Niegospodarność Organów Gminy Bledzew?

  Zainteresuj tematem więcej osób:


Strona 3 z 4

Utracone dofinansowania 14-05-14 10:22

10 milionów dostał dla przykładu Burmistrz Sulęcina na realizację ochrony zdrowia mieszkańców. Bledzewiacy sąsiadujący z mieszkańcami Sulęcina nie dostaną ani złotówki. Radni utrzymują we własnych dokumentach ochrony środowiska stare dane. Klasyfikacja czystości powietrza jest taka sama dla wskazanych społeczności. Różnią się jednak postrzeganiem przez władzę problemu. Efekt jest więc widoczny na stronie POP. Jedni dostana pieniążki drudzy nie. tabela POP na str. 93 wymienia sumy na dofinansowanie sąsiadów Bledzewiaków. teraz przy następnych wyborach władz winni się zastanowić nad właściwymi wyborami. Szkody będą mniejsze i niezadowolenie społeczne może wówczas zniknie. Tymczasem czystości powietrza obecny podział środków nie zapewni. Kontrole stanu w Gminie Bledzew z 2000/2001 roku już wówczas alarmowały o potrzebie uzyskania środków na dofinansowanie zmiany palenisk domowych. Dziennikarze nie widzą potrzeby angażowania się w problemy ochrony powietrza w strefie lubuskiej. Czyżby oddychali innym powietrzem? To dowodziłoby, że na ten czas zrezygnowali z przebywania w rejonach dofinansowanych POP. Wiadomo arsen, benzo(a)piren i PM10 już zadziałał i znieczulił towarzystwo .....

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 15-05-14 18:27

Zapraszam do zapoznania się z info w shoutbok'sie na stronie wskazanej linkiem:[LINK]

Odpowiedz Cytuj
Krzysztof Bednarski 06-07-15 14:48

Tak się kończy nieprzestrzeganie zasad procesu planistycznego oraz w. postanowieniem skutkuje łamanie praw: Uchwała Nr XII/49/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/269/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 późn. zm.), w związku ze skargą Wojewody Lubuskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 maja 2015 r., znak IB-I.0552.4.2015.BToł, Rada Gminy Bledzew uchwala, co następuje: § 1. Uchyla się uchwałę Nr XLVI/269/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1492). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Stanu faktyczny spraw ustalony z Wojewodą Lubuskim na spotkaniu w dniu 16.01.2015 r. Wójt Gminy Bledzew oszukał Wojewodę Lubuskiego. Oliwa na wierz wypływa. Do trzech razy sztuka. Była sprawa Decyzji środowiskowej w sprawie Biogazowni poszła do kosza. teraz plan zagospodarowania trafił do kosza. I to nie koniec porażek pana wójta.

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 07-07-15 16:06

Wrzucone do pieca na paliwo stałe publiczne pieniądze. Czy za Rozstrzygniecie zapłacił Wójt, czy Bledzewiacy? Gdzie teraz jest uchwalona Uchwała Rady Gminy Bledzew z 26.03.2014 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. po pięciu latach procedowania ww. zmiany nowy plan, a wraz z nim wszystkie włożone do jego wykonania pieniądze stracono bezpowrotnie. Jak się kończy nieprzestrzeganie zasad procesu planistycznego? Postanowieniem za skutki łamania praw cyt.: Uchwała Nr XII/49/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/269/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 późn. zm.), w związku ze skargą Wojewody Lubuskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 maja 2015 r., znak IB-I.0552.4.2015.BToł, Rada Gminy Bledzew uchwala, co następuje: § 1. Uchyla się uchwałę Nr XLVI/269/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1492). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego." Stanu faktyczny spraw ustalony z Wojewodą Lubuskim na spotkaniu w dniu 16.01.2015 r. wskazał jednoznacznie, że Wójt Gminy Bledzew oszukał Wojewodę Lubuskiego. Jako, że nie ma Polaka, który by kiedykolwiek zaprzeczył takim twierdzeniom cyt.: "Oliwa na wierz wypływa. Do trzech razy sztuka." zatem należy sadzić, że sprawa Decyzji środowiskowej w sprawie Biogazowni, która postanowieniem Sądu trafiła do kosza, a teraz do kosza trafił plan zagospodarowania przestrzennego nie zwiastuje końca "wyskoków" organów Gminy Bledzew. Co będzie nowym wyskokiem. NIK zdecyduje, co teraz z absolutorium udzielonym przez radnych Wójtowi zrobić należało. I to nie oznacza końca pasma porażek pana Wójta. Tutaj skrywana jest porażka Wójta podaje link do strony: [LINK] Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził naruszenie zasad podczas procedury planistycznej i uchylił Uchwałę Rady Gminy Bledzew z dnia 26.03.2014 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na ul. Starodworskiej i Cystersów w Bledzewie. To oznacza, że urzędnicy Gminy Bledzew, Wójt Gminy Bledzew, Przewodniczący Bledzewskiej Rady i Radni Rady Gminy Bledzew poprzedniej kadencji nie spełnili jak należy swojego zadania, bo podjęli działania wbrew obowiązującemu w Polsce prawu. Również Redaktor Bledzewskiej strony internetowej nie napisał prawdy w udzielonej odpowiedzi. Prawda sama jak oliwa wypłynęła na jaw - [LINK] I wstyd, że tylu ludzi dało się oszukać. No cóż Wojewoda Jan Świerepo 15.01.2015 r. nie dał się oszukać organom Gminy Bledzew. W maju 2015 r. Wojewódzki Sąd ADMINISTRACYJNY kolejny raz w drugiej kadencji Wójta Bledzewa udowodnił łamanie prawa przez ten organa Gminy Bledzew. Do trzech razy sztuka. mówi polskie powiedzenie.

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 05-08-15 19:48

Link do strony z obszernym materiałem: [LINK]

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 15-08-15 20:05

Uchwała Nr XIII/54/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bledzew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 229 pkt. 3 i art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu skargi Krzysztofa Bednarskiego, Rada Gminy Bledzew uchwala, co następuje: § 1. 1. Uznaje się za zasadną skargę Krzysztofa Bednarskiego z dnia 11 stycznia 2015 r. na działalność Wójta Gminy Bledzew w przedmiocie nieprawidłowej formy udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Bledzew do dokonywania doręczeń w sposób zgodny z zasadami określonymi w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego. § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Bledzew do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE W dniu 12 stycznia 2015 r. do Urzędu Gminy Bledzew wpłynęła skarga pana Krzysztofa Bednarskiego datowana na dzień 11 stycznia 2015 r. W przedmiotowej skardze zarzucono Wójtowi Gminy Bledzew, iż odpowiedź udzielona interesantowi na wniosek o udzielenie informacji publicznej miała niewłaściwą formę, a mianowicie: (1) została wysłana z adresu mailowego jednego z pracowników Urzędu Gminy Bledzew zamiast ze skrzynki ePUAP tutejszego Urzędu oraz (2) w miejscu podpisu zawierała tylko wpisaną w edytorze tekstu treść „Wójt Gminy Bledzew Leszek Zimny” zamiast opatrzenia jej podpisem elektronicznym Wójta. Pismo skarżącego zostało przekazane przez Przewodniczącego Rady do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bledzew rozpatrywała skargę na posiedzeniach w dniach 17 marca 2015 r., 28 kwietnia 2015 r. oraz 8 czerwca 2015 r. Komisja Rewizyjna w trakcie wyżej wymienionych posiedzeń wysłuchała stanowisk Wójta Gminy Bledzew oraz pracowników Urzędu Gminy. Wzięto pod uwagę w szczególności fakt, iż Wójt w trakcie VIII sesji Rady Gminy Bledzew w dniu 31 marca 2015 r. jednoznacznie oświadczył, iż polecił pracownikowi odpowiedzialnemu za sprawy budownictwa oraz planowania przestrzennego udzielenie odpowiedzi, jaką finalnie otrzymał pan Krzysztof Bednarski. Jednakże w trakcie podejmowania ustaleń Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż choć skarżący żądał udzielenia mu informacji publicznej na adres e-mail, to nie podał tego adresu. Komisja ta uznała, iż w takim wypadku organ prowadzący postępowanie winien w pierwszej kolejności wezwać petenta, którego adres zamieszkania jest mu znany, o uzupełnienie wniosku. Dopiero po takim uzupełnieniu wniosku o właściwy adres mailowy Wójt Gminy Bledzew powinien skorzystać z tego kanału informacyjnego i udzielić odpowiedzi na wniosek w formie elektronicznej. Nie można domniemywać, iż adres e-mail podawany przez zainteresowanego w dawniejszej korespondencji jest stale właściwy. W tym zakresie Komisja Rewizyjna uznała, iż skarga zasługuje na uwzględnienie, natomiast w przedmiocie pozostałych kwestii poruszonych w rozpatrywanej skardze Komisja ta uznała, iż nie posiada odpowiednich narzędzi, aby skontrolować prawidłowość czynionych przez organ wykonawczy Gminy Bledzew kroków. Pismo pana Krzysztofa Bednarskiego z dnia 11 stycznia 2015 r. spełnia wymogi skargi określonej w przepisie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego. Skarga ta została skierowana przeciwko Wójtowi Gminy Bledzew, a zatem na podstawie art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Rada Gminy Bledzew. Jednocześnie należy nadmienić, iż pismo dotyczy spraw z zakresu udostępniania informacji publicznej, o których mowa w przepisie art. 8 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wobec tego nie znajduje zastosowania przepis art. 229 pkt 2 w związku z pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, który dla spraw należących do zadań z zakresu administracji rządowej przewiduje właściwość rzeczową wojewody. Zgromadzenie materiału dowodowego powierzono Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bledzew, mając na względzie przepis § 90 ust. 1 Statutu Gminy Bledzew, który stanowi, iż „Komisja Rewizyjna kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy [...]”. Rada Gminy rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia skargi w formie uchwały. Treść tego aktu doręcza się osobie skarżącej, dlatego też w § 2 niniejszej uchwały Przewodniczący Rady Gminy Bledzew został zobowiązany do poinformowania pana Krzysztofa Bednarskiego o sposobie załatwienia sprawy. Komisja Rewizyjna, zapoznawszy się z dokumentami i wyjaśnieniami, o których mowa wyżej, przyjęła wniosek o uznanie skargi pana Krzysztofa Bednarskiego za zasadną. Rada Gminy Bledzew przyjmuje ustalenia poczynione przez Komisję Rewizyjną jako własne i niniejszą uchwałą uznaje skargę pana Krzysztofa Bednarskiego za zasadną we wskazanej wyżej części. Tak oto się skończył jeden z etapów walki z ignorancją Wójta Leszka Zimnego jego obowiązków w zakresie właściwego stosowania się do drogi elektronicznej w zakresie udzielania odpowiedzi. Ale. Nie oddał pola prawu Pan Wójt nie zastosował się do polecenia Radnych i nie wypełnił nakazu Radnych. To zrozumiałe kiedy w tym samym czasie Sąd Rejonowy rozpatruje sprawę nieudostępnienia informacji publicznej w sprawie z roku 2013 i mimo, że po oszukaniu Pana Wojewody, sprawa uchwały zmiana planu trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uznał jej niezgodność z prawem, co uznała nowa Rada uchylając ja w całości brak jest tego ostatniego postanowienia i Kontroli NIK Delegatury Zielonogórskiej, która sprawę odnotowała jako skargę do wykorzystania przy realizacji kontroli planowych zawiadamiając o tym pismem z dnia 06 sierpnia 2015 roku. Dziękuje Państwu za uwagę. Krzysztof Bednarski z Bledzewa

Odpowiedz Cytuj
Bednarski Krzysztof 20-09-15 16:54

Tak oto się skończył jeden z etapów walki z ignorancją obowiązków w zakresie właściwego stosowania się do drogi elektronicznej w zakresie udzielania odpowiedzi przez Wójta Bledzewa Leszka Zimnego. Ale. Nie Pan Wójt nie oddał pola prawu i sprawiedliwości, którą jednak obecnie na niby reprezentuje, bo nie zastosował się do polecenia Radnych Rady Gminy Bledzew z dnia 24 lipca 2015 r. i nie do chwili obecnej nie wypełnił ich nakazu - postanowień ich uchwały. Ma pan Wójt Bledzewa w nosie przestrzeganie obowiązującego go prawa i obowiązującej praworządność. W tym samym czasie Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu rozpatruje sprawę Wójta dotyczącą nieudostępnienia przez niego informacji publicznej na wniosek z 2013 r. Ponadto, Wójt po oszukaniu Pana Wojewody, co dokumentuje sprawa sprawdzania uchwały zmiany planu, która na koniec przyniosła zarzut Wójtowi, że z jego osobistej winy powstała potrzeba wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o unieważnienie nowo powstałego planu (plan zagospodarowania powstał z naruszeniem prawa), który to Sąd uznał nowo uchwalony plan zagospodarowania za powstały w wyniku istotnego naruszenia prawa. Rozstrzygnięcie Sądu uznała nowa Rada i uchyliła w całości powstała z naruszeniem prawa własną uchwałę. Obecnie oczekujemy wyniku audytu dla uzyskania ostatecznej oceny wyczynów Wójta za ostatnie dwie kadencje - 2006-2014. To kontrola zlecona przez NIK Delegatury Zielonogórskiej, zbada rozmiar środków publicznych jakie Wójt wyrzucił do błota z budżetu Gminy Bledzew. Odnotowana skarga posłuży do właściwej realizacji kolejnych kontroli planowych NIK w 2015 r. o czym niniejszym zawiadamiam Szanownych Państwa, jako, że mnie NIK zawiadomił o tym pismem z dnia 06 sierpnia 2015 roku. Dziękuję Państwu za uwagę. Krzysztof Bednarski z Bledzewa Ciekawe ile za utracone pieniążki z budżetu Gminy przez Wójta Bledzewa można by było wykonać prac na rzecz budowy nowego przedszkola lub wybudować nowych dróg w Naszej gminie?

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 10-11-15 13:57

W dniu 07 października 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie wielkopolskim przedstawił pisemną sentencje dot. wyroku w sprawie skargi Wojewody Lubuskiego na uchwalone uchwały Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew oraz uchwaloną uchwałę Rady gminy Bledzew z dnia 30 czerwca 2015 r, którą niezgodnie z prawem Polskim podjęto próbę uchylania ww. uchwały. Źle się nadal dzieje w Gminie Bledzew . Wyborcy niczego się nie nauczyli z dotychczasowej historii nie praworządności nie wyciągnęli należytych wniosków. Jan Dekert, który wywodzi się z Bledzewa nie uwierzyłby w to jakimi niewdzięcznikami są niektórzy tutejsi urzędnicy bledzewscy oraz nieporadnymi radnymi są radni Rady Gminy Bledzew, których nie wyróżnia przyzwoitość. radnych zdominowała pozycja a nie obowiązki i to niewątpliwie stanowi o generowaniu kłopotów w zakresie dążenia do demonstrowania prawdziwie pożądanych postaw moralnych prze osoby reprezentujące organa Gminy Bledzew.

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 28-11-15 10:22

Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej wydany w dniu 07.10.2015 r. przez Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim jest już dziś prawomocny. Zapadł na wskutek wniesienia przez Wojewodę Lubuskiego zaskarżenia, które wywołało moje poinformowanie o naruszeniu prawa do równego traktowania wobec praw obowiązujących w Polsce oraz naruszenia procedur planistycznych, co w konsekwencji ostatecznie dzięki sentencji pisemnej postanowienia Sądu zostało dokładnie jak ja to robiłem przedstawione. Sąd wykorzystał moje materiały, co spowodował uchylenie w całości przedmiotowej uchwały Rady Gminy Bledzew. Tak oto skończył się okres bitew i wojna. Tę wojnę z Wójtem i Radą Gminy Bledzew wygrałem . Smuci mnie jednak fakt, że w walce o swoje prawa tak dosłownie byłem cały czas samotny mimo, że prawo stało cały czas po mojej stronie. Wstyd mi za wszystkich bledzewiaków, a szczególnie za tych ludzi, których czyny i obojętność stanęły mi na drodze.

Odpowiedz CytujWróć do tematów

Adres tej witryny: https://bledzew.istrefa.com

istrefa gmina Bledzew | istrefa powiat międzyrzecki | istrefa lubuskie | istrefa Polska

Bledzew - wieś, gmina wiejska, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie - portal lokalny
Kod pocztowy: 66-350


Info

  • Strona nie wymaga rejestracji ani logowania.
  • Każda nowa wypowiedź jest anonsowana na stronie głównej.

Szukaj...


Zgłoś problem...

Zgłoś problem techniczny związany z działaniem portalu.

Zgłoś problem