Niegospodarność Organów Gminy Bledzew?

  Zainteresuj tematem więcej osób:


Strona 2 z 4

Prezes 20-04-13 14:10

Dzień dobry Państwu Kto z Państwa nie wie, że stracił sporą część pieniążków ulokowanych w Gminę Bledzew? Jeżeli jesteście Państwo mieszkańcami Gminy Bledzew to informacje zawarte w moim wystąpieniu pomogą Państwu samodzielnie sprawdzić sprawę. Gmina Bledzew w drodze zamówienia publicznego zapłaciła kilku firmom za opracowania ...... Jednak "kiepski" szczegółowy opis zamówienia publicznego nie zapewnił wymagany prawem produkt. Nikt jeszcze w Gminie Bledzew za głupotę nie poniósł służbowych konsekwencji. Władza do uzyskania absolutorium ma obowiązek błędy naprawić. Przyczyna prosta. Ten jeden błąd może kosztować więcej niż wartość feralnego zakupu. W grę wchodzi wyrzucenie w błoto wszystkich wydatków poniesionych na nieudolne procedowanie zmian polityki przestrzennej w Gminie Bledzew. Straty obecne to koszt kilkudziesięciu tyś. PLN. Powinna gmina zamówić dokumenty z godnie z artykułem 72 ust. 6 Ustawy Prawo ochrony środowiska, a dokumenty musiały być zorganizowane wewnątrz okładek w sposób określony przez Ministra ochrony środowiska w Rozporządzeniu z dnia 09 września 2001 r. Tak jednak nie jest bo mieszkańcy otrzymali od włodarzy to na co sobie zasłużyli czyli figę. Zakupiono dla mieszkańców Bledzewa dokumenty opracowań ekofizjograficznych wszystkie wykonane przez różne pracownie w oparciu o paragraf 72 ust. 4 i 5 Ustawy Prawo ochrony środowiska - a taki zakup jest niezgodny z prawem i nie zapewnia właściwą realizację procedur planistycznych podjętych przez Radę Gminy Bledzew. Proszę Państwa to jest najwyższego lotu sztuka zapłacić naszymi pieniędzmi za bezwartościowe dokumenty i jeszcze móc się nam śmiać w nos. Biernym obserwatorom nie proponuję zrozumienia powagi sytuacji. W powyższej sprawie należy obserwować poczynania komisji rewizyjnej jako organu kontrolnego ww. Rady Gminy, poczekamy jeszcze długo by móc zaobserwować jaki będzie jej ostateczny ruch w ww. sprawie. Na wstępie zacytuję Państwu istotny dla tematu sprawy fragment przedmiotowego Rozporządzenia Ministra Środowiska "(...) > 1298 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych. Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Ustawy Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje: § 1. Opracowania ekofizjograficzne, zwane dalej ropracowaniami sporządza się, biorąc pod uwagę: 1) dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do uwarunkowań przyrodniczych; 2) zapewnienie trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego; 3) zapewnienie warunków odnawialności zasobów Środowiska; 4) eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i negatywnego oddziaływania na Środowisko;.... I właśnie ty jest problem, bowiem wykonane opracowania będące w dyspozycji Gminy Bledzew nie zawierają analiz umożliwiających uzyskanie odpowiedzi postanowienie rozporządzenia zawarte w jego pkt. 4 paragrafu 1. ww. rozporządzenia. Jeżeli do tej pory Plan zagospodarowania ul. Starodworskiej i Cystersów w Bledzewie uniemożliwiał tam stosowania paliw stałych do obsługi infrastruktury technicznej, w tym niemożliwe było oficjalne wykorzystywanie w tym celu paliw stałych, to teraz kiedy będzie można wykorzystywać do ogrzewania domów paliwa stałe dzięki temu będziemy bezpieczniejsi i zdrowsi? Jak projektanci wykonujący dokumenty opracowań ekofizjograficznych to zjawisko tłumaczą?> Otóż dokumenty opracowań tego nie wyjaśniają. Przedstawiam Państwu treść maila z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. "(...) ------ Wiadomość oryginalna ------ > > Temat: RE: Do wiadomości. Opracowanie ekofizjograficzne prośba o uzupełnienie dokumentu wojewódzkiego przykładem z Bledzewa dotyczącym ostatnich wyników badania powietrza we wsi Bledzew przez WIOŚ W Gorzowie Wielkopolskim. > > Data: 2012-09-14 14:29 > > Nadawca: "..." > > Adresat: "..." ; > > > > > > > > Panie Krzysztofie, w związku z rozmową telefoniczną oraz nadesłanym mailem poniżej przedstawiam odpowiedź. > > > > > > Rola opracowań ekofizjograficznych w procesie planowania przestrzennego w ostatnich latach została wyraźnie wzmocniona poprzez uregulowanie prawne. Wynika z nich, że przed przystąpieniem do prac nad planem zagospodarowania przestrzennego należy sporządzić opracowanie ekofizjograficzne. Obowiązek taki nakłada art.72 ust 6 ustawy prawo ochrony środowiska. Szczegółowe wytyczne, dotyczące zakresu merytorycznej i formy tego opracowania zostały określone przez Ministra Środowiska w rozporządzeniu z 09.09.2002r. > > > > > > Opracowanie ekofizjograficzne; > > > > > > Cele: > > > - dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowanie przestrzennego do uwarunkowań przyrodniczych > > > - zapewnienie trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego > > > - zapewnienie warunków odnawialności zasobów środowiska > > > - eliminowanie lub ograniczenie zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko > > > - ustalenie kierunków rekultywacji obszarów zdegradowanych > > > > > > Zakres ekofizjografii: > > > > > > - rozpoznanie i charakterystyka stanu oraz funkcjonowania środowiska; > > > - diagnoza stanu funkcjonowania środowiska; > > > - określenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej, polegające w szczególności na wskazaniu obszarów, które powinny pełnić przede wszystkim funkcje przyrodnicze; > > > - ocena przydatności środowiska, polegająca na określeniu możliwości rozwoju i ograniczeń dla różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania obszaru; > > > - wnioski: - określenie uwarunkowań ekofizjograficznych, formułowanych w postaci wniosków z analiz, prognoz i ocen. > > > > > > Pod względem właściwości w tym zakresie ustawowo jesteśmy zobowiązani tylko opiniować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. > > > > > > Pod względem właściwości w tym zakresie ustawowo jesteśmy zobowiązani tylko opiniować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. > > > > > > Wobec powyższego w żaden sposób nie możemy się odnieść do sytuacji jaką przedstawił Pan w rozmowie telefonicznej, jak wyglądają dokumenty i jak są realizowane zadania w gminie, itp. > > > > > > Pragnę nadmienić, że szczegółowość zakresu opracowania ekofizjograficznego województwa lubuskiego z całą pewnością jest zbyt wąska aby Panu pomogła (relacja pomiędzy szczegółowością danych wojewódzkich a gminnych). Jednakże całość dokumentacji opracowania ekofizjograficznego jest dostępna w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. > > > > > > Pozdrawiam, > > > > > > ...(...)... > > > KIEROWNIK WYDZIAŁU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO > > > > > > Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego > > > ...@lubuskie.pl > > > tel.68 45 65 490 > > > > > > Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego > > > ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra > > > [LINK] Prezes .....(inny niż niniejszy autor) Jak widać z przedstawionego news' a łącznie z dwoma uzupełniającymi go komentarzami na określonym etapie prac związanych z opracowaniami dotyczącymi planu zagospodarowania przestrzennego brakło komuś wiedzy dotyczącej stanu prawnego w obszarze którego tworzone były przez Rade Gminy określone akty prawne. Warto chyba by było sprawdzić czy w zamówieniach dla firm wykonujących opracowania była jasno sprecyzowana specyfikacja czego opracowania mają dotyczyć gdyż wówczas łatwiej będzie wskazać czy w zamówieniu pominięto istotne cechy opracowania czy firmy opracowujące ich nie zawarły pomimo specyfikacji jaką dostały od zamawiającego. Nie umniejsza to jednak istotnych niedociągnięć w kwestii kontroli otrzymanego opracowania ekofizjograficznego i o ile jeśli w chwili zamawiania określonej wiedzy zamawiający nie posiadał to takie opracowanie z pewnością nie zostało wykonane w ciągu 3 dni a w tym czasie należało sprawdzić stan prawny oraz nie procedować uchwalania aktów prawa miejscowego w oparciu o nie pełne podstawy. Nawet jeśli się już "mleko rozlało" i dodatkowo ktoś na tacy podaje zakres "niedoczytanego" stanu prawnego należało wdrożyć procedurę naprawczą. No niestety pomimo że na zebraniu przedwyborczym kandydatom na wójta sugerowałem rozszerzenie stanu kadrowego prawników pracujących w naszym urzędzie łącznie ze specjalistą od prawa unijnego i menadżerem tworzącym nowe projekty gospodarcze, stan obecny wskazuje że taka oszczędność rodzi braki rzutujące na jakość stanowionego prawa a przez to jest niebezpieczna ekonomicznie dla instytucji i osób które z wadliwym prawem (w tym przypadku aktami prawa miejscowego) mają do czynienia. I gdyby rzecz taka miała miejsce w kraju gdzie usługi prawne są relatywnie dostępne dla każdego poszkodowanego działaniem instytucji bądź organizacji to niestety sprawa oparła by się o spore odszkodowania zasądzone przed sąd na rzecz poszkodowanych oraz do osób bezpośrednio winnych zaistniałej sytuacji ukarana instytucja bądź organizacja w tym również urząd sięgnąłby po konsekwencje natury ekonomicznej nie mówiąc już o służbowych. Praktyczna rada dla Rady Gminy - nie procedować więcej żadnych aktów prawa miejscowego w oparciu o tak przedstawiony stan prawny w którym braki formalne czynią nieważnym cały proces stanowienia uchwał, oraz do opracowań ekofizjograficznych wybrać jednego partnera, który w ramach posiadanego doświadczenia potrafi poza wykonaniem opracowania podpowiedzieć czego w nim brakuje. Jeżeli zaś idzie o działanie komisji rewizyjnej to bez dodatkowego wsparcia prawnego raczej nic nie zdziała gdyż sprawa opisywana przez Starego Prezesa nie jest nowa więc już dawno powinna stać się obiektem zainteresowania tego gremium a także "oczkiem w głowie" jak to się mówi kiedy pojawiają się sprawy powiązane z opracowaniami ekofizjograficznymi lub dotyczącymi oddziaływania na środowisko wszelkich inwestycji w tym tematu biogazowni. Powyższe komentarze potwierdzają następującą starą i znaną powszechnie życiową prawdę, że do sądu idzie się wyłącznie po wyrok, a nie po sprawiedliwość. Tak rozumiem wystąpienie Prezesa. Wyrok w zbiorze starannie przemyślanych i dobranych działań dopasowanych do sprawy ma umożliwić osiągnięcie celu jakim jest sprawiedliwość. Powyższe należy zawsze mieć na uwadze jeżeli chce się brać udział w sprawie, której nie zamierza się przegrać. Otóż już jest po sprawie. Gmina już się wyłożyła, gdyż nie poświęciła urzędnika (ów) w związku z powyższą sprawą karną. Do świadomości wielu zainteresowanych i organów Gminy Bledzew z trudem dociera znaczenie postanowienia Sąd Rejonowego w Międzyrzeczu II Wydział Karny ul. Wojska Polskiego 1 66-300 Międzyrzecz tel. (95) 7424002. Jak niniejszy przykład po latach może uczyć, że z żołnierzami strategami się nie zadziera, to historia jak trzeba będzie jeszcze przypomni. Niestety strategia to nie wszystko potrzebna jest jeszcze wiedza. Otóż informuję Szanownych czytelników, że zapadłe poza rozprawą postanowienie wraz z uzasadnieniem z dnia 29.01.2013 r. sygn. akt II Kp 329/12 Ds. 1003/12 w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu po rozpoznaniu na posiedzeniu zażalenia na postanowienie Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu z dnia 20 września 2012 r. w sprawie Ds. 1003/12 w przedmiocie odmowy wszczęcia dochodzenia dowiodło w sprawie realizacji podejmowanych od 06 sierpnia 2010 roku procedur planistycznych przez organa Gminę Bledzew, że dokumentacji określonej przez prawo na potwierdzenie Gmina nie posiada. Dodam teraz kolejny przykład naruszenia procedury planistycznej. Organa Gminy Bledzew nie posiadały opracowań ekofizjograficznych przed wprowadzeniem do obiegu prawnego nowych dokumentów Programu i Prognozy ochrony środowiska, a takie działania po roku 2002 są przez prawo uznawane za nieuprawnione i z automatu powyższe powoduje nieważność wszystkich rozpoczynanych procesów dotyczących planowania bądź zmian w gospodarce przestrzennej czyli tzw. procesów planistycznych. Od samego początku taka sytuacja powodowała bezsensowność wnioskowania o zmiany np. planów zagospodarowania przestrzennego bądź zmiany studium gminnego np. ostatnie uchwalenie Aneksu "B" studium Pniewa bez wykonania opracowania problemowego i oparcie procedury na opracowaniu podstawowym. Po prostu głupota urzędników. Nic dodać nic ująć. Aż trudno uwierzyć w to co się stało. To tak jakby od dziś uwierzyć, że Wójt zatwierdził, że dwa dodać dwa równa się pięć. I do tego dodać, że się pod tym podpisała Rada Gminy. Oj będzie bolało. Jak dostaną lanie za to co zrobili. Bezsensownym było min. zorganizowanie przez Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 06 sierpnia 2010 r. spotkania w siedzibie Rady Gminy. Ponadto, raport zawiera wypowiedzi na dodatkowe tematy poruszone na ww. spotkaniu i one łącznie obecnie niewłaściwie wykorzystywane wprost dowodzą o nieznajomości obowiązujących procedur planistycznych. Źródłem informacji potwierdzającym powyższe jest baza danych BIP Bledzew, wystarczy poszukać. Jeszcze jedno prawo w sprawie naruszenia procedur planistycznych jest jednoznaczne i czyni procedurę nieważną. Obecnie by przerwać procedowanie wdrożonych w Gminie Bledzew "procedur planistycznych" wystarczy po wniesieniem ustnego wniosku w styczniu 2013 r. na posiedzeniu zwykłej sesji Rady Gminy Bledzew i niezajęciu się sprawą wysłać jedno mądre pismo skargi do SKO w Gorzowie Wlkp. Może zrobimy konkurs z nagrodami kto zrobi to skutecznie? Nagrodą w konkursie będzie uznanie społeczeństwa Bledzewa za zapobieżenie utraty naszych pieniążków przed ich nierozsądnym roztrwonieniem przez organa Gminy Bledzew. Pieniądze będą potrzebne, by mogły się ziścić propozycje zawarte w postach zamieszczanych na form Bledzewskiego Informatora Publicznego. Przypomnę inne przykłady łamania prawa i w tym celu przytoczę wypowiedzi Stowarzyszenia Nad Zalewem. Cyt. ... "Zamierzam na BIG, dzielić się z mieszkańcami gminy Bledzew doświadczeniem i wiedzą na styku obywatel władza samorządowa. Dlatego kilka słów wprowadzenia. Od prawie dziesięciu lat działam w Stowarzyszeniu Nad Zalewem -ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, której głównym celem jest upowszechnianie ekologii, zabieganie o zachowanie naturalnych walorów przyrodniczych i historycznych, ochrona dziedzictwa przyrodniczego Ziemi Bledzewskiej. Dzikie ptactwo, zwierzęta, lasy, jeziora, rzeki, cisza, przepiękne krajobrazy ,ciekawa historia to jest właśnie naturalne bogactwo ziemi - DOLINA OBRY leżącej w OBSZARZE CHRONIONEGO KRAJOBRAZU - o które należy dbać z szczególną starannością. By móc realizować przyjęte zadania Stowarzyszenie Nad Zalewem nawiązało współpracę z Zarządem Gminy, Radą Gminy, współdziała ze szkołami, instytucjami i społeczeństwem lokalnym. W tym miejscu należy postawić pytanie: czy wybierane przez mieszkańców samorządowe władze (wójt, Rada Gminy) również uznały naturę za wartość nadrzędną? Mam nadzieję, że poniżej znajdziecie wyczerpujące wyjaśnienia i odpowiecie sobie sami! Wójt Gminy Bledzew wydał pozytywną decyzję nr RG.OŚ.650.2.2012 z dnia 31.10.2012 r. dotyczącą środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy biogazowni rolniczej o mocy 1900 kW wraz z separatorem, instalacją do suszarni do sedymentu pofermentacyjnego o mocy 1500 kW, linią do produkcji peletu oraz zespołem budynków inwentarskich. Stowarzyszenie Nad Zalewem, którego statutowym działaniem jest ochrona środowiska, jako strona postępowania, na podstawie art. 44 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008.199.1227), wniosła odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp, .które w dniu 09.stycznia 2013 orzeka uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. W 12 stronnicowym uzasadnieniu SKO wytknęło Wójtowi Gminy Bledzew niekompetencję, brak znajomości obowiązującego prawa, poświadczenie nieprawdy w opisach inwestora, łamanie warunków realizacji inwestycji wydanych przez RDOŚ i wiele innych urzędniczych nieprawidłowości. Niestety informacji o których piszę nie znajdziecie na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Bledzew. Dlatego postanowiłem zapoznać mieszkańców z uzasadnieniem ,które w pełni obrazuje sposób działania urzędników, traktowanie obywatela, wybiorcze traktowanie stron a w szczególności łamanie prawa. Rozpocznijmy od błędów formalno - prawnych postępowania: 1. Pierwsze obwieszczenie Wójta nr sygnatury akt RG.OŚ.650.2 o wszczęciu postępowania ogłoszone zostało na stronie internetowej Gminy Bledzew dnia 26 czerwca 2012 r.(zał. nr 1). Rozprawa administracyjna odbyła się dnia 7 września 2012 r. Ze względu na brak informacji o możliwości zapoznania się stron postępowania z dokumentacją sprawy - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) zakończyła się bez omawiania dokumentacji w sprawie (protokół z rozprawy zał. nr 4, wyjaśnienia Wójta zał. nr 5). Wójt Gminy Bledzew dnia 11 września 2012 r. na stronie internetowej Gminy Bledzew ogłasza drugie obwieszczenie o nr sygnatury akt RG.OŚ.650.2 z dnia 11.09.2012 r. (zał. nr 2) o wszczęciu postępowania wraz z informacją o wyznaczeniu na dzień 2 października rozprawy administracyjnej z udziałem stron postępowania. 2. Wójt również nie uniknął błędów formalno-prawnych ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - nie dając czasu wymaganego ustawą na zapoznanie się z dokumentacją. W dniu 9 października 2012 r. wysłane zostaje pismo nr RG.OŚ.650.2, (zał. nr 3) do wybranych stron postępowania, o możliwości dodatkowego zapoznania się z dokumentacją sprawy i zgłoszenia ewentualnych wniosków, żądań itp.. Pismo nie zostaje opublikowane na stronie Gminy Bledzew. Na rozprawie administracyjnej w dniu 2.10.2012 r .Stowarzyszenie Nad Zalewem zgłosiło szereg nieprawidłowości w postepowaniu Wójta i jego urzędników. W tej sprawie nie otrzymaliśmy pisemnego wyjaśnienia. Co zrobił Wójt? Wójt Gminy Bledzew pominął Organizację Pożytku Publicznego jako stronę sporu, zaprzestając informowania o toczącej się publicznej sprawie. Dopiero SKO w Gorzowie Wlkp. w uzasadnieniu pouczyło Wójta, że pominięcie strony postepowania, niemożność zapoznania się z nowymi dokumentami naruszają art.8,9,10 Kpa. Podsumowując nieuprawnione działania Wójta wymieniając je należy do nich zaliczyć: 1/ Wydania decyzji niezgodnie z obowiązującym prawem. 2/ Nie udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie stronom postepowania. 3/ Pomijanie udziału społeczeństwa, w tym pomijanie znanych lokalnie działających organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska w celu uniemożliwienia ich udziału w ocenach oddziaływania na środowisko procedowanego zamierzenia. 4/ Wykorzystywanie nieuprawnionego poparcia Przewodniczącego Rady Gminy Bledzew w dziele propagowania promującego nieuprawnione poczynania Wójta i podległych urzędników organów Gminy Bledzew, czemu dał wyraz na rozprawie administracyjnej w dniu 02.10.2012r. W następnym odcinku: Błędy dokumentacyjne Raportu inwestora, mające znaczący wpływ na postanowienie wydane przez Rejonową Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz opinię Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Międzyrzeczu. Co zastanawiające ,błędy wykazane na rozprawie administracyjnej w dniu 2 października 2012 r. zostały potwierdzone przez urzędników Gminy Bledzew. Pytanie: W jakim celu. Dlaczego tak postępowano?" Całości przytoczonego materiału można znaleźć klikając link: [LINK] Mieszkaniec Zemska, który jako jedyny posiadał największe uprawnienia i prawa, jakie w pierwszej kolejności należało uwzględniać w postępowaniu w sprawie dotyczącej wydania decyzji administracyjnej dla BIOGAZOWNI w Bledzewie pozostawiony na pastwę losu sam sprostał wyzwaniu rzuconemu przez niekompetentnego Wójta Gminy Bledzew. Jednym pismem do SKO potrafił skutecznie zapobiec głupocie włodarza jego Gminy. To jeszcze jeden dowód na bezsilność tego ostatniego. Co zrobił Sołtys Zemska. By pomóc swojemu mieszkańcowi. By pomóc nie zrobił nic. Niekompetencja tego organu jest niepodważalna. A dowodem na takie stwierdzenie są czyny Sołtysa. W tym wypadku brak właściwej skuteczności. Do czego w powyższej sprawie był potrzebny organ Sołtysa w Zemsku. Jak prześledzić całą sprawę dotyczącą Biogazowni w Bledzewie to można wyciągnąć jeden bardzo ważny wniosek. Sołtys Zemska w sprawie związanej z Biogazownią nie reprezentował godnie i na równi nie traktował społeczeństwa Zemska. Społeczeństwo Zemska zaufało Sołtysowi i wybrało na tę tak zaszczytną i ważną funkcję. Miał okazję się sprawdzić. Co zrobił? Najlepiej dokumentują to czyny. Otóż nie uporał się ze sporawą jak należy. Pora to zmienić! Może ten mieszkaniec reprezentował by godnie społeczeństwo Zemska skoro sam sobie poradził z całą machiną biurokratyzacji, w tym z Wójtem Bledzewa i jego urzędnikami. Wnioski nie tylko przydatne dla mieszkańców Zemska nasuwają się same. Przedstawię Szanownym Państwu najświeższą informację stanowiącą stanowisko cenionego urzędnika wydziału planowania Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w sprawie realizacji przez organa Gminy Bledzew procedury uchwalania nowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalania zmian planów już istniejących oraz uchwalania zmiany studium Gminy Bledzew. Szanowny Panie, Po zapoznaniu się z przesłana przez Pana informacją wynika, że gmina Bledzew przystąpiła do sporządzenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bez posiadania opracowania ekofizjograficznego. Zgodnie z §3.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych i w związku z art. 72 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowanie ekofizjograficzne musi być opracowane przed podjęciem prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i studium. Pozdrawiam Anna Drzewiecka Wydział Planowania Przestrzennego Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego a.drzewiecka@lubuskie.pl tel. +48 (68) 456 52 34 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra [LINK] Kończąc chcę podziękować Państwu za uwagę Prezes

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 20-04-13 16:59

Wójt Bledzew podpisał obwieszczenie, którego jedynym wyróżnikiem jest data podpisu podpisania 29.04.2013 r. I co teraz. Musimy poczekać by zaczęło funkcjonować i nabrało mocy urzędowej.

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 20-04-13 17:24

Podpisane bardzo ważnego komunikatu publicznego dotyczącego sprawy publicznej związanej z realizacją ściśle określonej procedury planistycznej z naruszeniem prawa. To jest link do dowodu naruszenia wprowadzającego poważne konsekwencje prawne, gdyż każde pismo urzędowe jest ważne z data obowiązywania - powstania aproszę się przekonać jak jest: [LINK] Sprostowanie podano dopiero w dniu 16.04.2013 r. a data ostatniej zmiany jest nieprawdziwa. Zapis strony może udowodnić datę zamieszczenia sprostowania, czyli zmianę na stronie.

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 20-04-13 18:10

Kolejny bubel planistyczny świeży jak bułeczki z dnia 15.04.2013 r. dotyczy aneksu B do studium Gminy dla miejscowości Pniewy. Podpisanie przez Wójta Bledzewa z niezachowaniem właściwej daty pisma zawiadomienia w sprawie ważnego komunikatu publicznego dotyczącego sprawy publicznej związanej z realizacją ściśle określonej procedury planistycznej dowodzi kolejnego naruszenia prawa. To jest link do dowodu naruszenia prawa: [LINK] Nieprecyzyjne informowanie społeczeństwa i wprowadzanie dezinformacji stanowi informację o kierunku działań Wójta. Jest to zagrożone poważnymi konsekwencjami prawnymi, gdyż każde pismo urzędowe jest ważne z datą obowiązywania - tzw. powstania. Proszę się przekonać jak jest. Sprostowanie błędnej informacji podano dopiero w ostatnim dniu jej tzw. "obowiązywania" czyli w dniu 15.04.2013 r., do tego wszystkiego, zanotowana na stronie internetowej data tej ostatniej zmiany jest nieprawdziwa jeżeli pismo zmiany wykonano i podpisano w dniu 15.042013 r. Zapis strony może udowodnić datę zamieszczenia sprostowania, czyli zmianę na stronie, która w sposób nie dający się podważyć kłóci się z datą podpisania przez Wójta Bledzewa tzw. sprostowania. Internauci, śledzący ww. stronę internetową nie dostaną z automatu informacji o zachodzących na niej zmianach. Jeszcze inna ważna informacja związana z ww. sprawą. Kto przeczytał uważnie tę informację chciałby zapewne wiedzieć kto prócz Wójta popełnił "błąd". To nie jest byle kto. To przewodnicząca Gminnej Komisji Urbanistycznej. Osoba bardzo świadoma znaczenia faktu takiej omyłki. Co dla postępowania administracyjnego w sprawach planistycznych związanych z planowaniem przestrzennym taki "błąd" może oznaczać dowiecie się Szanowni Państwo już niebawem. Komisja bierze dużą kasę za swą pracę więc jak uczciwie zarabia. Pragnę zaznaczyć że tylko jedna osoba tej komisji nie jest na stałe zatrudniona w Urzędzie Gminy. Pozdrawiam Stary Prezes Proszę teraz Prezesa o skomentowanie pracowitych wyczynów znanych Prezesowi urzędników. Dodam że aneks C Pniewy jest nowym trupem prawnym. Dlaczego już w krótce się Państwo dowiecie. Po co urzędnicy mają mieć z górki. Do zrobienia porządków sami ze sobą wszak się nie będą śpieszyć. Więc trzeba jeszcze będzie poczekać. Ale uważni czytelnicy moich postów już wiedzą, co mam na myśli.

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 30-04-13 18:27

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXXIII/206/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 marca 2013 r. (zmiana studium Nr 2 - obręb PNIEWO). W zakresie przeciwdziałania wykluczeniu teleinformacyjnemu z zapisach w ww. dokumentu znajduje się następująca informacja cyt.:".... 3) Telekomunikacja. Przyjmuje się: a) utrzymanie warunków do funkcjonowania systemu przewodowego z centralą w Bledzewie i modułami abonenckimi w jednostkach osadniczych w gminie, b) rozbudowę sieci telefonicznej prowadzonej w liniach rozgraniczenia dróg, c) zachowanie istniejących ciągów telekomunikacji międzymiastowej, d) dopuszczenie łączności bezprzewodowej z lokalizacjami stacji bazowych w miejscach nie powodujących obniżenia walorów krajobrazowych terenu, e) dopuszcza się linie telekomunikacyjne i inne obiekty, wg przepisów odrębnych w tym z zakresu łączności publicznej, f) wszelkie obiekty o wysokości równej i większej niż 50 m npt. wymagają, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia jednostce odpowiedzialnej za lokalizację i oznakowanie obiektu zgodnie z przepisami szczególnymi." To kompromitacja. W XXI wieku łączność Bledzewa oparta ma być nadal na centrali w Bledzewie. Jakiej centrali? Czy autor ma na myśli istniejącą obecnie centralę automatyczną dowiązaną do sieci telekomunikacyjnej systemem radioliniowo-przewodowym. Jak zapowiada treść cytowanego wyżej dokumentu w zakresie dostępu do szerokopasmowego internetu dopuszcza się cyt.:"... dopuszczenie łączności bezprzewodowej z lokalizacjami stacji bazowych w miejscach nie powodujących obniżenia walorów krajobrazowych terenu". To oznacza, że najbliższy Pniewa maszt telekomunikacyjny nr BT 31504 zlokalizowany na dz. nr 963 obręb Bledzew w Bledzewie dopuszczony zostanie do wykorzystania na poprawę szerokopasmowego dostępu do internetu, jak tak to OK. Tylko jakoś trudno w to uwierzyć, jeżeli się wie, że upłynęło już 9 latach jak oddano do użytku wybudowany ww. maszt GSM 900 MHz w Bledzewie. Dla zapewnienia poprawy dostępu do internetu, to nic nie Nadawanie odbywa się na częstotliwości: 935MHz - 960 MHz emisją GMSK w oparciu o radiolinię Nokia FIU 19 o mocy TRx 43 dBm i pracującą w kierunku 270 stopni antenę K 739 650 produkcji firmy Kathrein ,o zysku energetycznym 2 x 17 liczba TRx 1. Antena ma wymiary 2580 x 260 x 116 należy do Polkomtel S.A. Teraz ww. dokument zapowiada poprawę w zakresie dostępu do internetu. Gdzie w tej zapowiedzi jest coś nowego jaka to poprawa. Gdzie jest poprawa? Nie ma co marzyć o poprawie w zakresie dostępu do internetu. Pozostaje mieć jedynie nadzieję, że od biedy Gmina Bledzew uzyska w 2014 r. z tzw. "urzędu" dostęp do rozpowszechnionego w Polsce darmowego internetu AERO2 otrzyma Obecnie właściwe przewodowe dowiązanie Bledzewa nie istnieje już od 2004 roku, po trwałym uszkodzeniu napowietrznej linii telekomunikacyjnej z kierunku Zemsko Skwierzyna. Tak naprawdę, gdyby Proboszcz nie użyczył by kościelnej wieży lokalnemu operatorowi szerokopasmowego dostępu do internetu, to Gmina w zakresie sposobów połączenia z globalną siecią od 2006 roku dysponowała by zaledwie dostępem do GPRS. Kiedy zawita do użytkowników chociażby EDGE, to tak naprawdę z ww. dokumentu nie wiadomo. Nie ma, co marzyć o dostępie do UMTS, HSDPA. Pozdrawiam Stary Prezes

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 04-05-13 18:30

Panie Wójcie Bledzewa informuję Pana, że w dniu dzisiejszym (03.05.2013 r.) na stronie internetowej link [LINK] zadałem Panu Panie Wójcie cztery pytania należące do gatunku pytania służbowe. Wprowadzenie do pytań stanowi treśc pisma z Urzedu Marszałkowskiego w Zielonej Górze (br...) .... cyt.:"....Rola opracowań ekofizjograficznych w procesie planowania przestrzennego w ostatnich latach została wyraźnie wzmocniona poprzez uregulowania prawne. Wynika z nich, że przed przystąpieniem do prac nad planem zagospodarowania przestrzennego należy sporządzić opracowanie ekofizjograficzne. Obowiązek taki nakłada art.72 ust 6 ustawy prawo ochrony środowiska. Szczegółowe wytyczne, dotyczące zakresu merytorycznej i formy tego opracowania zostały określone przez Ministra Środowiska w rozporządzeniu z 09.09.2002r. > > Od Pana Panie Wójcie Bledzewa Oczekuję odpowiedzi na niżej wymienione pytania, nawiązujące do tematu niniejszego wystąpienia, które brzmią następująco: > > 1. Dlaczego w obecnej kadencji zdecydował się Pan jako Wójt Gminy Bledzew zostać autorem wniosku do Rady Gminy o zmianę planu zagospodarowania Bledzewa mimo, że nie wykonane były przez organa Gminy Bledzew dokumenty bez których nie wolno zgodnie z ww. prawem otwierać ww. procedur planistycznych? > > 2. Kto Pana zdaniem powinien odpowiedzieć przed Bledzewiakami, jeżeli uchybienia proceduralne ww. sprawie, okażą się tak duże, że powtórzenie od początku procedur pochłonie nie tylko czas ale wygeneruje potrzebę poniesienia dodatkowych nieuzasadnionych koszów? > > 3. Dlaczego Panie Wójcie Bledzewa kierowany przez Pana organ Urząd Gminy Bledzew przed przystąpieniem do zmiany obowiązującego na dzień dzisiejszy Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew dla ul. Starodworska i Cystersów w Bledzewie dla rejonu MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie, nie zapewnił Pan Panie Wójcie na czas wykonanie dokumentów wskazanych w postanowieniu zapisanym w art. 76 ust. 6 Ustawy Prawo ochrony środowiska z 2001 r. i wdrożonych do realizacji stosownym zarządzeniem przez jego zapis w § 3. 1. cyt.:…”Opracowanie, o którym mowa w § 2 pkt 1, sporządza się przed podjęciem prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” stosowny zapis nakazywał Panu jego realizację dokumentem Nr 1298 ROZPORZŃDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271)? > Wyjaśniam czytelnikom ww. pytania, że Wójt Gminy Bledzew wnioskował o podjęcie się rozpatrzenia osobistego wniosku Wójta Gminy Bledzew do Rady Gminy Bledzew na podstawie pisemnego wniosku (prośby, nakazu – pismo znajduje się w aktach sprawy) Przewodniczącego Rady Gminy Bledzew o uchwalenie Uchwały przez Radę Gminy Bledzew o przystąpieniu na wniosek Wójta Gminy Bledzew do ww. dokumentu „Planu zagospodarowania przestrzennego ... gminy Bledzew”. > Cała ww. opisana czynność organów Gminy Bledzew miała miejsce w czasie braku prawem nakazanych ww. Rozporządzeniem dokumentów tzw. Opracowań ekofizjograficznych i przy braku u Wójta dokumentów analiz do których wykonania ustawowo uprawnione są gminne komisje urbanistyczno-architektoniczne lub inne, które analizę wykonują w oparciu, o wykonane własne opracowania ekofizjograficzne lub w oparciu o opracowania ekofizjograficzne dostarczone Gminie Bledzew w drodze zamówienia publicznego. > > 4. Czy należy uznać, że Pan jako Wójt Bledzewa świadomie rozpoczął jedną z procedur planistycznych dotyczącą zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bledzew” wiedząc, że to co Pan zrobił, czyli złożył Pan wniosek do Rady Gminy Bledzew o zmianę ww. planu jest działaniem niezgodnym z zapisem w postanowieniu aktu prawa jakim jest sprzeciwienie się zarządzeniu zapisanemu w § 3. 1. cyt.:…”Opracowanie, o którym mowa w § 2 pkt 1, sporządza się przed podjęciem prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” stosowny zapis nakazywał Panu jego realizację dokumentem Nr 1298 ROZPORZŃDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271)? > Oczekuję od Pana odpowiedzi na zadane pytania w trybie postepowania administracyjnego w ciągu 14 dni licząc od dnia 06.05.2013 r. Krzysztof Bednarski.

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 11-05-13 21:42

Na tzw. pytania służbowe do Wójta Gminy Bledzew zadane 04 maja 2013 r. na forum [LINK] Wójt Bledzewa odpowie na mocy prawa administracyjnego najpóźniej do 23.05.2013 r. Szanowny Panie Wójcie pamiętamy. Czekamy na rzeczowe i wyczerpujące odpowiedzi na 10 pytań w sprawach społecznych, w tym i planistycznych.

Odpowiedz Cytuj
Wniosek do postępowań 09-08-13 13:17

Bledzew, dn. 07.08.2013 r. Rada GMINY BLEDZEW ul. Kościuszki 16 66-350 Bledzew WNIOSKI do sprawy Nr RG.BI.6722.2.2011.2013 obwieszczonej na stronie internetowej w BIP Gminy Bledzew w dniu 20.06.2013 r. na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w trakcie procedowania uchwalonej przez Radę Gminy Bledzew Uchwały Nr LIII/401/10 z dnia 10 listopada 2010 r. do stanu planowania przestrzennego w gminie Bledzew tj.: organizacji procesu planowania; procentu pokrycia planami powierzchni gminy; stopienia wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej kadencji, w tym dodatkowo do stanu prac nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowemu postepowaniu zarzucam procedowanie niezgodne z obowiązkiem wynikającym z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ponieważ organa Gminy Bledzew nie dokonały analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz oceny postępów w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W/w nie opracowany dokument z oczywistych powodów nie mógł uzyskać pozytywnej opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno r11; Architektonicznej, ponieważ przedmiotowy dokument analizy nie istnieje. Podstawę powyższego stwierdzenia bezpośrednio dokumentuje pismo z dnia 12 listopada 2012 r. Wójta Gminy Bledzew dotyczące wniosków o udostepnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz pisemne postanowienie wraz z uzasadnieniem Sądu w Międzyrzeczu II Wydział Karny Sygnatura akt: II Kp 329/12 z dnia 29.01.2013 r. (pisma do wglądu w siedzibie Biura Rady Gminy Bledzew). Wniosek główny. Brak w/w analiz uniemożliwia wykorzystanie wyników w/w analiz oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i moim skromnym zdaniem uniemożliwia przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy Bledzew w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bledzew oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o których to Uchwałach jest mowa w przedmiotowym obwieszczeniu Wójta Gminy Bledzew. Ponieważ przedmiot zarzutu dotyczy braku w/w analiz jest ściśle powiązany z treścią poniższej informacji (stanowi jej uściślenie i rozwiniecie kolejnych wniosków) w załączeniu przedstawiam całość braków, które spowodowało: nie opracowanie dokumentu „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, ocena postępów w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ocen aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”, w tym powyższe nie opracowanie w/w analiz spowodował brak dostępu do ustawowych informacji publicznych w postaci innych towarzyszących dokumentów jak np. ilustracje graficzne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, opracowania ekofizjograficznego, co w konsekwencji nie umożliwiło prawem przypisaną możliwość wykorzystania wyników w/w analiz stronom postępowania właściwego udziału w całym dotychczasowym przedmiotowym postępowaniu. Wniosek 1. Dotyczy niewłaściwej organizacji procesu planowania. Proces planowania przestrzennego winien być realizowany w organie Gminy Bledzew w szczególności w oparciu o obowiązujące przepisy: - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80. poz. 717 z późn. zm.) - w zakresie procedury formalno - prawnej sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie budzi zastrzeżeń ale już nie podjęcie, we właściwym czasie uchwały dotyczącej zawieszenia przedmiotowej procedury z uwagi na brak wymaganego prawem udokumentowania, powoduje, że uchwalona Uchwała Nr L III /401 / 10 z dnia 10.11.2010 r. Rady Gminy Bledzew nie jest zbieżna z zamiarem najwyższego stopnia wiarygodności wniosków lub hipotez dotyczących przewidywanych oddziaływań na środowisko. Ponadto, dotychczas nie przedstawiono do publicznej wiadomości udokumentowania zawierającego oceny rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń na potrzeby wykonania przyszłego projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla rej. MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie, tzw. opracowania ekofizjograficznego, który to dokument, powinien był poprzedzać propozycję uchwalenia w/w zmiany planu i nie został we właściwym czasie udostępniony na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10.04.2012 r. na podstawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz nie został udostępniony na drugi wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony do Urzędu Gminy Bledzew w dniu 10.08.2012 r. na podstawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Ostatecznie tylko jeden z w/w wniosków spowodował udostępnienie publiczne opracowania ekofizjograficznego ale pierwsze jego udostepnienie na stronie internetowej BIP Bledzew oraz w Urzędzie Gminy Bledzew nastąpiło dopiero w dniu 19 lipca 2013 r. o godz. 08.43 tj. dopiero w dniu zwołania na godz. 11.00 spotkania celem przeprowadzenia przez organ Gminy dyskusji publicznej w przedmiotowej sprawie. Faktem wiec jest niewłaściwe upublicznienie wspomnianego dokumentu znajdującego się w zasobach Urzędu Gminy Bledzew (UGB) od dnia 16 listopada 2012 r. i skrywanie jego istnienia przed ogółem społeczeństwa do dnia dyskusji publicznej. Ponadto, wszystkie organa Gminy Bledzew dotychczas nie ustosunkował się we właściwy wnioskowany sposób do zapytań i wniosku zawierającego się we dokumencie przekazanym do UGB w dniu 01.07.2013 r. w sprawie odstąpienia od procedowania przedmiotowej Uchwały naruszającej ochronę interesu prawnego należącego do innych osób z uwagi na nie udostepnienie przez organ Gminy Bledzew informacji publicznej wskazanej w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska (opracowań ekofizjograficznych), a cała procedura odbywa się w czasie nie uchwalenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bledzew w związku z obowiązkiem dokonania jego aktualizacji, co jest wynikiem dokonania przez Ustawodawcę w dniu 25 czerwca 2010 r. zmiany Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80. poz. 717 z późn. zm.), która weszła w życie i uprawomocniła się w październiku 2010 r, czyli nie cały miesiąc przed podjęciem przez Radę Gminy Bledzew przedmiotowej Uchwały Nr LIII/401/10 z dnia 10 listopada 2010 r.; - ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.); w zakresie wyłaniania wykonawcy zewnętrznego na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w zakresie procedury formalno - prawnej nie budzi zastrzeżeń ale już przekazanie władzy przez Wójta Gminy Bledzew projektantowi w zakresie ustalenia stanowiska o zgodności projektowanych rozwiązań, w tym zaproponowanych przez projektanta niezgodnych, co do ich zgodności z ustaleniami zawartymi w obecnie obowiązującym dokumencie Studium Gminy Bledzew, w tym cała sprawa toczy się w sytuacji braku właściwego udokumentowania stanowiska Wójta Gminy Bledzew w odniesieniu do nowego jeszcze nie uchwalonego Studium Gminy Bledzew oraz dla spraw przedmiotowej zmiany planu, co w konsekwencji stanowi w obecnej sytuacji, przyczynę powstania zaległości planistycznych, poważnie sprawę traktując powodujące problemy opisane w niniejszym moim wystąpieniu. Kierunki polityki przestrzennej stanowiące wiążące wytyczne dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp/plan) uchwalane są przez Radę Gminy w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Studium). Natomiast miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowiąc prawo miejscowe ustalają przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów. Proces związany ze sporządzaniem planu rozpoczyna się od wykonania analizy zasadności przystąpienia do sporządzania planu oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Ponadto ustala się niezbędny zakres prac planistycznych, przygotowuje się materiały geodezyjne. Analizy te wykonywane są w ramach prac organu Gminy Bledzew przed przygotowaniem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu. Po podjęciu przez Radę Gminy Bledzew przedmiotowej Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania w przeważającej większości, opracowanie projektu planu powierza się firmie zewnętrznej wyłonionej w przetargu, z którą zawiera się umowę cywilno - prawną. Nieliczne plany opracowywane są w organach Gminy. Przygotowanie dokumentacji zamówienia publicznego oraz rozstrzygnięcie przetargu obejmuje okres ok. 13 tygodni. Powyższy czas trwania tego etapu wynika z potrzeby przestrzegania obowiązujących procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Opracowanie projektu planu podzielone jest na kilka etapów, które są odbierane i sprawdzane przez inspektorów organów Gminy pod względem formalnym i merytorycznym. Wyznaczony organ Gminy nadzoruje wykonanie umowy zgodnie z harmonogramem określającym w umowie zakres i terminy wykonywania prac oraz stanowiskiem Wójta (jako organu sporządzającego plan). W dokumentacji planistycznej brak wskazania stanowiska odpowiedzialnego Wójta Bledzewa, czego dowodzi jednoznaczna odpowiedź udzielona na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 04.07.2013 r. i wnosi do niniejszego wystąpienia informację, że jest on jedynym decydentem zastosowanego zapisu w przedmiotowym projekcie, który to zapis w projekcie przedmiotowej sprawy rażąco naruszył ustalenia Studium. Prawdopodobnie niewłaściwie nadzorowany Projektant odpowiedzialny za przygotowanie projektu planu w sposób nieuprawnionym wpisem do przedmiotowego projektu wniósł do programowanego rejonu MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie możliwość zastosowania paliwa stałego, co uczynił wbrew istniejącej inżynieryjnej ochronie terenu, który to system został zorganizowany i wykonany i obecnie funkcjonuje od 2005 r. w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez ograniczenie stosowania tego rodzaju paliwa w sytuacji, gdy rejon jest zgazyfikowany i zelektryfikowany. Czy projektant przedmiotowego projektu stanowiącego przedmiot zamówienia publicznego, o tym nie wiedział i obecnie trzeba wniosku, by organa Gminy Bledzew, które z środków SAPARD-u i beneficjenta ten rejon zgazyfikowały udokumentowały właściwą realizację ustalenia zawartego w dokumencie Studium Gminy Bledzew, jak stanowi uchwała Nr XVIII.134.2000 poprzez zapis brzmiący następująco, IV pkt 3.4 ppkt 3 cyt.: …”głównym założeniem polityki przestrzennej jest zapewnienie rozwoju w warunkach funkcjonowania systemów inżynieryjnej ochrony środowiska (…) zaopatrzenie w gaz (ograniczenie emisji do atmosfery przez ograniczenie paliw stałych”)? Jeżeli udzieli Pan Wójt Gminy Bledzew odpowiedź, że Projektant postąpił niewłaściwie (źle) i sprawę trzeba naprawić, to niniejszym ponadto dodatkowo wnoszę bez względu na treść odpowiedzi na powyższe wystąpienie i wnoszę o uwzględnienie potrzeby wykonania zmiany w projekcie planu zagospodarowania do stanu obecnego, a ponadto proszę o określenie procedury, by po jej zastosowaniu jasno było określone, kto zobowiązany będzie płacić większy podatek komorniczy Państwu Polskiemu za brak przestrzegania prawa i wnoszenie dwutlenku węgla do atmosfery, a kto będzie miał mniejszy podatek na normalnym poziomie i dlaczego, oraz proszę wydać stosowną decyzję, kto będzie zobowiązany do pokrycia ewentualnych kar (opłat) na rzecz SAPARD-u lub jej prawnego spadkobiercy za niewłaściwe wykorzystane środków przeznaczonych na gazyfikację i tym samym proszę jasno udokumentować odejście od inżynieryjnej ochrony terenu na rejonie MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie? Uważam, że w tej sprawie, wnioskodawcy nie znają wszystkich konsekwencji wnioskowanej przez nich zmiany. Niniejszym składam wniosek o dogłębne wyjaśnienie powyższych sprawy na piśmie i przedstawienie udokumentowania potwierdzającego ostateczny sposób wykorzystania pozostałej niewydanej części środków pozostałych w wyniku niewypłacenia część ok. 40% środków przeznaczonych na wykonanie infrastruktury dla rejonów MJ-1, MJ-2, MJ-3, MJ-4, MJ-5 itd Firmie PUBR z Międzyrzecza. Jak wydano środki finansowe zamówienia publicznego nie zrealizowanego przez Firmę PUBR z Międzyrzecza w trakcie realizacji przedsięwzięcia uzbrajania przez Gminę Bledzew w/w przedmiotowego terenu w celu wykonania inżynieryjnej ochrony środowiska dla rejonu obręb Bledzew w Bledzewie. Brak dotychczasowego upublicznienia przez organ Gminy Bledzew udokumentowanych wyjaśnień dotyczących pierwotnych przyczyn z powodu, których do dnia dzisiejszego za uzyskane celowe środki SAPARD-u nie skanalizowano mojej działki nr 485/15 na rejonie MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie, spowoduje przekazanie sprawy celem wyjaśnienia do organu kontrolnego NIK w Zielonej Górze. Ustawowo za wykonanie przedmiotowych przyłączy odpowiada gmina w skutek sprawowania kontroli nad realizacja zadań realizowanych przez terenowym Zakład Komunalny. Program SAPARD był skierowany na drugi co do wielkości obszar problemowy związany z integracją z UE r11; rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Działania skupione były na stymulowaniu rozwoju lokalnego na wsi poprzez projekty związane z dywersyfikacją działalności gospodarczej ludności wiejskiej, a także rozwojem infrastruktury na obszarach wiejskich. Program SAPARD został zakończony w 2006 roku. Łącznie zarejestrowano 27761 wniosków o pomoc finansową z Programu SAPARD, z czego ARiMR podpisała 24431 umów na kwotę około 4779 mln złotych. Środki Unii pokrywały ok. 50% kosztów przedsięwzięcia, resztę kosztów oraz podatek VAT pokrywał beneficjent. Wniosek 2. Dotyczy niewłaściwej realizacji etapów opracowania projektu planu. a) Prace wstępne, analizy, wykonanie wytycznych do planu (dot. etapu I). Prace te polegają na weryfikacji lub wykonaniu opracowania ekofizjograficznego, inwentaryzacji urbanistycznej, zebraniu i analizie materiałów niezbędnych do opracowania projektu planu takich jak: dokumenty umożliwiające określenie uwarunkowań (przyrodniczych, górniczych, kulturowych); dokumenty umożliwiające określenie uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i dotychczasowych przesądzeń planistycznych; dokumenty umożliwiające określenie oczekiwań społecznych oraz ograniczeń w możliwości zagospodarowania obszaru objętego projektem planu (np. nie wolno niszczyć wykonanej i dobrze funkcjonującej inżynieryjnej ochrony środowiska w zakresie dotyczącym obsługi infrastrukturą techniczną: zaopatrzenie w gaz, energię elektryczną, które już są zrealizowane i wypróbowano z powodzeniem i obecnie wyeliminowano to działanie z planu zagospodarowania na przedmiotowym terenie, w postępowaniu w dniu 05 grudnia 2012 r.); a poprzez nie udostepnienie uwarunkowań ekofizjograficznych uniemożliwiono ich zintensyfikowanie stanowiące potrzebę wynikająca z zapisów na str. 18 obecnie upublicznionego opracowania ekofizjograficznego i uzupełniających dokumentów opracowań specjalistycznych, programów lub działań inwestycyjnych, dotyczących obszaru planu i jego bezpośredniego sąsiedztwa, waloryzacja przestrzeni. W ramach tego etapu ogłasza się o przystąpieniu do sporządzenia planu, a następnie bada się wnioski złożone przez organy i instytucje oraz osoby prawne i prywatne. W wyniku przeprowadzenia tych prac powinno się uzyskać syntezę uwarunkowań oraz wytyczne do planu. Powyższe race wstępne trwają w zależności od przedmiotu planu około 3 ÷ 4 miesięcy, co w przypadku działań właściwie nie podejmowanych przez organa Gminy Bledzew trwa od 10 listopada 2010 r. do 20 czerwca 2012 r. i chwili obecnej, gdyż uniemożliwiono takie działanie z udziałem społeczeństwa moim ogłoszenia działania w dniu 20 czerwca 2012 po ogłoszeniu na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami). Organ Gminy Bledzew postąpił w wówczas w sposób nie uprawniony, bo nie posiadając przedmiotowych analiz, wymaganego prawem podstawowego opracowania ekofizjograficznego zawezwał społeczeństwo do składania wniosków do projektu planu i mimo błędu do dziś procedury nie powtórzył. Niniejszym wnoszę o udostepnienie dokumentów stanowiących syntezę uwarunkowań oraz wytyczne do planu, które winne być datowane w okresie trwania tego etapu i uwzględniać postanowienia podstawowego opracowania ekofizjograficznego tj. dokumentu organu Gminy Bledzew (GB), który wpłynął do Urzędu w dniu 16 listopada 2012 r., co potwierdza podpisem i pieczątką podinspektor budownictwa GB w protokole przekazania - odbioru przez wykonawcę podstawowego opracowania ekofizjograficznego stanowiącego przedmiot zamówienia publicznego Pana Pawła Szumigałę z Pracowni Architektonicznej z Poznania. W przypadku braku w/w wnioskowanych dokumentów w Urzędzie Gminy wnoszę o zastosowanie się do mojego wniosku z dnia 28 marca 2011 r. (pismo dostępne w siedzibie Biura Rady Gminy Bledzew) i wnoszę o powtórzenie procedury planistycznej od I etapu opracowania projektu zmiany przedmiotowego planu. Ponadto, wnoszę o udostepnienie analizy zasadności przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące cały zakres uchwalenia Uchwały Nr LIII/401/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie, jaki wymienia pismo Wójta Gminy Bledzew znak: RG.BI.760.14.2011 z dnia 02.03.2011 r.. Składam tym wystąpieniem wniosek formalny o potwierdzenie wykonania analizy stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami dokumentu Studium Gminy Bledzew, ponieważ uzasadnienie do przedmiotowej Uchwały nie zawiera stwierdzenia zgodności programowanej zmiany i nie potwierdza wykonania wieloletnich programów ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń obowiązujących w Studium Gminy Bledzew. Powyższy wniosek wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu zgłaszanemu w mojej obecności na posiedzeniu wspólnych komisji Rady Gminy Bledzew w siedzibie Gminy Bledzew w Sali narad w dniu 19.07.2013 r. przez urzędującą Radną Panią Bok i ma zapobiec na przyszłość nieporozumieniom społecznym oraz niepotrzebnym pytaniom, jak to się stało że taki jest plan zagospodarowania, a nie inny. Obecny wniosek jest zbieżny z żądaniem wymienionym w piśmie Wójta z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wniosków o udostepnienie informacji publicznej z dnia 10.04.2012 r. na podstawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). b) Wniosek 3. Dotyczy niewłaściwego procedowania koncepcji zagospodarowania przedmiotowego obszaru (dot. etapu II). Przyjęta w projekcie koncepcja zagospodarowania obszaru pokazuje układ funkcjonalno-przestrzenny, podstawowe kategorie przeznaczenia terenów, zasady kompozycji przestrzennej, system i zasady rozwiązań układu komunikacyjnego oraz uzbrojenia terenu. Koncepcja winna być wykonywana w jednym wybranym wariancie. Koncepcja przedstawiana w podstawowym opracowaniu ekofizjograficznym jest odmienna od projektowanego, który jest niezgodny od ustaleń studium i brak przy tym danych jaka koncepcja została wypracowana przez organa Gminy Bledzew na spotkaniu, na którym dokonuje się wyboru wariantu koncepcji. Gdzie się znajdują dokumenty przedmiotowe dokumenty i czy istnieją poza wyłożoną dokumentacją planistyczną. Wnoszę o uzupełnienie tych dokumentów z powodu braku udokumentowania takich działań, bo jest okazja takie udokumentowanie prac planistycznych właściwie uzupełnić, by na przyszłość uniknąć potrzeby ponowienia procedury planistycznej w kwestiach wnoszonych obecnie do zmiany planu w opracowaniu ekofizjograficznym informacji na podstawie: kompleksowych badań i pomiarów terenowych, analizy danych teledetekcyjnych, archiwalnych materiałów kartograficznych, planistycznych, inwentaryzacyjnych i studialnych, a w szczególności: dokumentacji hydrogeologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji geologicznych złóż kopalin, dokumentów planistycznych opracowywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. r12; Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112), map glebowo-rolniczych, planów urządzania lasów, planów ochrony rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych, dokumentacji rożnych form ochrony przyrody, dokumentacji uzdrowisk oraz rejestru zabytków, ewidencji dóbr kultury i innych materiałów dokumentujących obiekty kulturowe i stanowiska archeologiczne biorąc pod uwagę: 1) dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do uwarunkowań przyrodniczych; 2) zapewnienie trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego; 3) zapewnienie warunków odnawialności zasobów środowiska; 4) eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko; 5) ustalenie kierunków rekultywacji obszarów zdegradowanych. Wnoszę niniejszym o należyte zaprogramowanie w projekcie w taki sposób ewentualnej zmiany planu z uwagi na temat uchwalanej zmiany i wskazania instalacji (systemów) infrastruktury technicznej do zaopatrywania domów w ciepło, by wystąpiła niepodważalna ich zgodność z ustaleniami zapisanymi w obowiązującym Studium Gminy Bledzew i w tym względzie szczególnie nakłaniam do odrzucenia z projektu zapisów dotyczących paliw niskoemisyjnych w celu zapewnienia, że projekt po usunięciu tego rodzaju paliwa, pozwoli należycie zrealizować ustalenia zapisu § 1. ust. 4 w/w Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z 2002 r. z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271). Powyższe argumentuję tym, że Ustawa Prawo Ochrony Środowiska nie dopuszcza obniżania poziomu zrealizowanej i właściwie funkcjonującej ochrony środowiska, a wręcz jest stworzona po to by bronić i zabraniać niszczenia inżynieryjnych rozwiązań dobrze funkcjonującej ochrony środowiska. Opracowanie koncepcji trwa w zależności od przedmiotu planu około 2 ÷ 4 miesięcy. c) Wniosek 4. Dotyczy niewłaściwego procedowania projekt planu (dot. etapu III). Zarzucam opracowanemu projektowi brak skonkretyzowania koncepcji w opracowaniu ustaleniu ogólnym i szczegółowym w formie projektu uchwały oraz sporządzenie opracowań specjalistycznych tzn. prognozy oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko oraz prognozy skutków finansowych bez uwzględnienia skutków przedmiotowej, że stanowią one obniżenie poziomu ochrony środowiska przez to ze zmiana godzi w ustalenia dotyczące funkcjonujący na terenie rejonu MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie zrealizowany system inżynieryjnej ochrony środowiska w skutek wprowadzenia przez projektanta zaproponowanego jako jeden z głównych systemów zaopatrzenia w ciepło system zaopatrzenia za pomocą paliw niskoemisyjnych, który stanowi o wprowadzeniu na w/w rejon podlegających ograniczeniu paliw stałych (paliw niskoemisyjnych). Wobec powyższego stawiam przygotowanemu przez Pana na tym etapie projektowi zarzut nie sporządzenia stanowiska w sprawie zgodności projektu planu z obowiązującym studium Gminy Bledzew. Nie przygotował i nie wniósł Pan wniosku o uchwalenie Uchwały przez Rade Gminy Bledzew w sprawie zgodności projektu planu z obowiązującym studium Gminy Bledzew. Wnoszę by obecnie z powodu wydłużenia prac nad projektem „Studium” II edycja prace nad przedmiotowymi miejscowymi planami, które nie spełniają warunku zgodności z obowiązującym Studium zostały na tym etapie zawieszone. Prace te mogłyby być kontynuowane po uchwaleniu „Studium” II edycji. d) Wniosek 5. Dotyczy niewłaściwego procedowania w trakcie uzyskiwania opinii i uzgodnień (dot. etapu IV). Zaakceptowany przez Wójta Gminy Bledzew projekt planu poddany był opiniowaniu i uzgodnieniom przez organy zewnętrzne określone w ustawie. W następstwie nie dostrzeżenia i uwolnienia się od błędów planistycznych i przy braku usunięcia niedostatków przez projektanta projekt wymaga licznych jego zmian. Następnie wprowadzone zmiany wymagać będą kolejnych wynikających z nowych uzgodnień. Na podstawie zapoznania się z projektem niniejszym wnoszę o wykonanie wszystkich działań przewidzianych prawem i w tym celu wskazanych w dotychczasowych pisemnych wnioskach. Etap opinii i uzgodnień zajmuje w zależności od przedmiotu planu około 2 ÷ 3 miesięcy. e) Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu ( etap V). Uzgodniony projekt planu wyłożony został do publicznego wglądu. Jest to etap zaznajamiania społeczności lokalnej z zaproponowanymi ustaleniami planu. Służy temu udostępnienie projektu planu poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, organizowanie dyskusji publicznej oraz możliwość zaznajomienia się z jego treścią w wyznaczonym miejscu, w którym autorzy projektu przez co najmniej 21 dni służą stosownymi wyjaśnieniami. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi jeszcze przez 14 dni po zakończeniu wyłożenia. Uwagi są rozpatrywane przez Wójta w ciągu 21 dni. Uwzględnienie uwag w projekcie planu wymaga ponowienia procedury w niezbędnym zakresie, w tym ponownego wyłożenia, a najczęściej też ponowienia etapu uzgodnień. Etap pojedynczego wyłożenia projektu planu trwa min. ok. 12 tygodni. Z praktyki wynika, że ponowienie procedury łączy się z koniecznością każdorazowego wydłużenia czasu sporządzania planu średnio o ok. 6 miesięcy (wprowadzenie zmian, uzgodnienia, wyłożenie). Jednak takie postępowanie skutkuje wysokim stopniem akceptacji ustaleń planu przez społeczeństwo, co dotychczas znajduje odzwierciedlenie w bardzo niskiej liczbie zaskarżeń planów Gminy Bledzew do sądów. Podsumowując, cały proces związany ze sporządzeniem mpzp, od analizy przed przystąpieniem do jego wejścia w życie, obejmie dwukrotnie większy okres niż przykładowo ok. 2 lat, gdyż wymagał będzie ponowienia procedury. Czas potrzebny na sporządzenie planu przede wszystkim zależy od powierzchni planu, ale także od stopnia złożoności problemów występujących w przestrzeni, uwarunkowań prawnych, potrzeb społecznych. Często wymaga wielokrotnego uzgadniania oraz wykładania projektu planu, co znacznie wydłuża czas jego opracowania. Dotąd jako priorytetowe przyjmowano dążenie do tworzenia planów akceptowanych przez społeczeństwo i nie zaskarżanych przez inwestorów. Wpływ na wydłużenie procedury mają także częste zmiany przepisów dotyczących planowania przestrzennego, które po uwzględnieniu skutkują także obowiązkiem ponowienia uzgadniania i upublicznienia . Ale w tym przypadku taka sytuacja nie istnieje. Opracowywany plan miejscowy musi spełniać warunek zgodności ze Studium. Z uwagi na nieuchwalenie Uchwały o zgodności ustaleń obowiązującego obecnie Studium, prace nad czterema planami miejscowymi winne zostać zawieszone. Niniejszym wnoszę o poprawienie zapisów w opracowaniu ekofizjograficznym na str. 18 Gminy Bledzew ul. Starodworska i ul. Cystersów, ponieważ zamieszczone tam informacje sprzeciwiają się diametralnie informacjom zawartym w innych uchwalonych obowiązujących dokumentach Gminy Bledzew tj. Program ochrony środowiska (…). i Prognoza ochrony środowiska (…) oraz należy zadbać by projektant wprowadził do opracowania ekofizjograficznego przedmiotowe ustalenia Studium, w tym dotyczące spraw ochrony inżynieryjnej środowiska na terenie rejonu MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie. Obecny dokument opracowania ekofizjograficznego. pomija istotne dla sprawy ustalenia Studium dotyczące Gminy Bledzew w szczególności dotyczące przedmiotowej sprawy. Niniejsze wystąpienie w przedmiotowej sprawie stanowi uzupełnienie maila wysłanego do Urzędu Gmin Bledzew w dniu , który dotyczył potrzeby poruszenia sprawy zapewnienia w nowym projekcie planu maksymalnego jednoznacznego terminu występowania na wskutek awarii technicznej przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (takie jak zmiana sposobu użytkowania budynku, budowa stacji paliw płynnych, budowa fermy wiatrowej, rozbudowa drogi itp.) Dlatego też, zasadnym było wywołanie niniejszej uchwały oraz prowadzenie procedury zarówno zmiany planu jak i z pewnym wyprzedzeniem procedury nowego Studium (drugiej edycji). Projekt przedmiotowej zmiany planu będzie mógł zostać uchwalony po wcześniejszym uchwaleniu nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew. Podsumowując powyższe zasadnym jest przystąpienie do opracowania zmiany planu i przystąpienie do etapu uzgodnień dopiero po uzgadnianiu projektu nowego studium oraz uchwalenie zmiany planu po uchwaleniu nowego studium, aby wystąpiła pełna zgodność obu dokumentów. Wnoszę o pozytywne rozpatrzenie moich wniosków. Krzysztof Bednarski

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 10-08-13 9:54

Zapraszam do zapoznania się z materiałem na stronie link; [LINK]

Odpowiedz CytujWróć do tematów

Adres tej witryny: https://bledzew.istrefa.com

istrefa gmina Bledzew | istrefa powiat międzyrzecki | istrefa lubuskie | istrefa Polska

Bledzew - wieś, gmina wiejska, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie - portal lokalny
Kod pocztowy: 66-350


Info

  • Strona nie wymaga rejestracji ani logowania.
  • Każda nowa wypowiedź jest anonsowana na stronie głównej.

Szukaj...


Zgłoś problem...

Zgłoś problem techniczny związany z działaniem portalu.

Zgłoś problem