Wniosek o ustalenie całkowitych kosztów postępowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

  Zainteresuj tematem więcej osób:


Bednarski Krzysztof 28-09-15 3:29

Szanowni Państwo Radni Wnoszę o ustalenie całkowitych kosztów postępowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew na rejonie MJ1 obręb Bledzew w Bledzewie w związku z uchwalonymi następującymi uchwalonymi Uchwałami Rady Gminy Bledzew: - Nr LIII/401/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew; - Nr XLVI/269/14 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: chwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew; - Nr XII/49/15 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLVI/269/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew; - Nr XIII/54/15 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bledzew. Ponadto: Niniejszym wnoszę do Rady Gminy Bledzew o ustalenie całkowitych kosztów przedmiotowego postępowania planistycznego jakie obciążyły Urząd Gminy Bledzew, w celu obciążenia nim winnego ich utraty , co jak stanowi zgromadzony w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim akt prawny - prawomocne postanowienie uczynione w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej wskazuje w sposób niepodważalny na winnego jakim jest Wójt Gminy Bledzew. Wnoszę do Szanownych Państwa o wyegzekwowanie utraconych gminnych funduszy od winnego. Jest nim z powodu nieprzestrzegania pan Wójt Leszek Zimny co zgodnie ze stanem faktycznym potwierdza ww. postanowienie aktu prawa jakim jest wyrok Sądu. Szanowni Państwo Niniejszy wniosek jest kontynuacją zapowiedzi jaką w obecności przedstawicieli nauczycieli, sołtysów Gminy Bledzew oraz w obecności zaproszonych gości oraz Pana Wójta Leszka Zimnego wniosłem do Rady Gminy Bledzew w dniu 28.03.2011 r. O takich konsekwencjach przestrzegałem we wniosku przekazanym drogą elektroniczną (poczta e-PUAP) w dniu 22.11.2011 r. skierowanym do Urzędu Gminy Bledzew i Rady Gminy Bledzew oraz wielokrotnie o tym zdarzeniu przypominanym Szanownym Radnym w ustnych i pisemnych do Państwa moich wystąpieniach. Reasumując przedstawiam puentę jaka teraz nastąpi. Zgodnie z uprzedzeniem jakie przedstawiłem organom Gminy Bledzew w dniu 28.03.2011 r na uroczystej sesji Rady Gminy Bledzew, że za niezgodne z prawem Polskim postępowanie podczas procedowania ww. procedury planistycznej będę wyciągał konsekwencje, obecnie niniejszym przystępuję do stosownych rozliczeń i nie spocznę w wysiłkach wyegzekwowania od winnych konsekwencji prawem przypisanych. Niniejszym wnoszę do Państwa Radnych o bezwzględne wyegzekwowanie od pana Wójta Bledzewa Leszka Zimnego zwrotu kosztów przedmiotowego postępowania, które zakończyło się z jego winy utratą bardzo dużych publicznych środków finansowych Gminy Bledzew. Środki finansowe poświęcone na procedurę zmiany planu zagospodarowania zostały utracone z winy jednej osoby, która podpisała się pod zamieszczonym na stronie Internetowej na BIP Urzędu Gminy Bledzew obwieszczeniem z dnia 20.06.2013 r. Tą osobą jest Wójt Bledzewa Pan Leszek Zimny. To On ponosi winę za pominiecie mojego wniosku i zlekceważenie mojej udokumentowanej obecności na spotkaniu w dniu 19.07.2013 r. w siedzibie RADY GMINY BLEDZEW I JESOSOBISCIE WINIEN nieprzekazania mojego pisemnego wniosku do rozpatrzenia Radzie Gminy Bledzew i/lub Wojewodzie Lubuskiemu po zakończeniu procedury na czas badania uchwalonej uchwały na zgodność jej podjęcia z prawem obowiązującym w Polsce. Ukrywanie i nieprocedowanie wniosków petenta jak widać w praktyce nie popłaca. Nie może być więc za takie działanie zakończone nieprawdziwym co do stanu faktycznego "Rozstrzygnięciem" pana Wójta pozostającym w stanie niezgodnym z prawdą rzeczywistą i stanem faktycznym. Darowanie winnemu nie wchodzi w tej sprawie w grę. Pan Wójt winien ponieść konsekwencje niezgodnego z prawem postepowania ... Pieniądze, Gminy Bledzew w ten sposób utracone, winne być odzyskane, bo Gmina Bledzew ma potrzeby z nimi związane np. społeczne, związane zaplanowaną budową publicznych obiektów oświatowych, o których jest mowa w obwieszczeniu na BIP Urzędu Gminy Bledzew zamieszczonym przez Wójta Gminy Bledzew znak: B.6733.8.2015 z dnia 24.09.2015 r. Podstawę powyższego przedmiotowego żądania: stanowią ustalenia ww. Sądu - niewywiązanie się ww. urzędnika z obowiązku jaki nakładało na niego postanowienie Ustawy Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 z dnia 27 marca 2003 r. cyt. art. 17 : "Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego kolejno" oraz cyt. ust. 14 art. 17 " - (...) przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt 11." Jak ustalił Wojewódzki Sąd Administracyjny Wójt ukrył przed Radą Gminy Bledzew oraz Wojewodą Lubuskim wniosek petenta, co spowodowało unieważnienie procedury w całości zarówno przez ww. Sad na wniosek Wojewody Lubuskiego jak również zaskarżony przedmiotowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew uchylono w całości stosowną uchwałą Rady Gminy Bledzew. Krzysztof Bednarski ul. Starodworska 12 66-350 Bledzew

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 01-11-15 14:37

W okresie od listopada 2012 do chwili obecnej procedura planistyczna zmiany planu zagospodarowania przestrzennego rejonu obszaru w obrębie Bledzewa opierała się na dokumencie "Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Bledzew" w egzemplarzu zabezpieczonym w dokumentacji ww. procedury planistycznej, w którym gołym okiem można stwierdzić, że został on pozbawiony dwóch istotnych rozdziałów jakie wymienia uchwała Rady Gminy Bledzew, która ten dokument wywołała jako wskazanie kluczowych wytycznych dla planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew na potrzeby samorządowych organów Gminy Bledzew. Sąd karny w Międzyrzeczu dopiero od świadka na rozprawie w dniu 20.10.2015 r., dowiedział się, że prokuratura rejonowa tego Miasta, niestaranie rozpoznała sprawę i nie sklasyfikowała właściwie doniesienie w związku z powyższymi informacjami, które same w sobie dowodzić miały o możliwości popełnienia wielu przestępstw przez organa Gminy Bledzew. Na przykład ww. dokument włączony do akt sprawy przedmiotowej procedury planistycznej zaczynał się defakto po stronie trzeciej (z przeskokiem wykonano wydruk kolejnych stron) dopiero od strony nr 70. Dlaczego? Kto to ma wyjaśnić jeżeli nie Sąd?! To nie należało do obowiązku zawiadamiającego prokuraturę rejonową. Krzysztof Bednarski

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 28-11-15 10:24

Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej wydany w dniu 07.10.2015 r. przez Wojewódzki Sądu Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim jest już dziś prawomocny. Zapadł na wskutek wniesienia przez Wojewodę Lubuskiego zaskarżenia, które wywołało moje poinformowanie o naruszeniu prawa do równego traktowania wobec praw obowiązujących w Polsce oraz naruszenia procedur planistycznych, co w konsekwencji ostatecznie dzięki sentencji pisemnej postanowienia Sądu zostało dokładnie jak ja to robiłem przedstawione. Sąd wykorzystał moje materiały, co spowodował uchylenie w całości przedmiotowej uchwały Rady Gminy Bledzew. Tak oto skończył się okres bitew i wojna. Tę wojnę z Wójtem i Radą Gminy Bledzew wygrałem . Smuci mnie jednak fakt, że w walce o swoje prawa tak dosłownie byłem cały czas samotny mimo, że prawo stało cały czas po mojej stronie. Wstyd mi za wszystkich bledzewiaków, a szczególnie za tych ludzi, których czyny i obojętność stanęły mi na drodze.

Odpowiedz Cytuj
Podstawa utraty zaufania 17-02-16 13:08

Poprzednio zapraszałem Szanownych czytelników forum do strony: Link- [LINK] Niniejszym wystąpieniem wzywam pana Wójta Bledzewa Leszka Zimnego do podania się do dymisji. Wszak oszukał mnie Pan w obecności Radnych Rady Gminy Bledzew obecnej kadencji. Skłamał Pan, że dostarczył Pan wszystkie dokumenty do kontroli celem umożliwienia sprawdzenia zgodności z prawem uchwalenia uchwały. Do chwili obecnej nie odpowiedział jego rozpatrzeniem na niżej załączony przedmiotowy wniosek z dnia 07.08.2013 r. data wpływu do Urzędu Gminy Bledzew 08.08.2013 r.. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. na podstawie skargi Wojewody Lubuskiego powołującej się na mój wniosek uznał jej zasadność, co jednoznacznie Sędzia wyraził w sentencji pisemnej postanowienia. Wójt Bledzewa winien nierozpatrzenia mojego zasadnego zdaniem sądu wniosku do dnia dzisiejszego "olewa" spraw, że z jego winy Rada Gminy Bledzew utracenia uchwałę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. nakazał zarządowi Gminy Bledzew wycofać uchwalona uchwałę z obiegu prawnego w całości. Tak wiec pieniądze wydatkowane na uchwalenie uchwały Wójt powinien teraz zwrócić do kasy Gminy. Czekamy Panie Wójcie na Pana ruch. Tak się pan stawiał oszukiwał mnie radnych obecnej kadencji w grudniu 2014 r. i w styczniu 2015 r. twierdząc, ze wszystko z uchwałą jest OK więc pora zapłacić za własne kłamstwa i niegodna zajmowanego stanowiska postawę społeczną. Bledzew, dn. 07.08.2013 r. Rada GMINY BLEDZEW ul. Kościuszki 16 66-350 Bledzew WNIOSKI do sprawy Nr RG.BI.6722.2.2011.2013 obwieszczonej na stronie internetowej w BIP Gminy Bledzew w dniu 20.06.2013 r. na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w trakcie procedowania uchwalonej przez Radę Gminy Bledzew Uchwały Nr LIII/401/10 z dnia 10 listopada 2010 r. do stanu planowania przestrzennego w gminie Bledzew tj.: organizacji procesu planowania; procentu pokrycia planami powierzchni gminy; stopienia wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej kadencji, w tym dodatkowo do stanu prac nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowemu postepowaniu zarzucam: - procedowanie niezgodne z obowiązkiem wynikającym z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ponieważ organa Gminy Bledzew nie dokonały analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz oceny postępów w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W/w nie opracowany dokument z oczywistych powodów nie mógł uzyskać pozytywnej opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej, ponieważ przedmiotowy dokument analizy nie istnieje. Podstawę powyższego stwierdzenia bezpośrednio dokumentuje pismo z dnia 12 listopada 2012 r. Wójta Gminy Bledzew dotyczące wniosków o udostepnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz pisemne postanowienie wraz z uzasadnieniem Sądu w Międzyrzeczu II Wydział Karny Sygnatura akt: II Kp 329/12 z dnia 29.01.2013 r. (pisma do wglądu w siedzibie Biura Rady Gminy Bledzew). Wniosek główny. Brak w/w analiz uniemożliwia wykorzystanie wyników w/w analiz oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i moim skromnym zdaniem uniemożliwia przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy Bledzew w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bledzew oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o których to Uchwałach jest mowa w przedmiotowym obwieszczeniu Wójta Gminy Bledzew. Ponieważ przedmiot zarzutu dotyczy braku w/w analiz jest ściśle powiązany z treścią poniższej informacji (stanowi jej uściślenie i rozwiniecie kolejnych wniosków) w załączeniu przedstawiam całość braków, które spowodowało: - nie opracowanie dokumentu Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, ocena postępów w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ocen aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym powyższe nie opracowanie w/w analiz spowodował brak dostępu do ustawowych informacji publicznych w postaci innych towarzyszących dokumentów jak np. ilustracje graficzne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, opracowania ekofizjograficznego, co w konsekwencji nie umożliwiło prawem przypisaną możliwość wykorzystania wyników w/w analiz stronom postępowania właściwego udziału w całym dotychczasowym przedmiotowym postępowaniu. Wniosek 1. Dotyczy niewłaściwej organizacji procesu planowania. Proces planowania przestrzennego winien być realizowany w organie Gminy Bledzew w szczególności w oparciu o obowiązujące przepisy: - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80. poz. 717 z późn. zm.) - w zakresie procedury formalno - prawnej sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie budzi zastrzeżeń ale już nie podjęcie, we właściwym czasie uchwały dotyczącej zawieszenia przedmiotowej procedury z uwagi na brak wymaganego prawem udokumentowania, powoduje, że uchwalona Uchwała Nr L III /401 / 10 z dnia 10.11.2010 r. Rady Gminy Bledzew nie jest zbieżna z zamiarem najwyższego stopnia wiarygodności wniosków lub hipotez dotyczących przewidywanych oddziaływań na środowisko. Ponadto, dotychczas nie przedstawiono do publicznej wiadomości udokumentowania zawierającego oceny rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń na potrzeby wykonania przyszłego projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla rej. MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie, tzw. opracowania ekofizjograficznego, który to dokument, powinien był poprzedzać propozycję uchwalenia w/w zmiany planu i nie został we właściwym czasie udostępniony na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10.04.2012 r. na podstawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz nie został udostępniony na drugi wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony do Urzędu Gminy Bledzew w dniu 10.08.2012 r. na podstawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Ostatecznie tylko jeden z w/w wniosków spowodował udostępnienie publiczne opracowania ekofizjograficznego ale pierwsze jego udostepnienie na stronie internetowej BIP Bledzew oraz w Urzędzie Gminy Bledzew nastąpiło dopiero w dniu 19 lipca 2013 r. o godz. 08.43 tj. dopiero w dniu zwołania na godz. 11.00 spotkania celem przeprowadzenia przez organ Gminy dyskusji publicznej w przedmiotowej sprawie. Faktem wiec jest niewłaściwe upublicznienie wspomnianego dokumentu znajdującego się w zasobach Urzędu Gminy Bledzew (UGB) od dnia 16 listopada 2012 r. i skrywanie jego istnienia przed ogółem społeczeństwa do dnia dyskusji publicznej. Ponadto, wszystkie organa Gminy Bledzew dotychczas nie ustosunkował się we właściwy wnioskowany sposób do zapytań i wniosku zawierającego się we dokumencie przekazanym do UGB w dniu 01.07.2013 r. w sprawie odstąpienia od procedowania przedmiotowej Uchwały naruszającej ochronę interesu prawnego należącego do innych osób z uwagi na nie udostepnienie przez organ Gminy Bledzew informacji publicznej wskazanej w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska (opracowań ekofizjograficznych), a cała procedura odbywa się w czasie nie uchwalenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bledzew w związku z obowiązkiem dokonania jego aktualizacji, co jest wynikiem dokonania przez Ustawodawcę w dniu 25 czerwca 2010 r. zmiany Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80. poz. 717 z późn. zm.), która weszła w życie i uprawomocniła się w październiku 2010 r, czyli nie cały miesiąc przed podjęciem przez Radę Gminy Bledzew przedmiotowej Uchwały Nr LIII/401/10 z dnia 10 listopada 2010 r.; - ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.); w zakresie wyłaniania wykonawcy zewnętrznego na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w zakresie procedury formalno - prawnej nie budzi zastrzeżeń ale już przekazanie władzy przez Wójta Gminy Bledzew projektantowi w zakresie ustalenia stanowiska o zgodności projektowanych rozwiązań, w tym zaproponowanych przez projektanta niezgodnych, co do ich zgodności z ustaleniami zawartymi w obecnie obowiązującym dokumencie Studium Gminy Bledzew, w tym cała sprawa toczy się w sytuacji braku właściwego udokumentowania stanowiska Wójta Gminy Bledzew w odniesieniu do nowego jeszcze nie uchwalonego Studium Gminy Bledzew oraz dla spraw przedmiotowej zmiany planu, co w konsekwencji stanowi w obecnej sytuacji, przyczynę powstania zaległości planistycznych, poważnie sprawę traktując powodujące problemy opisane w niniejszym moim wystąpieniu. Kierunki polityki przestrzennej stanowiące wiążące wytyczne dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp/plan) uchwalane są przez Radę Gminy w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Studium). Natomiast miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowiąc prawo miejscowe ustalają przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów. Proces związany ze sporządzaniem planu rozpoczyna się od wykonania analizy zasadności przystąpienia do sporządzania planu oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Ponadto ustala się niezbędny zakres prac planistycznych, przygotowuje się materiały geodezyjne. Analizy te wykonywane są w ramach prac organu Gminy Bledzew przed przygotowaniem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu. Po podjęciu przez Radę Gminy Bledzew przedmiotowej Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania w przeważającej większości, opracowanie projektu planu powierza się firmie zewnętrznej wyłonionej w przetargu, z którą zawiera się umowę cywilno - prawną. Nieliczne plany opracowywane są w organach Gminy. Przygotowanie dokumentacji zamówienia publicznego oraz rozstrzygnięcie przetargu obejmuje okres ok. 13 tygodni. Powyższy czas trwania tego etapu wynika z potrzeby przestrzegania obowiązujących procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Opracowanie projektu planu podzielone jest na kilka etapów, które są odbierane i sprawdzane przez inspektorów organów Gminy pod względem formalnym i merytorycznym. Wyznaczony organ Gminy nadzoruje wykonanie umowy zgodnie z harmonogramem określającym w umowie zakres i terminy wykonywania prac oraz stanowiskiem Wójta (jako organu sporządzającego plan). W dokumentacji planistycznej brak wskazania stanowiska odpowiedzialnego Wójta Bledzewa, czego dowodzi jednoznaczna odpowiedź udzielona na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 04.07.2013 r. i wnosi do niniejszego wystąpienia informację, że jest on jedynym decydentem zastosowanego zapisu w przedmiotowym projekcie, który to zapis w projekcie przedmiotowej sprawy rażąco naruszył ustalenia Studium. Prawdopodobnie niewłaściwie nadzorowany Projektant odpowiedzialny za przygotowanie projektu planu w sposób nieuprawnionym wpisem do przedmiotowego projektu wniósł do programowanego rejonu MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie możliwość zastosowania paliwa stałego, co uczynił wbrew istniejącej inżynieryjnej ochronie terenu, który to system został zorganizowany i wykonany i obecnie funkcjonuje od 2005 r. w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez ograniczenie stosowania tego rodzaju paliwa w sytuacji, gdy rejon jest zgazyfikowany i zelektryfikowany. Czy projektant przedmiotowego projektu stanowiącego przedmiot zamówienia publicznego, o tym nie wiedział i obecnie trzeba wniosku, by organa Gminy Bledzew, które z środków SAPARD-u i beneficjenta ten rejon zgazyfikowały udokumentowały właściwą realizację ustalenia zawartego w dokumencie Studium Gminy Bledzew, jak stanowi uchwała Nr XVIII.134.2000 poprzez zapis brzmiący następująco, IV pkt 3.4 ppkt 3 cyt.: ... głównym założeniem polityki przestrzennej jest zapewnienie rozwoju w warunkach funkcjonowania systemów inżynieryjnej ochrony środowiska zaopatrzenie w gaz (ograniczenie emisji do atmosfery przez ograniczenie paliw stałych)? Jeżeli udzieli Pan Wójt Gminy Bledzew odpowiedź, że Projektant postąpił niewłaściwie (źle) i sprawę trzeba naprawić, to niniejszym ponadto dodatkowo wnoszę bez względu na treść odpowiedzi na powyższe wystąpienie i wnoszę o uwzględnienie potrzeby wykonania zmiany w projekcie planu zagospodarowania do stanu obecnego, a ponadto proszę o określenie procedury, by po jej zastosowaniu jasno było określone, kto zobowiązany będzie płacić większy podatek komorniczy Państwu Polskiemu za brak przestrzegania prawa i wnoszenie dwutlenku węgla do atmosfery, a kto będzie miał mniejszy podatek na normalnym poziomie i dlaczego, oraz proszę wydać stosowną decyzję, kto będzie zobowiązany do pokrycia ewentualnych kar (opłat) na rzecz SAPARD-u lub jej prawnego spadkobiercy za niewłaściwe wykorzystane środków przeznaczonych na gazyfikację i tym samym proszę jasno udokumentować odejście od inżynieryjnej ochrony terenu na rejonie MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie? Uważam, że w tej sprawie, wnioskodawcy nie znają wszystkich konsekwencji wnioskowanej przez nich zmiany. Niniejszym składam wniosek o dogłębne wyjaśnienie powyższych sprawy na piśmie i przedstawienie udokumentowania potwierdzającego ostateczny sposób wykorzystania pozostałej niewydanej części środków pozostałych w wyniku niewypłacenia część ok. 40% środków przeznaczonych na wykonanie infrastruktury dla rejonów MJ-1, MJ-2, MJ-3, MJ-4, MJ-5 itd Firmie PUBR z Międzyrzecza. Jak wydano środki finansowe zamówienia publicznego nie zrealizowanego przez Firmę PUBR z Międzyrzecza w trakcie realizacji przedsięwzięcia uzbrajania przez Gminę Bledzew w/w przedmiotowego terenu w celu wykonania inżynieryjnej ochrony środowiska dla rejonu obręb Bledzew w Bledzewie. Brak dotychczasowego upublicznienia przez organ Gminy Bledzew udokumentowanych wyjaśnień dotyczących pierwotnych przyczyn z powodu, których do dnia dzisiejszego za uzyskane celowe środki SAPARD-u nie skanalizowano mojej działki nr 485/15 na rejonie MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie, spowoduje przekazanie sprawy celem wyjaśnienia do organu kontrolnego NIK w Zielonej Górze. Ustawowo za wykonanie przedmiotowych przyłączy odpowiada gmina w skutek sprawowania kontroli nad realizacja zadań realizowanych przez terenowym Zakład Komunalny. Program SAPARD był skierowany na drugi co do wielkości obszar problemowy związany z integracją z UE rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Działania skupione były na stymulowaniu rozwoju lokalnego na wsi poprzez projekty związane z dywersyfikacją działalności gospodarczej ludności wiejskiej, a także rozwojem infrastruktury na obszarach wiejskich. Program SAPARD został zakończony w 2006 roku. Łącznie zarejestrowano 27761 wniosków o pomoc finansową z Programu SAPARD, z czego ARiMR podpisała 24431 umów na kwotę około 4779 mln złotych. Środki Unii pokrywały ok. 50% kosztów przedsięwzięcia, resztę kosztów oraz podatek VAT pokrywał beneficjent. Wniosek 2. Dotyczy niewłaściwej realizacji etapów opracowania projektu planu. Prace wstępne, analizy, wykonanie wytycznych do planu (dot. etapu I). Prace te polegają na weryfikacji lub wykonaniu opracowania ekofizjograficznego, inwentaryzacji urbanistycznej, zebraniu i analizie materiałów niezbędnych do opracowania projektu planu takich jak: dokumenty umożliwiające określenie uwarunkowań (przyrodniczych, górniczych, kulturowych); dokumenty umożliwiające określenie uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i dotychczasowych przesądzeń planistycznych; dokumenty umożliwiające określenie oczekiwań społecznych oraz ograniczeń w możliwości zagospodarowania obszaru objętego projektem planu (np. nie wolno niszczyć wykonanej i dobrze funkcjonującej inżynieryjnej ochrony środowiska w zakresie dotyczącym obsługi infrastrukturą techniczną: zaopatrzenie w gaz, energię elektryczną, które już są zrealizowane i wypróbowano z powodzeniem i obecnie wyeliminowano to działanie z planu zagospodarowania na przedmiotowym terenie, w postępowaniu w dniu 05 grudnia 2012 r.); a poprzez nie udostepnienie uwarunkowań ekofizjograficznych uniemożliwiono ich zintensyfikowanie stanowiące potrzebę wynikająca z zapisów na str. 18 obecnie upublicznionego opracowania ekofizjograficznego i uzupełniających dokumentów opracowań specjalistycznych, programów lub działań inwestycyjnych, dotyczących obszaru planu i jego bezpośredniego sąsiedztwa, waloryzacja przestrzeni. W ramach tego etapu ogłasza się o przystąpieniu do sporządzenia planu, a następnie bada się wnioski złożone przez organy i instytucje oraz osoby prawne i prywatne. W wyniku przeprowadzenia tych prac powinno się uzyskać syntezę uwarunkowań oraz wytyczne do planu. Powyższe prace wstępne trwają w zależności od przedmiotu planu około 3 ÷ 4 miesięcy, co w przypadku działań właściwie nie podejmowanych przez organa Gminy Bledzew trwa od 10 listopada 2010 r. do 20 czerwca 2012 r. i chwili obecnej, gdyż uniemożliwiono takie działanie z udziałem społeczeństwa moim ogłoszenia działania w dniu 20 czerwca 2012 po ogłoszeniu na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami). Organ Gminy Bledzew postąpił w wówczas w sposób nie uprawniony, bo nie posiadając przedmiotowych analiz, wymaganego prawem podstawowego opracowania ekofizjograficznego zawezwał społeczeństwo do składania wniosków do projektu planu i mimo błędu do dziś procedury nie powtórzył. Niniejszym wnoszę o udostepnienie dokumentów stanowiących syntezę uwarunkowań oraz wytyczne do planu, które winne być datowane w okresie trwania tego etapu i uwzględniać postanowienia podstawowego opracowania ekofizjograficznego tj. dokumentu organu Gminy Bledzew (GB), który wpłynął do Urzędu w dniu 16 listopada 2012 r., co potwierdza podpisem i pieczątką podinspektor budownictwa GB w protokole przekazania - odbioru przez wykonawcę podstawowego opracowania ekofizjograficznego stanowiącego przedmiot zamówienia publicznego Pana Pawła Szumigałę z Pracowni Architektonicznej z Poznania. W przypadku braku w/w wnioskowanych dokumentów w Urzędzie Gminy wnoszę o zastosowanie się do mojego wniosku z dnia 28 marca 2011 r. (pismo dostępne w siedzibie Biura Rady Gminy Bledzew) i wnoszę o powtórzenie procedury planistycznej od I etapu opracowania projektu zmiany przedmiotowego planu. Ponadto, wnoszę o udostepnienie analizy zasadności przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące cały zakres uchwalenia Uchwały Nr LIII/401/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie, jaki wymienia pismo Wójta Gminy Bledzew znak: RG.BI.760.14.2011 z dnia 02.03.2011 r.. Składam tym wystąpieniem wniosek formalny o potwierdzenie wykonania analizy stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami dokumentu Studium Gminy Bledzew, ponieważ uzasadnienie do przedmiotowej Uchwały nie zawiera stwierdzenia zgodności programowanej zmiany i nie potwierdza wykonania wieloletnich programów ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń obowiązujących w Studium Gminy Bledzew. Powyższy wniosek wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu zgłaszanemu w mojej obecności na posiedzeniu wspólnych komisji Rady Gminy Bledzew w siedzibie Gminy Bledzew w Sali narad w dniu 19.07.2013 r. przez urzędującą Radną Panią Bok i ma zapobiec na przyszłość nieporozumieniom społecznym oraz niepotrzebnym pytaniom, jak to się stało że taki jest plan zagospodarowania, a nie inny. Obecny wniosek jest zbieżny z żądaniem wymienionym w piśmie Wójta z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wniosków o udostepnienie informacji publicznej z dnia 10.04.2012 r. na podstawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Wniosek 3. Dotyczy niewłaściwego procedowania koncepcji zagospodarowania przedmiotowego obszaru (dot. etapu II). Przyjęta w projekcie koncepcja zagospodarowania obszaru pokazuje układ funkcjonalno-przestrzenny, podstawowe kategorie przeznaczenia terenów, zasady kompozycji przestrzennej, system i zasady rozwiązań układu komunikacyjnego oraz uzbrojenia terenu. Koncepcja winna być wykonywana w jednym wybranym wariancie. Koncepcja przedstawiana w podstawowym opracowaniu ekofizjograficznym jest odmienna od projektowanego, który jest niezgodny od ustaleń studium i brak przy tym danych jaka koncepcja została wypracowana przez organa Gminy Bledzew na spotkaniu, na którym dokonuje się wyboru wariantu koncepcji. Gdzie się znajdują dokumenty przedmiotowe dokumenty i czy istnieją poza wyłożoną dokumentacją planistyczną. Wnoszę o uzupełnienie tych dokumentów z powodu braku udokumentowania takich działań, bo jest okazja takie udokumentowanie prac planistycznych właściwie uzupełnić, by na przyszłość uniknąć potrzeby ponowienia procedury planistycznej w kwestiach wnoszonych obecnie do zmiany planu w opracowaniu ekofizjograficznym informacji na podstawie: kompleksowych badań i pomiarów terenowych, analizy danych teledetekcyjnych, archiwalnych materiałów kartograficznych, planistycznych, inwentaryzacyjnych i studialnych, a w szczególności: dokumentacji hydrogeologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji geologicznych złóż kopalin, dokumentów planistycznych opracowywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112), map glebowo-rolniczych, planów urządzania lasów, planów ochrony rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych, dokumentacji rożnych form ochrony przyrody, dokumentacji uzdrowisk oraz rejestru zabytków, ewidencji dóbr kultury i innych materiałów dokumentujących obiekty kulturowe i stanowiska archeologiczne biorąc pod uwagę: 1) dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do uwarunkowań przyrodniczych; 2) zapewnienie trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego; 3) zapewnienie warunków odnawialności zasobów środowiska; 4) eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko; 5) ustalenie kierunków rekultywacji obszarów zdegradowanych. Wnoszę niniejszym o należyte zaprogramowanie w projekcie w taki sposób ewentualnej zmiany planu z uwagi na temat uchwalanej zmiany i wskazania instalacji (systemów) infrastruktury technicznej do zaopatrywania domów w ciepło, by wystąpiła niepodważalna ich zgodność z ustaleniami zapisanymi w obowiązującym Studium Gminy Bledzew i w tym względzie szczególnie nakłaniam do odrzucenia z projektu zapisów dotyczących paliw niskoemisyjnych w celu zapewnienia, że projekt po usunięciu tego rodzaju paliwa, pozwoli należycie zrealizować ustalenia zapisu § 1. ust. 4 w/w Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z 2002 r. z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. r12; Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271). Powyższe argumentuję tym, że Ustawa Prawo Ochrony Środowiska nie dopuszcza obniżania poziomu zrealizowanej i właściwie funkcjonującej ochrony środowiska, a wręcz jest stworzona po to by bronić i zabraniać niszczenia inżynieryjnych rozwiązań dobrze funkcjonującej ochrony środowiska. Opracowanie koncepcji trwa w zależności od przedmiotu planu około 2 ÷ 4 miesięcy. Wniosek 4. Dotyczy niewłaściwego procedowania projekt planu (dot. etapu III). Zarzucam opracowanemu projektowi brak skonkretyzowania koncepcji w opracowaniu ustaleniu ogólnym i szczegółowym w formie projektu uchwały oraz sporządzenie opracowań specjalistycznych tzn. prognozy oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko oraz prognozy skutków finansowych bez uwzględnienia skutków przedmiotowej, że stanowią one obniżenie poziomu ochrony środowiska przez to ze zmiana godzi w ustalenia dotyczące funkcjonujący na terenie rejonu MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie zrealizowany system inżynieryjnej ochrony środowiska w skutek wprowadzenia przez projektanta zaproponowanego jako jeden z głównych systemów zaopatrzenia w ciepło system zaopatrzenia za pomocą paliw niskoemisyjnych, który stanowi o wprowadzeniu na w/w rejon podlegających ograniczeniu paliw stałych (paliw niskoemisyjnych). Wobec powyższego stawiam przygotowanemu przez Pana na tym etapie projektowi zarzut nie sporządzenia stanowiska w sprawie zgodności projektu planu z obowiązującym studium Gminy Bledzew. Nie przygotował i nie wniósł Pan wniosku o uchwalenie Uchwały przez Rade Gminy Bledzew w sprawie zgodności projektu planu z obowiązującym studium Gminy Bledzew. Wnoszę by obecnie z powodu wydłużenia prac nad projektem rStudiumr1; II edycja prace nad przedmiotowymi miejscowymi planami, które nie spełniają warunku zgodności z obowiązującym Studium zostały na tym etapie zawieszone. Prace te mogłyby być kontynuowane po uchwaleniu rStudiumr1; II edycji. Wniosek 5. Dotyczy niewłaściwego procedowania w trakcie uzyskiwania opinii i uzgodnień (dot. etapu IV). Zaakceptowany przez Wójta Gminy Bledzew projekt planu poddany był opiniowaniu i uzgodnieniom przez organy zewnętrzne określone w ustawie. W następstwie nie dostrzeżenia i uwolnienia się od błędów planistycznych i przy braku usunięcia niedostatków przez projektanta projekt wymaga licznych jego zmian. Następnie wprowadzone zmiany wymagać będą kolejnych wynikających z nowych uzgodnień. Na podstawie zapoznania się z projektem niniejszym wnoszę o wykonanie wszystkich działań przewidzianych prawem i w tym celu wskazanych w dotychczasowych pisemnych wnioskach. Etap opinii i uzgodnień zajmuje w zależności od przedmiotu planu około 2 ÷ 3 miesięcy. e) Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu ( etap V). Uzgodniony projekt planu wyłożony został do publicznego wglądu. Jest to etap zaznajamiania społeczności lokalnej z zaproponowanymi ustaleniami planu. Służy temu udostępnienie projektu planu poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, organizowanie dyskusji publicznej oraz możliwość zaznajomienia się z jego treścią w wyznaczonym miejscu, w którym autorzy projektu przez co najmniej 21 dni służą stosownymi wyjaśnieniami. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi jeszcze przez 14 dni po zakończeniu wyłożenia. Uwagi są rozpatrywane przez Wójta w ciągu 21 dni. Uwzględnienie uwag w projekcie planu wymaga ponowienia procedury w niezbędnym zakresie, w tym ponownego wyłożenia, a najczęściej też ponowienia etapu uzgodnień. Etap pojedynczego wyłożenia projektu planu trwa min. ok. 12 tygodni. Z praktyki wynika, że ponowienie procedury łączy się z koniecznością każdorazowego wydłużenia czasu sporządzania planu średnio o ok. 6 miesięcy (wprowadzenie zmian, uzgodnienia, wyłożenie). Jednak takie postępowanie skutkuje wysokim stopniem akceptacji ustaleń planu przez społeczeństwo, co dotychczas znajduje odzwierciedlenie w bardzo niskiej liczbie zaskarżeń planów Gminy Bledzew do sądów. Podsumowując, cały proces związany ze sporządzeniem mpzp, od analizy przed przystąpieniem do jego wejścia w życie, obejmie dwukrotnie większy okres niż przykładowo ok. 2 lat, gdyż wymagał będzie ponowienia procedury. Czas potrzebny na sporządzenie planu przede wszystkim zależy od powierzchni planu, ale także od stopnia złożoności problemów występujących w przestrzeni, uwarunkowań prawnych, potrzeb społecznych. Często wymaga wielokrotnego uzgadniania oraz wykładania projektu planu, co znacznie wydłuża czas jego opracowania. Dotąd jako priorytetowe przyjmowano dążenie do tworzenia planów akceptowanych przez społeczeństwo i nie zaskarżanych przez inwestorów. Wpływ na wydłużenie procedury mają także częste zmiany przepisów dotyczących planowania przestrzennego, które po uwzględnieniu skutkują także obowiązkiem ponowienia uzgadniania i upublicznienia . Ale w tym przypadku taka sytuacja nie istnieje. Opracowywany plan miejscowy musi spełniać warunek zgodności ze Studium. Z uwagi na nieuchwalenie Uchwały o zgodności ustaleń obowiązującego obecnie Studium, prace nad czterema planami miejscowymi winne zostać zawieszone. Niniejszym wnoszę o poprawienie zapisów w opracowaniu ekofizjograficznym na str. 18 Gminy Bledzew ul. Starodworska i ul. Cystersów, ponieważ zamieszczone tam informacje sprzeciwiają się diametralnie informacjom zawartym w innych uchwalonych obowiązujących dokumentach Gminy Bledzew tj. Program ochrony środowiska. i Prognoza ochrony środowiska oraz należy zadbać by projektant wprowadził do opracowania ekofizjograficznego przedmiotowe ustalenia Studium, w tym dotyczące spraw ochrony inżynieryjnej środowiska na terenie rejonu MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie. Obecny dokument opracowania ekofizjograficznego. pomija istotne dla sprawy ustalenia Studium dotyczące Gminy Bledzew w szczególności dotyczące przedmiotowej sprawy. Niniejsze wystąpienie w przedmiotowej sprawie stanowi uzupełnienie maila wysłanego do Urzędu Gmin Bledzew w dniu , który dotyczył potrzeby poruszenia sprawy zapewnienia w nowym projekcie planu maksymalnego jednoznacznego terminu występowania na wskutek awarii technicznej przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (takie jak zmiana sposobu użytkowania budynku, budowa stacji paliw płynnych, budowa fermy wiatrowej, rozbudowa drogi itp.) Dlatego też, zasadnym było wywołanie niniejszej uchwały oraz prowadzenie procedury zarówno zmiany planu jak i z pewnym wyprzedzeniem procedury nowego Studium (drugiej edycji). Projekt przedmiotowej zmiany planu będzie mógł zostać uchwalony po wcześniejszym uchwaleniu nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew. Podsumowując powyższe zasadnym jest przystąpienie do opracowania zmiany planu i przystąpienie do etapu uzgodnień dopiero po uzgadnianiu projektu nowego studium oraz uchwalenie zmiany planu po uchwaleniu nowego studium, aby wystąpiła pełna zgodność obu dokumentów. Wnoszę o pozytywne rozpatrzenie moich wniosków. Krzysztof Bednarski

Odpowiedz Cytuj


Wróć do tematów

Adres tej witryny: https://bledzew.istrefa.com

istrefa gmina Bledzew | istrefa powiat międzyrzecki | istrefa lubuskie | istrefa Polska

Bledzew - wieś, gmina wiejska, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie - portal lokalny
Kod pocztowy: 66-350


Info

  • Strona nie wymaga rejestracji ani logowania.
  • Każda nowa wypowiedź jest anonsowana na stronie głównej.

Szukaj...


Zgłoś problem...

Zgłoś problem techniczny związany z działaniem portalu.

Zgłoś problem