Który kandydat na Wójta na pewno "nie lepszy"

  Zainteresuj tematem więcej osób:


Stary Prezes 02-09-18 16:59

RIO przekazało do urzędu Gminy Bledzew informację na temat naruszenia postanowień Statutu Gminy Bledzew przez wszystkich obecnie pełniących funkcję Radnych Rady Gminy Bledzew.

Za co Radny M. Wirszyc otrzymał w ww. sprawie immienne pouczenie od Wydziału Nadzoru i Kontroli z LUW (WNiK) w Gorzowie Wlkp.?!

Pierwsze pismo wpłyneło z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. Pismo podpisał Prezes RIO w Zielonej Górze w miesiącu sierpniu 2018 roku.

Zawiera to pismo jednoznacznie brzmiące zaniepokojenie wyrażone w wiadomości przkazanej Radnym i zainteresowanemu petentowi.

Treści pisma wskazują jednoznacznie na stwierdzenie nieprzestrzegania przez ww. radnych postanowień zapisanych w Statucie Gminy Bledzew.

Przekazuje te informacje Szanownym Państwu, bo są one w przwededniu wyborów ważne i niepokojące...

Pisemnie Prezes RIO potwierdził i w tej samej sprawie potwierdził Dyrektor Wydział Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, który wydał imienne w stosownym piśmie pouczenia skierowane do pana Mieczysława Wirszyca Przewodniczącego Rady Gminy Bledzew kolejny raz wzywające do zaprzestania łamania prawa przez Radnych Gminy Bledzew.

Pisma zawierają stosowne odpowiedzi w sprawie skargi na dwukrotne w jednej sprawie naruszenia postanowień zapisanych w Statucie Gminy Bledzew i potwierdzają zasadność skarg petenta popartych informacją od sołtysa z Gminy Bledzew w jego stosownym e-mail' u skierowanym do RIO i LUW.

Pisma z RIO I LUW w swej treści potwierdzają zaistnienie bezspornego świadectwa niewłaściwego wypełniania przez Radnych Gminy Bledzew powierzonych im przez wyborców bledzewskich obowiązków radnego.

Te pisma kolejne z wielu obnażają w jaskrawym świetle kolejne lekceważące sprawowanie mandatu radnego i to w związku z jawnym zlekceważeniem praw obywateli Gminy Bledzew w zakresie dotyczącym Konstytucyjnego jak i ustawowego oraz wpisanego do Starutu Gminy Bledzew prawa informowania o zwoływaniu posiedzeń Rady Gminy Bledzew jako prawo wyborców do informacji o jawności podejmowania działania przez rradnych.

W zasadzie treść tych pism potwierdza rażące naruszenie przez Radnych Bledzewa prawo obywateli do dostępu do informacji publicznej, jakie jest zagwarantowane w określonych zapisach prawa , wtym w zapisach w Statutu Gminy Bledzew, który to Statut w zakresie zapisów zawartych w nim treści wprost wynika z zapisów stosownie wyrażonych w Konstytucji Rzeczpospolitej.

Tym samym można wprost uznawać powyżej przedstawione tło ww. sprawy jako przykład złamania postanowień zapisanych w Konstytucji Rzeczpospolitej.

Jednak na koniec należy jasno przedstawić fakty i odpowiedzieć sobie na poniższe pytanie.

Jak do złamania praw obywatelskich zapisanych w Statucie Gminy Bledzew doszło?

I tu z pomocą przychodzą zapisy na nośniku IND (informatyczny nośnik danych) stanowiące dwa różnej numeracji załączniki, jakie zawierają stosowne protokoły komisji Oświaty i Komisji finansów Rady Gminy Bledzew z 2018 roku z lipca,

Zawierają dwa dokumenty elektroniczne zapis wypowiedzi Radnych i Gości, którzy w tej konkretnej sprawie kontrowersyjnej sprawie zabrali głos jeszcze zanim wpłyneły przedmiotowe pisma - stanowiska RIO i LUW i jak Państwo sądzicie kto miał rację?

Jak Państwo sądzicie. Komu stale przypada wysłuchiwać od Pana Wójta, Pana Przewodniczącego Rady Gminy Bledzew, Pana Sekretarza Gminy Bledzew, że tak się dosłownie wyrażę w tym samym brzmieniu ich wypowiedzi cyt.: ..."odpowiada ma pan rację" lub mówią cyt.: "... pan się przygotował a Ja(my) jesteśmy nie gotowi i do rozmów na ten temat nieprzygotowany(i)".

Wypowiedzi urzędników i Radnych zapisane na IND wyrażają jedno jakby zgóry uzgodnione stanowisko, chociaż w przypadku radnych mogę się mylić , to jednak potwiedzać się zdają na równi z urzednikami jako zaproszonymi gośćmi przez ww. komisje, że wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

To jednak niezmiennie prezentowane stanowisko Sekretrza Gminy Bledzew prezentowane w dwóch różnych dniach, które zaprezentował na ww. komisjach i tow sytuacji, gdy jeszcze nie wpłynęły do Urzędu Gminy Bledzew odpowiedzi od Prezesa RIO i Dyrektora WNiK LUW Sekretarz Gminy Bledzew obecny kandydat na Wójta Gminy Bledzew nowej kadencji jest niemiłym choć trudno mi to nazwać zaskoczeniem. Może bardziej dla zainteresowanych sprawą swojej przyszłości szanownych Państwa bedzie to istotne.

Zgrozą to pachnie jak wieloletni urzędujący w Urzędzie Gminy Bledzew Sekretarz teraz w okresie wyborczym i później po wyborach nadal będzie posiadał wiedzę na poziomie niedostatecznym jak oceniła jego działanie kontrola zewnętrzna LUW w Gorzowie Wielkopolskim w okresie od 15 lutego do 15 marca 2016 roku.

Mimo to radni nadal pytają panie Wojtku, co mamy robić jak Pan to widzi. Uwaga Jak już z powyższego materiału teraz przed wyborami wiemy Pan Wojtek nie widzi tego czego oczekują od niego radni i oni też tego czego oczekiwali od Sekretarza Gminy Bledzew bynajmniej w tej konkretnej sprawie nie zobaczyli, co jednoznacznie stwierdzają dokumenty - odpowiedzi na skargę w sprawie niewłaściwej pracy Biura Rady Gminy Bledzew za co w Urzędzie Gminy Bledzew w myśl postanowień Regulaminu Urzędu Gminy Bledzew odpowiada Sekretarz Gminy Bledzew, który jest przełożonym pracownika urzędu wykonującego obowiązki w Biurze Rady Gminy Bledzew.

No to jak ten urzędnik poradzi sobie z całym urzędem jak obecnie i wielokrotnie wcześniej nadal Nam dowodzi, że nie radzi sobie na zajmowanym stanowisku z obowiązkami o co wielokrotnie trzeba przyznać pytało Wójta Gminy Bledzew pana Leszka Zimnego Radna Pani A. Sobczak oraz pytała Radna pani Fortuniak.

Pytały Pana Wójta Radne o to w związku z udzielonymi urzędnikom przez Wójta Gminy Bledzew na zakończenie 2017 roku kontrowersyjnymi wyskokimi jak na owe czasy ngrodami pieniężnymi, by dowiedzieć się w imieniu wyborców na jakiej podstawie nastąpiło wyróżnianie Sekretarz Gminy Bledzew.

Zdaniem ww. Radnych, biorących sobie poważnie do serca fakt, że Sekretarz Gminy Bledzew otrzymał ocenę niedostateczną z ww. kontroli i to jako jedyny pracownik UGB - za niewłaściwe z punktu widzenia przestrzegania prawa działanie przejawiające się brakiem podejmowania spraw w zakresie organizacyjnym, dla umożliwienia ich załątwienia na czas określony prawem, co doprowadziło do poważnego naruszenia prawa obywateli do równego traktowania w prawie w obowiązującym stanie prawa w Polsce w zakresie prowadzeniu ich spraw jako petentów wymienionych w dokumencie pokontrolnym w tzw. zaleceniach pokontrolnych z lipca 2017 roku dotyczących kpa dział VIII - nie rozpatrzenia spraw (w moim przypadku do dnia dzisiejszego Biuro Rady Gminy Bledzew nie przygotowało Radnym dokumentów zagubionych po kontroli w 2016 roku skarg dla potrzeb zapewnmienia właściwego wypełnienia podjętego w roku 2017 ale nie zakończonego do chwili obecnej dziłania w wyniku zagubienia niektórych z moich pism w Biurze Rady - Urzędzie Gminy Bledzew) petentów Naszej gminy dotyczących ich wniosków i skarg w zakresie zarówno dotyczącym właściwości Rady Gminy Bledzew jak i wniosków i skarg dotyczących właściwości Wójta Gminy Bledzew.

Deprymujące dla pozostałych urzędników ten fakt długo pozostanie w ich pamięci.

I co, teraz pan Wojtek będzie rządził nami jakby się nic nie stało?? Może tak myślą.

To co wykazują współczesne informacje na BIP Urzędu Gminy Bledzew, to moim skromnym zdaniem czeka Bledzewiaków kolejne pięć lat horroru, tym bardziej jak wyborcy wybiorą Pana Wojtka.

Jednocześnie pragnę ewentualnym oponentom powiedzieć, że nieobecność ich osób na sesjach i komisjach Rady Gminy Bledzew jest już stwierdzona w stosownych protokołach z posiedzeń jak stanowi treść stosownych załączników. I tego się nie da zmienić kto był i wie i ma wiedzę jak było. Ico ztego dla Bledzewiaków wynika.

Mam przynajmniej wiedzę o tym jak się dotychczas w Urzędzie i w Radzie działo nawet wiem więcej niż niejeden urzędnik Urzędu Gminy Bledzew. Więc na tej podstawie opieram tą powyżej Państwu zaprezentowaną tezę i konkretnie przedmiotowa sprawę.

Uważam, że w najbliższym czasie po wyborach Gmin Bledzew i Obecny Sekretarz przyniosą takie starty jakich nawet obecnie urzędujący Wójt Gminy Bledzew jeszcze nie widział.

Najbardziej obawiam się krętactwa.

I mówienia, ma Pan rację, po to by dalej robić, co się chce zamiast robić, co trzeba w ściśle określonym czasie i przede wszystkim w myśl postanowień stosownie określonych obowiązujacych i powrzechnie znanych przepisów prawa obowiązujących w Polsce.

Nie polecam wierzenie w nagłą i stałą poprawę obecnie 'urzędującego" Sekretarza Gminy Bledzew, co widać po sposobie organizacji w 2018 Dożynek Gminy Bledzew na stadionie w Bledzewie.

Taka wiara, że jakoś to będzie w przypadku urzędnika który miał już czas się włąściwie wykazać na uczyć i pilonować innych a tego nie robił właściwie jak trzeba za co otrzymał ocenę niedostateczną i nic sobie ztego nie robi że sprawy nie zostały dotychczas załątwione, byłaby ze strony Państwa wyborców przejawem działania określanym mianem - naiwnym i dziecinnym.

Fakty powyższe obecnie jednak wskazują brak właściwych innych kontrkandydatów.

To nie stanowi powodu do dokonywania choćby wyboru w "ciemno".

Z poważaniem

Krzysztof Bednarski

z Bledzewa

Odpowiedz Cytuj
Wow 02-09-18 17:04

Hmmmm. Dobry tekst i daje do myślenia...

Odpowiedz Cytuj
Gość 19-09-18 23:15

Poprawiony tekst.
RIO przekazało do urzędu Gminy Bledzew informację na temat naruszenia postanowień Statutu Gminy Bledzew przez wszystkich obecnie pełniących funkcję Radnych Rady Gminy Bledzew.

Za co Radny M. Wirszyc otrzymał w ww. sprawie immienne pouczenie od Wydziału Nadzoru i Kontroli z LUW (WNiK) w Gorzowie Wlkp.?!

Pierwsze z dwóch pism w ww. sprawie wpłyneło w lipcu 2018 r. z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. Pismo podpisał Prezes RIO w Zielonej Górze w miesiącu sierpniu 2018 roku. Zawiera w swej treści jednoznacznie wyrażone zaniepokojenie RIO na stwierdzene nieprzestrzeganie przez ww. radnych postanowień zapisanych w Statucie Gminy Bledzew.

Szanowni Państwo ww. informacje w przededniu zbliżania się wyborów uważam za ważne i niepokojące ...

Prezes RIO potwierdził, że w tej sprawie dokładnie sprawę przedstawi Dyrektor Wydział Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, który wyda imienne w stosownym piśmie pouczenia skierowane do pana Mieczysława Wirszyca Przewodniczącego Rady Gminy Bledzew.

Pisma zawierają stosowne odpowiedzi w sprawie skargi na dwukrotne w jednej sprawie naruszenia postanowień zapisanych w Statucie Gminy Bledzew i potwierdzają zasadność skarg petenta popartych informacją od sołtysa z Gminy Bledzew w jego stosownym e-mail' u skierowanym do RIO i LUW.

Pisma z RIO I LUW w swej treści potwierdzają zaistnienie bezspornego świadectwa niewłaściwego wypełniania przez Radnych Gminy Bledzew powierzonych im przez wyborców bledzewskich obowiązków radnego.

Pisma z RIO i LUW obnażają w jaskrawym świetle kolejne przykłady lekceważenia prawa w trakcie wypełniania mandatu radnego. Autorzy przedmiotowych pism podkreślają fakt zlekceważenia obywateli Gminy Bledzew w zakresie dotyczącym Konstytucyjnego jak i ustawowego oraz wpisanego do Starutu Gminy Bledzew prawa do właściwego poinformowania o zwoływaniu posiedzenia przez Radnych Gminy Bledzew jako prawo wyborców do dostępu do informacji w ramach wypełniania przez radnych w sposób jawny mandatu w trakcie podejmowania przez nich działań.

W zasadzie treść tych pism potwierdza rażące naruszenie przez Radnych Bledzewa prawo obywateli do dostępu do informacji publicznej, jakie jest zagwarantowane w określonych zapisach prawa, w tym w stosownych zapisach w Statutu Gminy Bledzew, który to Statut w zakresie zapisów zawartych w nim treści wprost wynika z zapisów stosownie wyrażonych w obecnie obowiązującej Konstytucji Rzeczpospolitej.

Tym samym można wprost uznawać powyżej przedstawione tło ww. sprawy jako przykład złamania postanowień zapisanych w Konstytucji Rzeczpospolitej.

Jednak na koniec należy jasno przedstawić fakty i odpowiedzieć sobie na poniższe pytanie.

Jak do złamania praw obywatelskich zapisanych w Statucie Gminy Bledzew doszło?

I tu z pomocą przychodzą zapisy na informatycznych nośnikach danych (IND), które w tej konkretnej tezie stanowią dwa różnej numeracji załączniki, jakie zawierają stosowne protokoły komisji Oświaty i Komisji finansów Rady Gminy Bledzew z 2018 roku z lipca w tym w jednym przypadku pod przewodnictwem radnej Pani Małgorzaty Musiałowskiej,

Dwa dokumenty elektroniczne stanowiace zapis wypowiedzi Radnych i Gości, którzy w tej konkretnej sprawie zabrali głos jeszcze przed wpływem pism - z RIO i LUW.

Kto w ocenie tej sprawy miał rację?

Kto miał osobiste doświadczenia kontaktu z Wójtem, Panem Przewodniczącego Rady Gminy Bledzew obecnej kadencji, Panem Sekretarzem Gminy Bledzew, poznał autorów niniejszym cytowanych wypowiedzi: ..." (...) odpowiadam ma Pan rację" lub mówią cyt.: "... Pan się przygotował a Ja(my) jesteśmy nie gotowi i obecnie do rozmów z Panem na przedmiotowe tematy nieprzygotowany(i)".

Wypowiedzi ww. urzędników UGB i Radnych GB zapisane na IND zawierają jedno z góry uzgodnione stanowisko, chociaż w przypadku radnych mogę się mylić, to jednak potwiedzać się zdają na równi z urzednikami - zaproszonymi gośćmi przez ww. komisje, że w sprawie procedowania nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bledzew wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

Prezentowane stanowisko Sekretrza Gminy Bledzew (jako gościa radnych, reprezentującego Wójta Gminy Bledzew) w trakcie dwóch kolejno, po sobie następujących dniach w trakcie ww. komisji i to w sytuacji, gdy jeszcze nie wpłynęły do Urzędu Gminy Bledzew odpowiedzi od Prezesa RIO i Dyrektora WNiK LUW stawia wieloletniego Sekretarza Gminy Bledzew obecnego kandydata na Wójta Gminy Bledzew nowej kadencji w bardzo złym świetle jest niemiłym zaskoczeniem.

Zainteresowanych sprawą swojej przyszłości Szanownych Państwa jako wyborców bedzie to jednak bardzo istotny fakt braku przestrzegania prawa lub w co można by wątpić nieznajomość zapisów Statutu Gminy Bledzew.

Zgrozą to pachnie jak wieloletni urzędujący w Urzędzie Gminy Bledzew Sekretarz teraz w okresie wyborczym i później po wyborach nadal będzie posiadał wiedzę na poziomie niedostatecznym jak oceniła jego działanie kontrola zewnętrzna LUW w Gorzowie Wielkopolskim w okresie od 15 lutego do 15 marca 2016 roku.

Mimo to radni nadal pytają panie Wojtku, co mamy robić jak Pan to widzi.

Uwaga

Jak już z powyższego materiału teraz przed wyborami wiemy Sekretarz Gminy Bledzew Pan Wojtek Andrzejewski nie widzi tego czego oczekują od niego Radni Rady Gminy Bledzew i oni też tego czego oczekiwali od Sekretarza Gminy Bledzew bynajmniej w tej konkretnej sprawie nie doczekali.

Pismo z LUW zawiera odpowiedź na skargę w sprawie niewłaściwej pracy Biura Rady Gminy Bledzew. Za pracę biura rady w Urzędzie Gminy Bledzew w myśl postanowień Regulaminu Urzędu Gminy Bledzew odpowiada Sekretarz Gminy Bledzew, który jednoznacznie w tym regulaminie jest wskazany jako przełożony pracownika ww. urzędu, wykonującego obowiązki w Biurze Rady Gminy Bledzew.

No to jak ten urzędnik poradzi sobie z całym urzędem jak obecnie i wielokrotnie wcześniej nadal Nam dowodzi, że nie radzi sobie na zajmowanym stanowisku z obowiązkami. Trzeba mieć możliwość, by wiedzieć, że o takie właśnie sprawy wielokrotnie pytała Wójta Gminy Bledzew pana Leszka Zimnego Radna Pani Anna Sobczak oraz o to samo pytała Radna Pani J. Fortuniak.

Radne wielokrotnie dopytywały Pana Leszka Zimnego Wójta Gminy Bledzew o to za co otrzymał Pan Sekretarz wysoką nagrodę w związku z udzielonymi urzędnikom przez Wójta Gminy Bledzew na zakończenie 2017 roku kontrowersyjnymi wyskokimi jak na owe czasy ngrodami pieniężnymi. Cciały się dowiedzieć w imieniu wyborców na jakiej podstawie nastąpiło wyróżnianie Sekretarz Gminy Bledzew.

Zdaniem ww. Radnych, biorących sobie poważnie do serca fakt, że Sekretarz Gminy Bledzew otrzymał ocenę niedostateczną podczas planowej zewnętrznej kontroli z LUW w roku 2016 w Urżędzie Gminy Bledzew i to jako jedyny pracownik UGB - za niewłaściwe z punktu widzenia przestrzegania prawa działanie przejawiające się niewłaściwym podejmowaniem spraw w zakresie dotyczącym jego obowiązków organizacyjnych w UGB co spowodowało umożliwienie załatwienia w ściśle określonym czasie i do chwili obecnej spraw zaleceń pokontrolnych nie załatwił mimo otrzymania określonego prawem polecenia, co doprowadziło do poważnego naruszenia prawa obywateli do równego traktowania w prawie w obowiązującym stanie prawa w Polsce w zakresie prowadzeniu ich spraw jako petentów wymienionych w dokumencie pokontrolnym w tzw. zaleceniach pokontrolnych z lipca 2017 roku dotyczących kpa dział VIII - nie rozpatrzenia spraw (w moim przypadku do dnia dzisiejszego Biuro Rady Gminy Bledzew nie przygotowało Radnym dokumentów zagubionych po kontroli w 2016 roku skarg dla potrzeb zapewnmienia właściwego wypełnienia podjętego w roku 2017 ale nie zakończonego do chwili obecnej dziłania w wyniku zagubienia niektórych z moich pism w Biurze Rady - Urzędzie Gminy Bledzew) petentów Naszej gminy dotyczących ich wniosków i skarg w zakresie zarówno dotyczącym właściwości Rady Gminy Bledzew jak i wniosków i skarg dotyczących właściwości Wójta Gminy Bledzew.

Deprymujące dla pozostałych urzędników ten fakt długo pozostanie w ich pamięci.

I co, teraz pan Wojtek będzie rządził nami jakby się nic nie stało?? Może tak myślą.

To co wykazują współczesne informacje na BIP Urzędu Gminy Bledzew, to moim skromnym zdaniem czeka Bledzewiaków kolejne pięć lat horroru, tym bardziej jak wyborcy wybiorą Pana Wojtka.

Jednocześnie pragnę ewentualnym oponentom powiedzieć, że nieobecność ich osób na sesjach i komisjach Rady Gminy Bledzew jest już stwierdzona w stosownych protokołach z posiedzeń jak stanowi treść stosownych załączników. I tego się nie da zmienić kto był i wie i ma wiedzę jak było. Ico ztego dla Bledzewiaków wynika.

Mam przynajmniej wiedzę o tym jak się dotychczas w Urzędzie i w Radzie działo nawet wiem więcej niż niejeden urzędnik Urzędu Gminy Bledzew. Więc na tej podstawie opieram tą powyżej Państwu zaprezentowaną tezę i konkretnie przedmiotowa sprawę.

Uważam, że w najbliższym czasie po wyborach Gmin Bledzew i Obecny Sekretarz przyniosą takie starty jakich nawet obecnie urzędujący Wójt Gminy Bledzew jeszcze nie widział.

Najbardziej obawiam się krętactwa.

I mówienia, ma Pan rację, po to by dalej robić, co się chce zamiast robić, co trzeba w ściśle określonym czasie i przede wszystkim w myśl postanowień stosownie określonych obowiązujacych i powrzechnie znanych przepisów prawa obowiązujących w Polsce.

Nie polecam wierzenie w nagłą i stałą poprawę obecnie "urzędującego" Sekretarza Gminy Bledzew, co widać po sposobie organizacji w 2018 Dożynek Gminy Bledzew na stadionie w Bledzewie.

Taka wiara, że jakoś to będzie w przypadku urzędnika który miał już czas się włąściwie wykazać na uczyć i pilonować innych a tego nie robił właściwie jak trzeba za co otrzymał ocenę niedostateczną i nic sobie ztego nie robi że sprawy nie zostały dotychczas załątwione, byłaby ze strony Państwa wyborców przejawem działania określanym mianem - naiwnym i dziecinnym.

Fakty powyższe obecnie jednak wskazują brak właściwych innych kontrkandydatów.

To nie stanowi powodu do dokonywania choćby wyboru w "ciemno".

Z poważaniem

Krzysztof Bednarski

z Bledzewa

Odpowiedz Cytuj
Gość 19-09-18 23:32

Za co Radny M. Wirszyc otrzymał w ww. sprawie immienne pouczenie od Wydziału Nadzoru i Kontroli z LUW (WNiK) w Gorzowie Wlkp.?!

Pierwsze z dwóch pism w ww. sprawie wpłyneło w lipcu 2018 r. z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. Pismo podpisał Prezes RIO w Zielonej Górze w miesiącu sierpniu 2018 roku. Zawiera w swej treści jednoznacznie wyrażone zaniepokojenie RIO na stwierdzene nieprzestrzeganie przez ww. radnych postanowień zapisanych w Statucie Gminy Bledzew.

Szanowni Państwo ww. informacje w przededniu zbliżania się wyborów uważam za ważne i niepokojące ...

Prezes RIO potwierdził, że w tej sprawie dokładnie sprawę przedstawi Dyrektor Wydział Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, który wyda imienne w stosownym piśmie pouczenia skierowane do pana Mieczysława Wirszyca Przewodniczącego Rady Gminy Bledzew.

Pisma zawierają stosowne odpowiedzi w sprawie skargi na dwukrotne w jednej sprawie naruszenia postanowień zapisanych w Statucie Gminy Bledzew i potwierdzają zasadność skarg petenta popartych informacją od sołtysa z Gminy Bledzew w jego stosownym e-mail' u skierowanym do RIO i LUW.

Pisma z RIO I LUW w swej treści potwierdzają zaistnienie bezspornego świadectwa niewłaściwego wypełniania przez Radnych Gminy Bledzew powierzonych im przez wyborców bledzewskich obowiązków radnego.

Pisma z RIO i LUW obnażają w jaskrawym świetle kolejne przykłady lekceważenia prawa w trakcie wypełniania mandatu radnego. Autorzy przedmiotowych pism podkreślają fakt zlekceważenia obywateli Gminy Bledzew w zakresie dotyczącym Konstytucyjnego jak i ustawowego oraz wpisanego do Starutu Gminy Bledzew prawa do właściwego poinformowania o zwoływaniu posiedzenia przez Radnych Gminy Bledzew jako prawo wyborców do dostępu do informacji w ramach wypełniania przez radnych w sposób jawny mandatu w trakcie podejmowania przez nich działań.

W zasadzie treść tych pism potwierdza rażące naruszenie przez Radnych Bledzewa prawo obywateli do dostępu do informacji publicznej, jakie jest zagwarantowane w określonych zapisach prawa, w tym w stosownych zapisach w Statutu Gminy Bledzew, który to Statut w zakresie zapisów zawartych w nim treści wprost wynika z zapisów stosownie wyrażonych w obecnie obowiązującej Konstytucji Rzeczpospolitej.

Tym samym można wprost uznawać powyżej przedstawione tło ww. sprawy jako przykład złamania postanowień zapisanych w Konstytucji Rzeczpospolitej.

Jednak na koniec należy jasno przedstawić fakty i odpowiedzieć sobie na poniższe pytanie.

Jak do złamania praw obywatelskich zapisanych w Statucie Gminy Bledzew doszło?

I tu z pomocą przychodzą zapisy na informatycznych nośnikach danych (IND), które w tej konkretnej tezie stanowią dwa różnej numeracji załączniki, jakie zawierają stosowne protokoły komisji Oświaty i Komisji finansów Rady Gminy Bledzew z 2018 roku z lipca w tym w jednym przypadku pod przewodnictwem radnej Pani Małgorzaty Musiałowskiej,

Dwa dokumenty elektroniczne stanowiace zapis wypowiedzi Radnych i Gości, którzy w tej konkretnej sprawie zabrali głos jeszcze przed wpływem pism - z RIO i LUW.

Kto w ocenie tej sprawy miał rację?

Kto miał osobiste doświadczenia kontaktu z Wójtem, Panem Przewodniczącego Rady Gminy Bledzew obecnej kadencji, Panem Sekretarzem Gminy Bledzew, poznał autorów niniejszym cytowanych wypowiedzi: ..." (...) odpowiadam ma Pan rację" lub mówią cyt.: "... Pan się przygotował a Ja(my) jesteśmy nie gotowi i obecnie do rozmów z Panem na przedmiotowe tematy nieprzygotowany(i)".

Wypowiedzi ww. urzędników UGB i Radnych GB zapisane na IND zawierają jedno z góry uzgodnione stanowisko, chociaż w przypadku radnych mogę się mylić, to jednak potwiedzać się zdają na równi z urzednikami - zaproszonymi gośćmi przez ww. komisje, że w sprawie procedowania nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bledzew wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

Prezentowane stanowisko Sekretrza Gminy Bledzew (jako gościa radnych, reprezentującego Wójta Gminy Bledzew) w trakcie dwóch kolejno, po sobie następujących dniach w trakcie ww. komisji i to w sytuacji, gdy jeszcze nie wpłynęły do Urzędu Gminy Bledzew odpowiedzi od Prezesa RIO i Dyrektora WNiK LUW stawia wieloletniego Sekretarza Gminy Bledzew obecnego kandydata na Wójta Gminy Bledzew nowej kadencji w bardzo złym świetle jest niemiłym zaskoczeniem.

Zainteresowanych sprawą swojej przyszłości Szanownych Państwa jako wyborców bedzie to jednak bardzo istotny fakt braku przestrzegania prawa lub w co można by wątpić nieznajomość zapisów Statutu Gminy Bledzew.

Zgrozą to pachnie jak wieloletni urzędujący w Urzędzie Gminy Bledzew Sekretarz teraz w okresie wyborczym i później po wyborach nadal będzie posiadał wiedzę na poziomie niedostatecznym jak oceniła jego działanie kontrola zewnętrzna LUW w Gorzowie Wielkopolskim w okresie od 15 lutego do 15 marca 2016 roku.

Mimo to radni nadal pytają panie Wojtku, co mamy robić jak Pan to widzi.

Uwaga

Jak już z powyższego materiału teraz przed wyborami wiemy Sekretarz Gminy Bledzew Pan Wojtek Andrzejewski nie widzi tego czego oczekują od niego Radni Rady Gminy Bledzew i oni też tego czego oczekiwali od Sekretarza Gminy Bledzew bynajmniej w tej konkretnej sprawie nie doczekali.

Pismo z LUW zawiera odpowiedź na skargę w sprawie niewłaściwej pracy Biura Rady Gminy Bledzew. Za pracę biura rady w Urzędzie Gminy Bledzew w myśl postanowień Regulaminu Urzędu Gminy Bledzew odpowiada Sekretarz Gminy Bledzew, który jednoznacznie w tym regulaminie jest wskazany jako przełożony pracownika ww. urzędu, wykonującego obowiązki w Biurze Rady Gminy Bledzew.

No to jak ten urzędnik poradzi sobie z całym urzędem jak obecnie i wielokrotnie wcześniej nadal Nam dowodzi, że nie radzi sobie na zajmowanym stanowisku z obowiązkami. Trzeba mieć możliwość, by wiedzieć, że o takie właśnie sprawy wielokrotnie pytała Wójta Gminy Bledzew pana Leszka Zimnego Radna Pani Anna Sobczak oraz o to samo pytała Radna Pani J. Fortuniak.

Radne wielokrotnie dopytywały Pana Leszka Zimnego Wójta Gminy Bledzew o to za co otrzymał Pan Sekretarz wysoką nagrodę w związku z udzielonymi urzędnikom przez Wójta Gminy Bledzew na zakończenie 2017 roku kontrowersyjnymi wysokimi jak na owe czasy nagrodami pieniężnymi. Radne chciały się dowiedzieć w imieniu wyborców na jakiej podstawie nastąpiło wyróżnianie Sekretarz Gminy Bledzew.

Zdaniem ww. Radnych, biorących sobie poważnie do serca fakt, że Sekretarz Gminy Bledzew otrzymał ocenę niedostateczną podczas planowej zewnętrznej kontroli z LUW w roku 2016 w Urzędzie Gminy Bledzew i to jako jedyny pracownik UGB - za niewłaściwe z punktu widzenia przestrzegania prawa działanie przejawiające się niewłaściwym podejmowaniem spraw w zakresie dotyczącym jego obowiązków organizacyjnych w UGB co spowodowało umożliwienie załatwienia w ściśle określonym czasie i do chwili obecnej spraw zaleceń pokontrolnych nie załatwił mimo otrzymania określonego prawem polecenia, co doprowadziło do poważnego naruszenia prawa obywateli do równego traktowania w prawie w obowiązującym stanie prawa w Polsce w zakresie prowadzeniu ich spraw jako petentów wymienionych w dokumencie pokontrolnym w tzw. zaleceniach pokontrolnych z lipca 2017 roku dotyczących kpa dział VIII - nie rozpatrzenia spraw (w moim przypadku do dnia dzisiejszego Biuro Rady Gminy Bledzew nie przygotowało Radnym dokumentów zagubionych po kontroli w 2016 roku skarg dla potrzeb zapewnienia właściwego wypełnienia podjętego w roku 2017 ale nie zakończonego do chwili obecnej stosownie w prawie wskazanymi stosownymi działaniami, co ma miejsce w wyniku zagubienia w Biurze rady Gminy Bledzew po przedmiotowej kontroli niektórych z moich pism, w tym również zaginęły moje pisma należące do spraw dotyczących właściwości Wójta Gminy Bledzew). Innych petentów Naszej gminy dotyczących ich wniosków i skarg w zakresie zarówno dotyczącym właściwości Rady Gminy Bledzew jak i wniosków i skarg dotyczących właściwości Wójta Gminy Bledzew już w tym wystąpieniu szczegółowo nie będę poruszał. W tym roku zaplanował LUW re-kontrolę ale się będzie działo, bo otrzymałem bardzo niepokojącą odpowiedź na moje pytanie o stan przygotowań UGB - jaka kontrola Panie, teraz mamy wybory.

Deprymujące dla pozostałych urzędników jest fakt wyróżnienia ich przełożonego i długo ta sprawa pozostanie w ich pamięci.

I co, teraz pan Sekretarz będzie rządził nami jakby się nic nie stało?? Może tak myślą.

To co wykazują współczesne informacje na BIP Urzędu Gminy Bledzew, to moim skromnym zdaniem czeka Bledzewiaków kolejne pięć lat horroru, tym bardziej jak wyborcy wybiorą Pana Wojtka.

Jednocześnie pragnę ewentualnym oponentom powiedzieć, że nieobecność ich osób na sesjach i komisjach Rady Gminy Bledzew jest już stwierdzona w stosownych protokołach z posiedzeń jak stanowi treść stosownych załączników. I tego się nie da zmienić kto był i wie i ma wiedzę jak było. I co z tego dla Bledzewiaków wynika.

Mam przynajmniej wiedzę o tym jak się dotychczas w Urzędzie i w Radzie działo nawet wiem więcej niż niejeden urzędnik Urzędu Gminy Bledzew. Więc na tej podstawie opieram tą powyżej Państwu zaprezentowaną tezę i konkretnie przedmiotowa sprawę.

Uważam, że w najbliższym czasie po wyborach Gmin Bledzew i Obecny Sekretarz przyniosą takie starty jakich nawet obecnie urzędujący Wójt Gminy Bledzew jeszcze nie widział.

Najbardziej obawiam się krętactwa.

I mówienia, ma Pan rację, po to by dalej robić, co się chce zamiast robić, co trzeba w ściśle określonym czasie i przede wszystkim w myśl postanowień stosownie określonych obowiązujących i powszechnie znanych przepisów prawa obowiązujących w Polsce.

Nie polecam wierzenie w nagłą i stałą poprawę obecnie "urzędującego" Sekretarza Gminy Bledzew, co widać po sposobie organizacji w 2018 Dożynek Gminy Bledzew na stadionie w Bledzewie.

Taka wiara, że jakoś to będzie w przypadku urzędnika który miał już czas się właściwie wykazać na uczyć i pilnować innych a tego nie robił właściwie jak trzeba za co otrzymał ocenę niedostateczną i nic sobie z tego nie robi że sprawy nie zostały dotychczas załatwione, byłaby ze strony Państwa wyborców przejawem działania określanym mianem - naiwnym i dziecinnym.

Fakty powyższe obecnie jednak wskazują brak właściwych innych kontrkandydatów.

To nie stanowi powodu do dokonywania choćby wyboru w "ciemno".

Z poważaniem

Krzysztof Bednarski

z Bledzewa

Odpowiedz Cytuj
Gość 20-09-18 14:13

Krzysztof Bednarski Wacław Czeski Obecny Wójt już wie, że wygrał te wybory, bo jeżeli wygra pan W. Andrzejewski, to nic się nie zmienia. Sądzę, że żadna ze zgłoszonych kandydatur nie uzyska wymaganej ilości głosów. Przewidywany powód - niska frekwencja, będąca publicznym wyrazem dezaprobaty dla kandydujących z powodu znanych powszechnie ich niskich walorów moralnych jak i braku dorobku właściwie rozumianego zaufania publicznego. Czego żaden z kandydujących mimo posiadania takich możliwości wykazania się jako Sekretarz Radny czy Sołtys jak dotąd nie uzyskał.

Odpowiedz Cytuj


Wróć do tematów

Adres tej witryny: https://bledzew.istrefa.com

istrefa gmina Bledzew | istrefa powiat międzyrzecki | istrefa lubuskie | istrefa Polska

Bledzew - wieś, gmina wiejska, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie - portal lokalny
Kod pocztowy: 66-350


Info

  • Strona nie wymaga rejestracji ani logowania.
  • Każda nowa wypowiedź jest anonsowana na stronie głównej.

Szukaj...


Zgłoś problem...

Zgłoś problem techniczny związany z działaniem portalu.

Zgłoś problem