dystrybuowany przez zawodowego dostawcę firmę Media Odra Warta (MOW), a obecnie EWE Energia sp z o.o. z siedzibą rejonu w mieście powiatowym dla Gminy Bledzew w miejscowości Międzyrzecz. Potwierdzam niniejszym tym radnym którzy o tym jeszcze nie wiedzą, co potwierdza nagranie, które nie zawiera żadnej zarejestrowanej stanowczej wypowiedzi ze strony biorących w tym posiedzeniu uczestników, że ktokolwiek z uczestników jednoznacznie potwierdza fakt, że cały czas na rejon MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie, gdzie mieszkam od 2006 roku jest przesyłany gaz w ilości umożliwiającej realizację planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew na terenie ulic Cystersów i Starodworska w Bledzewie, zgodnie z wnioskiem skierowany przez Wójta Gminy Bledzew do MOW, którym Wójt Gminy Bledzew uzyskał uzgodnienie z zawodowym dostawcą gazu MOW, a obecnie EWE Energia sp z o.o. (dokument jest przechowywany w siedzibie Gminy Bledzew), zapewnia w ramach wykonywania postanowień obowiązującego obecnie planu zagospodarowania umożliwiające niczym nieprzerywaną dystrybucję gazu za pomocą nowo wybudowanej w 2002 roku bardzo dobrej jakości sieci gazowej. Ta ww. sieć gazowa w Bledzewie została następnie w drugiej kolejności rozbudowana w roku 2005 na ulicach zlokalizowanych w pobliżu siedziby Urzędu Gminy Bledzew i powstała w czasie realizacji przez Gminę Bledzew inwestycji opłaconej z środków pozyskanych przez ww. gminę w ramach realizacji programu SAPARD przez UE. Celem tej inwestycji w Bledzewie w roku 2002 było umożliwienie dowiązania całego terenu rejonu MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie oraz części przylegających do trasy tej sieci gazowej sąsiadujących z tym rejonem działek budowlanych, w tym już w pierwszej kolejności wcześniej ta sieć gazowa wykonana została przez firmę EROWA z Międzyrzecza na potrzeby dowiązania wszystkich działek budowlanych zlokalizowanych na terenie całego ww. rejonu MJ-1 oraz dowiązania do niej działek budowlanych na terenie części rejonu MJ-4 i MJ-2 w Bledzewie - przylegających do ww. rejonu MJ-1. Jest zatem sieć gazowa czynna i wystarczająco zaopatrzona w gaz w pobliżu działek przedmiotowych inwestorów i w związku z tym jest możliwość pozyskania przez Inwestorów gazu do celów służących do zaopatrzenia ich domów w ciepło, w tym jest skąd otrzymać gaz służący do przygotowywania posiłków (gotowania), podgrzewania wody (cuw) (do prania mycia i kąpieli) oraz jest możliwość od 2005 roku pozyskania gazu na teren rejonu MJ-1 i do celów związanych z ogrzewania budynków jednorodzinnych (co). Można zauważyć przy odrobinie dobrej woli, że mój dom wybudowany w 2005 roku na rejonie MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie w którym wykorzystuję gaz z ww. sieci gazowej od października 2005 roku, obecnie przylegający do budynków wybudowanych przedmiotowych domów należących do Inwestorów w obecnej sytuacji zaprzecza twierdzeniom tych Inwestorów, że od 2005 roku istnieją problemy z gazem. Problemu z dostępem do gazu na rejonie MJ-1 nie ma i nigdy nie było. Więc niniejszym wnoszę do Państwa radnych, by zobowiązali inwestorów do dostarczenia przekonujących dowodów odmowy ze strony EWE Energia sp. z o.o. Międzyrzecza dostarczania do ich domów gazu. Śmiem niniejszym twierdzić, że Inwestorzy nie dołożyli właściwych starań w zakresie realizacji zadań wynikających z obowiązków dobrego Inwestora i dlatego nie mają dotychczas dostępu do gazu. Proponuję Inwestorom wziąć pod uwagę, że na rejonie MJ-1 są Inwestorzy, którzy bez problemu wykonali swoje obowiązki wynikające z uzyskanych pozwoleń na budowę domów wg. ich projektów budowlanych domy otrzymały gaz, który użytkują do chwili obecnej bez uwag pod adresem zawodowego dostawcy gazu na rejon MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie.
Poniżej dla ułatwienia Państwu Radnym dotarcie do dokumentu przedmiotowej Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska podaję link do strony Internetowej zawierającej ten dokument w formacie elektronicznym pdf. Niniejszym poniżej wskazuję Państwu ścieżkę dostępu w Internecie do dokumentu ww. Ustawy zawierającej przedmiotowy art. 96 pkt. 1:
www.piib.org.pl/ochrona-prodowiska-i-zabytkktyprawne-68/ochrona-prodowiska-aktyprawne-181/832-ustawa-z-dnia-27-kwietnia-2001-r-prawo-ochrony-prodowiska-
Z uwagi na przyjęcie przez Państwo Radnych bez najmniejszych uwag sprawozdania przedstawionego na sesji przez Przewodniczącego komisji oświaty (…) Rady Gminy Bledzew z komisji w dniu 21lutego 2018 roku, co dokumentuje stosowny protokół z sesji Rady Gminy Bledzew jako fakt stanowiący przejaw braku precyzyjnego stosowania zapisów wynikających z zapisów zawartych w dokumencie POP dla strefy lubuskiej w kontekście zaprezentowanych na nagraniu treści wypowiedzi komisji i gości komisji, których wypowiedzi zarejestrowane zostały na przedmiotowym nośniku danych, a które obecnie nie zostały przez radnych i urzędników właściwie wykorzystane i przeanalizowane oraz właściwie zaprezentowane opinii publicznej jako inny akceptowany na bazie przestrzegania prawa właściwy pogląd wyrażenia przez cały skład Rady Gminy Bledzew i urzędników Gminy Bledzew, to niniejszym w związku z powyższym przypominam Państwu pismo z dnia 16 grudnia 2014 roku uprawnionego urzędnika z LUM pana Wojciecha Kozieja występującego do Państwa Radnych z up. Marszałka Województwa Lubuskiego jako p.o. Dyrektor Departamentu Rolnictwa Środowiska i Rozwoju Wsi z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, które to pismo nawiązuje do zapisów Załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXXIII.206/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 marca 2013 r. oraz do zapisów zawartych w Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2002 r. Nr 17, poz. 171 z póź. zm.. Pismo to pierwszy raz dostarczyłem do rąk Przewodniczącego komisji oświaty (…) podczas pełnienia przez ww. radnego dyżuru w roku 2015, a dopiero w tym roku zostało stosownie zarejestrowane i przeczytane radnym Gminy Bledzew przez Przewodniczącego Rady Gminy Bledzew na sesji Rady i obecnie na stałe od stycznia 2018 roku pismo znajduje się w przechowywaniu w zasobach Urzędu Gminy Bledzew w siedzibie Rady Gminy Bledzew w Biurze Rady Gminy Bledzew i jest do Państwa Radnych dyspozycji. Pismo to stanowi zał. nr 1 do niniejszego pisma.
Proszę Szanownych Państwa o uważne zapoznanie się treścią zawartą w niniejszym zdaniu, która stanowi wskazanie na istotne w przedmiotowej sprawie pisemne wypowiedzi uprawnionego recenzenta dokumentu Program Ochrony Powietrza dla strefy lubuskiej (POP), które zawarł w piśmie z dnia 24 marca 2016 roku numer DW.II.721.1.4.2016 z Zarządu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Pismo stanowi zał. nr 2 do niniejszego pisma (pismo podpisał Pan Tender z LUM). Należy zważyć, że zawarte w nim treści zostały sformułowane przez uprawnionego recenzenta POP i są przedstawione językiem nie technicznym oraz prezentują wyrażone na piśmie stanowisko w kwestii interesujących Państwa Radnych, a o które Inwestorzy przedmiotowego spotkania zabiegali podczas udział w przedmiotowej komisji oświaty (…).
Zatem oba ww. pisma już zawierają zasady określające sposoby zaopatrzenia domów w ciepło dla wszystkich rejonów budownictwa mieszkalnego ww. strefy województwa lubuskiego i oparte zostały na przepisach stosownej ww. Ustawy. Pisma w prostych słowach informują min. o tym, że wszędzie tam, gdzie jest możliwość zastosowania do zaopatrzenia domów w ciepło jest dostępny gaz, to należy ten rodzaj paliwa wykorzystywać. Taka jest wola Zarządu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
Ponieważ obecnie nie dopuszcza się do zastosowania do ogrzewania domów i zaopatrzenia domów w ciepło do zastosowania na terenie rejonu MJ-1 paliw stałych na mocy obowiązującego obecnie prawa miejscowego Gminy Bledzew, to tym bardziej od dnia podjęcia przedmiotowej (zgodnie z zapisem art. 96 pkt. 1 w treści uchwalonej Uchwały z dnia 24 marca 2014 roku podjętej przez Zarząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (LUM) w Zielonej Górze, ten ostatni przez mnie wymieniony w niniejszym piśmie akt prawa określa obecnie obowiązujące prawo, które jak wart zauważyć, POP powstał na podstawie prawa zapisanego w obowiązującej Konstytucji RP, a uchwalenie POP w dniu 24.03.2014 roku było działaniem skonsultowanym i podjętym na mocy obowiązującego w Polsce prawa i nie podlega zmianie uchwałą Rady Gminy Bledzew wymienioną w przedmiotowym ww. piśmie urzędnika LUM w Zielonej Górze pana Wojciecha Kozieja.
Szanowni Państwo Radni z uwagi, że na rejonie MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie jest od roku 2005 do chwili obecnej cały czas jest możliwość realizacji zaopatrzenia domów w ciepło za pomocą sposobu dopuszczonego na ww. terenie prawem miejscowym, w tym jest to sposób zgodny z uchwaloną Uchwałą Zarządu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i jako, że jest to jedno z trzech rozwiązań podstawowych obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego terenu na rejonie MJ-1 i pozostałych rejonach objętych tym planem tj. MJ-2, MJ-3, MJ-4 i MJ-5, to zadziwia w podejmowanych przez Państwa Radnych Gminy Bledzew jest fakt brak pewnego pożądanego typu konsekwencji, bo obecnie procedowana przez Wójta Gminy Bledzew za Państwa Radnych wiedzą zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, która nie obejmuje pozostałych rejonów tego planu zagospodarowania jak np. MJ-2, MJ-3, MJ-4 i MJ-5 musi niejednego tylko Bledzewiaka zastanawiać.
Ponadto należy w związku z zarejestrowanym nagraniem przebiegu przedmiotowej komisji oświaty (…) z dnia 21.02.2018 roku zauważyć następujący zadziwiający fakt, że biorący udział w przedmiotowej komisji Radni i ich Goście nie zauważają, że na terenie rejonu MJ-4 obręb Bledzew w Bledzewie wybudowano już dwa budynki mieszkalne, a w związku z tym, że dwa lata temu jeden z Inwestorów zakończył proces budowy domu, to niniejszym pismem zawiadamiam Szanownych Państwo, że wnoszę do Rady Gminy Bledzew, o spowodowanie wyjaśnienia sprawy, dlaczego wbrew obowiązującym od 2001 roku w planie zagospodarowania przestrzennego zapisom Inwestor, który wybudował dom na terenie ww. rejonu MJ-4 od dwóch lat wykorzystuje do zaopatrzenia domu paliwo stałe mimo, że rejon MJ-4 jako obręb Bledzewa, nigdy dotąd nie podlegał zmianom obsługi technicznej, ani zmianom obsługi prawnej w zakresie organizacji przestrzennej sposobu zaopatrzenia domów w ciepło na tym rejonie, to Inwestor wykorzystuje paliwo stałe do zaopatrzenia domu w ciepło.
3. W związku z powyższym niniejszym, tą drogą wnoszę do Radnych Rady Gminy Bledzew w trybie pilnym o wyjaśnienie mi na jakiej podstawie prawnej innej niż miejscowe prawo zapisane w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego, opiera się na rejonie MJ-4 możliwość wykorzystywania do zaopatrzenia domu w ciepło pieca na paliwo stałe, z uwagi na ww. przytoczony akt prawa miejscowego sposób obecnego zaopatrzenia domu przez Inwestora jest sprzeczny z zapisem w planie, który jasno wymienia, że zaopatrzenie w ciepło realizować należy przy zastosowaniu gazu, energii elektrycznej i paliwa płynnego?
4. Proszę by podczas udzielania mi odpowiedzi na ww. zapytanie (pkt. 3) pod uwagę należy wziąć fakt, że do chwili obecnej nie otrzymałem stosownych odpowiedzi na skierowane do Radnej Gminy Bledzew pani Any Sobczak i Wójta Gminy Bledzew pana Leszka Zimnego. Proszę o odpowiedź na skierowane do ww. osób moje pytanie w tej sprawie z uwagi, że od dnia 30 sierpnia 2018 roku zdaniem pana Inspektora Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu na rejonie MJ-1 paliwa stałego nie wolno używać pod groźbą konsekwencji przewidzianych prawem jakie jest do dyspozycji Inspektora?
a. Podobne pytanie tą droga oraz prośbę o wyjaśnienie mi tej sprawy kieruję indywidualnie do radnej Rady Gminy Bledzew pani Anny Sobczak oraz pana Wójta Gminy Bledzew, ponieważ wielokrotnie kierowałem w tej sprawie do tych osób funkcyjnych z samorządu Gminy Bledzew pytania w roku 2017 i do chwili obecnej nie spotkały się one ze stosowną z ich strony ustną lub pisemną merytoryczną odpowiedzią jakąkolwiek dostępną drogą komunikacji.
b. Oczekuję od Państwa Radnych przedstawienia merytorycznego wyjaśnienia w ww. zaprezentowanych spraw dotyczących podstaw prawnych wykorzystywania paliw stałych na rejonie MJ-4 oraz w budynkach sąsiadujących z rejonem MJ-1 z uwagi na wydane przez pana Wójta Gminy Bledzew dokumenty stosownych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania na potrzeby uzyskania pozwoleń przez zainteresowanych Inwestorów dla ich działek budowlanych przylegających do ww. rejony z uwagi na brak dla ich terenu na którym na ich działkach budowlanych wybudowali swoje domy nie ma uchwalonego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Proszę o spowodowanie przez Radę Gminy Bledzew w ww. sprawach zapewnienia mi otrzymania indywidualnych merytorycznych na piśmie odpowiedź ze strony ww. osób lub zapewnienia mi otrzymania w trybie rozdziału VIII kpa. stosownej merytorycznej pisemnej odpowiedzi ze strony Państwa Radnych jako odpowiedzialnych za nadzór na chociażby realizacja zadań przez Wójta Gminy Bledzew, który w składanych radzie sprawozdaniach systematycznie nie wymienia faktów związanych z realizacją przypisanych mu prawem działań jako jedynej osobie uprawnionej do podpisania udzielanej odpowiedzi np. na skargę lub wniosek o czym min. Była mowa w ostatnim dokumencie z LUW w Gorzowie Wlkp. w zakresie dotyczącym wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych zarówno radzie Gminy Bledzew jak i Wójtowi Gminy Bledzew z lipca 2016 roku. Jednocześnie przypominam Szanownym Państwu, że dotychczas wraz z Panem Wójtem Państwo Radni nie zrealizowali zapisanych w zaleceniach pokontrolnych nakazanych w przedmiotowym piśmie z LUW działań naprawczych w zakresie dotyczącym rozpatrzenia moich spraw wymienionych w stosownych moich trzech pismach z 2015 roku, które to pisma wymienia przedmiotowe wystąpienie pokontrolne.
Wnoszę, do Państwa Radnych Rady Gminy Bledzew i do pana Wójta Gminy Bledzew, by w pozytywnym przypadku stwierdzenia naruszenia stosownych postanowień prawa karnego przez Inwestorów w zakresie niewłaściwego wykonywania prawa miejscowego stwierdzonych potwierdzonego stosownymi dokumentami na przestrzeni czasowej obowiązywania miejscowego prawa oraz potwierdzenia naruszenia innych przepisów prawa wnoszę do Radnych Rady Gminy Bledzew o powiadomienie stosownych uprawnionych organów oraz proszę o spowodowanie wystosowania przez Wójta Gminy Bledzew pisemnego żądania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wszczęcie stosownej kontroli na okoliczność możliwości naruszenia Prawa Budowlanego na terenach objętych prawem zapisanym w wydanych przez pana Wójta Gminy Bledzew Decyzji o waru nakaz zabudowy i użytkowania na okoliczność możliwości popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy w dokumentach zgłoszenia zawiadomienia o zakończeniu budowy przez Inwestora (ów) z rejonu MJ-4 obręb Bledzew w Bledzewie do PINB w Międzyrzeczu w przypadku uzyskania udokumentowanego potwierdzenia niezgodności w stosownych treściach tych zawiadomień, co do stanu faktycznego na chwilę obecną i potwierdzenia fałszywego prezentowania w treści tych zawiadomień stanu istniejącego obecnie wykonawstwa, zawartych w tym odmiennym zakresie w treści zawiadomień złożonych przez Inwestorów i uzyskania takiego potwierdzenia w protokołach z kontroli PINB, że nie wykonano postanowienia udzielonego przez Starostę Międzyrzeckiego pozwolenia(ń) na budowę domów przez Inwestorów.
Celem ułatwienia Państwu dotarcia do treści przedmiotowej ww. Ustawy niniejszym poniżej przedstawiam całą treść art. 96, ze szczególnym zwróceniem Państwa uwagi na zapis zawarty w pkt. 1 tego artykułu: cyt art. 96"Art. 96 [Uchwała o ograniczeniu lub zakazie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw]
1. Sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, wktórych następuje spalanie paliw.
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, opracowuje zarząd województwa. Zarząd województwa przedstawia projekt uchwały do zaopiniowania właściwym miejscowo wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom.
3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta są obowiązani do wydania opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały, o którym mowa w ust. 2.
4. Niewydanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 3, oznacza akceptację projektu uchwały.
5. W postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowanie uchwały, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III rozdziału 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
6. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa:
1) granice obszaru, na którym wprowadza się ograniczenia lub zakazy, o których mowa w ust. 1;
2) rodzaje podmiotów lub instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia lub zakazy, o których mowa w ust. 1;
3) rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania lub których stosowanie jest zakazane na obszarze, o którym mowa w pkt. 1, lub parametry techniczne lub rozwiązania techniczne lub parametry emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw, dopuszczonych do stosowania na tym obszarze.
7. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może także określać:
1) sposób lub cel wykorzystania paliw, który jest objęty ograniczeniami określonymi w uchwale;
2) okres obowiązywania ograniczeń lub zakazów w ciągu roku;
3) obowiązki podmiotów objętych uchwałą w zakresie niezbędnym do kontroli realizacji uchwały.
8. Uchwała, o której mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do instalacji, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, albo dokonanie zgłoszenia.
9. Uchwała, o której mowa w ust. 1, jest aktem prawa miejscowego."
6. Szanowni Państwo Radni proszę o właściwe i natychmiastowe reagowanie na publiczne wypowiedzi w czasie komisji w sytuacji wypowiadania niezgodnych i nieprawdziwych, co do stanu faktycznego potwierdzonego przez stosowne stwierdzenia w treściach urzędowych dokumentów jak Decyzje Wojewody Lubuskiego, Protokoły Kontroli PINB, wypowiadanymi bez stosownego oprotestowania prezentowanych wypowiedzi jak potwierdza to zarejestrowane nagranie będące do dyspozycji publicznej więc również możliwe do wykorzystania przez radnych przedmiotowej komisji, Państwa radnych rady gminy Bledzew i oczywiście ich gości biorących udział w tej przedmiotowej komisji jak to łatwo można potwierdzić np. przesłuchując uważnie zarejestrowane na nośniku danych ww. przedmiotowe posiedzenie komisji oświaty (...) zarejestrowane w dniu 21 lutego 2018 roku przez Przewodniczącego Komisji oświaty (...) Rady Gminy Bledzew od 15 minuty i trzydziestej sekundy jak i podobne udokumentowane fakty, które zdarzyły się i zostały zarejestrowane np. na nagraniu z sesji Rady Gminy Bledzew w podobnym okresie ale w 2017 roku - i tu również nieprawdziwie, co do udokumentowania faktów na podstawie protokołu Inspektora PINB i potwierdzone podpisami członków tej komisji ze Starostwa Powiatowego wówczas w 2010 roku były inne niż przedstawione przez jednego z Inwestorów wypowiadającego się w podobnym tonie w czasie przedmiotowej komisji, co nie odzwierciedlało podpisanego przez tego Inwestora zapisów protokołu z kontroli zleconej przez Inspektora PINB w Międzyrzeczu w 2017 roku podczas kontroli wykonanej przez stosowną komisję kontrolną na terenie jego domu.
Co do stanu braku właściwej reakcji Państwa Radnych na fałszywie prezentowane informacje przez gości (Inwestorów) przedmiotowej komisji, a szczególnie zastanawiającego wszystkich Bledzewiaków braku Państwa Radnych właściwego zainteresowania się faktycznym stanem wykonywania prawa miejscowego na terenie rejonu MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie, to już można podsumować ten wątek ale to pozostawiam pod uważną rozwagę Przewodniczącemu Rady Gminy Bledzew, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bledzew o ile otrzyma właściwe uprawnione i sformułowane polecenie (nakaz od Przewodniczącego Rady Gminy Bledzew uzgodnione właściwie z Radnymi Rady Gminy Bledzew) podjęcia nakazanych jego komisji działań, wówczas proszę Przewodniczącego komisji rewizyjnej Rady Gminy Bledzew o wzięcie zapisów niniejszego pisma pod baczną uwagę oraz niniejsze pismo przekazuję przez państwa ręce pod rozwagę panu Wójtowi Gminy Bledzew i stosownym organom państwa Polskiego. Decyzja o podjęciu lub zaniechaniu właściwych działań zależy pozornie tylko od kworum Państwa Radnych.
Dla zakończenia procederu niewłaściwego prezentowania istniejącego stanu prawnego sytuacji w jakiej znajdują się obecnie Inwestorzy w sprawach dotyczących ich budynków mieszkalnych w związku z podjętymi Decyzjami przez PINB w Międzyrzeczu w przedmiotowej swoich sprawach, które zaprezentowali wszyscy goście przedmiotowej komisji w dniu 21.02.2018 roku Radnym Gminy Bledzew jako ich gościom w osobach urzędników Urzędu Gminy Bledzew (UGB) oraz możliwych do podjęcia wniosków, co do zaprezentowanych postawy przez tych urzędników- w złożonym sprawozdaniu z tej ww. przedmiotowej komisji na ręce Rady Gminy Bledzew, którego faktyczny przebieg i treść wypowiadanych opinii i prezentowanych stanowisk w sposób jednoznaczny i wyczerpujący demaskuje różnice jakie wystąpiły w wypowiedziach gości przedmiotowego posiedzenia komisji Rady Gminy Bledzew, w tym szczególnie naganne były wystąpienia Inwestorów podczas godzinnej dyskusji z Radnymi tej komisji, urzędującym i obecnym podczas komisji aktywnie się prezentującym panem Przewodniczącym Rady Gminy Bledzew, panem Wójtem, panem podinspektorem Krzysztofem Bukowianem, inspektorem ds. ochrony środowiska UGB Panem Musialskim, Sekretarzem Gminy Bledzew panem Wojciechem Andrzejewskim oraz panią Martą Zaśm pracownikiem Urzędu Gminy Bledzew zatrudnionym przez Wójta Gminy do obsługi Biura Rady.
Na zakończenie proszę Radnych Gminy Bledzew, by zwrócili baczną uwagę na fakt niezrealizowania zadania zapisanego w wystąpieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w stosownym pisemnym uzasadnieniu postanowienia ww. sądu z dnia 7 października 2015 roku, bo do póki pan Wójt Gminy Bledzew (czyli warto zauważyć, że nie dotyczy to wprost pana Pawła Szumigały jako wykonawcy projektu zmiany przedmiotowego prawa miejscowego, który obecnie posiada dożywotnie prawo autorskie dotyczące stanu treści tego dokumentu jaka byłam opublikowana w dzienniku Urzędowym Wojewody Lubuskiego w dniu 21 lipca 2014 roku, czyli radna przedstawia sytuację prawną odmiennie i nie tak jak przedstawia Sąd, co dla mnie jest od początku wysłowienia przez ww. Radną takiego stanowiska na odmiennej podstawie niż postanowił w pisemnym uzasadnieniu ww. Sąd, a wiadomo Wszystkim umiejącym czytać ze zrozumieniem pisma ( nie tylko sądowe) jest w tym postanowieniu wskazanie na osobę Wójta Gminy Bledzew, a ja dodam, że na końcu procedury rozpatrzenia mojego przedmiotowego wniosku z dnia 08.08.2013 r. jest Rada Gminy Bledzew, która bez wcześniejszego pisemnego wraz z uzasadnieniem i opublikowaniem na BIP właściwych dokumentów związanych z podjętym przez Wójta stosownym Rozstrzygnięciem, to obecna sytuacja dowodzi skutecznego blokowania przez ww. urzędnika Gminy Bledzew możliwości spełnienia własnego Ustawowego obowiązku przez rade Gminy Bledzew, w zakresie polegającym na podjęciu własnego Rozstrzygnięcia moich wniosków z dnia 08.08.2013 r. o których Wysoki Sąd napisał, że złożyłem wnioski do drugiego przedmiotowego postępowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego).
Powyższa sytuacja prawna pana Wójta i Radnych Rady Gminy Bledzew obecnie wskazuje poprzez zapisy ww. postanowieniu Sądu Administracyjnego, zapisy wielu nagrań komisji i sesji Rady Gminy Bledzew jak i pisemne przyznanie się Wójta Gminy Bledzew, ze ma moje wnioski w urzędzie gminy Bledzew od dnia 08.08.2013 roku, co potwierdził również ww. Sąd Administracyjny w swoim pisemnym postanowieniu do wydanego w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wyroku w dniu 07 października 2015 roku oraz uwzględniając następnie fakt, że Sąd Karny w Międzyrzeczu na rozprawie karnej odbytej po ww. terminie, czyli po dniu 07 października 2015 roku w sprawie Wójta Gminy Bledzew dotyczącej moich ww. wniosków, Sąd Karny wziął pod uwagę pisemne przyznanie się Wójta Gminy Bledzew do faktu, że Wójt miał w swojej dyspozycji moje ww. wnioski, to obecna sytuacja prawna procedowania przedmiotowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego stanowi jaskrawo prezentującą się przesłankę do postawienia ww. Urzędnikowi i Radzie zarzutu niedopełnienia ciążących na nich obowiązków.
Na podstawie zapisu paragrafu 7 VIII Rozdziału kpa. niniejszym wnoszę o potwierdzenie wpływu niniejszej sprawy do Rady Gminy Bledzew i przekazania do stosownych organów i osób funkcyjnych celem procedowania wątków sprawy zgodnie z ich właściwościami.
Załączniki: 2 na 5 ark.
z poważaniem

inż. Krzysztof BEDNARSKI
Dęblin 15.04.2018 r. (tel. Kontaktowy 663542739)

Odpowiedz Cytuj
Gość 16-04-18 7:51

No to żeście się towarzyszu nawklejali... to może teraz jakiś komentarz albo konkluzja, bo jakoś nie chce mi się tego czytać i zastanawiać o co chodzi?

Odpowiedz Cytuj
Prezes 16-04-18 8:27

Jednak, aż tak dalece uprzejmy nie będę. Jak to mówią napić się koń musi sam. Życzę wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. I proszę mi więcej głowy nie zawracać jak się czytać ze zrozumieniem nie chce.

Odpowiedz Cytuj
Greg 16-04-18 13:42
Prezes :

Jednak, aż tak dalece uprzejmy nie będę. Jak to mówią napić się koń musi sam. Życzę wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. I proszę mi więcej głowy nie zawracać jak się czytać ze zrozumieniem nie chce.

No tak tylko ze nie wiadomo jakie jest twoje sedno sprawy. Na co próbujesz zwrócić uwagę, bo ja widze to co wkleiłeś ale nie wiem jaka jest teza, wiec nie chce mi się nawet zaczynać tego czytać. Tytuł tez niewiele mówi...

Odpowiedz Cytuj
Gość 16-04-18 17:07

Tezy wymienia pismo. Tematem są sprawy Bledzewiaków jak stanowi tytuł zakładki. A żeby dowiedzieć się jakie to są sprawy należy przeczytać pismo. Pozdrawiam

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 18-04-18 14:15

A w Urzędzie Gminy Bledzew (UGB) jak na to wskazuje brak oceny analiza ryzyka dla potrzeb właściwego wprowadzenia RODO, co widać min. po zapisanych w planach prac Radnych informacjach zamieszczonych w dniu 18.04.2018 roku na straonie Internetowej BIP UGB. Sielska cisza. Może to jest cisza przed burzą.

Dawno wszak już burzy w Bledzewie nie było.

Może się jeszcze wszystko UODO, w tym wykonać kilkanaście dokumentów i przed określonym terminem w maj 2018 roku w miejsce odwołanegoy ABI i powołany zostanie ze stosownymi upreawnieniami , przeszkoleniami nowy administrator odpowiedzialny za ochronę danych osobowych Bledzedwiaków ... ?!

www.pwc.pl/pl/artykuly/2017/dokumentacja-rodo.html

Odpowiedz Cytuj
GośćWieczorny 18-04-18 23:07

Po pobieżnej analizie pisma czy może artykułu można stwierdzić jedno że nic się przez te cztery lata kadencji radnych w Bledzewie nie zmieniło, nikt sie niczego nie nauczył i nie doczytał, Horyzonty intelektualne bledzewskich radnych kończą się na kolejce przed kasą urzędu celem odebrania zapłaty za obecność na komisjach i sesjach. Autor tego tutaj pisma bezskutecznie od dłuższego czasu walczy o to aby radni zaczęli czytać pisać i mysleć a przecież za jakieś 4 miesiące będą nowe wybory niektórzy skończa swą owocną współpracę a inni jako zawodowi radni gminy bledzew pozostaną chociaż od 20 lat nie mieli czasu aby przeczytać statut gminy bledzew i konstytucje RP, wójt tez się nie zmieni bo to najlepsza finansowa fucha w całej gminie a nawet jak się zmieni to pewnie będzie wójtem protegowany obecnego wójta lub poprzedniego wójta a to żadna zmiana. Bledzew po prostu gnije od wielu lat bo takie tu powietrze, okolica w której najlepiej rosną grzyby szczególnie na drzewach i ścianach budynków[jak to kiedys u kogos w dowcipie było]. A pan Bednarki no cóż męczy się zamiast przywieźć z pracy 100kg trotylu i przewietrzyć atmosfere. Niech się pan nie łudzi czytanie ze zrozumieniem to sztuka niedostepna dla radnych bo wówczas w szkołach tego nie uczyli więc nawet jak którys radny albo urzędnik ma magistra zrobionego to ta umiejetnośc jest poza zakresem jego zdolności. Wie pan jest tak że jak pan wystartuje na wójta w nowych wyborach i wygra to może uda się ten cały bardak posprzątac i załatwić ta pana sprawę z tym ogrzewaniem.

Odpowiedz Cytuj
GośćWieczorny 18-04-18 23:10

Przepraszam za literówkę w nazwisku oczywiście ma być "pan Bednarski "

Odpowiedz Cytuj
Gość 19-04-18 8:59

Odchodzimy od RODO, bo nadchodzi RODO.
Jaka dokumentacja jest możliwa do wykonania przez samorządowców i co ta zmiana dla Bledzewiaków oznacza?
Tu poniżej jest informacja w artykule:
www.pwc.pl/pl/artykuly/2017/dokumentacja-rodo.html

Odpowiedz CytujWróć do tematów

Adres tej witryny: https://bledzew.istrefa.com

istrefa gmina Bledzew | istrefa powiat międzyrzecki | istrefa lubuskie | istrefa Polska

Bledzew - wieś, gmina wiejska, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie - portal lokalny
Kod pocztowy: 66-350


Info

  • Strona nie wymaga rejestracji ani logowania.
  • Każda nowa wypowiedź jest anonsowana na stronie głównej.

Szukaj...


Zgłoś problem...

Zgłoś problem techniczny związany z działaniem portalu.

Zgłoś problem