Niegospodarność Organów Gminy Bledzew?

  Zainteresuj tematem więcej osób:


Strona 4 z 4

Stary Prezes 28-12-15 22:37

W dniu 07.12.2015 r. zaprowadziłem Przewodniczącego Rady Gminy Bledzew pana Mieczysława Wirszyca do miejsca w sekretariacie urządzonego na potrzeby archiwum akt Gminy Bledzew, gdzie ww. przedstawiłem zapis widniejący w dzienniku korespondencji 2014 r. dotyczący mojego wniosku z dnia 20.06.2014 r. skierowanego do Rady Gminy Bledzew. Na wskutek braku procedowania ww. sprawy przez Wójta Bledzewa i organ samorządowy do którego pismo było zaadresowane oraz mimo lekceważenia moich uwag na temat utraty kontroli nad moim wnioskiem podnoszonych w wielu moich skargach na bezczynność w tej sprawie, uznać należy, że w Urzędzie Gminy Bledzew doszło do naruszenia mojego prawa do równego traktowania wobec prawa. W tym nagminnego łamania wielu postanowień kodeksu postępowania administracyjnego (kpa). Należy uznać, że przykładów nieprotokołowania i nierejestrowania rejestrach (skarg i wniosków) właściwości Wójta Gminy Bledzew i właściwości Rady Gminy Bledzew moich wniosków wnoszonych do ww. organów samorządu terytorialnego Gminy Bledzew jest tak dużo, że działanie na moją szkodę bledzewskich organów samorządowych można nazwać rozmyślnym i nieprzypadkowym. Oto przykłady. Pierwszy najważniejszy. Nierozpatrzenie przez Wójta Gminy Bledzew mojego wniosku z dnia 08.08.2013 r. zawierającego uwagi i wnioski, których zgłoszenie umożliwiło mi prawo zapisane w stosownej Ustawie z dnia 03 października 2008 w art. 42 i art. 43 w związku z ogłoszeniem zamieszczonym przez Wójta Bledzewa na BIP Urzędu Gminy Bledzew w dniu 20.06.2013 r. Wójt do dzisiejszego dnia nie udzielił na pismo zawierające wnioski i uwagi do projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, stosownej odpowiedzi i nie zajął się wnioskiem tak jak nakazywało mu prawo, a moje przedstawione tu stanowisko potwierdza sentencja Wysokiego Sądu do wydanego wyroku z dnia 07.10.2015 r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim. Wyrok jest prawomocny. Wójt nie wniósł odwołania. Ponadto, do chwili obecnej Wójt nie udzielił mi pisemnej odpowiedzi na wniosek z dnia 04.07.2013 r. o dostęp do informacji publicznej. Rada Gminy uchwaliła Uchwałę nawołując Wójta do udzielenia odpowiedzi w formie jak stanowią stosowne art. ustawy z dnia 01 września 2001 roku i kpa. Wójt nie zastosował się do żądań Rady Gminy Bledzew zawartych w stosownej uchwalonej Uchwale z 2015 r. podjętej w związku z pozorowaniem rpróby naprawyr1; ww. sprawy. Wójt Gminy Bledzew łamie własne obecnie obowiązujące regulacje wewnętrzne w sprawie załatwiania spraw obywateli, wydane w jego własnym zarządzeniu z roku 2009. W tym podnoszonym przeze mnie przykładzie należy uznać, ze Wójt Bledzewa Leszek Zimny, osobistym przykładem demonstruje bezpośrednim podwładnym i ich podległym urzędnikom Urzędu Gminy Bledzew przez okres od 2009 roku do chwili obecnej, jak należy łamać wydane przez Wójta zarządzenie z 2009, które w formie i niezmienionej treści w praktyce obowiązuje tylko na papierze. Sprawa nie przestrzegania ww. zarządzenia dotyczy prowadzenia w sporny sposób ksiąg korespondencji wchodzącej i wychodzącej Urzędu Gminy Bledzew, w tym niezaprowadzenia do dnia 07.12.2015 r. przez pracownika odpowiedzialnego za obsługę biura rady rejestru skarg właściwości Rady Gminy Bledzew. Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie obsługi biura rady w Urzędzie Gminy Bledzew pan Dominik Pijaczyński w miesiącu listopadzie 2015 r. przekonywał mnie w rozmowie, że nie zamierza respektować postanowienia zapisanego w zarządzeniu z 2009 Wójta Gminy Bledzew rozdział VI Paragraf 28 pkt 4, bo nie ma takiego obowiązku prowadzenia rejestru skarg i wniosków właściwości Rady Gminy Bledzew. Zapytałem w dniu 07 grudnia 2015 pana podinspektora Dominika Pijaczyńskiego, czy zaprowadził wreszcie dokument rejestr skarg i wniosków właściwości Rady Gminy Bledzew. Odpowiedź, udzielona po namyśle brzmiała cyt.: rZamierzam, założyć dopiero po Nowym Rokur1;. Na zakończenie niniejszego pisma można wysnuć następujący wniosek i uznać, że nie istnieje w Urzędzie Gminy Bledzew rozliczanie ww. pracownika z powierzonych mu w ww. zarządzeniu Wójta zadań. Nagminnie zdarzają się pomyłki w stosunku do sposobu wykonywania procedur i załatwiania spraw na szkodę petenta. Podczas prowadzenia procedur planistycznych dotyczących zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Bledzew i podczas prowadzenia licznych zmian studium Gminy Bledzew doszło do upublicznienia na BIP Urzędu Gminy Bledzew informacji publicznej w formie niezgodnej z treścią oryginalnego dokumentu rStrategia zrównoważonego rozwoju gminy Bledzewr17; z 2004 r.. Z tą sprawą łączy się nierozerwalnie przykład dający się udowodnić, że do akt postępowania w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Gminy Bledzew włożono dokument "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Bledzew" z 2003, który pozbawiono kilkudziesięciu stron, w tym dwóch istotnych rozdziałów, o których jest mowa w stosownej uchwalonej Uchwale Rady Gminy Bledzew z 2003 roku w sprawie przyjęcia "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Bledzew" z 2003 roku. Tylko zgłosić przestępstwa do prokuratury nie ma komu. Takie jest wyrozumiałe współczesne społeczeństwo Bledzewskie Gminy Bledzew. Zmuszony jestem do zakomunikowania Państwu najnowszą sprawę Wójta Gminy Bledzew. W dniu 09.11.2015 r. podczas wysłuchiwana wniosków i skarg przez Wójta Bledzewa Leszka Zimnego na pytanie o termin opracowania nowego zarządzenia Wójta w sprawie Regulaminu pracy urzędu gminy i zmian w zakresie terminów wysłuchiwania wniosków i skarg przez wójta usłyszałem odpowiedź od ww. wymienionego, że jeszcze pracuje nad dokumentem i nie jest w stanie odpowiedzieć kiedy zakończy jego wykonanie. Po dwóch tygodniach od tej rozmowy takie samo pytanie zadałem Sekretarzowi Gminy Bledzew. ten odpowiedział mi podczas rozmowy telefonicznej, że nowe zarządzenie będzie wykonane i najprawdopodobniej już następnego dnia zostanie upublicznione. A teraz sedno sprawy. Otóż zarządzenie wójta , o którego upublicznienie w wymienionych terminach występowałem ukazało się jak głosi informacja Publiczna na stronie BIP Urzędu Gminy Bledzew (podaję zainteresowanym link do strony INTERNETOWEJ: [LINK] Wskazana strona głosi nowy regulamin organizacyjny urzędu Gminy Bledzew. Dokument ten jest dostępny w postaci pliku, którym został opublikowany w dniu 23.11.2015 r. Tak więc na tej podstawie można uznać, że w dniu 09.11.2015 r. Wójt Bledzewa zakpił ze mnie nie udzielając jasnej odpowiedzi na moje pytanie rCzy sporządził nowy regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bledzew. Odpowiedź Wójta Bledzewa Pana Leszka Zimnego brzmiała, że jeszcze nie sporządził nowego dokumentu zarządzenia w tej sprawie. Natomiast jak wynika z daty podpisania przedmiotowego w tej sprawie zarządzenia wójta. Dokument zawierający stosowne zarządzenie został podpisany przez Wójta Bledzewa w dniu 30.10.2015 r. I niech się Szanowni Państwo nie dziwią, że takiemu człowiekowi nie jestem w stanie w pełni zaufać. Tak się nie postępuje w życiu prywatnym, a tym bardziej jest to niedopuszczalne w życiu publicznym. Jakby jeszcze ktoś z Państwa miał wątpliwości, czy warto o tej sprawie mówić i pisać to proszę ostatni fakt usunie Państwa wahania co do oceny tej sprawy. Podczas ww. mojej wizyty w kancelarii Wójta 09.11.2015 r., byłem naocznym świadkiem jak Wójt zawołał do siebie Sekretarza w celu dostarczenia obowiązującego regulaminu pracy Urzędu Gminy Bledzew. Sekretarz przyniósł regulamin obowiązujący od 2009 roku. Wójt nie zareagował, na to że regulamin nie jest rnowyr1;. Wskutek moich działań Wójt Bledzewa nakazał wywiesić w dniu 07.12.2015 r. na 14 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bledzew zarządzenie Wójta Gminy Bledzew numer 81a/2015.

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 28-12-15 22:38

RADA GMINY BLEDZEW Ul. Kościuszki 66-350, Bledzew Dotyczy: nieprzestrzegania prawa przez Radnych i Wójta Gminy Bledzew Szanowni Państwo Wnoszę do Radnych Rady Gminy Bledzew na podstawie zawarte w dokumencie Rozporządzenie Rady Ministrów (RM) z dnia 08 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków powołując się na zapis § 7 Rozdział 2 Przyjmowanie skarg i wniosków i stanowczo proszę o potwierdzenie wniesienia przez mnie do szanownych Państwa Radnych skarg i wniosków, które przekazałem w 2015 roku radnym pełniącym dyżury oraz wniesienia przez mnie skarg i wniosków wysłanych e-mailr17; ami przesłanymi do Radnych Rady Gminy Bledzew drogą poczty elektronicznej na adres poczty (e-mail): biurorady@bledzew.pl. Proszę Radę Gminy Bledzew o wykonanie ww. żądania tak jak stanowi zapis art. 226 Ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Moje ww. pisemne żądanie spowodował fakt, że wszyscy Radni Rady Gminy Bledzew w okresie 2015 roku do których zwróciłem się ze słowami żądania zaprotokołowania moich skarg i wniosków w tym podczas wnoszenia skarg i wniosków telefonicznie oraz Radni Rady Gminy Bledzew do których skargi i wnioski adresowałem w formie pisemnej na pocztę e-mail na ww. adres e-mail, potwierdzali, że przyjęli moje skargi i wnioski podczas pełnienia dyżurów radnych w siedzibie Rady Gminy Bledzew ale co niniejszym pragnę podkreślić niniejszym pismem, nie wykonali do chwili obecnej mojego żądania wydania potwierdzenia wniesienia przez mnie skarg i wniosków. Ponadto wnoszę o umożliwienie mi formalnego sprawdzenia stanu zaawansowania procedowania moich skarg i wniosków. W związku z powyższym proszę o prawo wglądu do akt spraw właściwości Rady Gminy Bledzew, które zawierają moje skargi i wnioski (pisma, protokoły) w celu dokonania przez mnie bieżącej oceny jak dotychczas organy Gminy Bledzew (Urząd Gminy Bledzew i Radę Gminy Bledzew) zajęły się moimi skargami i wnioskami. Wymienione w tym akapicie przez mnie żądanie jako uprawnionej do tego żądania strony skarżącej i składającej skargi i wnioski, dotyczy w szczególności żądania udostępnienia mi wglądu do wszystkich moich pism wniesionych do Radnych Rady Gminy Bledzew na przestrzeni okresu od 20.06.2014 do końca 2015 r. Do żądań moich dołączam następującej treści wniosek. Wnoszę do Radnych Rady Gminy Bledzew o wyeliminowanie negatywnych zachowań z praktyki Radnych pełniących dyżur w siedzibie Rady Gminy Bledzew, które stanowią odmowę na żądanie wydawania potwierdzenia złożenia skargi i wniosków. Tak min. postępuje Radny Mieczysław Wirszyc, który na przestrzeni całego roku 2015 roku systematycznie odmawiał mi wydania potwierdzeń przyjętych przez niego wszystkich moich skarg i wniosków. Dla przykładu powołam się na liczne fakty odmowy na żądanie wydania potwierdzenia wniesienia przez mnie skarg i wniosków podczas każdego naszego spotkania w siedzibie Rady Gminy Bledzew, w tym nie reaguje na moje wnioski (kiedy piszę, te pismo stan faktyczny w tym zakresie się nie zmienił) op potwierdzanie przyjęcia moich skarg i wniosków wnoszonych do radnych rady gminy Bledzew drogą poczty elektronicznej przesłanych na ww. adres e-mail Rady Gminy Bledzew. Gdy w jednym jedynym przypadku przesłałem pocztę elektroniczna na ww. adres e-mail do biura rady i równocześnie w tym samym dniu w moim imieniu obecnie urzędujący sołtys Bledzewa, taką samą korespondencję zawierającą moje pismo dostarczył na ręce ww. Radnego, z żądaniem potwierdzenia złożenia skargi i wniosku w moim imieniu to ww. radny również odmówił wydania potwierdzenia wniesienia skargi i wniosku. Reasumując ww. sprawę Radny pan Mieczysław Warszyc systematycznie odmawia mi wydania na moje żądanie potwierdzeń o wniesieniu skarg i wniosków do Rady Gminy Bledzew. Ponadto w dniu 21.12.2015 r. Radny pan Wirszyc Mieczysław z nieukrywaną niecierpliwością przyjął od mnie do protokołu moje skargi i wnioski jednocześnie odmówił mi wydania potwierdzenia ich złożenia następnie życząc mi zdrowych Świat jak gdyby nie słysząc mojego żądania i oddalił się z siedziby Biura Rady Gminy Bledzew pozostawiając mnie bez stosownego żądanego przez mnie potwierdzenia oraz nie okazując mi żądanych do sprawdzenia wszystkich skarg i wniosków zarejestrowanych w stosownych aktach spraw właściwości Rady Gminy Bledzew, które wniosłem do radnych obecnej kadencji Rady Gminy Bledzew w okresie całego roku 2015. Wnoszę tą drogą do Szanownych Państwa Radnych Rady Gminy Bledzew o pilne potwierdzenie złożonych przez mnie skarg i wniosków na ręce dyżurnych Radnych Rady Gminy Bledzew w tym od Radnych którym przekazałem skargi i wnioski żądam wydania potwierdzeń wniesienie na skargi i wnioski wniesione do Rady Gminy Bledzew telefonicznie do protokołu, co niniejszym czynię powołując się na zapis § 7 Rozdział 2 Przyjmowanie skarg i wniosków, który wymienia podstawie zawarte w dokumencie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Apeluję do sumienia Radnych o odejście od nagminnie stosowanej praktyki nie potwierdzania na żądanie petenta przyjęcia skarg i wniosków. Do chwili obecnej nie otrzymałem od Państwa Radnych żadnej merytorycznej odpowiedzi na temat losu moich skarg i wniosków jakie składałem na przestrzeni od stycznia do grudnia 2015 roku oraz w tym zakresie nie udzielono mi satysfakcjonujących odpowiedzi, co niezbicie i jasno wynika z upublicznionych dotychczas na BIP Urzędu Gminy Bledzew protokołów z posiedzeń sesji Rady Gminy Bledzew oraz nie wyjaśnia przysłana do mnie w imieniu Państwa Radnych korespondencja Przewodniczącego Rady Gminy Bledzew obecnej kadencji Rady Gminy Bledzew przez Pana Mieczysława Wirszyca. Upubliczniona informacja w Internecie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Bledzew (UGB) w zakładce zatytułowanej Prawo lokalne (podaję Panu Przewodniczącemu ścieżkę dostępu wskazując miejsce w Internecie zamieszczenia informacji za pomocą tzw. linku: [LINK] podana do publicznej wiadomości w Dzienniku Urzędowym Wojewody Lubuskiego (DU WL) Gorzów Wielkopolski, dnia 28 lipca 2014 r. Poz. 1479 UCHWAŁA NR XLVI/267/14 RADY GMINY BLEDZEW z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Bledzew. Na podstawie art. 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Bledzew uchwala, co następuje: Statut Gminy Bledzew. (r30. Wymienione na wstępie niniejszego pisma Rozporządzenia RM nakazuje organom gminnym wprowadzać w życie jego postanowienia podczas załatwiania spraw obywatelskich i spraw urzędowych. W tym celu zawarte w ww. Rozporządzeniu RM postanowienia nakazują organom gminnym wprowadzać w życie postanowienia Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. W tym miejscu pragnę Szanownym Państwu zwrócić baczną uwagę na fakt, że w ww. akcie prawa nie ma zapisu o kwalifikowaniu moich spraw w systemie rzeror1;- rjedynkowymr1;. Jeżeli już to można sprawy wnoszone do samorządu gminnego kwalifikować jako sprawy już wszczęte lub rozpocząć nową sprawę, co w każdej udzielanej odpowiedzi umożliwiać winno wskazanie do jakiej sprawy podpisujący pismo się zwraca i udziela odpowiedź. Należy więc posługiwać się w urzędowej korespondencji z petentem za pomocą znaków sprawy jakiej odpowiedź się tyczy bo tak stanowi § 26.1.Prowadzący sprawę sprawdza, czy przekazana bezpośrednio lub w drodze dekretacji przesyłka: cyt.: 1)dotyczy sprawy już wszczętej; 2)rozpoczyna nową sprawę. Ponadto zwracam szanownym Państwu uwagę na fakt, że suweren nakazuje Państwu Radnym mieć zawsze na uwadze następujące postanowienie ww. Rozporządzenia Rady Ministrów (podpisane przez Premiera Rządu Polskiego r11; Prezesa Rady Ministrów), że zgodnie z zapisem § 2.1. nadzór ogólny nad prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych w podmiocie należy do obowiązków kierownika podmiotu. 2.Do bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw, kierownik podmiotu wyznacza koordynatora czynności kancelaryjnych. 3.Funkcję, określoną w ust. 2, powierza się archiwiście. § 3.W podmiocie obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny, oparty na wykazie akt. § 4.Dokumentacja nadsyłana i składana w podmiocie oraz w nim powstająca dzieli się ze względu na sposób jej rejestrowania i przechowywania na: 1)tworzącą akta spraw; 2)nietworzącą akt spraw. Szanowni Państwo zaprezentowany w dniu 21.12.2015 r. stan wiedzy na temat zadanego przez mnie pytania Panu Przewodniczącemu Rady Gminy Bledzew radnemu Mieczysławowi Wirszycowi w zakresie dotyczącym udzielenia informacji na temat stanu procedowania przez Radę Gminy Bledzew wszystkich spraw przekazanych Państwu w dostępnych prawem formach zarówno z pisemnej wypowiedzi jaką otrzymałem od ww. w grudniu 2015 r. jest jak wówczas oceniłem metodą radnego Pana Kuczery rzerowyr1;. A moje pytanie skierowane do pana Przewodniczącego Rady Gminy Bledzew brzmiało: rJakie sprawy przez mnie wniesione za Państwa obecnej kadencji zostały zakwalifikowane jako skargi i zostały wdrożone do realizacji przez Radę Gminy Bledzew oraz proszę wymienić jakie moje wniesione sprawy zostały zakwalifikowane przez Radę Gminy Bledzew jako wnioski i które ze spraw są załatwione, a które z moich spraw zdaniem Państwa Radnych Gminy Bledzew nie są załatwione i dlaczego oraz jakie sprawy zostały przyjęte do rozpatrzenia przez obecnych na dyżurach radnych?r1; Na ww. pytanie Pan Przewodniczący wymienił tylko wniosek z dnia 20.06.2015 r. i nie potrafił wymienić w dniu 21.12.2015 r. żadnych innych moich skarg i wniosków oraz nie wymienił żadnych innych tzw. spraw. Nie wskazał mi żadnego protokołu celem do zapoznania mnie z panującą wokół zgłoszonych przez mnie do rady gminy Bledzew przez mnie spraw. Na podsumowania ww. myśli pragnę Państwa poinformować, że odczuwam brak treść jaką przedstawić petentowi ma obowiązek Przewodniczący tak jak nakazuje Ustawodawca wskazując samorządowcowi w tym zakresie stosowne polecenia zapisane w Ustawie Kodeks postępowania administracyjnego. Wystarczy porównać ostatnie pismo pana Przewodniczącego skierowane do mnie w grudniu 2015 roku, zestawiając jego treść z postanowieniami zapisanymi w ww. Rozporządzeniu, by z łatwością ocenić jakie błędy popełnił pan Przewodniczący Rady Gminy Bledzew, gdy udzielił mi pisemną urzędową odpowiedź. W nawiązaniu do wyrażonego na wstępie niniejszego pisma żądania niniejszym informuje Szanownych Radnych Rady Gminy Bledzew, że w dniu 21.12.2015 roku wniosłem do Radnego Mieczysława Wirszyca żądanie wydania potwierdzenia na wszystkie wniesione poprzez niego do Rady Gminy Bledzew skargi i wnioski. Niniejsze pismo wiąże z poprzednio zakomunikowaną informacją sprawa pozostawania treści ostatniej korespondencji pana Mieczysława Wirszyca w niezgodności z obowiązującym w Polsce prawem. Z ostatniego pisma pana Przewodniczącego nie wynika, że ww. Radny jest wyrazicielem aktu rwolir1; Rady Gminy Bledzew (z treści tego pisma nie wynika bowiem, że taką wolę Radnych reprezentuje na mocy zaprotokołowanych podpisanych uchwalonych uchwał, które w tym piśmie nie zostały mi przedstawione i jak sądzę nie zostały jak dotąd uchwalone lub nie zostały podjęte stosowne głosowania, o których informacje były wyrażone na piśmie w protokołach już podpisanych. Informacje które zostały upublicznione na BIP UGB w stosownych protokołach z komisji i sesji Rady Gminy Bledzew nie zawierają do dzisiejszego dnia stosownych informacji na ten temat. W tym przypadku brak jest również na BIP UGB i w protokołach przechowywanych przed powstaniem przedmiotowego pisma Pana Przewodniczącego informacji upublicznionych zapisanych w podpisanych protokołach z komisji Rady Gminy Bledzew stwierdzające jasno fakt, jakie z moich skarg i wniosków są obecnie załatwiane przez Radę Gminy Bledzew. Ponadto ostatnio w mojej obecności Radni Rady Gminy Bledzew na drugim zorganizowanym w miesiącu grudniu 2015 roku posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy Bledzew na wniosek Radnego pana Kuczery postanowili w dniu 16.12.2015 r. nie procedować moich skarg i wniosków w mojej obecności. Pan Przewodniczący Rady Gminy Bledzew w dniu 21.12.2015 protokołu z ww. komisji mi nie przedstawił na dowód, że się mylę i nie mam racji w tym co mówię i niniejszym dotychczas w tym piśmie przedstawiłem Niniejszym wnoszę do Szanownych Państwa osobisty protest na całą treść skierowaną do mnie w piśmie Wójta Gminy Bledzew z dnia 14.12.2015 r., argumentując wystąpienie uzasadniam co następuje: - po pierwsze pismo pana Wójta Gminy Bledzew jest napisane niezgodnie z postanowieniami zapisanymi w Ustawie Kodeksie Postępowania Administracyjnego, co czyni je niezrozumiałym dla mnie, gdyż narusza postanowienia Rozporządzenia do Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zapisane w Dz.U.2011.14.67 2011-02-08 sprost. Dz.U.2011.27.140 ogólne ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW (PRM) z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 roku). Na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.1)). - po drugie mimo próby wniesienia do ww. skargi na sposób udzielenia odpowiedzi, to niestety ale kolejny już raz, tym razem o godzinie 16.55 w dniu 21.12.2015 r. pana Wójta Bledzewa w godzinach określonych w stosownym zarządzeniu Wójta Bledzewa w sprawie wprowadzenia dokumentu rRegulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bledzewr1; nie było w urzędzie. Co potwierdziła pani Sekretarka, przy okazji informując mnie że Wójta Bledzewa w zakresie wysłuchiwania skarg wniosków zastępuje w tym dniu pan Sekretarza. A pan Sekretarz jak się okazała, po minucie rozmowy ze mną w rozmowie przyznał mi racje po sprawdzeniu stosownego zapisu dokumentu ww. zarządzenia wójta, że nie posiada stosownego dokumentu upoważnienia od wójta Bledzewa, ani innego jego zarządzenia uprawniającego do wykonania czynności wysłuchania skarg i wniosków prawnych w imieniu pana Leszka Zimnego Wójta Gminy Bledzew. Szanowni Państw żądam od pan Mieczysława Wirszyca, by napisał przedmiotowe pismo jeszcze raz ale bez błędów merytorycznych w zakresie treści zgodnie z postanowieniami zawartymi w ww. akcie prawa i treści zgodnej z postanowieniami zawartymi w wydanym do ww. aktu prawa przepisie szczegółowym w ww. Rozporządzeniu RM z uwzględnieniem następującego zakresu prawa: § 1.1.Rozporządzenie określa: 1)instrukcję kancelaryjną, 2)sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitych rzeczowych wykazów akt, ...; § 3.Instrukcja kancelaryjna, określająca szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w podmiotach, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 4.1.Dokumentacja powstająca w podmiocie i do niego napływająca jest klasyfikowana i kwalifikowana na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt, zwanego dalej "wykazem akt", przez oznaczanie, rejestrację i łączenie dokumentacji w akta spraw albo jej grupowanie jako dokumentacji nietworzącej akt spraw. 2.Wykaz akt dla: 1)organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia 4.Konstrukcja wykazu akt opiera się na: 1)jednolitości klasyfikowania dokumentacji w oparciu o kryteria rzeczowe; 2)systemie klasyfikacji dziesiętnej; 3)ustaleniu kwalifikacji archiwalnej dla klas na końcowym etapie podziału w wykazie akt. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 INSTRUKCJA KANCELARYJNA Rozdział 1Przepisy ogólne Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1.1.Instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w podmiocie oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej: 1)niezależnie od techniki jej wytwarzania, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych oraz 2)począwszy od wpływu lub powstania dokumentacji wewnątrz podmiotu do momentu jej uznania za część dokumentacji w archiwum zakładowym. 2.Czynności kancelaryjne są wykonywane w systemie tradycyjnym lub w systemie EZD. 3.Kierownik podmiotu wskazuje, który z systemów wykonywania czynności kancelaryjnych jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw dla danego podmiotu. Rozdział 3Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym 5.Dokonując wyboru systemu, kierownik podmiotu może wskazać wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw przez określenie klas z wykazu akt, których będą one dotyczyć, oraz wskazanie, w jakim systemie będą prowadzone. 6.Wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw wskazuje się, jeżeli: 1)przepisy prawa ustalają sposób dokumentowania przebiegu załatwiania spraw dla określonych rodzajów dokumentacji, a ten sposób jest sprzeczny z dokonanym przez kierownika podmiotu wyborem systemu; 2)szczegółowe procesy przebiegu załatwiania spraw dla wykonywania określonych, masowo realizowanych, elektronicznych usług publicznych zostały zdefiniowane i wdrożone w: a)instrukcji wewnętrznej zatwierdzonej przez kierownika podmiotu, w przypadku, gdy usługa jest realizowana tylko przez ten podmiot, b)instrukcji opracowanej w porozumieniu między podmiotami uczestniczącymi w procesie realizacji usługi publicznej i zatwierdzonej przez kierowników wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji usługi - w przypadku gdy usługa jest świadczona przez kilka podmiotów; 3)istnieją ważne przyczyny organizacyjne i techniczne uniemożliwiające stosowanie podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw. 8.Wyboru, o którym mowa w ust. 7, dokonuje kierownik komórki organizacyjnej, przekazując niezwłocznie informację archiwiście. § 2.1.Nadzór ogólny nad prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych w podmiocie należy do obowiązków kierownika podmiotu. 2.Do bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw, kierownik podmiotu wyznacza koordynatora czynności kancelaryjnych. 3.Funkcję, określoną w ust. 2, powierza się archiwiście. § 3.W podmiocie obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny, oparty na wykazie akt. § 4.Dokumentacja nadsyłana i składana w podmiocie oraz w nim powstająca dzieli się ze względu na sposób jej rejestrowania i przechowywania na: 1)tworzącą akta spraw; § 5.1.Dokumentacja tworząca akta spraw to dokumentacja, która została przyporządkowana do sprawy i otrzymała znak sprawy. 2.Znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy. 3.Znak sprawy zawiera następujące elementy: 1)oznaczenie komórki organizacyjnej; 2)symbol klasyfikacyjny z wykazu akt; 3)kolejny numer sprawy, wynikający ze spisu spraw; 4)cztery cyfry roku kalendarzowego, w którym sprawa się rozpoczęła. 4.Poszczególne elementy znaku sprawy umieszcza się w kolejności, o której mowa w ust. 3, i oddziela kropką w następujący sposób: ABC.123.77.2011, gdzie: 1)ABC to oznaczenie komórki organizacyjnej; 2)123 to symbol klasyfikacyjny z wykazu akt; 3)77 to liczba określająca siedemdziesiątą siódmą sprawę rozpoczętą w 2011 r. w komórce organizacyjnej oznaczonej ABC, w ramach symbolu klasyfikacyjnego 123; 4)2011 to oznaczenie roku, w którym sprawa się rozpoczęła. 5.Oznaczenie komórki organizacyjnej, stanowiące element znaku sprawy, może być przyporządkowane w jednym roku kalendarzowym tylko do jednej komórki organizacyjnej, niezależnie od zmian organizacyjnych w podmiocie. 6.Jeżeli zachodzi potrzeba wydzielenia określonych spraw z danej klasy w wykazie akt w osobne zbiory, to dla danego numeru sprawy, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, który jest podstawą wydzielenia grupy spraw, zakłada się oddzielny spis spraw. W takim przypadku znak sprawy konstruuje się następująco: 1)oznaczenie komórki organizacyjnej; 2)symbol klasyfikacyjny z wykazu akt; 3)kolejny numer sprawy, pod którym dokonano wydzielenia grupy spraw; 4)kolejny numer sprawy, wynikający ze spisu spraw założonego do numeru sprawy, która jest podstawą wydzielenia; 5)cztery cyfry roku kalendarzowego, w którym sprawa się rozpoczęła. 7.Poszczególne elementy znaku sprawy, o którym mowa w ust. 6, oddziela się kropką w następujący sposób: ABC.123.78.2.2011, gdzie: 1)ABC to oznaczenie komórki organizacyjnej; 2)123 to symbol klasyfikacyjny z wykazu akt; 3)78 to liczba określająca siedemdziesiątą ósmą sprawę będącą podstawą wydzielenia grupy spraw w 2011 r. w komórce organizacyjnej oznaczonej ABC, w ramach symbolu klasyfikacyjnego 123; 4)2 to liczba określająca drugą sprawę w ramach grupy spraw oznaczonej liczbą siedemdziesiąt osiem; 5)2011 to oznaczenie roku, w którym sprawa się rozpoczęła. 8.Oznaczając pismo znakiem sprawy, można po znaku sprawy umieścić symbol prowadzącego sprawę, oddzielając go od znaku sprawy kropką w następujący sposób: ABC.123.78.2011.JK2, gdzie "JK2" jest symbolem prowadzącego sprawę, dodanym do znaku sprawy. 9.Dopuszcza się stosowanie w oznaczeniu komórki organizacyjnej znaku rozdzielającego minus w następujący sposób: AB-C-V.123.78.2011.JK2, gdzie "AB-C-V" jest oznaczeniem komórki organizacyjnej. § 9.1.W przypadku gdy akta spraw są tworzone w systemie tradycyjnym komórka merytoryczna, współpracująca przy załatwianiu sprawy z innymi komórkami organizacyjnymi, informuje te komórki o znaku prowadzonej przez siebie sprawy. Rozdział 3 Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym § 39.1.W systemie tradycyjnym czynności kancelaryjne oraz ich dokumentowanie wykonuje się w postaci nieelektronicznej, w szczególności: 1)spisy spraw odkłada się do właściwych teczek aktowych; 2)dekretacji i akceptacji dokonuje się na przesyłkach w postaci papierowej; 3)całość dokumentacji gromadzi się i przechowuje w teczkach aktowych. 2.Dopuszcza się wykorzystanie narzędzi informatycznych w celu: 1)prowadzenia rejestrów przesyłek wpływających i wychodzących oraz spisów spraw; 2)prowadzenia innych, niż określone w pkt 1, rejestrów i ewidencji; 3)udostępniania i rozpowszechniania pism wewnątrz podmiotu; 4)przesyłania przesyłek; 5)dokonania dekretacji, pod warunkiem przeniesienia jej następnie w formie dekretacji zastępczej na dokument w postaci nieelektronicznej. 3.Dopuszczenie, o którym mowa w ust. 2, jest możliwe pod warunkiem zapewnienia ochrony przed utratą rejestrów, ewidencji oraz spisów spraw, przez codzienne wykonywanie kopii zabezpieczających na informatycznym nośniku danych, innym niż ten, na którym zapisywane są bieżące dane. 4.W przypadku spraw prowadzonych w systemie tradycyjnym stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania, o których mowa w § 1 ust. 5, do realizowania czynności, o których mowa w ust. 2, za wystarczający uznaje się system EZD. § 40.1.Punkt kancelaryjny rejestruje przesyłki wpływające. 2.Punkt kancelaryjny wydaje na żądanie składającego przesyłkę potwierdzenie jej otrzymania. 3.Rejestrowanie przesyłek wpływających w systemie tradycyjnym polega na umieszczeniu w dowolnej kolejności w rejestrze prowadzonym na nośniku papierowym lub w postaci elektronicznej: 1)liczby porządkowej; 2)daty wpływu przesyłki do podmiotu; 3)tytułu, czyli zwięzłego odniesienia się do treści przesyłki; 4)nazwy podmiotu, od którego pochodzi przesyłka, z określeniem, czy jest to instytucja, czy osoba fizyczna; 5)daty widniejącej na przesyłce; 6)znaku występującego na przesyłce; 7)wskazania, komu przydzielono przesyłkę; w szczególności mogą to być osoba, komórka organizacyjna lub, w przypadku określonym w § 43, dostawca usług pocztowych lub właściwy adresat; 8)liczby załączników, jeżeli zostały dołączone do przesyłki; 9)dodatkowych informacji, jeżeli są potrzebne. 4.Rejestr przesyłek wpływających prowadzony w postaci elektronicznej umożliwia: 1)sortowanie listy przesyłek według informacji określonych w ust. 3; 2)wydrukowanie listy przesyłek zawierającej wszystkie lub wybrane informacje, określone w ust. 3, oraz, na każdej stronie, datę wykonania wydruku; 3)zapisanie całości lub części rejestru w formacie danych umożliwiającym późniejsze wyodrębnienie informacji określonych w ust. 3. § 41.1.W trakcie odbioru przesyłek dostarczonych w kopertach lub paczkach punkt kancelaryjny sprawdza prawidłowość wskazanego adresu na przesyłce oraz stan jej opakowania. 2.W razie stwierdzenia uszkodzenia lub naruszenia przesyłki w stopniu, który umożliwił osobom trzecim ingerencję w zawartość przesyłki, sporządza się w obecności doręczającego adnotację na kopercie lub opakowaniu oraz na potwierdzeniu odbioru. 3.W przypadku, o którym mowa w ust. 2, sporządza się protokół o doręczeniu przesyłki uszkodzonej. 4.O odbiorze uszkodzonej lub naruszonej przesyłki powiadamia się niezwłocznie bezpośredniego przełożonego. § 42.1.Przesyłki na nośniku papierowym punkt kancelaryjny rejestruje na podstawie: 1)danych zawartych w treści pisma - w przypadku gdy istnieje możliwość otwarcia koperty i zapoznania się z treścią pisma; 2)danych na kopercie, w której są zamknięte pisma - w przypadku gdy nie ma możliwości otwarcia koperty. 2.Po zarejestrowaniu przesyłki na nośniku papierowym punkt kancelaryjny umieszcza i wypełnia pieczęć wpływu na pierwszej stronie pisma lub, w przypadku gdy nie ma możliwości otwarcia koperty, na kopercie. 3.Kierownik podmiotu określa listę rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny. 4.Jeżeli pracownik otrzymał przesyłkę w zamkniętej kopercie i stwierdził, że dotyczy ona spraw służbowych, jest obowiązany przekazać ją do punktu kancelaryjnego w celu uzupełnienia danych w rejestrze przesyłek wpływających. § 43.Przesyłki mylnie doręczone zwraca się bezzwłocznie dostawcy usługi pocztowej lub przesyła bezpośrednio do właściwego adresata. § 44.1.Przyjmując przesyłki przekazane pocztą elektroniczną, dokonuje się ich wstępnej selekcji mającej na celu oddzielenie spamu, wiadomości zawierających złośliwe oprogramowanie i wiadomości stanowiących korespondencję prywatną. Dopuszcza się dokonywanie wstępnego usuwania spamu i wiadomości zawierających złośliwe oprogramowanie za pomocą oprogramowania wykonującego te funkcje automatycznie. 2.Po dokonaniu selekcji, o której mowa w ust. 1, przesyłki otrzymane pocztą elektroniczną dzieli się na: 1)przesyłki adresowane na skrzynkę poczty elektronicznej podaną w Biuletynie Informacji Publicznej jako właściwą do kontaktu z podmiotem; 2)przesyłki adresowane na indywidualne skrzynki poczty elektronicznej: a)mające istotne znaczenie dla odzwierciedlenia przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw przez podmiot, b)mające robocze znaczenie dla spraw załatwianych i rozstrzyganych przez podmiot, c)pozostałe. 3.Przesyłki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 lit. a, rejestruje się, drukuje, nanosi i wypełnia pieczęć wpływu na pierwszej stronie wydruku. 4.Przesyłki, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, drukuje się i włącza bez rejestracji i dekretacji bezpośrednio do akt sprawy. 5.Przesyłek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, nie rejestruje się i nie włącza do akt sprawy. § 45.1.Przesyłki przekazane na ESP dzieli się na: 1)przeznaczone do automatycznego rejestrowania w systemie teleinformatycznym specjalnie przeznaczonym do obsługi danego rodzaju przesyłek; 2)pozostałe, nieprzeznaczone do automatycznego rejestrowania. 2.Przesyłek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie rejestruje się, jeżeli system teleinformatyczny, w którym są one przetwarzane, umożliwia wyszukiwanie i sortowanie co najmniej według daty wpływu i według podmiotu, od którego przesyłka pochodzi. 3.Przesyłki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rejestruje się, drukuje wraz z UPO, nanosi i wypełnia pieczęć wpływu na pierwszej stronie wydruku. § 46.1.Przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych dzieli się na: 1)przekazane bezpośrednio na informatycznym nośniku danych; 2)stanowiące załącznik do pisma przekazanego na nośniku papierowym. 2.Przesyłki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rejestruje się, drukuje, nanosi i wypełnia pieczęć wpływu na pierwszej stronie wydruku. 3.Pisma w postaci papierowej, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rejestruje się zgodnie z § 42, odnotowując w rejestrze przesyłek wpływających informację o załączniku zapisanym na informatycznym nośniku danych. § 47.1.Jeżeli nie jest możliwe lub zasadne wydrukowanie pełnej treści przesyłki w postaci elektronicznej lub załącznika do niej, ze względu na typ dokumentu elektronicznego (na przykład nagranie dźwiękowe, nagranie wideo, oprogramowanie, baza danych) lub objętość dokumentu elektronicznego (na przykład dokument zawierający dużą liczbę stron albo wymagający wydrukowania w rozmiarze nieobsługiwanym przez posiadane przez podmiot urządzenia), należy: 1)wydrukować tylko część przesyłki (na przykład pierwszą stronę pisma lub pismo bez załączników), a jeżeli jest to także niemożliwe, sporządzić i wydrukować notatkę o przyjętej przesyłce, nanieść i wypełnić pieczęć wpływu na pierwszej stronie wydruku; 2)informatyczny nośnik danych z zapisaną przesyłką dołączyć do wydruku, o którym mowa w pkt 1, do momentu zakończenia sprawy, po czym przekazać go do składu informatycznych nośników danych. 2.Informację o załączniku zapisanym na informatycznym nośniku danych odnotowuje się w rejestrze przesyłek wpływających. 3.Dopuszcza się prowadzenie w podmiocie kilku składów chronologicznych oraz kilku składów informatycznych nośników danych, jeżeli jest to uzasadnione strukturą organizacyjną lub lokalizacją komórek organizacyjnych. 4.Jeżeli przesyłka w postaci elektronicznej lub załącznik do niej zawiera podpis elektroniczny identyfikujący jego posiadacza w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na wydruku opatrzonym pieczęcią wpływu nanosi się informację o ważności podpisu elektronicznego i integralności podpisanego dokumentu oraz dacie tej weryfikacji (na przykład "podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu ....[data]; wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji), a także czytelny podpis sporządzającego wydruk. 5.Na wydruk UPO nanosi się tylko czytelny podpis sporządzającego wydruk oraz datę wykonania wydruku. § 48.Po wykonaniu czynności związanych z przyjęciem i zarejestrowaniem przesyłek punkt kancelaryjny dokonuje ich rozdziału do właściwych komórek organizacyjnych lub osób oraz przekazania w sposób przyjęty w danym podmiocie. Właściwość komórek organizacyjnych lub osób wynika z podziału zadań i kompetencji w podmiocie. § 49.Dekretacja przesyłek w systemie tradycyjnym polega na odręcznym umieszczeniu odpowiednich informacji bezpośrednio na przesyłce, wraz z datą i podpisem dekretującego. § 50.1.Przesyłki mogą być przyjęte do załatwienia bezpośrednio przez osobę, do której je skierowano do dekretacji. 2.Przesyłki zadekretowane do załatwienia przez komórkę organizacyjną mogą być przyjęte do załatwienia bezpośrednio przez kierownika komórki lub ponownie dekretowane w celu wskazania prowadzącego sprawę. Ponowna dekretacja nie może zmieniać dyspozycji zwierzchnika dotyczących sposobu załatwienia sprawy lub wydłużać wskazanego w pierwszej dekretacji terminu załatwienia sprawy. 3.W przypadku błędnej dekretacji jej zmiany dokonuje dekretujący. § 51.1.Jeżeli przesyłka dotyczy sprawy wchodzącej w zakres zadań różnych komórek organizacyjnych lub prowadzących sprawy, w dekretacji wskazuje się komórkę organizacyjną lub prowadzącego sprawę, do którego należy ostateczne załatwienie sprawy. Wyznaczona komórka organizacyjna lub prowadzący sprawę stanowi wtedy komórkę merytoryczną. 2.Jeżeli przesyłka dotyczy kilku spraw, wskazuje się komórki merytoryczne właściwe do załatwienia poszczególnych spraw. § 52.1.Prowadzący sprawę sprawdza, czy przekazana bezpośrednio lub w drodze dekretacji przesyłka: 1)dotyczy sprawy już wszczętej; 2)rozpoczyna nową sprawę. 2.W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzący sprawę dołącza przesyłkę do akt sprawy, nanosząc na nią znak sprawy. 3.W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, prowadzący sprawę traktuje przesyłkę jako podstawę założenia sprawy, wpisując odpowiednie dane do spisu spraw oraz nanosząc na nią znak sprawy. 4.Znak sprawy nanosi się w górnej części pisma na jego pierwszej stronie. § 53.1.Spis spraw prowadzony w systemie tradycyjnym zawiera następujące dane: 1)odnoszące się do całego spisu: a)oznaczenie roku, w którym zostały założone sprawy znajdujące się w spisie, b)oznaczenie komórki organizacyjnej, c)symbol klasyfikacyjny z wykazu akt, d)hasło klasyfikacyjne z wykazu akt; 2)odnoszące się do każdej sprawy w spisie: a)liczbę porządkową, b)tytuł stanowiący zwięzłe odniesienie się do treści sprawy, c)nazwę podmiotu, od którego sprawa wpłynęła, jeżeli nie jest to sprawa własna, d)znak pisma wszczynającego sprawę, jeżeli nie jest to sprawa własna, e)datę pisma wszczynającego sprawę, jeżeli nie jest to sprawa własna, f)datę wszczęcia sprawy, g)datę ostatecznego załatwienia sprawy, h)uwagi zawierające oznaczenie prowadzącego sprawę oraz ewentualnie informacje dotyczące sposobu załatwienia sprawy. 2.Spis spraw oraz odpowiadającą temu spisowi teczkę aktową do przechowywania w niej spraw ostatecznie załatwionych zakłada się dla klasy końcowej w wykazie akt. 3.Na każdy rok kalendarzowy zakłada się nowe spisy spraw i nowe teczki. 4.Dopuszcza się w sytuacji znikomej liczby spraw założonych w ciągu roku dla danej klasy końcowej w wykazie akt prowadzenie teczek aktowych ze spisami spraw przez okres dłuższy niż jeden rok. W takim przypadku zakłada się dla każdego roku odrębny spis spraw. 5.Dopuszcza się zakładanie teczek aktowych dla podmiotu lub przedmiotu sprawy, w których grupuje się wiele akt spraw, o różnych numerach spraw, ale zarejestrowanych w jednym spisie spraw teczki aktowej. W takim przypadku w teczkach założonych dla podmiotu lub przedmiotu sprawy nie prowadzi się dodatkowych spisów spraw. 6.W przypadkach określonych odrębnymi przepisami zakłada się teczki zbiorcze, do których odkłada się akta spraw zarejestrowanych w kilku różnych spisach spraw (na przykład akta osobowe). 7.Dopuszcza się zakładanie teczek aktowych dla akt jednej sprawy. § 54.1.Jeżeli przesyłka przekazana lub zadekretowana do prowadzącego sprawę kończy sprawę, to znaczy nie jest wymagane w sprawie kolejne pismo lub sprawa została załatwiona ustnie i wynika to z treści przesyłki lub treści dekretacji, prowadzący sprawę, po włączeniu pisma do akt sprawy, wpisuje do spisu spraw datę ostatecznego załatwienia sprawy. 2.Jeżeli przesyłka przekazana lub zadekretowana do prowadzącego sprawę nie kończy sprawy, prowadzący sprawę załatwia ją w odpowiednim dla niej trybie, w tym przygotowuje projekty pism. 3.Przy sporządzaniu projektu pisma należy wykorzystywać wzory i formularze przewidziane odrębnymi przepisami. § 55.1.Sprawę niezakończoną ostatecznie w ciągu roku załatwia się w latach kolejnych bez zmiany dotychczasowego jej znaku. Elementy znaku sprawy pozostają niezmienne. 2.Zmiana znaku sprawy z równoczesnym ponownym założeniem nowej sprawy może nastąpić dopiero wtedy, gdy sprawa ostatecznie zakończona zaczyna się od nowa lub w przypadku, gdy w wyniku reorganizacji, akta spraw niezakończonych przejmuje nowa komórka organizacyjna. 3.W sytuacji, o której mowa w ust. 2, sprawę wpisuje się w nowym spisie spraw, zaznaczając ten fakt w dotychczasowym spisie spraw w formie wzmianki: "przeniesiono do znaku sprawy ...", i przenosi się akta sprawy do nowej teczki aktowej, nie dokonując zmian w znaku sprawy przyporządkowanym wcześniej aktom sprawy. § 56.Jeżeli sprawa została załatwiona ustnie, a nie wynika to z treści przesyłki lub treści dekretacji, prowadzący sprawę: 1)sporządza notatkę opisującą sposób załatwienia sprawy; 2)umieszcza przesyłkę wraz z notatką w aktach sprawy; 3)wpisuje do spisu spraw datę ostatecznego załatwienia sprawy. § 57.W trakcie załatwiania sprawy dołącza się do akt sprawy w szczególności: 1)przesyłki zarejestrowane w rejestrach przesyłek wpływających i wychodzących; 2)notatki służbowe z rozmów przeprowadzonych z interesantami lub z czynności dokonanych poza siedzibą podmiotu, jeżeli nie jest dla nich przewidziana forma protokołu; 3)pisma przesłane za pomocą telefaksu; 4)wydruki treści naturalnych dokumentów elektronicznych, o których mowa w § 44 ust. 3 i 4, § 45 ust. 3 i § 46 ust. 2; 5)projekty pism odrzucone w toku akceptacji przez kierowników komórek organizacyjnych lub kierownika podmiotu oraz uwagi i adnotacje tych kierowników odnoszące się do projektów pism, o których mowa w § 58 ust. 7, jeżeli mają znaczenie w załatwianej sprawie. § 58.1.Akceptacja może być jednostopniowa lub wielostopniowa. 2.Akceptacja wielostopniowa polega na wstępnym zaakceptowaniu pisma przez kolejne nieupoważnione do podpisania pisma osoby, aż do ostatecznego zaakceptowania pisma przez osobę upoważnioną do jego podpisania. 3.Przekazanie projektów pism do akceptacji może nastąpić: 1)w postaci papierowej albo 2)w postaci elektronicznej. 4.Wybór trybu przekazania projektów pism do akceptacji określa w zależności od stopnia akceptacji odpowiednio kierownik komórki organizacyjnej lub kierownik podmiotu. 5.W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, na drugim egzemplarzu projektu pisma prowadzący sprawę umieszcza swój odręczny podpis (skrót podpisu) i datę jego złożenia. 6.Jeżeli projekt pisma przedstawiony do akceptacji nie wymaga poprawek, akceptujący podpisuje pismo w dwóch egzemplarzach (jeden przeznaczony do wysyłki, a drugi do włączenia do akt sprawy), chyba że jest wymagana większa liczba egzemplarzy. 7.Jeżeli projekt pisma przedstawiony do akceptacji wymaga poprawek, akceptujący udziela prowadzącemu sprawę wskazówek dotyczących niezbędnych poprawek: 1)nanosząc odpowiednie adnotacje i poprawki bezpośrednio na projekcie pisma; 2)ustnie. 8.W przypadku gdy projekt pisma jest przedstawiony do akceptacji w postaci elektronicznej, akceptujący lub inna osoba na jego polecenie może dokonać bezpośrednio niezbędnych poprawek i sporządzić dwa egzemplarze pisma, o których mowa w ust. 6. § 59.1.Projekty pism przeznaczone do wysyłki za pomocą środków komunikacji elektronicznej przedstawia się do podpisu wyłącznie w postaci elektronicznej. 2.W przypadku pisma przeznaczonego do wysyłki w postaci elektronicznej podpisujący: 1)podpisuje elektronicznie pismo w postaci elektronicznej; 2)podpisuje odręcznie wydrukowaną treść pisma w postaci elektronicznej (egzemplarz przeznaczony do włączenia do akt sprawy). § 60.1.Pisma na nośniku papierowym są wysyłane przez punkt kancelaryjny. 2.Pisma przeznaczone do wysyłki w postaci elektronicznej mogą być wysyłane automatycznie, po ich podpisaniu podpisem elektronicznym. 3.Na egzemplarzu pisma przeznaczonym do włączenia do akt sprawy zamieszcza się informację co do sposobu wysyłki (na przykład list polecony, list priorytetowy, doręczenie elektroniczne) oraz potwierdzenie dokonania wysłania przesyłki lub jej osobistego doręczenia. 4.Prowadzący sprawę włącza do akt sprawy podpisany egzemplarz pisma wychodzącego przeznaczony do włączenia do akt sprawy. § 61.1.Prowadzi się rejestr przesyłek wychodzących na nośniku papierowym lub w postaci elektronicznej, zawierający w szczególności następujące informacje: 1)liczbę porządkową; 2)datę przekazania wysyłki do adresatów lub operatorowi pocztowemu; 3)nazwę podmiotu, do którego wysyłano przesyłkę; w przypadku przesyłek kierowanych do wielu podmiotów dopuszcza się nadanie nazwy zbiorowej charakteryzującej łącznie adresatów (na przykład urzędy gmin, szkoły podstawowe); 4)znak sprawy wysyłanego pisma; 5)sposób przekazania przesyłki (na przykład list zwykły, polecony, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, faks, poczta elektroniczna, ESP). 2.Rejestr przesyłek wychodzących prowadzony w postaci elektronicznej umożliwia: 1)sortowanie listy przesyłek wychodzących według informacji, o których mowa w ust. 1; 2)wydrukowanie listy przesyłek wychodzących zawierającej wszystkie lub wybrane informacje, o których mowa w ust. 1, oraz, na każdej stronie, datę wykonania wydruku; 3)zapisanie całości lub części rejestru w formacie danych umożliwiającym późniejsze wyodrębnienie informacji, o których mowa w ust. 1. § 62.1.Każda teczka aktowa zawierająca dokumentację spraw zakończonych powinna być opisana. 2.Opis umieszczony na okładce teczki aktowej składa się z następujących elementów: 1)pełnej nazwy podmiotu oraz pełnej nazwy komórki organizacyjnej - na środku u góry; 2)części znaku sprawy, to jest oznaczenia komórki organizacyjnej i symbolu klasyfikacyjnego z wykazu akt, a w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 6, dodatkowo numeru sprawy, który stał się podstawą wydzielenia grupy spraw - po lewej stronie pod nazwą komórki organizacyjnej; 3)kategorii archiwalnej, a w przypadku kategorii B - również okresu przechowywania dokumentacji - po prawej stronie pod nazwą komórki organizacyjnej; 4)tytułu teczki złożonego z pełnego hasła klasyfikacyjnego z wykazu akt i informacji o rodzaju dokumentacji występującej w teczce - na środku; 5)roku założenia teczki aktowej, uzupełnionego - po zakończeniu wszystkich spraw założonych w danej teczce - rokiem najpóźniejszego pisma w teczce - pod tytułem; 6)numeru tomu, jeżeli akta spraw przyporządkowane do tego samego symbolu klasyfikacyjnego z wykazu akt w danym roku obejmują kilka teczek - pod rocznymi datami skrajnymi. 3.W przypadku teczek aktowych, o których mowa w § 53: 1)ust. 5 - tytuł teczki uzupełnia się o nazwę podmiotu lub przedmiotu wydzielonych spraw, a także wszystkie kolejne numery spraw, do których przyporządkowane zostały akta umieszczone w teczce; 2)ust. 6 - tytuł teczki uzupełnia się o informacje identyfikujące teczkę zbiorczą (na przykład imię i nazwisko pracownika w przypadku akt osobowych); 3)ust. 7 - zamiast części znaku sprawy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zamieszcza się pełny znak sprawy i tytuł teczki uzupełnia się o tytuł sprawy. § 63.1.Teczki aktowe przechowuje się w komórkach organizacyjnych przez dwa lata, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia spraw, których akta znajdują się w teczce. Po upływie tego okresu teczki aktowe przekazuje się do archiwum zakładowego, w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej. 2.Dokumentację spraw zakończonych niezbędną do bieżącej pracy można pozostawić w komórce organizacyjnej wyłącznie na zasadzie jej wypożyczenia z archiwum zakładowego. 3.Wewnątrz teczki aktowej akta spraw zakończonych powinny być ułożone w kolejności spisu spraw, począwszy od numeru 1 na górze teczki, a w obrębie spraw - chronologicznie. 4.W przypadku wyjęcia akt sprawy z teczki aktowej należy w ich miejsce włożyć kartę zastępczą. Powinna ona zawierać: znak sprawy, jej przedmiot, nazwę komórki organizacyjnej lub nazwisko pracownika wypożyczającego akta, lub nazwę i adres jednostki organizacyjnej, do której akta sprawy wysłano, oraz termin zwrotu. Dopuszcza się wykonanie kopii wyjmowanych akt sprawy. ZAŁĄCZNIK Nr 2 JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW GMINY1) I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH ORAZ URZĘDÓW OBSŁUGUJĄCYCH TE ORGANY I ZWIĄZKI SPIS KLAS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 1) Wszędzie tam, gdzie mowa jest o "gminie", rozumie się odpowiednio "związek międzygminny" oraz miasto na prawach powiatu. Na zakończenie niniejszego wystąpienia proszę Radę Gminy Bledzew o przedłożenie mi do wglądu wszystkich moich pism zawierających skargi i wnioski na miejscu w Urzędzie Gminy Bledzew w tym w również moje pisma z zakresu właściwości Wójta oraz moich pism skarg i wniosków wniesionych do Rady Gminy Bledzew, a przechowywanych w aktach spraw w siedzibie biura Rady Gminy Bledzew lub Urzędu Gminy Bledzew w archiwum Urzędu Gminy Bledzew. Proszę o niepominięcie pism e-mail wniesionych do Rady i Wójta na przestrzeni od 2007 do chwili obecnej drogą elektroniczną, co nie powinno nastręczać Państwu problemu z uwagi na fakt, że prawo nakazuje samorządowcom prowadzenie we właściwy sposób politykę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych jawnych w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych wytwarzanych i przechowywanych (archiwizowanych danych). Celem umożliwienia mi sprawdzenia kompletności wniesionych przez mnie skarg i wniosków do Wójta Gminy oraz wniesionych przez mnie skarg i wniosków do Rady Gminy Bledzew proszę wyznaczyć termin ich mi udostępnienia wg. właściwości ww. organów Urzędu Gminy Bledzew, który należy wcześniej uzgodnić ze mną w drodze pisemnego uzgodnienia w dniu 30.12.2015 r.. Nieprzekraczalny termin jakim dysponuję do Państwa dyspozycji jest dzień 11.01.2016 r. Moje pisma nadesłanych na przestrzeni lat 2007 do 28.12.2015 r., które organy Urzędu Gminy Bledzew zakwalifikowały jako skargi lub wnioski proszę mi udostępnić na podstawie stosownych rejestrów właściwości danego organu wraz z pismami powiadamiającymi mnie jak stanowi prawo w terminie 7 dni o zmianie właściwości organu do rozpatrzenia danej sprawy, w tym zgodnie z regulaminem organizacyjnym stosownych organów zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków jak stanowi zarządzenie zawarte w art. 226 Ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego z udostępnieniem w stosownych aktach wszystkich dokumentów związanych z formalnym udokumentowaniem bez żadnych wyjątków realizacji przez ww. organy Gminy Bledzew wniesionych przez mnie w każdej dostępnej zgodnej z prawem formie moich żądań potwierdzenia wniesienia skarg i wniosków jak stanowi § 7 Rozdział 2 Przyjmowanie skarg i wniosków ww. rozporządzenia. Krzysztof Bednarski

Odpowiedz Cytuj
Podstawa utraty zaufania 17-02-16 13:17

Poprzednio zapraszałem Szanownych czytelników forum do strony: Link- [LINK] Niniejszym wystąpieniem wzywam pana Wójta Bledzewa Leszka Zimnego do podania się do dymisji. Wszak oszukał mnie Pan w obecności Radnych Rady Gminy Bledzew obecnej kadencji. Skłamał Pan, że dostarczył Pan wszystkie dokumenty do kontroli celem umożliwienia sprawdzenia zgodności z prawem uchwalenia uchwały. Do chwili obecnej nie odpowiedział jego rozpatrzeniem na niżej załączony przedmiotowy wniosek z dnia 07.08.2013 r. data wpływu do Urzędu Gminy Bledzew 08.08.2013 r.. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. na podstawie skargi Wojewody Lubuskiego powołującej się na mój wniosek uznał jej zasadność, co jednoznacznie Sędzia wyraził w sentencji pisemnej postanowienia. Wójt Bledzewa winien nierozpatrzenia mojego zasadnego zdaniem sądu wniosku do dnia dzisiejszego "olewa" spraw, że z jego winy Rada Gminy Bledzew utracenia uchwałę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. nakazał zarządowi Gminy Bledzew wycofać uchwalona uchwałę z obiegu prawnego w całości. Tak wiec pieniądze wydatkowane na uchwalenie uchwały Wójt powinien teraz zwrócić do kasy Gminy. Czekamy Panie Wójcie na Pana ruch. Tak się pan stawiał oszukiwał mnie radnych obecnej kadencji w grudniu 2014 r. i w styczniu 2015 r. twierdząc, ze wszystko z uchwałą jest OK więc pora zapłacić za własne kłamstwa i niegodna zajmowanego stanowiska postawę społeczną. Bledzew, dn. 07.08.2013 r. Rada GMINY BLEDZEW ul. Kościuszki 16 66-350 Bledzew WNIOSKI do sprawy Nr RG.BI.6722.2.2011.2013 obwieszczonej na stronie internetowej w BIP Gminy Bledzew w dniu 20.06.2013 r. na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w trakcie procedowania uchwalonej przez Radę Gminy Bledzew Uchwały Nr LIII/401/10 z dnia 10 listopada 2010 r. do stanu planowania przestrzennego w gminie Bledzew tj.: organizacji procesu planowania; procentu pokrycia planami powierzchni gminy; stopienia wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej kadencji, w tym dodatkowo do stanu prac nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowemu postepowaniu zarzucam: - procedowanie niezgodne z obowiązkiem wynikającym z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ponieważ organa Gminy Bledzew nie dokonały analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz oceny postępów w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W/w nie opracowany dokument z oczywistych powodów nie mógł uzyskać pozytywnej opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej, ponieważ przedmiotowy dokument analizy nie istnieje. Podstawę powyższego stwierdzenia bezpośrednio dokumentuje pismo z dnia 12 listopada 2012 r. Wójta Gminy Bledzew dotyczące wniosków o udostepnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz pisemne postanowienie wraz z uzasadnieniem Sądu w Międzyrzeczu II Wydział Karny Sygnatura akt: II Kp 329/12 z dnia 29.01.2013 r. (pisma do wglądu w siedzibie Biura Rady Gminy Bledzew). Wniosek główny. Brak w/w analiz uniemożliwia wykorzystanie wyników w/w analiz oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i moim skromnym zdaniem uniemożliwia przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy Bledzew w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bledzew oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o których to Uchwałach jest mowa w przedmiotowym obwieszczeniu Wójta Gminy Bledzew. Ponieważ przedmiot zarzutu dotyczy braku w/w analiz jest ściśle powiązany z treścią poniższej informacji (stanowi jej uściślenie i rozwiniecie kolejnych wniosków) w załączeniu przedstawiam całość braków, które spowodowało: - nie opracowanie dokumentu Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, ocena postępów w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ocen aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym powyższe nie opracowanie w/w analiz spowodował brak dostępu do ustawowych informacji publicznych w postaci innych towarzyszących dokumentów jak np. ilustracje graficzne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, opracowania ekofizjograficznego, co w konsekwencji nie umożliwiło prawem przypisaną możliwość wykorzystania wyników w/w analiz stronom postępowania właściwego udziału w całym dotychczasowym przedmiotowym postępowaniu. Wniosek 1. Dotyczy niewłaściwej organizacji procesu planowania. Proces planowania przestrzennego winien być realizowany w organie Gminy Bledzew w szczególności w oparciu o obowiązujące przepisy: - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80. poz. 717 z późn. zm.) - w zakresie procedury formalno - prawnej sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie budzi zastrzeżeń ale już nie podjęcie, we właściwym czasie uchwały dotyczącej zawieszenia przedmiotowej procedury z uwagi na brak wymaganego prawem udokumentowania, powoduje, że uchwalona Uchwała Nr L III /401 / 10 z dnia 10.11.2010 r. Rady Gminy Bledzew nie jest zbieżna z zamiarem najwyższego stopnia wiarygodności wniosków lub hipotez dotyczących przewidywanych oddziaływań na środowisko. Ponadto, dotychczas nie przedstawiono do publicznej wiadomości udokumentowania zawierającego oceny rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń na potrzeby wykonania przyszłego projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla rej. MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie, tzw. opracowania ekofizjograficznego, który to dokument, powinien był poprzedzać propozycję uchwalenia w/w zmiany planu i nie został we właściwym czasie udostępniony na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10.04.2012 r. na podstawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz nie został udostępniony na drugi wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony do Urzędu Gminy Bledzew w dniu 10.08.2012 r. na podstawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Ostatecznie tylko jeden z w/w wniosków spowodował udostępnienie publiczne opracowania ekofizjograficznego ale pierwsze jego udostepnienie na stronie internetowej BIP Bledzew oraz w Urzędzie Gminy Bledzew nastąpiło dopiero w dniu 19 lipca 2013 r. o godz. 08.43 tj. dopiero w dniu zwołania na godz. 11.00 spotkania celem przeprowadzenia przez organ Gminy dyskusji publicznej w przedmiotowej sprawie. Faktem wiec jest niewłaściwe upublicznienie wspomnianego dokumentu znajdującego się w zasobach Urzędu Gminy Bledzew (UGB) od dnia 16 listopada 2012 r. i skrywanie jego istnienia przed ogółem społeczeństwa do dnia dyskusji publicznej. Ponadto, wszystkie organa Gminy Bledzew dotychczas nie ustosunkował się we właściwy wnioskowany sposób do zapytań i wniosku zawierającego się we dokumencie przekazanym do UGB w dniu 01.07.2013 r. w sprawie odstąpienia od procedowania przedmiotowej Uchwały naruszającej ochronę interesu prawnego należącego do innych osób z uwagi na nie udostepnienie przez organ Gminy Bledzew informacji publicznej wskazanej w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska (opracowań ekofizjograficznych), a cała procedura odbywa się w czasie nie uchwalenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bledzew w związku z obowiązkiem dokonania jego aktualizacji, co jest wynikiem dokonania przez Ustawodawcę w dniu 25 czerwca 2010 r. zmiany Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80. poz. 717 z późn. zm.), która weszła w życie i uprawomocniła się w październiku 2010 r, czyli nie cały miesiąc przed podjęciem przez Radę Gminy Bledzew przedmiotowej Uchwały Nr LIII/401/10 z dnia 10 listopada 2010 r.; - ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.); w zakresie wyłaniania wykonawcy zewnętrznego na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w zakresie procedury formalno - prawnej nie budzi zastrzeżeń ale już przekazanie władzy przez Wójta Gminy Bledzew projektantowi w zakresie ustalenia stanowiska o zgodności projektowanych rozwiązań, w tym zaproponowanych przez projektanta niezgodnych, co do ich zgodności z ustaleniami zawartymi w obecnie obowiązującym dokumencie Studium Gminy Bledzew, w tym cała sprawa toczy się w sytuacji braku właściwego udokumentowania stanowiska Wójta Gminy Bledzew w odniesieniu do nowego jeszcze nie uchwalonego Studium Gminy Bledzew oraz dla spraw przedmiotowej zmiany planu, co w konsekwencji stanowi w obecnej sytuacji, przyczynę powstania zaległości planistycznych, poważnie sprawę traktując powodujące problemy opisane w niniejszym moim wystąpieniu. Kierunki polityki przestrzennej stanowiące wiążące wytyczne dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp/plan) uchwalane są przez Radę Gminy w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Studium). Natomiast miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowiąc prawo miejscowe ustalają przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów. Proces związany ze sporządzaniem planu rozpoczyna się od wykonania analizy zasadności przystąpienia do sporządzania planu oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Ponadto ustala się niezbędny zakres prac planistycznych, przygotowuje się materiały geodezyjne. Analizy te wykonywane są w ramach prac organu Gminy Bledzew przed przygotowaniem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu. Po podjęciu przez Radę Gminy Bledzew przedmiotowej Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania w przeważającej większości, opracowanie projektu planu powierza się firmie zewnętrznej wyłonionej w przetargu, z którą zawiera się umowę cywilno - prawną. Nieliczne plany opracowywane są w organach Gminy. Przygotowanie dokumentacji zamówienia publicznego oraz rozstrzygnięcie przetargu obejmuje okres ok. 13 tygodni. Powyższy czas trwania tego etapu wynika z potrzeby przestrzegania obowiązujących procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Opracowanie projektu planu podzielone jest na kilka etapów, które są odbierane i sprawdzane przez inspektorów organów Gminy pod względem formalnym i merytorycznym. Wyznaczony organ Gminy nadzoruje wykonanie umowy zgodnie z harmonogramem określającym w umowie zakres i terminy wykonywania prac oraz stanowiskiem Wójta (jako organu sporządzającego plan). W dokumentacji planistycznej brak wskazania stanowiska odpowiedzialnego Wójta Bledzewa, czego dowodzi jednoznaczna odpowiedź udzielona na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 04.07.2013 r. i wnosi do niniejszego wystąpienia informację, że jest on jedynym decydentem zastosowanego zapisu w przedmiotowym projekcie, który to zapis w projekcie przedmiotowej sprawy rażąco naruszył ustalenia Studium. Prawdopodobnie niewłaściwie nadzorowany Projektant odpowiedzialny za przygotowanie projektu planu w sposób nieuprawnionym wpisem do przedmiotowego projektu wniósł do programowanego rejonu MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie możliwość zastosowania paliwa stałego, co uczynił wbrew istniejącej inżynieryjnej ochronie terenu, który to system został zorganizowany i wykonany i obecnie funkcjonuje od 2005 r. w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez ograniczenie stosowania tego rodzaju paliwa w sytuacji, gdy rejon jest zgazyfikowany i zelektryfikowany. Czy projektant przedmiotowego projektu stanowiącego przedmiot zamówienia publicznego, o tym nie wiedział i obecnie trzeba wniosku, by organa Gminy Bledzew, które z środków SAPARD-u i beneficjenta ten rejon zgazyfikowały udokumentowały właściwą realizację ustalenia zawartego w dokumencie Studium Gminy Bledzew, jak stanowi uchwała Nr XVIII.134.2000 poprzez zapis brzmiący następująco, IV pkt 3.4 ppkt 3 cyt.: ... głównym założeniem polityki przestrzennej jest zapewnienie rozwoju w warunkach funkcjonowania systemów inżynieryjnej ochrony środowiska zaopatrzenie w gaz (ograniczenie emisji do atmosfery przez ograniczenie paliw stałych)? Jeżeli udzieli Pan Wójt Gminy Bledzew odpowiedź, że Projektant postąpił niewłaściwie (źle) i sprawę trzeba naprawić, to niniejszym ponadto dodatkowo wnoszę bez względu na treść odpowiedzi na powyższe wystąpienie i wnoszę o uwzględnienie potrzeby wykonania zmiany w projekcie planu zagospodarowania do stanu obecnego, a ponadto proszę o określenie procedury, by po jej zastosowaniu jasno było określone, kto zobowiązany będzie płacić większy podatek komorniczy Państwu Polskiemu za brak przestrzegania prawa i wnoszenie dwutlenku węgla do atmosfery, a kto będzie miał mniejszy podatek na normalnym poziomie i dlaczego, oraz proszę wydać stosowną decyzję, kto będzie zobowiązany do pokrycia ewentualnych kar (opłat) na rzecz SAPARD-u lub jej prawnego spadkobiercy za niewłaściwe wykorzystane środków przeznaczonych na gazyfikację i tym samym proszę jasno udokumentować odejście od inżynieryjnej ochrony terenu na rejonie MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie? Uważam, że w tej sprawie, wnioskodawcy nie znają wszystkich konsekwencji wnioskowanej przez nich zmiany. Niniejszym składam wniosek o dogłębne wyjaśnienie powyższych sprawy na piśmie i przedstawienie udokumentowania potwierdzającego ostateczny sposób wykorzystania pozostałej niewydanej części środków pozostałych w wyniku niewypłacenia część ok. 40% środków przeznaczonych na wykonanie infrastruktury dla rejonów MJ-1, MJ-2, MJ-3, MJ-4, MJ-5 itd Firmie PUBR z Międzyrzecza. Jak wydano środki finansowe zamówienia publicznego nie zrealizowanego przez Firmę PUBR z Międzyrzecza w trakcie realizacji przedsięwzięcia uzbrajania przez Gminę Bledzew w/w przedmiotowego terenu w celu wykonania inżynieryjnej ochrony środowiska dla rejonu obręb Bledzew w Bledzewie. Brak dotychczasowego upublicznienia przez organ Gminy Bledzew udokumentowanych wyjaśnień dotyczących pierwotnych przyczyn z powodu, których do dnia dzisiejszego za uzyskane celowe środki SAPARD-u nie skanalizowano mojej działki nr 485/15 na rejonie MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie, spowoduje przekazanie sprawy celem wyjaśnienia do organu kontrolnego NIK w Zielonej Górze. Ustawowo za wykonanie przedmiotowych przyłączy odpowiada gmina w skutek sprawowania kontroli nad realizacja zadań realizowanych przez terenowym Zakład Komunalny. Program SAPARD był skierowany na drugi co do wielkości obszar problemowy związany z integracją z UE rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Działania skupione były na stymulowaniu rozwoju lokalnego na wsi poprzez projekty związane z dywersyfikacją działalności gospodarczej ludności wiejskiej, a także rozwojem infrastruktury na obszarach wiejskich. Program SAPARD został zakończony w 2006 roku. Łącznie zarejestrowano 27761 wniosków o pomoc finansową z Programu SAPARD, z czego ARiMR podpisała 24431 umów na kwotę około 4779 mln złotych. Środki Unii pokrywały ok. 50% kosztów przedsięwzięcia, resztę kosztów oraz podatek VAT pokrywał beneficjent. Wniosek 2. Dotyczy niewłaściwej realizacji etapów opracowania projektu planu. Prace wstępne, analizy, wykonanie wytycznych do planu (dot. etapu I). Prace te polegają na weryfikacji lub wykonaniu opracowania ekofizjograficznego, inwentaryzacji urbanistycznej, zebraniu i analizie materiałów niezbędnych do opracowania projektu planu takich jak: dokumenty umożliwiające określenie uwarunkowań (przyrodniczych, górniczych, kulturowych); dokumenty umożliwiające określenie uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i dotychczasowych przesądzeń planistycznych; dokumenty umożliwiające określenie oczekiwań społecznych oraz ograniczeń w możliwości zagospodarowania obszaru objętego projektem planu (np. nie wolno niszczyć wykonanej i dobrze funkcjonującej inżynieryjnej ochrony środowiska w zakresie dotyczącym obsługi infrastrukturą techniczną: zaopatrzenie w gaz, energię elektryczną, które już są zrealizowane i wypróbowano z powodzeniem i obecnie wyeliminowano to działanie z planu zagospodarowania na przedmiotowym terenie, w postępowaniu w dniu 05 grudnia 2012 r.); a poprzez nie udostepnienie uwarunkowań ekofizjograficznych uniemożliwiono ich zintensyfikowanie stanowiące potrzebę wynikająca z zapisów na str. 18 obecnie upublicznionego opracowania ekofizjograficznego i uzupełniających dokumentów opracowań specjalistycznych, programów lub działań inwestycyjnych, dotyczących obszaru planu i jego bezpośredniego sąsiedztwa, waloryzacja przestrzeni. W ramach tego etapu ogłasza się o przystąpieniu do sporządzenia planu, a następnie bada się wnioski złożone przez organy i instytucje oraz osoby prawne i prywatne. W wyniku przeprowadzenia tych prac powinno się uzyskać syntezę uwarunkowań oraz wytyczne do planu. Powyższe prace wstępne trwają w zależności od przedmiotu planu około 3 ÷ 4 miesięcy, co w przypadku działań właściwie nie podejmowanych przez organa Gminy Bledzew trwa od 10 listopada 2010 r. do 20 czerwca 2012 r. i chwili obecnej, gdyż uniemożliwiono takie działanie z udziałem społeczeństwa moim ogłoszenia działania w dniu 20 czerwca 2012 po ogłoszeniu na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami). Organ Gminy Bledzew postąpił w wówczas w sposób nie uprawniony, bo nie posiadając przedmiotowych analiz, wymaganego prawem podstawowego opracowania ekofizjograficznego zawezwał społeczeństwo do składania wniosków do projektu planu i mimo błędu do dziś procedury nie powtórzył. Niniejszym wnoszę o udostepnienie dokumentów stanowiących syntezę uwarunkowań oraz wytyczne do planu, które winne być datowane w okresie trwania tego etapu i uwzględniać postanowienia podstawowego opracowania ekofizjograficznego tj. dokumentu organu Gminy Bledzew (GB), który wpłynął do Urzędu w dniu 16 listopada 2012 r., co potwierdza podpisem i pieczątką podinspektor budownictwa GB w protokole przekazania - odbioru przez wykonawcę podstawowego opracowania ekofizjograficznego stanowiącego przedmiot zamówienia publicznego Pana Pawła Szumigałę z Pracowni Architektonicznej z Poznania. W przypadku braku w/w wnioskowanych dokumentów w Urzędzie Gminy wnoszę o zastosowanie się do mojego wniosku z dnia 28 marca 2011 r. (pismo dostępne w siedzibie Biura Rady Gminy Bledzew) i wnoszę o powtórzenie procedury planistycznej od I etapu opracowania projektu zmiany przedmiotowego planu. Ponadto, wnoszę o udostepnienie analizy zasadności przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące cały zakres uchwalenia Uchwały Nr LIII/401/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie, jaki wymienia pismo Wójta Gminy Bledzew znak: RG.BI.760.14.2011 z dnia 02.03.2011 r.. Składam tym wystąpieniem wniosek formalny o potwierdzenie wykonania analizy stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami dokumentu Studium Gminy Bledzew, ponieważ uzasadnienie do przedmiotowej Uchwały nie zawiera stwierdzenia zgodności programowanej zmiany i nie potwierdza wykonania wieloletnich programów ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń obowiązujących w Studium Gminy Bledzew. Powyższy wniosek wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu zgłaszanemu w mojej obecności na posiedzeniu wspólnych komisji Rady Gminy Bledzew w siedzibie Gminy Bledzew w Sali narad w dniu 19.07.2013 r. przez urzędującą Radną Panią Bok i ma zapobiec na przyszłość nieporozumieniom społecznym oraz niepotrzebnym pytaniom, jak to się stało że taki jest plan zagospodarowania, a nie inny. Obecny wniosek jest zbieżny z żądaniem wymienionym w piśmie Wójta z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wniosków o udostepnienie informacji publicznej z dnia 10.04.2012 r. na podstawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Wniosek 3. Dotyczy niewłaściwego procedowania koncepcji zagospodarowania przedmiotowego obszaru (dot. etapu II). Przyjęta w projekcie koncepcja zagospodarowania obszaru pokazuje układ funkcjonalno-przestrzenny, podstawowe kategorie przeznaczenia terenów, zasady kompozycji przestrzennej, system i zasady rozwiązań układu komunikacyjnego oraz uzbrojenia terenu. Koncepcja winna być wykonywana w jednym wybranym wariancie. Koncepcja przedstawiana w podstawowym opracowaniu ekofizjograficznym jest odmienna od projektowanego, który jest niezgodny od ustaleń studium i brak przy tym danych jaka koncepcja została wypracowana przez organa Gminy Bledzew na spotkaniu, na którym dokonuje się wyboru wariantu koncepcji. Gdzie się znajdują dokumenty przedmiotowe dokumenty i czy istnieją poza wyłożoną dokumentacją planistyczną. Wnoszę o uzupełnienie tych dokumentów z powodu braku udokumentowania takich działań, bo jest okazja takie udokumentowanie prac planistycznych właściwie uzupełnić, by na przyszłość uniknąć potrzeby ponowienia procedury planistycznej w kwestiach wnoszonych obecnie do zmiany planu w opracowaniu ekofizjograficznym informacji na podstawie: kompleksowych badań i pomiarów terenowych, analizy danych teledetekcyjnych, archiwalnych materiałów kartograficznych, planistycznych, inwentaryzacyjnych i studialnych, a w szczególności: dokumentacji hydrogeologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji geologicznych złóż kopalin, dokumentów planistycznych opracowywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112), map glebowo-rolniczych, planów urządzania lasów, planów ochrony rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych, dokumentacji rożnych form ochrony przyrody, dokumentacji uzdrowisk oraz rejestru zabytków, ewidencji dóbr kultury i innych materiałów dokumentujących obiekty kulturowe i stanowiska archeologiczne biorąc pod uwagę: 1) dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do uwarunkowań przyrodniczych; 2) zapewnienie trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego; 3) zapewnienie warunków odnawialności zasobów środowiska; 4) eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko; 5) ustalenie kierunków rekultywacji obszarów zdegradowanych. Wnoszę niniejszym o należyte zaprogramowanie w projekcie w taki sposób ewentualnej zmiany planu z uwagi na temat uchwalanej zmiany i wskazania instalacji (systemów) infrastruktury technicznej do zaopatrywania domów w ciepło, by wystąpiła niepodważalna ich zgodność z ustaleniami zapisanymi w obowiązującym Studium Gminy Bledzew i w tym względzie szczególnie nakłaniam do odrzucenia z projektu zapisów dotyczących paliw niskoemisyjnych w celu zapewnienia, że projekt po usunięciu tego rodzaju paliwa, pozwoli należycie zrealizować ustalenia zapisu § 1. ust. 4 w/w Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z 2002 r. z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. r12; Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271). Powyższe argumentuję tym, że Ustawa Prawo Ochrony Środowiska nie dopuszcza obniżania poziomu zrealizowanej i właściwie funkcjonującej ochrony środowiska, a wręcz jest stworzona po to by bronić i zabraniać niszczenia inżynieryjnych rozwiązań dobrze funkcjonującej ochrony środowiska. Opracowanie koncepcji trwa w zależności od przedmiotu planu około 2 ÷ 4 miesięcy. Wniosek 4. Dotyczy niewłaściwego procedowania projekt planu (dot. etapu III). Zarzucam opracowanemu projektowi brak skonkretyzowania koncepcji w opracowaniu ustaleniu ogólnym i szczegółowym w formie projektu uchwały oraz sporządzenie opracowań specjalistycznych tzn. prognozy oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko oraz prognozy skutków finansowych bez uwzględnienia skutków przedmiotowej, że stanowią one obniżenie poziomu ochrony środowiska przez to ze zmiana godzi w ustalenia dotyczące funkcjonujący na terenie rejonu MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie zrealizowany system inżynieryjnej ochrony środowiska w skutek wprowadzenia przez projektanta zaproponowanego jako jeden z głównych systemów zaopatrzenia w ciepło system zaopatrzenia za pomocą paliw niskoemisyjnych, który stanowi o wprowadzeniu na w/w rejon podlegających ograniczeniu paliw stałych (paliw niskoemisyjnych). Wobec powyższego stawiam przygotowanemu przez Pana na tym etapie projektowi zarzut nie sporządzenia stanowiska w sprawie zgodności projektu planu z obowiązującym studium Gminy Bledzew. Nie przygotował i nie wniósł Pan wniosku o uchwalenie Uchwały przez Rade Gminy Bledzew w sprawie zgodności projektu planu z obowiązującym studium Gminy Bledzew. Wnoszę by obecnie z powodu wydłużenia prac nad projektem rStudiumr1; II edycja prace nad przedmiotowymi miejscowymi planami, które nie spełniają warunku zgodności z obowiązującym Studium zostały na tym etapie zawieszone. Prace te mogłyby być kontynuowane po uchwaleniu rStudiumr1; II edycji. Wniosek 5. Dotyczy niewłaściwego procedowania w trakcie uzyskiwania opinii i uzgodnień (dot. etapu IV). Zaakceptowany przez Wójta Gminy Bledzew projekt planu poddany był opiniowaniu i uzgodnieniom przez organy zewnętrzne określone w ustawie. W następstwie nie dostrzeżenia i uwolnienia się od błędów planistycznych i przy braku usunięcia niedostatków przez projektanta projekt wymaga licznych jego zmian. Następnie wprowadzone zmiany wymagać będą kolejnych wynikających z nowych uzgodnień. Na podstawie zapoznania się z projektem niniejszym wnoszę o wykonanie wszystkich działań przewidzianych prawem i w tym celu wskazanych w dotychczasowych pisemnych wnioskach. Etap opinii i uzgodnień zajmuje w zależności od przedmiotu planu około 2 ÷ 3 miesięcy. e) Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu ( etap V). Uzgodniony projekt planu wyłożony został do publicznego wglądu. Jest to etap zaznajamiania społeczności lokalnej z zaproponowanymi ustaleniami planu. Służy temu udostępnienie projektu planu poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, organizowanie dyskusji publicznej oraz możliwość zaznajomienia się z jego treścią w wyznaczonym miejscu, w którym autorzy projektu przez co najmniej 21 dni służą stosownymi wyjaśnieniami. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi jeszcze przez 14 dni po zakończeniu wyłożenia. Uwagi są rozpatrywane przez Wójta w ciągu 21 dni. Uwzględnienie uwag w projekcie planu wymaga ponowienia procedury w niezbędnym zakresie, w tym ponownego wyłożenia, a najczęściej też ponowienia etapu uzgodnień. Etap pojedynczego wyłożenia projektu planu trwa min. ok. 12 tygodni. Z praktyki wynika, że ponowienie procedury łączy się z koniecznością każdorazowego wydłużenia czasu sporządzania planu średnio o ok. 6 miesięcy (wprowadzenie zmian, uzgodnienia, wyłożenie). Jednak takie postępowanie skutkuje wysokim stopniem akceptacji ustaleń planu przez społeczeństwo, co dotychczas znajduje odzwierciedlenie w bardzo niskiej liczbie zaskarżeń planów Gminy Bledzew do sądów. Podsumowując, cały proces związany ze sporządzeniem mpzp, od analizy przed przystąpieniem do jego wejścia w życie, obejmie dwukrotnie większy okres niż przykładowo ok. 2 lat, gdyż wymagał będzie ponowienia procedury. Czas potrzebny na sporządzenie planu przede wszystkim zależy od powierzchni planu, ale także od stopnia złożoności problemów występujących w przestrzeni, uwarunkowań prawnych, potrzeb społecznych. Często wymaga wielokrotnego uzgadniania oraz wykładania projektu planu, co znacznie wydłuża czas jego opracowania. Dotąd jako priorytetowe przyjmowano dążenie do tworzenia planów akceptowanych przez społeczeństwo i nie zaskarżanych przez inwestorów. Wpływ na wydłużenie procedury mają także częste zmiany przepisów dotyczących planowania przestrzennego, które po uwzględnieniu skutkują także obowiązkiem ponowienia uzgadniania i upublicznienia . Ale w tym przypadku taka sytuacja nie istnieje. Opracowywany plan miejscowy musi spełniać warunek zgodności ze Studium. Z uwagi na nieuchwalenie Uchwały o zgodności ustaleń obowiązującego obecnie Studium, prace nad czterema planami miejscowymi winne zostać zawieszone. Niniejszym wnoszę o poprawienie zapisów w opracowaniu ekofizjograficznym na str. 18 Gminy Bledzew ul. Starodworska i ul. Cystersów, ponieważ zamieszczone tam informacje sprzeciwiają się diametralnie informacjom zawartym w innych uchwalonych obowiązujących dokumentach Gminy Bledzew tj. Program ochrony środowiska. i Prognoza ochrony środowiska oraz należy zadbać by projektant wprowadził do opracowania ekofizjograficznego przedmiotowe ustalenia Studium, w tym dotyczące spraw ochrony inżynieryjnej środowiska na terenie rejonu MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie. Obecny dokument opracowania ekofizjograficznego. pomija istotne dla sprawy ustalenia Studium dotyczące Gminy Bledzew w szczególności dotyczące przedmiotowej sprawy. Niniejsze wystąpienie w przedmiotowej sprawie stanowi uzupełnienie maila wysłanego do Urzędu Gmin Bledzew w dniu , który dotyczył potrzeby poruszenia sprawy zapewnienia w nowym projekcie planu maksymalnego jednoznacznego terminu występowania na wskutek awarii technicznej przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (takie jak zmiana sposobu użytkowania budynku, budowa stacji paliw płynnych, budowa fermy wiatrowej, rozbudowa drogi itp.) Dlatego też, zasadnym było wywołanie niniejszej uchwały oraz prowadzenie procedury zarówno zmiany planu jak i z pewnym wyprzedzeniem procedury nowego Studium (drugiej edycji). Projekt przedmiotowej zmiany planu będzie mógł zostać uchwalony po wcześniejszym uchwaleniu nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew. Podsumowując powyższe zasadnym jest przystąpienie do opracowania zmiany planu i przystąpienie do etapu uzgodnień dopiero po uzgadnianiu projektu nowego studium oraz uchwalenie zmiany planu po uchwaleniu nowego studium, aby wystąpiła pełna zgodność obu dokumentów. Wnoszę o pozytywne rozpatrzenie moich wniosków. Krzysztof Bednarski

Odpowiedz Cytuj
Info o pouczeniu Rady Gmi 15-05-16 19:03

Uchwała Nr XXI/114/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przekazania podania do organu właściwego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. r11; Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Rada Gminy Bledzew uchwala, co następuje: § 1. Przekazuje się Wójtowi Gminy Bledzew, jako organowi właściwemu, podanie Krzysztofa Bednarskiego z dnia 5 października 2015 r. dotyczące ustalenia kosztów opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie MJ-1, obręb Bledzew, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Bledzew. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Pismem NK-II.1410.10.2016.JSeń z dnia 8 marca 2016 r. Wojewoda Lubuski pouczył tutejszą Radę Gminy o tym, iż przekazanie podania Krzysztofa Bednarskiego według właściwości winno mieć formę uchwały. Niniejszy projekt uchwały ma na celu zastosowanie się do pouczenia organu nadzoru i jednocześnie zapewnienie zgodnej z prawem czynności przekazania. To nadal sprawa niezałatwiona. Pismo wójta do RADY GMINY BLEDZEW z dnia 29.02.2016 r. jako odpowiedź do petenta, załączone do pisma BR.A.0711.12.2016 z dnia 08.04.2016 roku dotarło na Pocztę w Bledzewie w dniu 12.04.2016 r. jest dowodem lenistwa i niekompetencji wójta ww. urzędu gminy nieprzestrzegającego postanowień Ustawy zapisanych w VIII rozdziale Kodeksu postępowania administracyjnego. Wójt podpisał oba ww. pisma do mnie adresowane za pismem przewodnim podpisanym w dniu 08.04.2016 r. Znak ww. pisma pochodzi z Biura Rady Gminy Bledzew i w ten sposób sugeruje, że ww. urząd gminy w sposób niezgodny z prawem reprezentowany jest przez osoby nieprzestrzegające przepisów prawa podczas załatwiania sprawy opisanej w ww. piśmie przewodnim nakazanej do realizacji ww. uchwałą wójtowi ww. gminy. Wstyd mi za Państwo Szanowni Państwo wyborcy za utrzymanie na urzędzie w Naszym Urzędzie Gminy dla mnie bezwartościowego urzędnika. Nie zorientowanym czytelnikom podpowiadam, że nie można dobrze wykonać polecenia Rady Gminy Bledzew, jeżeli do wykonania polecenia wykorzystane zostaną materiały - pisma odpowiedzi zaopatrzone datą przed podjęciem ww. uchwały przez Radę Gminy Bledzew. Co w połączeniu z podaniem w treści innej sprawy niż podejmuje polecenie Rady Gminy Bledzew, czyni niezrozumiałym ww. odpowiedź oparta na piśmie z dnia 29.02.2016 r. niezrozumiałą i jednocześnie sam adresat udowadnia własne lenistwo, gdyż używa w odpowiedzi stare pismo nawiązujące w swojej treści do innej sprawy, przez co nie potwierdza realizację polecenia zawartego w przedmiotowej ww. uchwale. Coś jest na rzeczy z rachunkami nie tak, żeby nie powiedzieć dosadniej w kontekście wiedzy, że Wójta był Dyrektor Banku Spółdzielczego w Bledzewie nie potrafi wytłumaczyć się ze sprawy jakim to cudem odsetki karne nałożone przez ww. wójta na Autorską Pracownię Architektoniczną pana Szumigały z Poznania na kwotę ok. 4,5 tyś. PLN mogły pochodzić z sumy dwóch faktur przejściowych z ww. pracowni, o łącznej wymaganej kwocie na wyznaczony dzień zapłaty wg. umowy w dniu 30 lipca 2013 r. wynosiła 7.476,25 (4.997,50 + 2.498,75 =7.476,25). Ponadto wójt w piśmie do Rady i do mnie nie wymienia faktu, że w maju 2015 r. wypłacił właścicielowi ww. pracowni kwotę stanowiącą odsetki karne za niewykonana pracę, która była zabezpieczona na poczet nieterminowego wykonania pracy. Pikanterii dodaje smak fakt, że Wójt musiał być czymś silnie wystraszony, że jako stary bankowiec poszedł na taki układ, mimo, że pan W. Andrzejewski sekretarz ww. gminy twierdzi wystąpił do pana Szumigały z wnioskiem i został z niczym, co spowodowało, że w konsekwencji nie tylko nie mamy uchwały i pieniędzy gminnych ale jeszcze Wojewódzki Sąd Administracyjny poleca Wójtowi wznowienie procedury od rozpatrzenia wniosków, a projektant już zapłatę za nic wziął. He he he Ponadto jak to możliwe, by prawo wójtowi (komukolwiek na jego miejscu)zezwalało prowadzenie postepowania planistycznego w sposób uczciwy i prawny, jeżeli wie, że umowa kończy się w dniu 30 lipca 2013 r. a wnioski zleceniobiorca winien rozpatrzeć po upływie 08.08.2013 r. (21 dni od daty zawiadamiającej o terminie drugiego wyłożenia dokumentów do publicznej wiadomości) w informacji na BIP Urzędu Gminy Bledzew w ogłoszeniu ww. wójta z dnia 20.06.2013 r. Wójt, to ani matematyk, ani prawnik, a co do innych spraw nie warto nawet pisać, bo nie ma co chwalić .... Ciekawe co z tym fantem zrobi ustawowa komisja rewizyjna Rady gminy Bledzew, RIO, Nadzór i kontrola Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i NIK ?! Szanowni Państwo matematyka jest prosta. Ustawowe odsetki za niewykonana pracę wypłacone Panu Szumigale z kasy Gminy nakazał wypłacić po umorzeniu Wójt. Pytanie dlaczego skoro praca nie została wykonana dowód przedstawił Sąd. Dlaczego w rozliczeniu kosztów procedury wymienia się koszty dwóch faktur na kwotę nie umożliwiającą uzyskanie przez wójta prawo do żądania (zabezpieczenie do maja 2015 r. w nieopłaconych fakturach odsetek ustawowych o wartości 4.5 tyś. PLN w zabezpieczeniu za niewykonana pracę przez ww. pracownię. ale odsetki zostały wypłacone ww. pracowni. na jakiej podstawie się pytam, skoro moich wniosków jak twierdzi w stosownym piśmie do mnie pan W. Andrzejewski ww. pracownia nie rozpatrzyła? Ponadto Pan Dawidowicz 25.09.2013 r. w piśmie do mnie pisze, że projekt zmiany planu jak twierdzi Gminna Komisja Urbanistyczna nie jest wersja finalną. No to jakim cudem naraz projekt stał się finalnym, bez udziału od dnia 30 lipca 2013 r. ww. pracowni architektonicznej. O co tu chodzi. Nikogo to nie zastanawia?! Takie maja być w Bledzewie obyczaje ..... Ktoś tu kogoś nieźle robi w balona. Mam tę satysfakcję, że nie mnie zrobiono w przysłowiowego balona ale okradać się złodziejom w białych rękawiczkach też nie pozwolę. Czy ktoś ma inne zdanie?! Wnoszę o pilną realizację wniosku w załączeniu. Bardzo proszę o informacje odnoszące się do rejonu Bledzewa, a szczególnie rejonu ulicy Starodworskiej na rejonie MJ1 obręb Bledzew w Bledzewie. Proszę o odniesienie się do ostatnich badań i informacji WIOŚ z przełomu roku 2000/2001. Szczególnie interesuje mnie jaka jest obecna sytuacja dotycząca zanieczyszczenia powietrza w odniesieniu do ww. badań WIOŚ przeprowadzonych w Bledzewie? Krzysztof Bednarski Dzień dobry > Szanowny Panie Wojewodo. > > Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. > (Dz.U.2014.782 j.t. ze zm.) wnoszę o pisemną odpowiedź i bardzo proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie: > 1. Który z urzędników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (LUW) lub który kierownik lub dyrektor komórek organizacyjnych LUW ma za zadanie wykonanie oceny podejmowania uchwał w sprawach dotyczących udziału społeczeństwa w dyskusjach publicznych związanych z oceną dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania zmian planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko, w szczególności w zakresie oceny zgodności z obowiązującymi wymogami prawa zawartego w postanowieniach zapisanych w art. 41, art. 42 i art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 ze zm.). > 2. SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI: kserokopia dokumentu o wyznaczeniu do realizacji przydzielonego zadania w przedmiotowym zakresie. > 3. FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI: Przesłanie informacji pocztą na adres: Krzysztof Bednarski ul. Starodworska 12, 66-350 Bledzew > > > Ponadto: > Wnoszę do pana Wojewody w oparciu o postanowienie zawarte w paragrafie 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 roku w sprawie realizacji zadań wymienionych w dziale VIII dotyczącym organizacji sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków do Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ponowna i tym razem pilną prośbę, o potwierdzenie wniesienia w dniu 22.06.2014 r. do Wojewody Lubuskiego, mojej skargi na Radę Gminy Bledzew. W tym miejscu przypominam Panu Wojewodzie, że w dniu 22.06.2014 roku wysłałem z mojego imiennego konta poczty Internetowej [LINK], o nazwie użytkownika: krzysztofbednarski@poczta.fm skargę do Pana Wojewody zawierającą również załącznik przedmiotowy wniosek z dnia 08.08.2013 r. W w/w terminie wnosiłem do Pana Wojewody skargę na Radę Gminy Bledzew w związku z nierozpatrzeniem przez w/w Radę mojej skargi na Wójta Gminy Bledzew podczas sprawy ogłoszonej w dniu 20.06.2013 r. przez Wójta na stronie BIP Urzędu Gminy Bledzew. Informuję, że pierwszy raz wniosłem w/w sprawie skargę na Wójta Gminy Bledzew do Rady Gminy Bledzew w związku z powyższą sprawą w dniu 19.03.2014 r. skarga nie została rozpatrzona zgodnie obowiązującym w Polsce prawem po drugim wyłożeniu dokumentacji planistycznej do wglądu i oceny publicznej w związku ze złożonym do w/w sprawy wniosku z dnia 08.08.2013 r. przez niżej podpisanego Krzysztofa Bednarskiego > Podstawą obecnego wniesienia wniosku i skarg jest nie podejmowanie stosownej reakcji przez LUW na nieprawidłowe podejmowanie działań, które za każdym razem zmierzają do nie dogłębnego i nie uczciwego oraz nie zgodnego z obowiązującym w Polsce prawem i pozwalają nadal na ich podejmowanie przez samorząd gminny Gminy Bledzew oraz nie zapewniają ze strony LUW właściwego nadzoru nad przestrzeganiem obowiązującego w Polsce prawa z ramienia urzędu podległego panu Wojewodzie Lubuskiemu. > W załączeniu przesyłam dane dotyczące skargi na nieprawidłowy sposób załatwienia mojej sprawy. Co skarżę gdyż dotychczasowe działanie LUW nie zapewniło mi jej właściwego merytorycznego nadzoru przez Radę Gminy Bledzew podjęcia natychmiastowych i skutecznych działań, nakazanych przez radnych Gminy Bledzew do realizacji Wójtowi Gminy Bledzew. > Podstawa wniesienia spraw: Brak skutecznie podejmowanych działań przez Radę Gminy Bledzew, co dowodzę na przykładzie pisma odpowiedzi od Wójta Gminy Bledzew z dnia 04.04.2016 r. Pismo nie zawiera żądanej informacji dotyczącej sprawy do której na wstępie z polecenia Rady Gminy Bledzew autor był zobowiązany się ustosunkować. Niniejszym wystąpieniem informuję LUW, że mimo nakazu zawartego w stosownej Uchwale Rady Gminy Bledzew, którą wywołała prawidłowe działanie organu kontroli i nadzoru LUW, to mimo wszystko, realizacja zadania jest przez mnie nie do przyjęcia i krótko mówiąc zamierzam zaskarżyć do SKO w Gorzowie Wlkp. sposób realizacji nadzoru nad wykonywaniem uchwały Rady Gminy Bledzew, która obecnie nie panuje nad nieprawidłowym podejmowaniem w tej sprawie działań przez Wójta Gminy Bledzew. Dzień dobry Proszę o przekazanie niniejszej korespondencji wraz załącznikiem wszystkim Radnym Rady Gminy Bledzew, a szczególności bardzo proszę Pana Przewodniczącego Rady Gminy Bledzew o poinformowanie i przekazanie w całości tej informacji radnym na czas umożliwiający spokojne i dogłębne zapoznanie się radnych z materiałem, jeszcze przed najbliższym terminem posiedzenia komisji rewizyjnej Rady Gminy Bledzew. Wnoszę o procedowanie sprawy w celu udzielenia mi odpowiedzi na niżej wymienione w załączonej korespondencji zadane przez mnie pytania. proszę o potwierdzenie wniesienia wniosku o co występuję na podstawie postanowienia zapisanego w paragrafie 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 roku do Ustawy Kodeks postepowania administracyjnego dział VIII w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Z poważaniem Krzysztof Bednarski Proszę popatrzeć na załączone pisma pod kontem znalezienia odpowiedzi na następujące pytania: > Czy Pan Szumigała wezwany poleceniem na piśmie przez działającego z upoważnienia Wójta pan W. Andrzejewskiego do wykonania pracy polegającej na rozpatrzeniu mojego wniosku z 08.08.2013 r. potwierdza wykonanie polecenia, a Ty czy znajdujesz w załączonych do tej korespondencji pismach potwierdzenie wykonania zleconej pracy. > > Czy Pan Szumigała w którymś z załączonych do niniejszej korespondencji pism, skierowanych do Wójta Bledzewa od sierpnia 2013 r. wnosi o przedłużenie stosownym aneksem umowy nr 10/2011 z dnia 19 maja 2011 r. ? > > Dlaczego pan P. Szumigała nie podejmuje się wykonania zleconej w sierpniu 2013 r. pracy i czy za to Wójt w/w naliczył umowne odsetki i jednocześnie wstrzymał wypłatę dla Wykonawcy zamówienia publicznego zapłatę kwot wykazanych w fakturach uproszczonych przedstawionych Zamawiającemu (Wójtowi Gminy Bledzew w lipcu 2013 r.), po czym Wójt postanawia odwołać wstrzymanie zapłaty na poczet odsetek umownych i w maju 2014 r. wypłaca pieniądze Wykonawcy mimo, że Ten pracy nie wykonał i nie powinien otrzymać umownych odsetek karnych z uwagi na fakt, że niewykonana został zlecona praca? > > Taka ocena wynika z rozstrzygnięcia z dnia 07. 10.2015 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. > Spraw jest jeszcze w tych załączonych pismach o wiele więcej. Ale dla Rady te kwestie są najważniejsze. Dotyczą nieprzestrzegania przez Wójta tzw. dyscypliny finansowej i równocześnie wprost dowodzą o nieprzestrzeganiu przez Wójta Gminy Bledzew obowiązującego w Polsce prawa. Wnoszę niniejszym wystąpieniem sprawę dotyczącą utraty środków finansowych Gminy Bledzew. Proszę o zwrócenie uwagi na fakt, że przedmiotowe środki finansowe utracono w skutek podejmowania przez Wójta Gminy Bledzew działań zabronionych prawem. Obecnie przedmiotowe środki finansowe nie zostały zwrócone do kasy Gminy Bledzew i zostały utracone w całości z uwagi na brak możliwości realizacji celu jakim miały na podstawie wniosku Wójta Gminy Bledzew i przedmiotowej Uchwały Rady Gminy Bledzew z dnia 10 listopada 2010 r. Nr LIII/401/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew; załączonej w pliku do niniejszej korespondencji służyć. Moim skromnym zdaniem Wójt Gminy Bledzew nie podejmując wyzwania do podpisania aneksu umowy cywilno-prawnej przedmiotowego zamówienia publicznego na czas zapewniającego prawna stronę kontynuacji rozpoczętej w dni 20.06.2013 r. przedmiotowym obwieszczeniem na BIP Urzędu Gminy Bledzew drugiego tzw. wyłożenia dokumentacji planistycznej wykazał w stopniu umożliwiającym dowodzenie, że nie zamierzał przestrzegać prawa w zakresie zapewnienia możliwości uwzględnienia rozpatrzenia mojego przedmiotowego do ww. sprawy wniosku z dnia 08.08.2013 r., co spowodowało w konsekwencji wyrzucenie do przysłowiowego kosza- na śmieci ponad 10 tyś. złotych wydatkowanych na realizacje przedmiotowego przedsięwzięcia. Wnoszę o zajęcie się sprawą wyjaśnienia faktu, że mimo wydania polecenia Wójtowi Gminy Bledzew stosowna uchwałą Rady Gminy Bledzew w sprawie naliczenia dotychczasowych kosztów realizacji ww. procedury planistycznej zmiany planu zagospodarowania Wójta Gminy Bledzew ukrywa przed Radą i interesantem oczywisty fakt wypłacenia należnych kar umownych ww. umowy i nie przyznaje się do winy za utratę Uchwalonej Uchwały z dnia 26.03.2014 r. mimo wielu dowodów zawartych w załączonej poniżej korespondencji oraz w plikach o następującej nazwie: - 20160509153110496.pdf; - 25 kwiecień 2016 roku skarga do LUW w Gorzowie Wlkp.doc Wnoszę o przeprowadzenie stosownej kontroli w UGB i umożliwienie odzyskania na rzecz Gminy Bledzew w konsekwencji podjęcia przez NIK działań kontrolnych utraconych środków finansowych. Rozważam poinformowanie stosownych organów ścigania w związku z możliwością popełnienia oszustwa i niegospodarności ze strony Wójta Gminy Bledzew po drugiej dyskusji publicznej, w związku z ukryciem faktu i nie ujawnieniem, że do chwili obecnej mimo stosownych pisemnych żądań przez Wójta do Wykonawcy po 08.08.2013 r. i stwierdzenia przez Wójta niewykonania zleconej pracy pozwolił sobie na wypłacenie Wykonawcy kosztów określanych jako kary umowne i nie poinformował dotychczas o tym fakcie Radych Rady Gminy Bledzew podczas realizacji polecenia zawartego w przedmiotowej uchwale Rady Gminy Bledzew z 30.03.2016 r. Ponadto do służbowego wykorzystania do niniejszej korespondencji załączam treść e-mail' a skierowanego do Wojewody Lubuskiego w dniu 11.05.2016 r. cyt.: "Dzień dobry > Szanowny Panie Wojewodo. > > Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. > (Dz.U.2014.782 j.t. ze zm.) wnoszę o pisemną odpowiedź i bardzo proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie: > 1. Który z urzędników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (LUW) lub który kierownik lub dyrektor komórek organizacyjnych LUW ma za zadanie wykonanie oceny podejmowania uchwał w sprawach dotyczących udziału społeczeństwa w dyskusjach publicznych związanych z oceną dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania zmian planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko, w szczególności w zakresie oceny zgodności z obowiązującymi wymogami prawa zawartego w postanowieniach zapisanych w art. 41, art. 42 i art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 ze zm.). > 2. SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI: kserokopia dokumentu o wyznaczeniu do realizacji przydzielonego zadania w przedmiotowym zakresie. > 3. FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI: Przesłanie informacji pocztą na adres: Krzysztof Bednarski ul. Starodworska 12, 66-350 Bledzew > > > Ponadto: > Wnoszę do pana Wojewody w oparciu o postanowienie zawarte w paragrafie 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 roku w sprawie realizacji zadań wymienionych w dziale VIII dotyczącym organizacji sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków do Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ponowna i tym razem pilną prośbę, o potwierdzenie wniesienia w dniu 22.06.2014 r. do Wojewody Lubuskiego, mojej skargi na Radę Gminy Bledzew. W tym miejscu przypominam Panu Wojewodzie, że w dniu 22.06.2014 roku wysłałem z mojego imiennego konta poczty Internetowej [LINK], o nazwie użytkownika: krzysztofbednarski@poczta.fm skargę do Pana Wojewody zawierającą również załącznik przedmiotowy wniosek z dnia 08.08.2013 r. W w/w terminie wnosiłem do Pana Wojewody skargę na Radę Gminy Bledzew w związku z nierozpatrzeniem przez w/w Radę mojej skargi na Wójta Gminy Bledzew podczas sprawy ogłoszonej w dniu 20.06.2013 r. przez Wójta na stronie BIP Urzędu Gminy Bledzew. Informuję, że pierwszy raz wniosłem w/w sprawie skargę na Wójta Gminy Bledzew do Rady Gminy Bledzew w związku z powyższą sprawą w dniu 19.03.2014 r. skarga nie została rozpatrzona zgodnie obowiązującym w Polsce prawem po drugim wyłożeniu dokumentacji planistycznej do wglądu i oceny publicznej w związku ze złożonym do w/w sprawy wniosku z dnia 08.08.2013 r. przez niżej podpisanego Krzysztofa Bednarskiego > Podstawą obecnego wniesienia wniosku i skarg jest nie podejmowanie stosownej reakcji przez LUW na nieprawidłowe podejmowanie działań, które za każdym razem zmierzają do nie dogłębnego i nie uczciwego oraz nie zgodnego z obowiązującym w Polsce prawem i pozwalają nadal na ich podejmowanie przez samorząd gminny Gminy Bledzew oraz nie zapewniają ze strony LUW właściwego nadzoru nad przestrzeganiem obowiązującego w Polsce prawa z ramienia urzędu podległego panu Wojewodzie Lubuskiemu. > W załączeniu przesyłam dane dotyczące skargi na nieprawidłowy sposób załatwienia mojej sprawy. Co skarżę gdyż dotychczasowe działanie LUW nie zapewniło mi jej właściwego merytorycznego nadzoru przez Radę Gminy Bledzew podjęcia natychmiastowych i skutecznych działań, nakazanych przez radnych Gminy Bledzew do realizacji Wójtowi Gminy Bledzew. > Podstawa wniesienia spraw: Brak skutecznie podejmowanych działań przez Radę Gminy Bledzew, co dowodzę na przykładzie pisma odpowiedzi od Wójta Gminy Bledzew z dnia 04.04.2016 r. Pismo nie zawiera żądanej informacji dotyczącej sprawy do której na wstępie z polecenia Rady Gminy Bledzew autor był zobowiązany się ustosunkować. Niniejszym wystąpieniem informuję LUW, że mimo nakazu zawartego w stosownej Uchwale Rady Gminy Bledzew, którą wywołała prawidłowe działanie organu kontroli i nadzoru LUW, to mimo wszystko, realizacja zadania jest przez mnie nie do przyjęcia i krótko mówiąc zamierzam zaskarżyć do SKO w Gorzowie Wlkp. sposób realizacji nadzoru nad wykonywaniem uchwały Rady Gminy Bledzew, która obecnie nie panuje nad nieprawidłowym podejmowaniem w tej sprawie działań przez Wójta Gminy Bledzew. Szanowni Państwo Radni > Wnoszę o ustalenie całkowitych kosztów postępowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew na rejonie MJ1 obręb Bledzew w Bledzewie w związku z uchwalonymi następującymi uchwalonymi Uchwałami Rady Gminy Bledzew: > - Nr LIII/401/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew; > - Nr XLVI/269/14 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: chwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew; > - Nr XII/49/15 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLVI/269/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew; > - Nr XIII/54/15 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bledzew. > Ponadto: > Niniejszym wnoszę do Rady Gminy Bledzew o ustalenie całkowitych kosztów przedmiotowego postępowania planistycznego jakie obciążyły Urząd Gminy Bledzew, w celu obciążenia nim winnego ich utraty , co jak stanowi zgromadzony w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim akt prawny - prawomocne postanowienie uczynione w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej wskazuje w sposób niepodważalny na winnego jakim jest Wójt Gminy Bledzew. Wnoszę do szanownych Państwa o wyegzekwowanie utraconych Gminnych funduszy z powodu nieprzestrzegania przez pana Wójta obowiązującego w Polsce prawa. > Szanowni Państwo > Niniejszy wniosek jest kontynuacją zapowiedzi jaką w obecności przedstawicieli nauczycieli sołtysów i zaproszonych gości oraz Pana Wójta Leszka Zimnego wniosłem do Rady Gminy Bledzew w dniu 28.03.2011 r. o którym jest również mowa we wniosku przekazanego droga elektroniczna e-PUAP w dniu 22.11.2011 r. do Urzędu Gminy Bledzew i Rady Gminy Bledzew (w załączeniu) oraz przypominanym w wielu do Szanownych państwa Radnych wystąpieniach. > Reasumując przedstawiam puentę jaka teraz nastąpi. > Zgodnie z uprzedzeniem jakie przedstawiłem organom Gminy Bledzew w dniu 28.03.2011 r na uroczystej sesji Rady Gminy Bledzew, że za niezgodne postępowanie z prawem Polskim będę wyciągał konsekwencje, niniejszym przystępuję do stosownych rozliczeń i nie spocznę w wysiłkach wyegzekwowania od winnych konsekwencji prawem przypisanych. > Niniejszym wnoszę do Państwa Radnych o bezwzględne wyegzekwowanie od pana Wójta Bledzewa Leszka Zimnego zwrotu kosztów przedmiotowego postępowania, które zakończyło się z jego winy utratą bardzo dużych publicznych środków finansowych Gminy Bledzew. > środki finansowe poświęcone na procedurę zmiany planu zagospodarowania zostały utracone z winy jednej osoby, która podpisała się pod obwieszczeniem na stronie Internetowej na BIP Urzędu Gminy Bledzew z dnia 20.06.2013 r. Ta osoba jest Wójt Bledzewa Pan Leszek Zimny. To On ponosi winę za nieprzekazanie wniosku do rozpatrzenia przez Radę Gminy Bledzew i/lub Wojewodę Lubuskiego. Nie może być więc za takie działanie zakończone nieprawdziwym co do stanu faktycznego "Rozstrzygnięciem" pana Wójta, niezgodnym z prawdą rzeczywistą i stanem faktycznym. Darowanie winnemu nie wchodzi w grę. Pan Wójt winien ponieść konsekwencje niezgodnego z prawem postepowania ... Pieniądze, Gminy Bledzew w ten sposób utracone, winne być odzyskane, bo Gmina Bledzew ma potrzeby z nimi związane np. społeczne, związane zaplanowaną budową publicznych obiektów oświatowych, o których jest mowa w obwieszczeniu na BIP Urzędu Gminy Bledzew przez Wójta Gminy Bledzew znak: B.6733.8.2015 z dnia 24.09.2015 r. > Podstawa powyższego przedmiotowego żądania: > Ustalenia ww. Sądu - niewywiązanie się ww. urzędnika z obowiązku jaki nakładało na niego postanowienie Ustawy Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 z dnia 27 marca 2003 r. cyt. art. 17 : Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego kolejno" oraz cyt. ust. 14 art. 17 " - przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt 11." > Jak ustalił Sąd Wójt ukrył przed Rada Gminy Bledzew oraz Wojewoda wniosek petenta, co spowodowało unieważnienie procedury w całości zarówno przez ww. Sad na wniosek Wojewody lubuskiego jak również zaskarżony przedmiotowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew uchylono w całości stosowną uchwała przez Rade Gminy Bledzew. > > Krzysztof Bednarski Dęblin, dn. 25.04.2016 r. Wojewoda Lubuski SKARGA W nawiązaniu do pisma z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim (LUW) z dnia 20 kwietnia 2016 r. oznaczonego IB-I.1410.6.2016.BToł, CRS-88/2016, którego kserokopię przesyłam jako załącznik nr 1 do niniejszego pisma wraz z następującą prośbą, by procedować niniejsze pismo jak dwie odrębne sprawy. Ośmielam się również wnieść do Pana Wojewody w oparciu o postanowienie zawarte w paragrafie 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 roku do Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, prośbę o potwierdzenie wniesienia w dniu 22.06.2014 r. do Wojewody Lubuskiego, mojej skargi na Radę Gminy Bledzew za odmowę prawem przewidzianych działań jakie ten gminny organ samorządowy winien był podjąć na podstawie mojego pisemnego poinformowania z dnia 19.03.2014 r., a czego dotychczas nie uczynił mimo, że posiada stosowne uprawnienia do kontroli zgodności z prawem podejmowania działań przez Wójta Gminy Bledzew. W tym miejscu przypominam Panu Wojewodzie, że w dniu 22.06.2014 roku wysłałem z mojego imiennego konta poczty Internetowej [LINK], o nazwie użytkownika: krzysztofbednarski@poczta.fm skargę do Pana Wojewody zawierającą również załącznik przedmiotowy wniosek z dnia 08.08.2013 r. Wnosiłem w ten sposób do Pana Wojewody skargę na Radę Gminy Bledzew w związku z nierozpatrzeniem przez w/w Radę mojej skargi na Wójta Gminy Bledzew podczas sprawy ogłoszonej w dniu 20.06.2013 r. przez Wójta na stronie BIP Urzędu Gminy Bledzew. W ten, oto sposób wniosłem w dniu 22.06.2014 r. skargę do LUW na brak prawem przypisanych działań przez Radę Gminy Bledzew w związku z niewłaściwym załatwieniem skargi na Wójta Gminy Bledzew, czego dowód stanowi otrzymana odpowiedź w piśmie z dnia 19 marca 2014 r. podpisana przez Przewodniczącego Rady Gminy Bledzew. Zatem należy uznać, że w piśmie Dyrektor Wydziału Infrastruktury LUW pani Anny Maćkowiak z dnia 20.04.2016 r. zostałem niesłusznie pomówiony, że w przedmiotowej sprawie nie poinformowałem LUW w Gorzowie Wielkopolskim na czas przewidziany w prawie, o możliwości popełnienia czynu wymierzonego w mój interes prawny przez organa samorządowe Gminy Bledzew. Wobec powyższego faktu, LUW nie powinien, mnie szykanować i pomawiać mnie o zwłokę w działaniu (siedem miesięcy). Po pierwsze tak faktycznie nie było, jak twierdzi w pkt. 2 autor pisma z dnia 20.04.2016 r. z LUW. Ponadto autor w/w pisma z LUW, moim skromnym zdaniem, podejmuje na piśmie działania, jakie są niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa zapisanymi w Ustawie Kpa w dziale VIII. Skarżący póki, co ma swoje prawa. Są one min. po to, by zapewnić mu ochronę i nietykalności. Nie poddaję się prowokacji w/w autora i dlatego, po raz ostatni staram się jak dotychczas brać osobisty udział w wyjaśnieniu w/w zarzutu w przedmiotowej sprawie zawartej w w/w informacji z LUW. Uważam, że Wójt Bledzewa, był niewątpliwie jedynym sprawcą opóźnienia i nie terminowego dostarczenia przez niego do LUW, przedmiotowej dokumentacji planistycznej zmiany planu zagospodarowania na ul. Starodworskiej i ul. Cystersów w Bledzewie, uchwalonej stosowną Uchwałą Rady Gminy Bledzew w dniu 26.03.2014 r. Obecnie staram sie zrozumieć sugestie przedkładane mi przez LUW, że Wójt Gminy Bledzew nie dołączył mojego wniosku z dnia 08.08.2013 r. do przedmiotowej dokumentacji planistycznej tej uchwalonej Uchwały. Pytam czemu dopiero teraz LUW informuje mnie o tej dla niego kłopotliwej sytuacji i to jeszcze w taki nieprawdopodobnie niegrzeczny w moim odczuciu sposób. Przecież ostatniego dnia 2015 roku w rozmowie z Dyrektor Wydziału Infrastruktury panią Anną Maćkowiak, która nie negowała, że otrzymała polecenie od przełożonej, dotyczące rozpatrzenia mojej przedmiotowej skargi z dnia 22.06.2014 r. na Radę Gminy Bledzew wynika coś innego. Co się takiego wydarzyło w LUW, że w/w urzędniczka, osoba zrównoważona bez podania petentowi powodu naraz zmieniła swoje zdanie? W moim odczuciu działania w/w samorządu gminnego Gminy Bledzew miały po pierwsze na celu skrócenie do możliwego minimum ustawowego czasu, pozostającego w dyspozycji LUW dla terminowego wywiązania się z właściwego upublicznienia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Lubuskiego przedmiotowej Uchwały Rady Gminy Bledzew. Na co, wskazuje w wymienionym na wstępie piśmie pracownik LUW. Tak to obecnie odbieram i przyjmuję z pokorą do wiadomości. Ale co mnie, to obecnie obchodzi, jak LUW pozwala się traktować. To teraz jest już faktem zapisanym w w/w piśmie, jak LUW traktuje moje zaangażowanie w wyjaśnieniu tej sprawy. W moim odczuciu LUW, przewrotnie czyni mi z tego tytułu zarzut, że uparcie nadal nie uważam przedmiotową sprawę za wyjaśnioną przez w/w w sposób rzeczowy. Co w powyższej pobieżnej ocenie sytuacji, w celu wstępnego podsumowania, należy uznać, że LUW w Gorzowie Wielkopolskim upublicznienie przedmiotowej Uchwały, uchwalonej z naruszeniem prawa, w żaden prawem przypisany sposób nie usprawiedliwia. A podjęcie decyzji przez uprawniony organ jak dotąd nie jest uzasadnione w sytuacji prawnej, jaka powstała w dniu 22.06.2014 r., gdy zawiadomiłem LUW, a w/w moje zawiadomienie najzwyczajniej zlekceważył. I w piśmie wymienionym na wstępie niniejszego wystąpienia w zawartej przez autora z LUW odpowiedzi, w moim odczuciu, obecnie winę LUW za powstałą sytuację w przedmiotowej sprawie obarcza mnie. Wobec zaistnienia w/w faktu nieuprawnionego przypisywania skarżącemu działań do jakich niewątpliwie dopuścił się autor wymienionej na wstępie odpowiedzi, należy to wskazanie uznać za niepodważalną podstawę do wzruszenia przedmiotowego "rozstrzygnięcia" LUW. Wniosłem do pana Wojewody skargę z dnia 29.02.2016 r. oraz ponad dwa miesiące wcześniej, podczas spotkaniu z Panem Wojewodą w grudniu 2015 r. podczas poniedziałkowego wysłuchiwania skarg i wniosków interesantów w LUW o cierpliwe poczekanie na dowody nieuprawnionych działań urzędników z LUW. Przytoczone na wstępie niniejszego informacje jak obiecałem Panu Wojewodzie dostarczyłem. Teraz oczekuję na podjęcie przez Pana Wojewodę działań adekwatnych do wskazanych przez mnie na wstępie tego pisma spraw. LUW odpowiedzią z dnia 20.04.2016 r. w sprawie moich skarg, przypisał mnie opieszałość w poinformowaniu, o istotnym naruszeniu przedmiotowej procedury planistycznej, mimo prawidłowo wniesionego do przedmiotowej sprawy wniosku z dnia 08.08.2013 r. Obecnie prezentowane stanowisko LUW, że jestem czemu cokolwiek w tej sprawie winien, nie podziela Wojewódzki Sąd Administracyjny. Wysoki Sąd jasno wyraził swoje stanowisko w treści pisemnego uzasadnienia do przedmiotowego wyroku z dnia 07.10.2015 r. i uznał, że całkowitą winę za zaistniałą sytuację niewykazania - nieuwzględnienie w przedmiotowej dokumentacji planistycznej zmiany planu zagospodarowania ponosi Rada Gminy Bledzew, a ja dodam, że wina za powyższe spoczywa również na LUW. Moim skromnym zdaniem nie ja, ale Rada Gminy Bledzew zasługuje na pouczenie ze strony LUW w sprawie nierozpatrzenia przedmiotowej skargi na Wójta Gminy Bledzew, w związku z nierozpatrzeniem do chwili obecnej skarg przez Radnych Gminy Bledzew, co niewątpliwie nie jest zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Autor pisma z dnia 20.04.2016 r. z LUW, który był zobowiązany prawem do zapoznania się z moim pismem z dnia 22.06.2014 r. do Pana Wojewody, stawia mi zarzut zwlekania z poinformowaniem LUW, co czyni z upoważnienia Pana Wojewody Lubuskiego, czym w moim mniemaniu, podejmuje wobec mnie nieuprawnione działanie naruszające moje dobre imię. Lubuski Urząd Wojewódzki nie wykazał się podczas procedowania przedmiotowej procedury planistycznej wiedzą o mojej skardze do Rady Gminy Bledzew, którą złożyłem jeszcze przed uchwaleniem w dniu 26.03.2014 r. przez w/w radę przedmiotowej Uchwały. Powyższe powoduje kolejną podstawę prawną do wzruszenia przedmiotowego rozstrzygnięcia LUW, z powodu nie dostrzeżenia przez LUW, kolejnego istotnego faktu dotyczącego pozostawienia bez zbadania najistotniejszego w sprawie, nierozpatrzenia przez zawodowego wykonawcę zmiany w/w planu zagospodarowania mojego wniosku do drugiego wyłożenia. Jednocześnie w skutek powyższego LUW, wykazał się kolejną niekonsekwencją w swoim działaniu, czyli brakiem zwrócenia uwagi na skutek prawny jaki winien wynikać z istoty faktu pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku przez autora raportu oceny strategicznego oddziaływania zaproponowanych jego zmian w moim wniosku, bo do dnia występuje w sprawie, brak ich pisemnego uzasadnienia nie podjęcia w zmianie planu zagospodarowania przestrzennego oraz w dokumencie strategicznego oddziaływania zmiany planu na środowisko. Wykonawca zamówienia publicznego zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na rejonie ul. Starodworska i ul. Cystersów w Bledzewie (zmiany prawa miejscowego) dostarczył więc moim zdaniem produkt zamówienia publicznego niekompletny, bo raport oddziaływania zmiany na środowisko nie zawiera choćby jedno słowo informacji na temat mojego wniosku. Co stanowi dowód w sparawie nieuprawnionych i celowych działań. To jest bardzo istotnym fakt bezprawnego z punktu widzenia nieprzestrzegania mojego prawa do równego traktowania w prawie. To jest niestety fakt niezbity. Osoby prawne, które mogły i wręcz powinne dostrzegać podejmowanie nieprawidłowych działań przez Wójta i radę Gminy Bledzew, można teraz skarżyć za przyzwalanie na nieprzestrzeganie prawa przez strony zamówienia publicznego w zakresie realizacji umowy cywilno-prawnej, jakim niewątpliwie jest efekt końcowy, który dowodzi, że nie dostrzegano złamania mojego prawa do równego traktowania z uwagi na niewykazanie w sprawie mojego pisma zawierającego moje wnioski do procedury planistycznej, a poruszenia tej sprawy we władzach samorządowych Gminy Bledzew w przedmiotowym rozstrzygnięciu LUW wyraźnie nie brakuje. Dlaczego? Nie zrealizowanie postanowień aktów prawa zawartych w art. 41, art. 42 i art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 ze zm.).w konsekwencji dowodzi faktu nie wywiązania się z zadań podczas oceny zgodności procedowania przedmiotowej procedury planistycznej przez Radę Gminy Bledzew, która wiedziała o moim przedmiotowym wniosku z dnia 08.08.2013 r. do drugiego wyłożenia oraz o tym wniosku wiedziały na czas konkretne osoby funkcyjne LUW. W konsekwencji w/w nie zapewnili właściwe przestrzeganie postanowień zawartych w w/w art. w/w Ustawy. Nie podjęcie się przez LUW właściwego rozpatrzenia mojego przedmiotowego pisma z dnia 22.06.2014 r. dzisiaj nazywanego przez LUW skargą, spowodowało, że w praktyce nie zostały wykonane zapisy w/w Ustawy. LUW nierozparzeniem skargi na radę z dnia 22.06.2014 r. przypieczętował własne przyznanie się do uznania fałszywej treść zawartej w Rozstrzygnięciu Wójta Gminy Bledzew z dnia 23.08.2013 r., że "uwag nie było", co wobec równolegle występującego faktu, że wnioski petenta były, co Wójt Gminy Bledzew potwierdził przed Sądem rejonowym II Wydział karny w Międzyrzeczu w piśmie z dnia 19.10.2015 r., niniejszym stanowi o zasadności mojej skargi z dnia 22.06.2014 r. Czy LUW zweryfikuje rozstrzygnięcie z dnia 20.04.2016 r. zrozumie wreszcie znaczenie powyższych stwierdzeń o naruszeniu mojego prawa? Uważam, że tak będzie ale czasu i wypowiedzianych słów przez LUW na piśmie, czas już nie cofnie. Dodatkowo moje niezadowolenie z działań nadzorczych LUW wzmacnia fakt, że LUW winien odpowiedzieć sobie sam na pytanie, czy podczas kontroli zgodności z prawem uchwalenia Uchwały dotyczącej zmiany planu zagospodarowania - aktu miejscowego prawa. Jeżeli, okaże się, że Urząd Gminy Bledzew powierzył rozpatrzenie mojego wniosku z dnia 08.08.2013 r. zgodnie z prawem uprawnionej firmie, a ta nie wykonała powierzonego zadania i jeszcze, po niewykonaniu pracy, otrzymała w maju 2014 zwrot wstrzymanych przez Wójta Gminy Bledzew odsetek karnych, naliczonych na podstawie obowiązującej do 30.07.2013 r. umowy cywilno-prawnej, co Wójt czynił jak twierdził do maja 2014 r. z powodu nie wywiązania się w/w firmy z umowy, o której jest mowa w piśmie Wójta Gminy Bledzew znak. RG.BI.6722.2.2012.2013 z dnia 27.02.2013 r. do Autorskiej Pracowni Architektonicznej Pawła Szumigały ul. Trauguta 40, 60-325 Poznań. Ksero w/w pisma i pierwszy dostęp do jego treści otrzymałem po raz pierwszy za pismem Wójta Gminy Bledzew RG.BI.6722.2.2012.2016 z dnia 04.04.2016 r. Nie znałem dotąd treści wielu pism dotyczących przedmiotowej sprawy procedury planistycznej, które zostały załączonych do tej w/w korespondencji., którą przesyłam w załączeniu do niniejszego pisma za zał. nr 16. Takie są fakty Szanowny Panie Wojewodo i nic już tych faktów nie zmieni. Co w świetle obowiązującego w Polsce prawa pozwala Panu Wojewodzie na tolerowanie w/w faktów łamania mojego prawa do właściwego rozpatrzenia mojej skargi i pozwala na przemilczenie faktu nieterminowego nierozpatrzenia mojej skargi opartej na niepodważalnych faktach? W tej sprawie należy uzyskać odpowiedź na wiele pytań ale mnie nie chodzi o to, by Szanowny Pan Wojewoda udzielił mi wybiórczo odpowiedź na wszystkie sprawy przez mnie dotychczas poruszane. nie ma mojej zgody na takie działanie urzędników LUW przydzielonych do rozpatrywania moich skarg. Panie Wojewodo przedmiotową skargę wniosłem w dniu 22.06.2014 r., czyli w terminie zawoalowanym na czas trwania tzw. okresu wyznaczonego prawem do dyspozycji organów Kontroli i Nadzoru LUW na potrzeby kontroli skierowanej przez organa samorządowe Gminy Bledzew uchwalonej Uchwały XLVI/269/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26.03.2014 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na ul. Starodworskiej i ul. Cystersów na rejonie w Bledzewie. Uważam w/w fakty za naruszenie mojego prawa do równego traktowania w prawie. Za powód do uznania nieprzestrzegania mojego prawa do równego traktowania w prawie uznaję sprowadzenie na moja rodzinę w miejscu jej zamieszkania zagrożeń dotyczącym naruszenia warunków bezpieczeństwa zdrowia mojej rodziny w zakresie ochrony czystości powietrza. Miało to wszak miejsce i jest faktem, tym bardziej istotnym, że dokonano w/w naruszenia, tuż po wprowadzeniu w życie zadań określonych dokumentem Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej (POP), powstałym z nakazu prawa zapisanego w Konstytucji RP w stosownej uchwalonej Uchwale Sejmiku Województwa Lubuskiego nr XLVI/553/14 dnia 24 marca 2014 r. obowiązującego dla całej powierzchni administracyjnej województwa lubuskiego w zakresie dotyczącym zakazu wprowadzania celem używania, na tereny zaopatrzone w gaz przez zawodowego dostawę do celów zaopatrzenia w ciepło min. domów mieszkalnych jednorodzinnych bliżej nieokreślonych paliw stałych, możliwe stało sie spalanie śmieci. Na temat całkowitego zakazu wprowadzania i wykorzystywania paliw stałych do zaopatrzenia domów w ciepło, wypowiada się merytorycznie upoważniony autor pisma z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, które to pismo przesyłam niniejszym w załączeniu do niniejszego wystąpienia. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem bezpośrednio Panu podporządkowani urzędnicy LUW, byli związani stosownymi przepisami prawa do właściwej realizacji prawem im przypisanych, stosownych działań kontrolnych w okresie przekazania przez mnie skargi w dniu 22.06.2014 r. zawierającej mój nierozpatrzony wniosek z dnia 08.08.2013 r.. LUW był zobowiązany prawem właściwego dotrzymania terminu załatwienia mojej przedmiotowej skargi na Radę Gminy Bledzew. Podstawę niniejszej skargi do Wojewody Lubuskiego stanowi dotychczasowe niewłaściwe załatwienie przez LUW dwóch moich skarg. Za pierwszą niezałatwioną skargę uważam, sprawę zawarta w moim piśmie do LUW z dnia 22.06.2014 r., następnie jako sprawę niezałatwioną, ponowioną z racji jej niezałatwienia przez LUW w kolejnym piśmie skargi z dnia 29.02.2016 roku wniesionym do Pana Wojewody w dniu wysłuchiwania skarg i wniosków przez Wojewodę Lubuskiego. W obecnej chwili nie uznaję za zgodne z prawem załatwienie mojej skargi z dnia 29.03.2016 r. wymienionej w piśmie LUW z dnia 20.04.2016 r. na wstępie niniejszego pisma, które sugerowało mi rozparzenie jakichś tam skarg złożonych do LUW w dniu 22.06.2014 r. oraz w dniu 29.02.2016 r. Sposób procedowania mojej skargi przez LUW w roku 2014 i do chwili obecnej stanowi przykłady biurokratycznego sposobu jej załatwiania, oto następujące fakty zawarte w następujących pismach z LUW: - z dnia 04.06.2014 r. nr IB-I.1410.3.2014.BToł podpisane z up. Wojewody Lubuskiego przez Kierownika Oddziału Gospodarki Przestrzennej LUW panią Jolantę Rajchert (zał. nr 5 do niniejszego pisma); - z dnia 26.06.2014 r. nr IB-I.1410.3.2014.BToł podpisane z up. Wojewody Lubuskiego przez Kierownika Oddziału Gospodarki Przestrzennej LUW panią Jolantę Rajchert (zał. nr 6 do niniejszego pisma); - z dnia 21.07.2014 r. nr NK-II.1410.25.2014.JSeń podpisane z up. Wojewody Lubuskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli LUW pana Waldemara Gredkę (zał. nr 7 do niniejszego pisma); - z dnia 22.07.2014 r. nr IB-I.1410.3.2014.BToł podpisane z up. Wojewody Lubuskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury LUW panią Annę Maćkowiak (zał. nr 8 do niniejszego pisma) zawiadamiające o potrzebie przedłużenia wyjaśnienia sprawy rozpatrzenia przedmiotowej skargi do dnia 20.08.2014 r. Szanowny Panie Wojewodo dowód na naruszenie przez LUW mojego interesu prawnego, dostarcza fakt "nie wykrycia podstaw" przez LUW w kontrolowanej procedurze planistycznej uniemożliwiających upublicznienie w dniu 31.07.2014 r. w Dzienniku Urzędowym Wojewody Lubuskiego pod pozycją nr 1402 zaskarżonej przez mnie uchwalonej Uchwały XLVI/269/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26.03.2014 r. stało się to podczas procedowania mojej skargi z dnia 22.06.2014 r. Czyli wydarzyło sie to podczas procedowania nie rozpatrzonej do chwili obecnej mojej skargi na Radę Gminy Bledzew oraz w sytuacji braku formalnego podstaw do uznania procedury planistycznej jako zakończonej z uwagi braku merytorycznego rozpatrzenia moich wniosków z dnia 08.08.2013 r., których rozpatrzenie pozwalałoby Panu Wójtowi na zakończenie procedury planistycznej i następnie umożliwiałoby zamknięcie sprawy. A to, że wniosku mojego projektant na polecenie Wójta Gminy Bledzew nie rozpatrzył oraz nie rozpatrzyła Rada Gminy Bledzew, potwierdza prawomocne postanowienie zawarte w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 07.10.2015 r. Sądu tak naprawdę zajmował się tylko skargą Wojewody Lubuskiego rozpatrując tylko części mojej skargi, co jak należy zauważyć jest nie pełną kontynuacją procedury rozpatrywania w imieniu petenta skargi złożonej do LUW w Gorzowie Wlkp., co niniejszym wskazuję Panu Wojewodzie w zał. Nr 9 do niniejszego pisma. Co LUW zamierzał zrobić z pozostałą nierozpatrzoną częścią mojej przedmiotowej skargi z dnia 22.06.2014 r.? LUW w piśmie z dnia 20.08.2014 r. wymienionym na wstępie niniejszego wystąpienia powołuje się na udzielenie mi ostatecznej odpowiedzi w sprawie dotyczącej mojej skargi z dnia 22.06.2014 r. W zamian przytoczę istotne dla właściwego wykonania rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy ważne fakty, które moim skromnym zdaniem, są warte ich uwzględnienia przez w/w autora pisma i jego przełożonych merytorycznych z LUW. Bardzo proszę LUW o rzetelne potraktowanie obowiązujących w Polsce norm prawnych, ponieważ autor pisma wymienionego na wstępie niniejszego pisma, nigdy dotąd do ważnych i istotnych ocen norm prowadzenia przedmiotowej procedury planistycznej jeszcze w dotychczasowych w swoich wystąpieniach do mnie nie nawiązał. Po pierwsze brak dowodu o poinformowaniu skarżącego przez LUW lub samorząd gminny w Bledzewie, o usunięciu istotnego naruszenia interesu prawnego skarżącego, stanowiącej istotnej przeszkody prawnej, uniemożliwiającej prawem przypisane działania skarżącemu w związku z niepodpisaniem przez Przewodniczącego Rady Gminy Bledzew zał. nr 2 do w/w Uchwały Rady Gminy Bledzew. Brak wiedzy skarżącego o wyeliminowaniu przez LUW takiej przeszkody prawnej uniemożliwiał skarżącemu do dnia 31.07.2014 r. podejmowanie działań prawnych z wykorzystaniem nieważnego dowodu - brak podpisu osoby upoważnionej. Powyższe działanie LUW nie umacnia mojego zaufania do rzetelności podejmowanych działań upoważnionych przez Wojewodę Lubuskiego urzędników LUW, sprawujących merytoryczną kontrolę nad Gminą Bledzew. Obecnie prezentowany dowód jaki dostarcza dotychczasowa bezkarność podważania zaufania społecznego w podejmowanych działaniach organów samorządowych dostarcza brak wyjaśnień z LUW na temat upublicznienia niezgodnie z obowiązującym w Polsce prawem treść pisma zawartych w zał. nr 2 (nie podpisanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Bledzew w dokumentach udostępnionych w Urzędzie Gminy Bledzew i upublicznionych na stronie Internetowej w BIP Urzędu Gminy Bledzew, następnie przekazanych do kontroli organom Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. W Biurze Rady Gminy Bledzew UGB (BR) nie prowadzono dziennika korespondencji wychodzącej z Biura Rady Urzędu Gminy Bledzew (BR). Informuję, że ta sprawa nadal nie jest załatwiona w w/w urzędzie, nie została unormowana mimo kontroli przeprowadzonych w tej sprawie przez LUW. Nadal w Urzędzie gminy Bledzew nie jest prowadzony dziennik korespondencji wychodzącej z BR. Co spowodowało, że nie można ustalić, jaka korespondencja i do kogo była wysyłana z Biura Rady oraz jaka korespondencja była wysyłana i do kogo z Urzędu Gminy Bledzew. Kontrola przeprowadzona w UGB w roku 2014 przez LUW nie spowodowała przed 07.12.2015 r. założenie rejestru skarg i wniosków właściwości Rady Gminy Bledzew. Dopiero działania interesantów sprawiły, że pracownik Biura Rady zatrudniony przez Wójta Gminy Bledzew założył w dniu 07.12.2015 r. pierwszy w historii Biura Rady w Bledzewie rejestr skarg i wniosków właściwości Rady Gminy Bledzew. Taki sukces. Kontrola przeprowadzona w UGB i BR Gminy Bledzew w 2014 r. przez urzędników LUW nie spowodowała, że nowa Rada Gminy Bledzew miała w jej następstwie zapewnione od listopada 2014 r. właściwe warunki do wykonania mandatu. Wójt Gminy Bledzew obiecuje poprawę podejmowanych niezgodnie z prawem działań i dalej nic nie robi. Wniesienie w dniu 22.06.2014 r. mojej skargi do Wojewody Lubuskiego, jak dotąd spotyka się z nieustannym oddalaniem terminu jej załatwienia przez LUW oraz nie podejmowane są skuteczne działania organów samorządowych Gminy Bledzew. Wymowny dowód na biurokratyczne załatwianie mojej skargi stanowi nierozpatrzenie mojej skargi złożonej do Wójta Gminy Bledzew w dniu 20.06.2014 r. i dotychczas nie rozpatrzonej mimo wniesienia kolejnych ponagleń o jej załatwienie. Doszło do tego, że wymienione na wstępie pismo zawiera kolejną odmowę uznania przez LUW mojej kolejnej skargi na Radę Gminy Bledzew w w/w sprawie w piśmie do LUW z dnia 29.02.2016 r. LUW nie wykazał się w w/w sprawie realizacją prawem przypisanych działań na niewłaściwe rozpatrzenie przez Radę Gminy Bledzew skargi do niej skierowanej w dniu 19 marca 2014 r. na Wójta Gminy Bledzew, o czym informuje odpowiedź jaką otrzymałem w piśmie z dnia 18 kwietnia 2014 roku znak pisma BR.A.1510.2.2014, podpisanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Bledzew i obecnie podtrzymany przez LUW stan działań trwający do dnia dzisiejszego jako dowód braku reakcji LUW, mimo przeprowadzenia kontroli przez LUW w Urzędzie Gminy Bledzew w pierwszym kwartale 2016 r. Dlaczego LUW o tym fakcie milczy? Czy LUW nie uzyskał wiedzy o takim fakcie na wskutek dwukrotnie przeprowadzonych działań kontrolnych LUW w siedzibie organów samorządowych Urzędu Gminy Bledzew? To kolejny przykład łamania moich praw obywatelskich do równego traktowania w prawie. Dowiaduję, że z ostatniego pisma z LUW z dnia 20.04.2016 r., że LUW nie widzi w tym co skarżę, nic niepokojącego, co pozwalałoby na uznanie mojej skargi za zasadną? Jest to wszak przykład podręcznikowy realizowania nieuprawnionego działania, co zaprezentował w/w odpowiedzią pan Przewodniczącego Rady Gminy Bledzew. Urzędnicy LUW, nic nie widzą, nic, nie są w stanie znaleźć itp. itd. To kto przez dwa ostatnie lata pozwalał na nagromadzenie sie bałaganu w UGB, kto w/w przykłady podejmowania nieuprawnionych w/w działań wyhodował na swoim ogródku? Petent? Czy organa kontroli LUW? Czy Przewodniczący Rady Gminy Bledzew mimo, że był prawem zobowiązany do sprawowania właściwej kontroli za pomocą w majestacie prawa komisji rewizyjnej UGB, sprawował właściwie nadzór nad realizacją czynności wymienionych w treści obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości przez w/w Wójta w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bledzew (BIP). Dlaczego nie zareagował tak jak prawo nakazywało na w/w moją pisemną skargę do Rady Gminy Bledzew z dnia 20.06.2014 r., że Wójt Gminy Bledzew nie zrealizował wszystkich prawem przypisanych działań określonych w Ustawie z dnia 03.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 ze zm.), czym w moim odczuciu, swoim czynem w/w przewodniczący rady naruszył prawo. Proszę odpowiedzieć min na piśmie, że się mylę. Proszę nie milczeć w w/w sprawie. Wszak tego dotychczas, że tak się stało nie stwierdza LUW podczas kontroli tylko ja niżej podpisany. To do czego mi jest potrzebny LUW. Do wymiany korespondencji. Do tego też sie już nie nadaje i sadząc po charakterze udzielonej odpowiedzi w dniu 20.04.2016 r. autor w/w pisma z LUW wydaje się być moim skromnym zdaniem znużony na wskutek nadmiernego wysiłku powstałego z wymyślania i pisania całkiem nie głupich i nie mądrych odpowiedzi do petenta? Czy wobec powyższych faktów moja skarga wniesiona 22.06.2014 r. nie zasługiwała na natychmiastową właściwa reakcję LUW. Czy podczas kontroli przez LUW jej uchwalenia na okoliczność zgodności z prawem obowiązującym w Polsce nie należało mojej skargi uwzględnić? Dlaczego tak się nie stało? W świetle w/w faktów stwierdzam, że dotychczas nie otrzymałem z LUW satysfakcjonującej mnie odpowiedzi na w/w skargi. Nie rozumiem, że w odpowiedzi z dnia 20.04.2016 r. to mnie się oczernia, że siedem miesięcy bezczynnie oczekiwałem na skarżenie uchwały, której podjęcie z naruszeniem prawa zaskarżyłem do LUW i przez blisko dwa lata LUW nie dostrzega jak należy sprawy. tak to widać z treści pkt. 2 pisma wymienionego na wstępie niniejszego pisma. Można bezkarnie przypisać skarżącemu winy LUW? Można. Tak to Szanowny Panie Wojewodo niniejszym jako skarżący odbieram. Tymczasem Ustawa Kpa wyraźnie podejmowanie w/w tego typu działań przeciwko skarżącemu zakazuje. Panie Wojewodo w dniu 20.06.2013 r. Wójt Bledzewa obwieścił na BIP Urzędu Gminy Bledzew, ze podejmuje ustawowe obowiązki nakazane stosownymi zapisami dwóch USTAW. Wymienił w tym obwieszczeniu informację, że zamierza działać na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz podał do publicznej wiadomości, że podejmuje realizacje działań zawartych w art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 ze zm.). W swoich pismach do LUW wielokrotnie w skargach podnosiłem, że Wójt do drugiego wyłożenia dokumentacji planistycznej podczas jej procedowania z mocy uchwalonej przez Radę Gminy Bledzew Uchwały Nr LIII/401/10 z dnia 10 listopada 2010 r.. otrzymał mój wniosek z dnia 08.08.2013 r. i teraz zadaję pytanie Panu Wojewodzie, co ustalił w sprawie jego dalszych procedowania przez Wójta Gminy Bledzew i rade gminy Bledzew LUW na podstawie w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 ze zm.)? Treść obwieszczenia upublicznionego na BIP przez Wójta Gminy Bledzew w dniu 20.06.2013 r. dotycząca realizacji w/w poprzednich dwóch akapitach spraw, w tym poprzedzająca sprawę poruszoną w piśmie Wójta Gminy Bledzew do Autorskiej Pracowni Architektonicznej Pana Pawła Szumigały ul. Trybunalska 40, 66-325 Poznań z dnia 15.07.2013 r. znak: RG.BI.6722.2.2013 oraz zapowiedziana w/w Architektowi z Poznania przez Wójta Gminy Bledzew Bledzewa w piśmie z dnia 27.05.2013 r. znak RG.BI.6722.2.2012.2013 i wszystkie informacje dotyczyły realizacji Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 ze zm.). Czy była wykonana w LUW ocena prawidłowości realizacji postanowień Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 ze zm.). nie należy do zadań związanych z nadzorem i kontrolą przez Oddział Gospodarki Przestrzennej LUW, a sama w/w Ustawa nie wymusza oceny jej realizacji przez urzędników w/w oddziału z uwagi na fakt potrzeby jej doskonałego stosowania z uwagi na udział społeczeństwa podczas jej realizacji. Ja takiej oceny do dziś nie otrzymałem, mimo że moja skarga, tą właśnie sprawę wskazuje i zaznacza jako główny zarzut przedstawionej przez mnie w niej przedmiotowej sprawy. Wobec powyższego obecnie ośmielam się twierdzić, kierując się doświadczeniem jakiego dotychczas dostarczył mi dowód przeprowadzony z udziałem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, że to jednak rację mam ja, a Pana Wojewody urzędnicy LUW nadal mylą się przypisując mojej osobie winę za niezgodne z prawem działania własne i kontrolowanych organów samorządowych Gminy Bledzew, bo jak dotąd nie otrzymałem informacji w pismach z LUW, że LUW poucza w zakresie poprawy realizacji w/w spraw Radę Gminy Bledzew. LUW obecnie nie potrafi się normalnie po ludzku przyznać do błędu. Przyzwoicie realizacja zadań przez LUW w tej akurat sprawie Panie Wojewodo raczej nie wygląda. A obiecywała mi w piśmie z 2011 roku Pani Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli LUW, że jak przyjdzie czas na prawem przewidzianą kontrole przedmiotowej procedury planistycznej wywołanej uchwaloną Uchwałą Radę Gminy Bledzew Uchwały Nr LIII/401/10 z dnia 10 listopada 2010 r. to ta Pani obiecywała solenni, że się zajmie ta procedurą LUW i z należytą starannością tę sprawę skontroluje. I tak się jednak nie stało! Jakich ocen dotąd mi nie wskazała Dyrektor Wydziału Infrastruktury LUW pani Anna Maćkowiak, co miała obowiązek wykonać, podczas sprawdzania zgodności z prawem w/w procedury planistycznej uchwalenia Uchwały Rady Gminy Bledzew z dnia 26.03.2014 r.? Szanowny Panie Wojewodo nie otrzymałem ani raz od Pani Dyrektor informacji, która udowadniałaby, że zajęła się w napisaniem jednego zdania w odpowiedziach jakie do mnie wysyłała, które udowadniałyby wykonanie przez w/w Panią Dyrektor rozpatrzenie skargi w zakresie dotyczącym realizacji postanowień zapisanych w następujących art. 41, art.42 i art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 ze zm.). Powyższe dowodzi brak zawodowego przygotowania do właściwego stosowania prawa zapisanego w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska, który to akt prawa był powodem do rozdzielenia praw związanych z zapewnieniem właściwej organizacji procedur planistycznych na dwie n/w wymienione w obwieszczeniu Wójta Bledzewa Ustaw. Skopiowałem przedmiotowe obwieszczenie Wójta Gminy Bledzew w ze strony Internetowej w/w BIP (niniejszym wskazuję ścieżkę dostępu - link do tej strony: [LINK] ). Następnie skopiowane obwieszczenie wkleiłem do niniejszego pisma, pomiędzy znaki oznaczające cudzysłowie skopiowane obwieszczenie: "Bledzew, dnia:20.06.2013 r Nr sprawy: RG.BI.6722.2.2011.2013 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu : 1.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew( rejon ul. Starodworskiej i Cystersów), 2.projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew (działki numer 604 i 587/7) , 3. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Templewo ( działka numer 435 ) , 4.projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Popowo ( działka numer 2091/2), Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwał : 1.Rady Gminy Bledzew uchwały Nr LIII/401/10 z dnia 10 listopada 2010 r. , 2.Rady Gminy Bledzew uchwały Nr LIII/404/10 z dnia 10 listopada 2010 r. , 3.Rady Gminy Bledzew uchwały Nr LIII/402/10 z dnia 10 listopada 2010 r. , 4.Rady Gminy Bledzew uchwały Nr LIII/403/10 z dnia 10 listopada 2010 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją : 1.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew( rejon ul. Starodworskiej i Cystersów) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko , 2.projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew (działki numer 604 i 587/7) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 3. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Templewo ( działka numer 435 ) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko , 4.projektu miejscowego planu zagos

Odpowiedz Cytuj
POPŁNIENIE OSZUSTWA 13-01-17 12:00

CZY WÓJT BLEDZEWA PODPISAŁ POROZUMIENIE NA WNIOSEK WYKONAWCY PROJEKTU ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA ULICY STARODWORSKIEJ I ULICY CYSTERSÓW NA REJONIE MJ1 OBRĘB BLEDZEW W BLEDZEWIE, NIEDOKAŃCZAJĄC WYEGZEKWOWANIA POLECENIA KOORDYNATORA, KTORY WYDAL NA PIMIE WE WRZENIU 2013 ROKU POLECENIE DLA WYKONAWCY DOTYCZĄCE ROZPATRZENIA PRZEDMIOTOWYCH WNIOSKÓW DO DRUGIEGO WYLOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PRJEKTU ZMIANY? DLACZEGO WÓJT BLEDZEWADO do chwili obecnej NIE WYKONAŁ USTWOWEGO OBOWIĄZKU rozpatrzenia przedmiotowych wniosków oraz nie wykonał polecenia JAKIM ZOSTAŁ OBARCZONY W POSTANOWIENIU UZASADNIONYM STOSOWNYM WYDANYM PISEMNYM UZASADNIENIEM WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W DNIU 07 PAXDZIERNIKA 2015 ROKU PO ZASKARŻENIU UCHWAŁU PRZEZ WOJEWODĘ LUBUSKIEGO?

Odpowiedz Cytuj
POPEŁNIENIE OSZUSTWA 13-01-17 12:00

CZY WÓJT BLEDZEWA PODPISAŁ POROZUMIENIE NA WNIOSEK WYKONAWCY PROJEKTU ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA ULICY STARODWORSKIEJ I ULICY CYSTERSÓW NA REJONIE MJ1 OBRĘB BLEDZEW W BLEDZEWIE, NIEDOKAŃCZAJĄC WYEGZEKWOWANIA POLECENIA KOORDYNATORA, KTORY WYDAL NA PIMIE WE WRZENIU 2013 ROKU POLECENIE DLA WYKONAWCY DOTYCZĄCE ROZPATRZENIA PRZEDMIOTOWYCH WNIOSKÓW DO DRUGIEGO WYLOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PRJEKTU ZMIANY? DLACZEGO WÓJT BLEDZEWADO do chwili obecnej NIE WYKONAŁ USTWOWEGO OBOWIĄZKU rozpatrzenia przedmiotowych wniosków oraz nie wykonał polecenia JAKIM ZOSTAŁ OBARCZONY W POSTANOWIENIU UZASADNIONYM STOSOWNYM WYDANYM PISEMNYM UZASADNIENIEM WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W DNIU 07 PAXDZIERNIKA 2015 ROKU PO ZASKARŻENIU UCHWAŁU PRZEZ WOJEWODĘ LUBUSKIEGO?

Odpowiedz CytujWróć do tematów

Adres tej witryny: https://bledzew.istrefa.com

istrefa gmina Bledzew | istrefa powiat międzyrzecki | istrefa lubuskie | istrefa Polska

Bledzew - wieś, gmina wiejska, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie - portal lokalny
Kod pocztowy: 66-350


Info

  • Strona nie wymaga rejestracji ani logowania.
  • Każda nowa wypowiedź jest anonsowana na stronie głównej.

Szukaj...


Zgłoś problem...

Zgłoś problem techniczny związany z działaniem portalu.

Zgłoś problem