Niegospodarność Organów Gminy Bledzew?

  Zainteresuj tematem więcej osób:


Strona 1 z 4

Bednarski Krzysztof 25-01-12 12:47

Rada Gminy Bledzew Uchwałą 401 /11 z dnia 10.11.2010 r. dotyczącą zmiany obecnie obowiązującego planu zagospodarowania realizuje za pieniążki wszystkich bledzewiaków rzecz niebywale szkodliwą dla naszego zdrowia.... Wyrzuca się pieniążki na kosztowny nowy projekt zagospodarowania przestrzennego, który nie może być wykonany wyłącznie w oparciu o obecny (z roku 2011) opis przedmiotu publicznego zamówienia. Jeżeli projekt planu zagospodarowania przestrzennego do uchwały 401/11 zostanie wykonany według opisu przedmiotu zamówienia publicznego Gminy Bledzew z dnia dzisiejszego, to i tak po uchwaleniu nowego studium gminnego ta sprawa spowoduje potrzebę poprawienia na nowo projekt planu zagospodarowania. Powstanie więc powód dodatkowego wydatkowania nieprzewidzianych planem budżetowym dodatkowych pieniążków, które najłatwiej zdobyć z środków publicznych. Czy w tym przypadku tak powinno być? Powód dodatkowego wydatkowania środków jest prosty i stanowi naturalną konsekwencję dotychczasowego lekceważącego podejścia do obowiązku właściwej realizacji postanowień aktów prawa ( w tym również miejscowego)przez Organy Gminy Bledzew, które nie zrealizowały do chwili obecnej postanowienia zawarte w ART 4. ust.2 w związku z ART. 1. ust.6 (dot. zm. art. 11 i 17 Ustawy z roku 2003 o zagospodarowaniu przestrzennym) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany, której postanowienia uprawomocniły się w dniu 15 października 2010 r. Rada Gminy i Wójt Gminy Bledzew nie przystąpiły w pierwszej kolejności do Uchwalenia zmiany Studium w tym jego aktualizacji lecz najpierw Uchwalono Uchwałę 401/11 i zrealizowano zamówienie publiczne. Teraz Organy Gminy Bledzew nie mają pojęcia jaki będzie ostateczny koszt naprawienia zamówionego projektu. Ponadto po uchwaleniu nowego Studium gminnego może okazać się, że projektem nowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego głównym zadaniem nie można wprowadzić paliw stałych na tereny od MJ-1 do MJ-5 i pieniądze społeczne zostaną wyrzucone w błoto. Dz.U.2001.142.1591 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (tekst jednolity) Rozdział 6 Gminna gospodarka finansowa Art. 61. 1. Gospodarka finansowa gminy jest jawna. 2. Wójt lub burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 3. Zarząd informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych. Art. 62. Kontrolę gospodarki finansowej gmin i związków sprawują regionalne izby obrachunkowe. Tymczasem Wójt Gminy Bledzew w okresie kadencji trwającej do grudnia roku 2010 nie wykonał na potrzebę Rady Gminy Bledzew dokumentów potrzebnych do uchwalenia wymaganych zmian Studium gminnego w związku z min. pozytywnym przegłosowaniem przez komisje Rady Gminy Bledzew w dniu 06 .08.2010 r. potrzeby uchwalenia Uchwały Rady Gminy dotyczącej przystąpienia do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, co w połączeniu z zapisem art..4 ust.2 ww. Ustawy z 25 czerwca 2010 r. powinno być zrealizowane po Nowym Studium. Tak się jednak nie stało. Powód brak fachowej wiedzy Organów Gminy. USTAWA z 25 CZERWCA 2010 r., wprowadziła nowe organy opiniotwórcze (uzgadniające) dla dokumentu „Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy Bledzew” (dotyczy ta sprawa wszystkich istniejących dokumentów Studium wszystkich gmin w kraju). Rada Gminy Bledzew w dniu 10 listopada 2010 r. mimo zapisanej w ww. Ustawie zmiany w związku z art. 4 ust.2 wbrew zasadom ekonomii i w obliczu możliwości okazania w sposób jaskrawy dowodów na nieliczenie się z wieloma niewiadomymi skutkami finansowymi nieuprawnionych działań i wieloma znakami zapytania jakie będzie generować treść nieznanych jeszcze opinii nowych organów opiniotwórczych oraz dokumentów uzgodnień mimo to uchwaliła Uchwałę 401/11. Biednego nie stać na tracenie pieniążków. A do tego jeszcze w tak nierozsądny sposób. Ponadto Rada Gminy nie bierze poważnie pod uwagę wyniki ogłoszone w raporcie z badania zanieczyszczenia powietrza w Bledzewie w okresie od sierpnia 2000 r. do lipca 2001 r. [LINK] Wiele więcej ciekawostek w tej sprawie można znaleźć na stronach Bledzewskiego Informatora Gminnego w zakładce Artykuły - Bledzew itp. Jeżeli Wójt jest świadom, że czegoś nie zrobił, a to coś uniemożliwia np. Radzie podjęcie uprawnionych działań to biorąc jeszcze pod fakt wiedzy tych Organów Gminy, że zadanie trzeba zrealizować we właściwej kolejności to jak ocenić można działanie zawarte w zał. nr 5 do protokołu ze zwykłego posiedzenia Rady Gminy Bledzew nr VII/11 i Uchwały z dnia 25 maja 2011 r. o przystąpieniu do zmiany dokumentu Studium Gminy Bledzew. A to i tak nie spowodowało zajęcie się przez Wójta Gminy Bledzew przygotowaniem uchwały w roku 2011. Środki na wykonanie Studium Rada Gminy Bledzew zapewniła w planie na rok 2012.

Odpowiedz Cytuj
Bednarski Krzysztof 25-01-12 12:49

[LINK] Link do forum Bledzewskiego Informatora Gminnego

Odpowiedz Cytuj
Starszy Prezes 08-07-12 12:16

Jestem pewien, że nie można polegać na Radnych Rady Gminy Bledzew w sprawie dotyczącej głosowania przez Radnych wniosku o odstąpienie od komisyjnego sprawdzenia, czy w podległym urzędzie Gminy Bledzew istnieją ustawowo wymagane właściwe dokumenty planistyczne, które dla naszych reprezentantów - Radnych stanowić mają podstawowe narzędzie prawne ich uprawnionego działania. Kontrowersyjna sytuacja dotycząca niewłaściwego sposobu procedowaniu Ustaw na tzw. "skróty" przez Urząd Gminy Bledzew bez przeszkód rozwija się od 2010 i trwa do chwili obecnej. W 2011 roku podczas wiosennej sesji Rady Gminy Bledzew Sekretarz Gminy Bledzew w obecności nie protestującego Wójta Gminy Bledzew przebywającego w Sali Posiedzeń ww. Rady deklarował, że istnieje wymagana prawem (ustawami) dokumentacja planistyczna wykonana przez uprawniony organ urbanistyczno-architektoniczny. Tym czasem podczas prostego sprawdzenia prawdziwości słów urzędującego Sekretarza na podstawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w ściśle określonym prawem trybie okazało się, że dokumentów planistycznych wymaganych Ustawą organy Gminy Bledzew nigdy nie wykonały, czyli, że takich dokumentów nie ma. Ponadto, zachodzi obawa, że Urząd Gminy Bledzew wykorzystał fakt, powodem którego ww. organ nie wykonał należycie ustawowych zadań z uwagi, że Ustawodawca nie zadbał o ustawowe kary dla urzędników za nienależyte sporządzenie dokumentacji planistycznej przed przystąpieniem do zmiany "studium gminnego" i zmiany obowiązujących aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew, które ww. organ w sposób niezgodny z obowiązującym wówczas prawem zapragnął zmienić uchwalonymi Uchwałami na przestrzeni lat 2010/2011 r. Deklarowanych przez upoważnione organy Gminy dokumentów, wymaganych zmienioną w 2010 r. Ustawą dotyczącą zagospodarowania przestrzennego Gmina Bledzew nie ma, sprawdziłem. Złożyłem stosowne wnioski o udostępnienie informacji publicznej i nie otrzymałem dostępu do wskazanych we wnioskach dokumentów związanych z ww. zmieniona w 2010 r. Ustawą obowiązująca w nowym kształcie wymiaru prawa od 15 października 2010 r. nie umożliwia w istniejącym kształcie dokumentu "studium gminy Bledzew" uchwalenie uchwalonych 10 listopada 2010 r. Uchwał Rady Gminy. Polecam ww. uwadze urzędników NIK - u. SKO w Gorzowie Wielkopolskim w czerwcu bieżącego roku miało się przekonać czy organ Gminy Bledzew i zatrudniony przez Wójta Gminy Bledzew Radca Prawny właściwie interpretują dotychczasowe orzeczenia krajowych Sądów Administracyjnych, których wyroki ww. przedstawiciel organu Gminy Bledzew przywoływał by utrudnić terminowy dostęp do wiedzy mającej niewątpliwy wpływ na obecny stan prawny przedmiotowych dokumentów w Urzędzie Gminy. Swoja drogą jak Gmina Bledzew pod tym względem przeszła dotychczasowe kontrole RIO, Wydziału Kontroli i Nadzoru realizowane na przestrzeni lat 2010/2012 oraz kontrole wewnętrzne organu Komisji Rewizyjnych poprzedniej i obecnej kadencji Rady Gminy Bledzew. Deklarowanych przez upoważnione organy Gminy dokumentów wymaganych Ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym do chwili obecnej w Gminie Bledzew nie ma. Złożyłem ustawowo wymagane wnioski o udostępnienie informacji publicznej i nie otrzymałem dostępu do wskazanych we wnioskach przedmiotowych dokumentów planistycznych wynikających z Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Urząd udzielił mi dostęp do dokumentów wymijających nie przedmiotowych i nie dotyczących tematu treści zawartych przedmiotowych wniosków. Tym samym w obliczu uchwalonych Uchwał Rady Gminy Bledzew, że nie ma potrzeby sprawdzać, czy ustawowo wymagane dokumenty planistyczne istnieją w zasobach Urzędu Gminy Bledzew organ Gminy Bledzew nie udzielił mi do chwili obecnej dostępu do informacji publicznej czym naraził się na grożące z tego tytułu konsekwencje wynikające z nieudostępnienia informacji publicznej. Powyższe wynika z informacji zawartych w piśmie z Wydziału Kontroli i Nadzoru Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, które otrzymałem w czerwcu br. a co min. potwierdza pozytywny dla mnie wynik rozstrzygnięcia SKO w Gorzowie Wielkopolskim. Swoją drogą z ciekawością oczekuję finału kontroli NIK-u, który jeszcze nie wie, jaka czeka przed nim praca. Czy zamówione przez Gminę Bledzew nowe projekty planów zagospodarowania przestrzennego miały w obecnej sytuacji prawo obciążyć budżet Gminy i czy było możliwe ich kosztowne procedowanie bez spełnienia ustawowych wymogów posiadania właściwej dokumentacji planistycznej przed uchwaleniem uchwał o przystąpieniu do zmian obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego np. dotyczącego rejonu MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie. Ponadto, czy nie jest naruszeniem obowiązującej urzędników samorządowych praworządności poprzez uchwalenie Uchwały przez Radę Gminy Bledzew w sytuacji nieuwzględnienia oczywistego braku wymaganej znaną zainteresowanym stronom Ustawą z podstawy jej zapisów w art. 4 dotyczącym zmian wnoszonych do dokumentów "Studium ... Gminy Bledzew" i przez niewłaściwe, co do kolejności procedowanie procedury planistycznej jest obecnie powodem umożliwienia organom Gminy Bledzew wyrzucenia z terenów mieszkalnictwa jednorodzinnego na ww. rejonie MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie inżynieryjnej ochrony środowiska, która istnieje na ww. terenie na wskutek ustaleń obecnie obowiązującego "Studium ..." Gminy Bledzew. Warto tą drogą prawną sprawdzać uchwały Rad Gmin i Powiatów. Polecam. SKO w Gorzowie Wielkopolskim miało okazję przekonać się czy organ Gminy i zatrudniony przez Wójta Gminy Bledzew Radca Prawny właściwie interpretują dotychczasowe orzeczenia krajowych Sądów Administracyjnych, których wyroki przedstawiciele organów Gminy przywoływali by utrudnić terminowy dostęp do wiedzy o braku przedmiotowych dokumentów w Urzędzie Gminy. Swoja drogą jak Gmina Bledzew pod tym względem przeszła dotychczasowe kontrole RIO, Wydziału Kontroli i Nadzoru oraz kontrole organu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bledzew(poprzedniej i obecnej kadencji). Ciekawy link: [LINK]

Odpowiedz Cytuj
Starszy Prezes 08-07-12 19:53

Scieżka dostępu pozwoli uzyskać więcej informacji o przyszłych konsekwencjach nieuszanowania obowiązującego prawa.

Odpowiedz Cytuj
Starszy Prezes 12-08-12 0:51

Od dnia 31 lipca 2012 r. Prokuratorura Rejonowa w Międzyrzeczu bada zgłoszenie dotyczące nieudostępnienia informacji publicznych wskazanych 30 kwietnia 2012 r. podmiotowymi wnioskami organom Gminy Bledzew. Do dnia obecnego uprawnione organy Gminy Bledzew nie udostępniły wnioskowanych informacji publicznych wskazanych pięcioma wnioskami.

Odpowiedz Cytuj
Starszy Prezes 02-09-12 19:37

Najnowsza stronka obnaża inne aspekty niepraworzadnosci organów Gminy Bledzew: [LINK]

Odpowiedz Cytuj
Starszy Prezes 02-09-12 23:34

Napisano minutę temu W początkowej części spotkania uczestniczył także Pan Leszek Zimny – Wójt Gminy Bledzew. Pan Krzysztof Bednarski przybył do biura Wójta Gminy Bledzew o godzinie 8:00, zgodnie z ustaleniami poczynionymi poprzedniego dnia z Panem Wójtem. Najpierw przedstawił sprawę konieczności posiadania przez tutejszy Urząd dokumentu opracowania fizjograficznego gminy Bledzew. Ban Krzysztof Bukowian oznajmił, iż w rozmowie z Panem Pawłem Szumigałą ustalił, że fizjografia jest obecnie opracowywana i będzie udostępniona na etapie wyłożenia miejscowych planów do publicznego wglądu. Pan Bednarski zwrócił uwagę, iż dokument powinien być – zgodnie z przepisami – w posiadaniu Urzędu już obecnie. Urzędnicy przyznali, że aktualnie brak jest takiego opracowania, w związku z czym wniosek o udostępnienie informacji publicznej Pana Bednarskiego z dnia 10 sierpnia 2012 r. – w zakresie dostępu do opracowania fizjograficznego, służącego do podjęcia uchwał dotyczących zmiany Studium oraz miejscowych planów począwszy od czerwca 2010 r. – nie może być zrealizowany. Pan Bednarski przypominał o kwestiach, do których odnosił się już poprzednio, w tym na spotkaniu, które miało miejsce w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 29 grudnia 2011 r. Zaznaczył, że na podstawie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którą przyjęto w dniu 25 czerwca 2010 r., wymóg aktualności Studium byłby spełniony, gdyby dokonano uzgodnienia z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Podkreślał również, iż dopuszczenie paliw stałych w rejonie MJ1 w obecnie procedowanej formie może prowadzić do tego, że mieszkańcy będą zwracać się do Gminy Bledzew o odszkodowania z tytułu uniemożliwienia lub istotnego ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, stosownie do przepisu art. 36 Pzp. Pan Wójt był zmuszony opuścić spotkanie ze względu na wyjazd do Ośna Lubuskiego. Polecił D. Pijaczyńskiemu, aby sporządził notatkę służbową z trwającego spotkania. Pan Krzysztof Bednarski odniósł się do treści swoich wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które złożył w dniu 10 kwietnia br. Podkreślił, że wcale nie miał zamiaru odwoływać się w sprawie dotyczącej jednego z tych wniosków (w zakresie dostępu do list płac radnych Rady Gminy Bledzew) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Dobrze się jednak stało, iż organ ten potwierdził jego racje. Pan Pijaczyński potwierdził słowa Pana Bednarskiego, że przepis art. 61 Konstytucji RP ma charakter nadrzędny i że tak właśnie orzekło SKO stwierdzając, iż przepis uchwały o finansach publicznych nie może być interpretowany wbrew przepisowi konstytucyjnemu. Pan Bednarski zwrócił szczególną uwagę na pozostałe wnioski o udostępnienie informacji publicznej, jakie złożył w tut. Urzędzie w dniu 10 kwietnia 2012 r. Są to wnioski w zakresie: 1) analizy zasadności przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obejmujących cały zakres uchwalenia uchwały Nr LIII/401/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania, który dotyczy uchwały Nr XXIX/220/01 Rady Gminy Bledzew z dnia 20 grudnia 2001 r. w zakresie, jaki wymienia pismo Wójta Gminy Bledzew znak: RG.BI.760.14.2011 z dnia 02.03.2011 r., 2) potwierdzenia wykonania analizy stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami dokumentu Studium Gminy Bledzew, o czym poinformował Wójt Gminy Bledzew w piśmie znak: RG.BI.760.14.2011 z dnia 02.03.2011 r. oraz potwierdzenia wykonania oceny aktualności studium, w tym dokumentów potwierdzających wykonanie wieloletnich programów ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń obowiązującego obecnie dokumentu Studium Gminy Bledzew, 3) udokumentowania właściwej realizacji ustalenia zawartego w dokumencie studium Gminy Bledzew, jak stanowi uchwała Nr XVIII/134/2000 poprzez zapis brzmiący następująco, IV pkt 3.4 ppkt 3 cyt.: „... głównym założeniem polityki przestrzennej jest zapewnienie rozwoju w warunkach funkcjonowania systemów inżynieryjnej ochrony środowiska (...) zaopatrzenie w gaz (ograniczenie emisji do atmosfery przez ograniczenie paliw stałych)”, 4) udokumentowania, że uchwalona uchwała Nr LIII/401/10 z dnia 10.11.2010 r. Rady Gminy Bledzew jest zbieżna z zamiarem zapewnienia mieszkańcom rejonu MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie realizacji najwyższego stopnia wiarygodności wniosków lub hipotez dotyczących przewidywanych oddziaływań na środowisko, przedstawienia udokumentowania oceny rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń zawartych w przyszłym projekcie zmiany pl. zag. przestrz. dla rej. MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie, tzn. opracowanie ekofizjograficzne, który to dokument powinien był poprzedzić propoz. uchwal. w/w zmiany planu. Wnioskodawca pytał, komu z urzędników powierzono wykonanie wymienionych wniosków. D. Pijaczyński przyznał, że jemu. Pan Bednarski stwierdził, że zakres spraw objętych wnioskami znacznie wykracza poza obowiązki pracownicze Pana Pijaczyńskiego. Urzędnik powiedział, że objął stanowisko obsługi biura rady na bardzo krótki czas przed wpłynięciem wniosków i nie miał nawet możliwości zorientowania się, gdzie znajdują się ewentualne dokumenty, spełniające wymogi wniosków Pana Bednarskiego. Dlatego też – w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Gminy Bledzew – przygotowano do udostępnienia wnioskodawcy taką dokumentację, która znajdowała się w biurze rady. Pan Pijaczyński przyznał, że okazane dokumenty nie przystają do treści żądań czterech obszernych, wymienionych powyżej wniosków. Urzędnicy potwierdzili, iż Gmina Bledzew nie dysponuje dokumentami, które mogłyby w pełniejszy, wyczerpujący sposób czynić zadość tym wnioskom. Pan Musialski przyznał, że dotarł do niego dopiero wniosek z dnia 10 sierpnia, dotyczący opracowania ekofizjograficznego. Wnioski poprzednie nie były mu znane. Następnie Pan Pijaczyński odniósł się do jeszcze jednego z wniosków o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 30 kwietnia 2012 r. i który został przekazany do SKO razem z odwołaniem. W ramach realizacji tego wniosku, dotyczącego udostępnienia list obecności radnych za okres od sierpnia 2011 r. do stycznia 2012 r. D. Pijaczyński wręczył Panu Bednarskiemu kserokopie list obecności, których dotyczyły wnioski. Wnioskodawca obejrzał podany plik dokumentów i podzielił się zastrzeżeniami co do pracy przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bledzew. Obecni na spotkaniu urzędnicy przeprosili Pana Bednarskiego za komplikacje, które miały miejsce, zanim zostały udzielone konkretne wyjaśnienia i odpowiedzi na złożone wnioski o udostępnienie informacji publicznej. W szczególności wyrażono ubolewanie z powodu długiego czasu oczekiwania na odpowiedź oraz z powodu powstałych niedomówień i niejasności. Na tym notatkę zakończono i podpisano. Krzysztof Bednarski Artur Musialski Krzysztof Bukowian Sporządził: Dominik Pijaczyński Moja wersja Notatki ze spotkania - odpowiedź zwrotna mailem brzmiała: Notatka służbowa sporządzona na okoliczność spotkania z Panem Krzysztofem Bednarskim w gabinecie Wójta Gminy Bledzew w dniu 21 sierpnia 2012 r. W spotkaniu ze strony Urzędu Gminy Bledzew brali udział: Pan Artur Musialski – Kierownik referatu rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i rolnictwa, Pan Krzysztof Bukowian – podinspektor, specjalista z zakresu budownictwa oraz Pan Dominik Pijaczyński – podinspektor ds. prawnych, obsługujący również biuro rady. W początkowej części spotkania uczestniczył także Pan Leszek Zimny – Wójt Gminy Bledzew. Pan Krzysztof Bednarski przybył do biura Wójta Gminy Bledzew o godzinie 8:00, zgodnie z ustaleniami poczynionymi poprzedniego dnia z Panem Wójtem. Najpierw przedstawił sprawę konieczności posiadania przez tutejszy Urząd dokumentu opracowania fizjograficznego gminy Bledzew. Ban Krzysztof Bukowian oznajmił, iż w rozmowie z Panem Pawłem Szumigałą ustalił, że fizjografia jest obecnie opracowywana i będzie udostępniona na etapie wyłożenia miejscowych planów do publicznego wglądu. Pan Bednarski zwrócił uwagę, iż dokument powinien być – zgodnie z przepisami – w posiadaniu Urzędu już obecnie. Urzędnicy przyznali, że aktualnie brak jest takiego opracowania, w związku z czym wniosek o udostępnienie informacji publicznej Pana Bednarskiego z dnia 10 sierpnia 2012 r. – w zakresie dostępu do opracowania fizjograficznego, służącego do podjęcia uchwał dotyczących zmiany Studium oraz miejscowych planów począwszy od czerwca 2010 r. – nie może być zrealizowany. Pan Bednarski przypominał o kwestiach, do których odnosił się już poprzednio, w tym na spotkaniu, które miało miejsce w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 29 grudnia 2011 r. Zaznaczył, że na podstawie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którą przyjęto w dniu 25 czerwca 2010 r., wymóg aktualności Studium byłby spełniony, gdyby dokonano uzgodnienia z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Podkreślał również, iż dopuszczenie paliw stałych w rejonie MJ1 w obecnie procedowanej formie może prowadzić do tego, że mieszkańcy będą zwracać się do Gminy Bledzew o odszkodowania z tytułu uniemożliwienia lub istotnego ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, stosownie do przepisu art. 36 Pzp. Pan Wójt był zmuszony opuścić spotkanie ze względu na wyjazd do Ośna Lubuskiego. Polecił D. Pijaczyńskiemu, aby sporządził notatkę służbową z trwającego spotkania. Pan Krzysztof Bednarski odniósł się do treści swoich wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które złożył w dniu 10 kwietnia br. Podkreślił, że wcale nie miał zamiaru odwoływać się w sprawie dotyczącej jednego z tych wniosków (w zakresie dostępu do list płac radnych Rady Gminy Bledzew) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Dobrze się jednak stało, iż organ ten potwierdził jego racje. Pan Pijaczyński potwierdził słowa Pana Bednarskiego, że przepis art. 61 Konstytucji RP ma charakter nadrzędny i że tak właśnie orzekło SKO stwierdzając, iż przepis uchwały o finansach publicznych nie może być interpretowany wbrew przepisowi konstytucyjnemu. Pan Bednarski zwrócił szczególną uwagę na pozostałe wnioski o udostępnienie informacji publicznej, jakie złożył w tut. Urzędzie w dniu 10 kwietnia 2012 r. Są to wnioski w zakresie: 1) analizy zasadności przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obejmujących cały zakres uchwalenia uchwały Nr LIII/401/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania, który dotyczy uchwały Nr XXIX/220/01 Rady Gminy Bledzew z dnia 20 grudnia 2001 r. w zakresie, jaki wymienia pismo Wójta Gminy Bledzew znak: RG.BI.760.14.2011 z dnia 02.03.2011 r., 2) potwierdzenia wykonania analizy stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami dokumentu Studium Gminy Bledzew, o czym poinformował Wójt Gminy Bledzew w piśmie znak: RG.BI.760.14.2011 z dnia 02.03.2011 r. oraz potwierdzenia wykonania oceny aktualności studium, w tym dokumentów potwierdzających wykonanie wieloletnich programów ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń obowiązującego obecnie dokumentu Studium Gminy Bledzew, 3) udokumentowania właściwej realizacji ustalenia zawartego w dokumencie studium Gminy Bledzew, jak stanowi uchwała Nr XVIII/134/2000 poprzez zapis brzmiący następująco, IV pkt 3.4 ppkt 3 cyt.: „... głównym założeniem polityki przestrzennej jest zapewnienie rozwoju w warunkach funkcjonowania systemów inżynieryjnej ochrony środowiska (...) zaopatrzenie w gaz (ograniczenie emisji do atmosfery przez ograniczenie paliw stałych)”, 4) udokumentowania, że uchwalona uchwała Nr LIII/401/10 z dnia 10.11.2010 r. Rady Gminy Bledzew jest zbieżna z zamiarem zapewnienia mieszkańcom rejonu MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie realizacji najwyższego stopnia wiarygodności wniosków lub hipotez dotyczących przewidywanych oddziaływań na środowisko, przedstawienia udokumentowania oceny rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń zawartych w przyszłym projekcie zmiany pl. zag. przestrz. dla rej. MJ-1 obręb Bledzew wBledzewie, tzn. opracowanie ekofizjograficzne, który to dokument powinien był poprzedzić propoz. uchwal. w/w zmiany planu. Wnioskodawca pytał, komu z urzędników powierzono wykonanie wymienionych wniosków. D. Pijaczyński przyznał, że jemu. Pan K. Bednarski stwierdził, że zakres spraw objętych wnioskami znacznie wykracza poza obowiązki pracownicze Pana Pijaczyńskiego. Urzędnik powiedział, że objął stanowisko obsługi biura rady na bardzo krótki czas przed wpłynięciem wniosków i nie miał nawet możliwości zorientowania się, gdzie znajdują się ewentualne dokumenty, spełniające wymogi wniosków Pana K. Bednarskiego. Dlatego też – w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Gminy Bledzew – przygotowano do udostępnienia wnioskodawcy taką dokumentację, która znajdowała się w biurze rady. Pan Pijaczyński przyznał, że okazane dokumenty nie przystają do treści żądań czterech obszernych, wymienionych powyżej wniosków. Urzędnicy potwierdzili, iż Gmina Bledzew nie dysponuje dokumentami, które mogłyby w pełniejszy, wyczerpujący sposób czynić zadość tym wnioskom. Pan Musialski przyznał, że dotarł do niego dopiero wniosek z dnia 10 sierpnia, dotyczący opracowania ekofizjograficznego. Wnioski poprzednie nie były mu znane. Następnie Pan D. Pijaczyński odniósł się do jeszcze jednego z wniosków o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 30 kwietnia 2012 r. i który został przekazany do SKO razem z odwołaniem. W ramach realizacji tego wniosku, dotyczącego udostępnienia list obecności radnych za okres od sierpnia 2011 r. do stycznia 2012 r. Pan D. Pijaczyński wręczył Panu K. Bednarskiemu kserokopie list obecności, których dotyczyły wnioski. Wnioskodawca nie obejrzał podanego pliku dokumentów i nie ustosunkował się do ich treści. Obecni na spotkaniu urzędnicy przeprosili Pana Bednarskiego za nie udostępnienie informacji publicznych w stosunku do czterech ww. wniosków oraz pan Pilaczyński wręczając ww. kserokopie nie przeprosił pana Bednarskiego za trzymiesięczną zwłokę i brak bezzwłocznego udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej w siedzibie Rady Gminy Bledzew wskazanej przez ww. we wniosku piątym. Ponadto, podtrzymują niniejszą notatką treść wymijających informacji i nie wyjaśniają rzetelnie powody nie udostępnienia informacji publicznych wnioskowanych w czterech przedmiotowych wnioskach. W szczególności wyrażono ubolewanie z powodu przedłużającego się oczekiwania na dostęp do wnioskowanych informacji publicznych, o których min. jest mowa w piśmie Wójta Gminy Bledzew Leszka Zimnego z dnia 02.03.2011 r Nr RG.BI.760.14.2011 pkt. 3 i 4. Brak konsekwencji w naprawie ww. popełnionych błędów dotyczy również braku postanowienia przedstawienia Radzie Gminy Bledzew po niniejszym spotkaniu w jak najszybszym czasie informacji dotyczących obecnych i przyszłych konsekwencji naruszeń prawa dostępu do informacji publicznych, w tym udokumentowanej przez osoby odpowiedzialne z pośród organów Gminy prawdy o istnieniu poważnego braku kompletności dokumentacji planistycznej. Na tym notatkę zakończono i podpisano. Krzysztof Bednarski Artur Musialski Krzysztof Bukowian Sporządził: Krzysztof Bednarski

Odpowiedz Cytuj
Starszy Prezes 02-09-12 23:35

Prezes dnia wrzesień 02 2012 22:28:20 Brak w Gminie Bledzew bardzo ważnych dokumentów poprzedza całą procedurę planistyczną zmiany miejscowych planów zagospodarowania, oraz okres uchwalania uchwał o przystąpieniu do opracowania nowych planów zagospodarowania, których pośpieszne uchwalenie przez Radę Gminy Bledzew na wniosek Wójta Gminy Bledzew Pana Leszka Zimnego miało miejsce 10 listopada 2010 r. i obecnie jest realizowane kolejnymi uchwałami. Ostatnia takie uchwalenie uchwały Rady Gminy Bledzew w sprawie przystąpienia do opracowywania planu zagospodarowania dla obszaru w Starym Dworku miało miejsce na posiedzeniu zwykłym Rady gminy Bledzew w dniu 30 lipca 2012 r. Do podstawowych dokumentów planistycznych których Gmina nie posiada do chwili obecnej należą: opracowanie ekofizjograficzne, udokumentowane podpisem uprawnionego organu urbanistyczno -architektonicznego analizy o których jest mowa w art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80/2003 r. poz. 717 ze zmianami). W tym miejscu pamiętać należy, że plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, a uchwalony z naruszeniem prawa jest nieważny. Ponadto, do chwili obecnej od dnia przystąpienia do uchwalenia ww. uchwał Gmina nie posiada wymaganych prawem opinii wydanych przez organ urbanistyczno-architektoniczny. Powyższe stanowi nawiązanie do informacji w ww. mailu o braku możliwości udostepnienia informacji publicznej przez Gminę Bledzew. Cztery wnioski Pana Krzysztofa Bednarskiego o udostepnienie informacji publicznej Gmina nie zrealizowała zgodnie z prawem i nie udostępniła informacji publicznej. Za powyższe trwa postępowanie prokuratorskie i grozi wyrok karny z art. 23 Ustawy o Dostępie Do Informacji Publicznej. Dokument opracowania ekofizjograficznego gmina nie posiada co udowodniła przyznając się pisemnie do braku tego dokumentu w na drodze postępowania o udostepnienie informacji publicznej na wniosek zainteresowanego. Jeżeli do terminu określonego w umowie na wykonanie projektu zmiany planu zagospodarowania na ul. Starodworską i Cystersów w Bledzewie tj. do końca listopada bieżącego roku do projektu nie zostanie włączona przez projektanta (wykonawcy zamówienia) analiza uszczegółowionej wersji (nie podstawowej) opracowania ekofizjograficznego to projekt nie spełni wielu wymagań i nie będzie mógł być uzgodniony z organami jak stanowi art. 17 ww. Ustawy. Dla celu sporządzenia wersji podstawowej opracowania ekowizjograficznego organy Gminy Bledzew nie są w stanie przez najbliższy rok uratować projekt oraz wykonać jego ewentualną poprawę, gdyż wymagane ąeszcze badania terenowe jak stanowią postanowienia zawarte w rozporządzeniu ministra ochrony środowiska z 2002 roku, dotyczące zasad sporządzania opracowania ekofizjograficznego. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych. (Dz. U. Nr 155, poz. 1298) Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje: § 1. Opracowania ekofizjograficzne, zwane dalej "opracowaniami", sporządza się, biorąc pod uwagę: 1) dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do uwarunkowań przyrodniczych; 2) zapewnienie trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego; 3) zapewnienie warunków odnawialności zasobów środowiska; 4) eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko; 5) ustalenie kierunków rekultywacji obszarów zdegradowanych. § 2. Rozróżnia się następujące rodzaje opracowań: 1) podstawowe - sporządzane na potrzeby: a) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub kilku projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy lub jej części albo zespołu gmin lub jego części, projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa dla obszaru województwa; 2) problemowe - wykonywane w przypadku konieczności bardziej szczegółowego rozpoznania cech wybranych elementów przyrodniczych lub określenia wielkości i zasięgów konkretnych zagrożeń środowiska i zdrowia ludzi. § 3. 1. Opracowanie, o którym mowa w § 2 pkt 1, sporządza się przed podjęciem prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektem planu zagospodarowania przestrzennego województwa. 2. Opracowanie, o którym mowa w § 2 pkt 2, sporządza się przed podjęciem albo w trakcie prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektem planu zagospodarowania przestrzennego województwa. § 4. Opracowania wykonywane są na podstawie kompleksowych badań i pomiarów terenowych, analizy danych teledetekcyjnych, archiwalnych materiałów kartograficznych, planistycznych, inwentaryzacyjnych i studialnych, a w szczególności: dokumentacji hydrogeologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji geologicznych złóż kopalin, dokumentów planistycznych opracowywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112), map glebowo-rolniczych, planów urządzania lasów, planów ochrony rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych, dokumentacji różnych form ochrony przyrody, dokumentacji uzdrowisk oraz rejestru zabytków, ewidencji dóbr kultury i innych materiałów dokumentujących obiekty kulturowe i stanowiska archeologiczne. § 5. 1. Opracowania zawierające aktualne informacje o środowisku składają się z części: 1) kartograficznej - sporządzonej na mapie, poświadczonej za zgodność z oryginałem przechowywanym w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości opracowania ekofizjograficznego; 2) opisowej. Proszę jeszcze zauważyć, że do takich błędów dopuszczono świadomie, gdyż Pan Krzysztof Bukowian i Pan Pijaczyński z Urzędu Gminy Bledzew w mojej obecności przed Panem Wicewojewodą Lubuskim w jego siedzibie byli poinformowani w dniu 29 grudnia 2011 r. o godz. 10.00 na oficjalnym uzgodnionym spotkaniu o obowiązujących zasadach dotyczących procesu planistycznego. W tym samym czasie na wynik tego spotkania podczas trwania uroczystej sesji Rady Gminy Bledzew oczekiwali Radni. Przewodniczący Rady Gminy Bledzew nie uczynił wówczas i do chwili obecnej nic w powyższej sprawie, by praworządność powróciła do Urzędu Gminy Bledzew. Na pytania zadawane na forum odpowiem tą samą drogą.

Odpowiedz Cytuj
Stary prezes 15-09-12 16:57

Zapraszam na stronę Dziennika Wschodniego (Województwo Lubelskie) Biogazownie, czy zgodnie z prawem? Link: [LINK]

Odpowiedz CytujWróć do tematów

Adres tej witryny: https://bledzew.istrefa.com

istrefa gmina Bledzew | istrefa powiat międzyrzecki | istrefa lubuskie | istrefa Polska

Bledzew - wieś, gmina wiejska, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie - portal lokalny
Kod pocztowy: 66-350


Info

  • Strona nie wymaga rejestracji ani logowania.
  • Każda nowa wypowiedź jest anonsowana na stronie głównej.

Szukaj...


Zgłoś problem...

Zgłoś problem techniczny związany z działaniem portalu.

Zgłoś problem