Nieczystość atmosfery w gminie Bledzew

  Zainteresuj tematem więcej osób:


Strona 2 z 2

Stary Prezes 01-10-17 12:26

Dęblin, 28.09.2017 r. Krzysztof BEDNARSKI UL. Starodworska 12 66-350 Bledzew Wójt Gminy Bledzew Rada Gminy Bledzew Ul. Kościuszki 16 66-350 Bledzew Do wiadomości Ekolog Sp. z o.o. ul. Świetowidzka 6/4 61-058 Poznań Wniosek Dotyczy: uzupełnienia uwag i wniosków w odniesieniu do Obwieszczenia na BIP zawartego w piśmie nr RG.OŚ.602.2.2017 Wójta Gminy Bledzew dotyczącego art.39.i 40 Ustawy z dnia 03 października 2008 r. W uzupełnieniu informacji zawartych w moim piśmie e-mail z dnia 25.09.2017 roku do Pana Wójta Bledzewa oraz w pisma z dnia 28.09.2017 roku do rady gminy Bledzew i wójta Gminy Bledzew również przesłanego drogą elektroniczną do wiadomości wykonawcy przedmiotowego projektu Planu, niniejszym wnoszę o dołączenie niniejszego uzupełnienia ww. pisma przez złączenie jego treści z treści mojego pisma z 25.09.2017 roku dotyczącego Obwieszczenia Wójta Gminy Bledzew z dnia 19.09.2017 r w piśmie nr RG.OŚ. 602.2.2017 do Art. 39 i Art. 40 Ustawy z dnia 03 października 2018 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska w związku z przystąpieniem do opracowania projektu dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bledzew” przez wykonawcę z firmy Ekolog Sp. z o.o. ul. Świetowidzka 6/4, 61-058 Poznań autorstwa dr inż. Marcin Mielczarek, inż. Katarzyny Walkowiak i mgr Jakub Smakulski oraz w nawiązaniu do zawartego w ww. piśmie zawiadomienia stwierdzającego możliwość: - zapoznawania się z projektem Planu; - składania uwag i wniosków w powyższej sprawie; ja niżej podpisany pod niniejszym pismem wnoszę na podstawie zapisu ww. ustawy Rozdziału 3 Udział społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów i w tym zakresie składam wniosek o uczynienie dostępu na stronach BIP Urzędu Gminy Bledzew do informacji jakie wymieniają w przedmiotowej ustawie zapisy zawarte:  w Art. 42. Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa: 1) rozpatruje uwagi i wnioski; 2) dołącza do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.  w Art. 43 Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu i o możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz: 1) uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2; 2) podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 – w przypadku dokumentów, o których mowa w art. 46 i 47. Niniejszym proszę o wzięcie pod uwagę podczas procedowania ww. pisma zamieszczonych przez mnie w niniejszej korespondencji jako uwagi informacji odnoszących się do treści procedowanego projektu przedmiotowego Planu we wszystkich miejscach tego dokumentu stwierdzających brak w normatywnych przekroczeń zanieczyszczenia powietrza na przestrzeni czasu od chwili powstania niżej raportu WIOŚ w informacji przedstawionej poniżej do chwili obecnej, w przypadkach braku możliwości udowodnienia za pomocą podobnej wagi merytorycznej treści materiałem badawczym stanowiącym czytelny i jasny kontr argument dla sądu powszechnego i moich oczekiwań jako dowód, że z czystością powietrza w Bledzewie jest inaczej niż stwierdzają załączone do niniejszego mojego wystąpienia wyniki badań WIOŚ. Przedstawiam Państwu jako podstawę ww. mojego do Państwa wystąpienia zbiór plików zawierających przedmiotowe wyniki badań czystości powietrza w Bledzewie i Sulęcinie, udostępnionych do publicznej wiadomości przez organ Instytucji Państwowej jaskim niewątpliwie jest WIOŚ Zielona Góra, a zamieszczonych na podanych poniżej stronach Internetowych: [LINK] [LINK]   Info o wynikach WIOŚ z Zielonej Góry badania czystości powietrza w Bledzewie Link: [LINK] Upubliczniona treść wyników badań. Link: [LINK] Poniżej zamieszczone informacje dedykuję wszystkim Radnym Gminy Bledzew, a w szczególności nalegam na to, by Pan Wójt Gminy Bledzew, przeczytał ze zrozumieniem zawarte poniżej informacje, w celu wyciągnięcia właściwych dla dobra całej społeczności Bledzewa wnioski z poniższych informacji zaczerpniętych przez mnie z Internetu, które opracował WIOŚ w 2004 roku jako informacje dotyczące jedynych jak do tej pory tego typu wyników badań czystości powietrza w Bledzewie zestawionych dla porównania z wynikami badań uzyskanymi w tym samym czasie w m. Sulęcin cyt: „ …. W świetle badań emisji zanieczyszczeń powietrza przeprowadzonych w okresie 08.2000 r. – 07.2001 r. w miejscowości Bledzew wynika, że poziom stężeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu zarejestrowany w tym czasie nie przekraczał obowiązujących wartości granicznych. Wartość stężenia średniorocznego SO2 wyniosła 3,7 g/m3, co odpowiada 9,2% normy, natomiast średnie stężenie NO2 kształtowało się na poziomie 11,8 g/m3 (29,5% normy) . Poziom stężeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na badanym obszarze był zmienny w ciągu roku. W okresie letnim stężenie dwutlenku siarki charakteryzowało się niewielkim obszarowym zróżnicowaniem, stężenie SO2 występowało na bardzo niskim poziomie. Różnice w koncentracji tego zanieczyszczenia w powietrzu zaczęły się zarysowywać z nastaniem sezonu grzewczego. Wynika z tego, że głównymi źródłami emisji dwutlenku siarki do powietrza są źródła energetyczne: lokalne kotłownie oraz źródła emisji niskiej - paleniska domowe i zakłady rzemieślnicze. Podobny charakter zmienności obszarowej i sezonowej stężeń, jak w przypadku dwutlenku siarki, obserwuje się także w przypadku dwutlenku azotu. W badanym punkcie na terenie gminy Bledzew stwierdzono wzrost stężenia tego zanieczyszczenia w sezonie grzewczym. Świadczy to, że na jakość powietrza pod względem zawartości NO2 w powietrzu w obrębie gminy także dominujący wpływ ma emisja ze źródeł energetycznych. Podsumowując można stwierdzić, że stan powietrza w badanym punkcie na terenie gminy Bledzew (pod względem badanych substancji) jest zadowalający. Brak wyników za wrzesień 2000 spowodowany jest zniszczeniem zawieszonych próbników. Wyniki pomiarów przedstawiają tabele i wykresy zamieszczone poniżej. Tabela 2. Wyniki pomiaru stężenia dwutlenku siarki w powietrzu atmosferycznym [g/m3] w miejscowości Bledzew Stanowisko pomiarowe Stężenie średnie w miesiącu Stężenie średnie z całego okresu badań Stężenie w sezonie pozagrzewczym Stężenie w sezonie grzewczym VIII 2000 X 2000 XI 2000 XII 2000 I 2001 II 2001 III 2001 IV 2001 V 2001 VI 2001 VII 2001 Bledzew 0,7 4,3 3,0 5,3 11,0 4,3 4,0 4,0 1,3 1,0 1,7 3,7 1,7 3,8 Tabela 3. Wyniki pomiaru stężenia dwutlenku azotu w powietrzu atmosferycznym [g/m3] w miejscowości Bledzew Stanowisko pomiarowe Stężenie średnie w miesiącu Stężenie średnie z całego okresu badań Stężenie w sezonie pozagrzewczym Stężenie w sezonie grzewczym VIII 2000 X 2000 XI 2000 XII 2000 I 2001 II 2001 III 2001 IV 2001 V 2001 VI 2001 VII 2001 Bledzew 7,7 17,0 19,0 20,0 24,0 15,7 9,3 8,0 3,7 2,7 3,0 11,8 5,0 15,3   Wykres 1. Stężenie dwutlenku siarki [g/m3] zmierzone w miejscowości Bledzew w okresie 08.2000 r. - 07.2001r. Wykres 2. Stężenie dwutlenku azotu [g/m3] zmierzone w miejscowości Bledzew w okresie 08.2000 - 07.2001r. 1. Cel i zakres badań Raport prezentuje wyniki badań jakości powietrza w rejonie gmin Bledzew, Bogdaniec, Cybinka, Drezdenko, Gorzów Wlkp., Górzyca, Kłodawa, Lubiszyn, Międzyrzecz, Ośno Lubuskie, Przytoczna, Rzepin, Santok, Słońsk, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Sulęcin, Witnica wykonanych w okresie od sierpnia 2000 r. do lipca 2001 r., oraz Lubniewice w okresie od września 2000 do sierpnia 2001 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Źielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp. Źakresem badań objęto podstawowe zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego: dwutlenek siarki i dwutlenek azotu. Badania prowadzono w celu uzyskania informacji o poziomie stężenia zanieczyszczeń powietrza na obszarze poszczególnych gmin województwa lubuskiego. Na podstawie wyników pomiarów opracowano mapę rozkładu zanieczyszczeń powietrza na obszarze województwa. Uzyskane dane o jakości powietrza w przyszłości będą mogły być również wykorzystane przy opracowywaniu gminnego programu ochrony środowiska – w ramach realizacji obowiązku określonego w ustawie Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Wyniki rocznych pomiarów ocenione zostały w odniesieniu do obowiązujących polskich norm dopuszczalnych stężeń (rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Źasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28.04.1998 r., Dz. U. Nr 55, poz.355). 2. Lokalizacja stanowisk pomiarowych W skali całego województwa lubuskiego roczny cykl pomiarów wykonano na terenie 42 gmin w 91 punktach pomiarowych. Lokalizację punktów przedstawiono na mapie. 3. Charakterystyka metody pomiaru W badaniach imisji zanieczyszczeń powietrza posłużono się metodą pomiarów z pasywnym poborem próby. Metoda opracowana została w Źakładzie Chemii Analitycznej Politechniki Krakowskiej w oparciu o japońską metodę pomiaru Amaya. Umożliwia ona równoczesne oznaczanie stężenia dwóch zanieczyszczeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu. Polega na ekspozycji w środowisku próbników z substancją adsorbującą, zatrzymującą zanieczyszczenia przenikające do próbnika na drodze dyfuzji i permeacji (przenikania). Ilość substancji przenikających jest proporcjonalna do ich stężenia w powietrzu i czasu ekspozycji. Po zakończeniu ekspozycji (okres miesiąca) próbnika w środowisku produkty adsorpcji podlegają analizie laboratoryjnej. Oznaczanie stężenia NO2 odbywa się metodą spektrofotometryczną (zgodnie z PN 89/Ź-04092/08), natomiast koncentrację SO2 określa się wykorzystując w tym celu chromatograf jonowy. Schemat próbnika zamieszczono na Rysunku 1. Pomiary wykonywane metodą pasywną charakteryzują się niskim progiem oznaczalności. Dla miesięcznej ekspozycji próbnika dolna granica pomiaru kształtuje się na poziomie około 0,5 g/m3 - w przypadku dwutlenku azotu oraz 0,7 g/m3 - dla dwutlenku siarki. W celu uzyskania większej dokładności pomiarów w jednym punkcie pomiarowym zawieszane są trzy próbniki. Stężenie zanieczyszczeń z pojedynczego okresu ekspozycji obliczane jest jako średnia z trzech wyników. Potrójny pomiar zwiększa gwarancję uzyskania informacji o poziomie stężenia w przypadku ewentualnego zerwania lub zniszczenia próbnika. 4. Obowiązujące normy dopuszczalnych stężeń badanych zanieczyszczeń powietrza Normy dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego określa rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Źasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28.04.1998 r., w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu (Dz. U. Nr 55, poz.355). Rozporządzenie podaje graniczne wartości stężeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu dla trzech czasów pomiarów (okresów uśredniania): 30 minut, 24 godzin i roku. Specyfika pomiarów metodą pasywną prowadzonych w cyklach miesięcznych przez okres roku daje możliwość porównania wartości uśrednionej z całego okresu badań z normą stężenia średniorocznego. Tabela 1. Dopuszczalne stężenia wybranych zanieczyszczeń powietrza obowiązujące na obszarze kraju [g/m3] Lp. Źanieczyszczenie Okresy uśredniania 30 minut 24 godziny rok 1. Dwutlenek siarki 500 150 40 2. Dwutlenek azotu 500 150 40 5. Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza Dwutlenek siarki jest substancją, której duże ilości (ok. 50%) dostają się do atmosfery bez udziału człowieka. Naturalnymi źródłami tego zanieczyszczenia są pożary, siarkowodór z rozkładu substancji organicznej, erupcje wulkanów, parowanie wód morskich. Antropogenicznymi źródłami SO2 (spalanie węgla i paliw kopalnych, procesy technologiczne z udziałem siarczków), są: - przemysł energetyczny, - przemysł hutniczy i metalurgiczny, - przemysł rafineryjny, - przemysł papierniczo – celulozowy, - przemysł chemiczny, - paleniska domowe. Dwutlenek siarki należy do zanieczyszczeń niekorzystnie oddziaływujących na środowisko. W powietrzu w wyniku licznych reakcji tworzy kwaśne deszcze, które zanieczyszczają wody powierzchniowe i gleby. Źanieczyszczenie to bardzo niekorzystnie oddziałuje na rośliny (zarówno postać gazowa jak i kwaśne deszcze). Dwutlenek siarki w postaci gazowej dostając się do wnętrza rośliny przez aparaty szparkowe powoduje rozpad chlorofilu, co w konsekwencji prowadzi do osłabienia procesu fotosyntezy i ograniczenia przyrostu biomasy. Rozpuszczony w wodzie SO2 tworzy kwas siarkawy, jony siarczynowe i siarczanowe, które dyfundując prowadzą do plazmolizy komórek. Szkodliwy wpływ dwutlenku siarki na człowieka polega przede wszystkim na drażniącym oddziaływaniu na drogi oddechowe. Źanieczyszczenie to jest gazem szczególnie niebezpiecznym dla astmatyków, może powodować atak astmy. Może również niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie układu oddechowego u dzieci. Tlenki azotu do atmosfery dostają się głównie w wyniku spalania paliw. Do największych źródeł ich emisji należą energetyka i komunikacja. Szacuje się, że w ten sposób do atmosfery dostaje się około 90 % tego zanieczyszczenia. Emisja tych związków jest wynikiem syntezy azotu zawartego w powietrzu z tlenem, zachodzącej podczas spalania. W wyniku reakcji powstają następujące tlenki azotu: NO, NO2, N2O, N2O3 i N2O4, dwa pierwsze związki występują w największej koncentracji. Tlenek azotu w powietrzu łatwo utlenia się do dwutlenku azotu. Oprócz tego źródłami NOx jest produkcja nawozów i związków chemicznych oraz naturalne procesy zachodzące w glebie. Szkodliwe oddziaływanie tlenków azotu na ludzi i zwierzęta wynika również z drażniących właściwości tego gazu. Poza tym tlenki azotu osłabiają system immunologiczny człowieka powodując większą podatność na infekcje wirusowe i bakteryjne. Niekorzystne działanie NO2 nie ogranicza się tylko do ludzi i zwierząt. W wyniku działania tego gazu na roślinach może dojść do uszkodzeń ostrych i chronicznych (chlorozy i nekrozy). Należy również dodać, że tlenki azotu mają swój udział w powstawaniu w glebie nitrozoamin (działanie kancerogenne i mutagenne), są bowiem ich bezpośrednimi prekursorami. Do innych niekorzystnych właściwości NxOx należy destrukcyjny wpływ na niektóre materiały – korozję stopów niklowo-mosiężnych i płowienie i zmniejszenie wytrzymałości niektórych tekstylii. Źródło informacji: Ź. Źabłocki, E. Fudali, J. Podlasińska, A Kiepas-Kokot „Pozarolnicze obciążenia środowiska”, Szczecin 1998, Agnieszka Oleszkiewicz „Dotlenianie miast”, Ekopartner nr 9/ 20001.   6. Warunki meteorologiczne Poziom imisji zanieczyszczeń w powietrzu zależy nie tylko od ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska powietrznego ale również od procesów decydujących o rozprzestrzenianiu zanieczyszczeń w atmosferze. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń determinowane jest ukształtowaniem terenu, wysokością emitora i przede wszystkim warunkami meteorologicznymi - czynnikami mechanicznymi i termicznymi, które wpływają na intensywność mieszania mas powietrza oraz własnościami fizyczno-chemicznymi atmosfery. Czynniki mechaniczne Badania meteorologiczne prowadzone były na stacji monitoringu powietrza atmosferycznego w Chyrzynie k. Kostrzyna, która wyposażona jest w panel meteorologiczny wykonujący badania meteorologiczne w systemie ciągłym. Prędkość wiatru - decyduje o prędkości przemieszczania się zanieczyszczeń. Ogólnie można przyjąć, że wielkość stężenia zanieczyszczeń w powietrzu jest odwrotnie proporcjonalna do prędkości wiejącego wiatru. Rysunek 2. Prędkość wiatru w Chyrzynie w okresie 08.2000 r. – 07.2001 r. Transport zanieczyszczeń w powietrzu wraz z masami powietrza zależny jest od kierunku wiatru. Źnajomość kierunku wiatru pozwala ocenić skąd i w jakim kierunku transportowane są zanieczyszczenia. Badania meteorologiczne wykazują, że w okresie od 08.2000 r. do 07.2001 r. dominowały wiatry z kierunku wschodniego - 21,8 % czasu pomiarowego i południowego - 20,9% (rysunek 3). Rysunek 3. Rozkład kierunków wiatru zarejestrowany w Chyrzynie w okresie 08.2000 r. – 07.2001 r. Czynniki termiczne Temperatura Temperatura przypowierzchniowej warstwy powietrza ma wpływ na wysokość emisji zanieczyszczeń związanych z systemami grzewczymi. W rejonach, gdzie emisja ze źródeł energetycznych ma duży udział w emisji całkowitej, obserwuje się zależność: wzrost stężenia zanieczyszczeń (m.in. SO2, NO2, pył zawieszony) wraz ze spadkiem temperatury powietrza. Rysunek 4 Przebieg średnich temperatur miesięcznych w Chyrzynie w okresie 08.2000 r. – 07.2001 r. Pionowy gradient temperatury decyduje o kierunku przemieszczania się zanieczyszczeń. W normalnych warunkach, kiedy wyższe warstwy powietrza są chłodniejsze od położonych niżej, zanieczyszczenia występujące w pewnej objętości powietrza unoszone są ku górze. W przypadku zaistnienia zjawiska inwersji, gdy temperatura powietrza wzrasta wraz z wysokością, siła wyporu jest skierowana w dół i w tym jedynie kierunku mogą przemieszczać się zanieczyszczenia. Inwersje temperatury stanowią naturalną barierę w transporcie gazów i pyłów. Hamują one dopływ do powierzchni Źiemi zanieczyszczeń wyemitowanych z bardzo wysokich kominów (200-300-metrowych). W warunkach termicznych ułatwiony jest transport zanieczyszczeń na dalsze odległości, dzięki czemu ulegają one rozcieńczaniu, co z kolei przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczeń w otoczeniu receptorów, - poziom imisji ulega obniżeniu. W przypadku niskich źródeł, np. palenisk domowych, komunikacji samochodowej, lokalnych kotłowni inwersja temperatury wykazuje niekorzystny wpływ na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Uniemożliwia bowiem ona ruch zanieczyszczeń ku górze, co powoduje ich kumulację w przyziemnej warstwie atmosfery. Podnosi to wydatnie poziom imisji. Na terenie województwa lubuskiego nie prowadzi się pomiarów pionowego gradientu temperatury. Własności fizyczno-chemiczne Wilgotność – oznacza zawartość pary wodnej w określonej objętości lub masie powietrza. Kontakt zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z parą wodną w powietrzu może prowadzić do powstawania aerozoli. Rysunek 5 Wilgotność powietrza w Chyrzynie w okresie 08.2000 r. – 07.2001 r. 7. Omówienie wyników badań 7.1 Bledzew 7.2 Bogdaniec 7.3 Cybinka 7.4 Drezdenko 7.5 Gorzów Wlkp. 7.6 Górzyca 7.7 Kłodawa 7.8 Lubiszyn 7.9 Lubniewice 7.10 Międzyrzecz 7.11 Ośno Lubuskie 7.12 Przytoczna 7.13 Rzepin 7.14 Santok 7.15 Słońsk 7.16 Stare Kurowo 7.17 Strzelce Krajeńskie 7.18 Sulęcin 7.19 Witnica 8. Krótkie omówienie wyników badań na terenie województwa lubuskiego W ciągu ostatnich lat obserwuje się stopniowy spadek wielkości emisji zanieczyszczeń - szczególnie dwutlenku siarki - do powietrza. Przyczynami spadku są między innymi zmiany stosowanych paliw – przejście na paliwa czystsze ekologicznie (ciekłe i gazowe) i restrukturyzacja przemysłu (ograniczenie wielkości produkcji, likwidacja zakładów). Ilustruje to zestawienie przedstawione w tabeli 4, oparte na bilansie emisji zanieczyszczeń dla podmiotów gospodarczych występujących na terenie województwa lubuskiego, wg danych Urzędu Marszałkowskiego w Źielonej Górze. Nie obejmuje ono emisji z gospodarstw domowych i silników spalinowych. Największy spadek emisji zanieczyszczeń do powietrza wystąpił w latach 1989 – 1993 i związany był z pierwszym okresem transformacji gospodarki. Ź zestawienia tego wynika także, że zdecydowana większość emitowanych zanieczyszczeń pochodzi ze spalania paliw. Wyniki badań zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki i dwutlenkiem azotu prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Źielonej Górze i Delegaturę WIOŚ w Gorzowie Wlkp. metodą pasywną w 91 punktach na terenie 42 gmin posłużyły do opracowania rozkładów stężeń zanieczyszczeń dla obszaru całego województwa. Rozkłady stężeń wyznaczono dla stężeń średnich z całego okresu badań oraz oddzielnie dla stężeń zarejestrowanych w sezonie grzewczym (wyniki z okresu X.2000 do III.2001) i pozagrzewczym (wyniki z okresu VIII.2000 - IX.2000 i IV.2001 – VII.2001). Jak wynika z przedstawionych rozkładów dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w powietrzu najwyższe stężenia zanieczyszczeń koncentrują się wokół głównych ośrodków (miast) województwa, gdzie na małej powierzchni skupiona jest duża liczba źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza. Porównanie wysokości stężeń zanotowanych w okresie letnim i grzewczym wskazuje, że jakość powietrza pogarsza się w chłodnych miesiącach roku. Decydujący wpływ na stan aerosanitarny województwa lubuskiego mają więc energetyczne źródła spalania paliw. Źróżnicowanie poziomu koncentracji zanieczyszczeń w powietrzu obserwuje się również na obszarach miejskich. Źnacznie wyższe stężenia dwutlenku azotu rejestruje się wzdłuż tras komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu komunikacyjnego. Wysokie stężenia dwutlenku siarki utrzymują się natomiast w rejonach o dużej „emisji niskiej” (budynki mieszkalne z indywidualnym ogrzewaniem, małe kotłownie, zakłady rzemieślnicze) charakteryzujących się ciasną, zwartą zabudową, utrudniającą wymianę mas powietrza. Tabela 4. Źestawienie emisji zanieczyszczeń do powietrza z obszaru województwa lubuskiego w latach 1989-98 (Stan środowiska w województwie lubuskim w 1999 roku, WIOŚ Źielona Góra 2000) Źanieczyszczenie Emisja zanieczyszczeń [tys. Mg/rok] 1989 udział [%] 1993 udział [%] 1996 udział [%] 1997 udział [%] 1998 udział [%] Pyły ogółem 45,6 21,4 20,7 27,1 22,5 28,6 17,6 26,1 11,9 27,7 pyły ze spalania paliw b.d.1) - 19,9 26,1 21,8 27,7 17,0 25,2 11,6 27,0 sadza 2,3 1,1 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 0,4 0,1 0,2 Gazy ogółem 167,2 78,6 55,8 72,9 56,2 71,4 50,1 74,0 31,1 72,3 dwutlenek siarki 43,6 20,5 19,2 25,1 19,1 24,2 15,6 23,1 11,3 26,3 dwutlenek azotu 14,4 6,8 5,7 7,5 7,2 9,1 6,3 9,3 5,7 13,3 tlenek węgla 103,0 48,4 29,6 38,7 29,0 36,9 27,1 40,0 13,5 31,4 węglowodory alifatyczne 0,8 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,7 0,12 0,3 węglowodory aromatyczne 0,9 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,35 0,4 0,14 0,3 amoniak 0,009 0,004 0,013 0,017 0,066 0,084 0,139 0,205 0,1 0,2 Razem pyły i gazy 212,8 100 76,5 100 78,7 100 67,7 100 43,0 100 1) brak danych   Mapy rozkładu stężeń SO2 i NO2 na terenie województwa lubuskiego oraz w mieście Gorzowie na podstawie badań przeprowadzonych metodą pasywną. [LINK] Dla porównania ww. wyników pomiarów w Bledzewie poniżej przedstawiam wyniki Badań otrzymane w Sulęcinie. W świetle badań imisji zanieczyszczeń powietrza przeprowadzonych w okresie 08.2000 r. – 07.2001 r. na terenie gminy Sulęcin wynika, że poziom stężeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu zarejestrowany w tym czasie na obszarze gminy nie przekraczał obowiązujących wartości granicznych. Najwyższe stężenia zarówno dwutlenku siarki jak i dwutlenku azotu zanotowano w rejonie Sulęcina. Stężenie średnioroczne SO2 kształtowało się na poziomie 7,4 g/m3, co stanowi 18,5 % stężenia dopuszczalnego. Wartość średniego stężenia NO2 wyniosła 14 g/m3, co odpowiada 35 % normy. W pozostałych miejscowościach objętych badaniami rejestrowano niższy poziom obu badanych zanieczyszczeń. W przypadku Drogomina średnie stężenie SO2 odpowiadało 7,7 % normy (3,1 g/m3), natomiast NO2 w odniesieniu do normy stanowiło 26,5 % wartości granicznej (10,6 g/m3). W Trzemesznie zarejestrowana wielkość średniego stężenia dwutlenku siarki kształtowała się na poziomie 7,7 % normy (3,1 g/m3), stężenie dwutlenku azotu stanowiło wartości granicznej g/m3). Poziom stężeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na obszarze gminy był zmienny w ciągu roku. W okresie letnim stężenie dwutlenku siarki charakteryzowało się niewielkim obszarowym zróżnicowaniem. We wszystkich trzech miejscach pomiarów stężenie SO2 występowało na bardzo niskim poziomie. Różnice w koncentracji tego zanieczyszczenia w powietrzu zaczęły się zarysowywać z nastaniem sezonu grzewczego. Wynika z tego, że głównymi źródłami emisji dwutlenku siarki do powietrza są źródła energetyczne: lokalne kotłownie oraz źródła emisji niskiej - paleniska domowe i zakłady rzemieślnicze. W Sulęcinie, ze względu na znacznie większe nagromadzenie takich źródeł, wahania sezonowe stężenia SO2 miały największy gradient. Podobny charakter zmienności obszarowej i sezonowej stężeń, jak w przypadku dwutlenku siarki, obserwuje się także w przypadku dwutlenku azotu. We wszystkich badanych punktach na terenie gminy Sulęcin stwierdzono wzrost stężenia tego zanieczyszczenia w sezonie grzewczym. Świadczy to, że na jakość powietrza pod względem zawartości NO2 w powietrzu w obrębie gminy także dominujący wpływ ma emisja z sektora energetycznego. Większy wzrost stężenia dwutlenku azotu w powietrzu w sezonie grzewczym w porównaniu do jego poziomu w okresie letnim rejestruje się poza obszarem miasta niż w rejonie miejskim. Wskazuje na to stosunek średnich wartości stężeń dwutlenku azotu obliczony dla trzech punktów pomiarowych. Wynika to przede wszystkim z tego, iż poza miastami obecny w powietrzu dwutlenek azotu pochodzi głównie z produkcji ciepła. W miastach na emisję ze źródeł energetycznych w okresie pozagrzewczym nakłada się emisja ze źródeł komunikacyjnych, z kolei o większej aktywności w okresie letnim. Brak wyników za IX i X.2000 w Sulęcinie i VIII.2000 w Trzemesznie spowodowany jest zniszczeniem zawieszonych próbników. Wyniki pomiarów przedstawiają tabele i wykresy zamieszczone poniżej. Tabela 2. Wyniki pomiaru stężenia dwutlenku siarki w powietrzu atmosferycznym [g/m3] na obszarze gminy Sulęcin Stanowisko pomiarowe Stężenie średnie w miesiącu Stężenie średnie z całego okresu badań Stężenie w sezonie pozagrzewczym Stężenie w sezonie grzewczym VIII 2000 IX 2000 X 2000 XI 2000 XII 2000 I 2001 II 2001 III 2001 IV 2001 V 2001 VI 2001 VII 2001 Drogomin 0,0 1,3 2,0 3,3 5,0 7,7 5,3 3,7 3,0 1,3 1,0 3,0 3,1 1,6 4,5 Sulęcin 0,0 - - 6,0 15,7 20,3 13,0 7,0 7,5 1,7 1,0 1,7 7,4 2,4 9,5 Trzemeszno - 1,3 2,7 3,3 4,3 8,3 3,7 3,3 3,5 1,3 1,0 1,0 3,1 1,6 4,1   Tabela 3. Wyniki pomiaru stężenia dwutlenku azotu w powietrzu atmosferycznym [g/m3] na obszarze gminy Sulęcin Stanowisko pomiarowe Stężenie średnie w miesiącu Stężenie średnie z całego okresu badań Stężenie w sezonie pozagrzewczym Stężenie w sezonie grzewczym VIII 2000 IX 2000 X 2000 XI 2000 XII 2000 I 2001 II 2001 III 2001 IV 2001 V 2001 VI 2001 VII 2001 Drogomin 6,3 9,0 11,7 16,3 20,3 22,7 13,0 6,7 7,3 4,0 3,7 5,7 10,6 6,0 15,1 Sulęcin 12,0 - - 29,3 22,3 26,3 20,0 8,5 10,0 4,7 3,3 3,7 14 6,7 17,8 Trzemeszno - 11,3 13,0 17,0 20,3 21,7 13,0 7,3 7,5 4,0 3,0 3,0 11 5,8 14,8 Wykres 1. Stężenie dwutlenku siarki [g/m3] zmierzone na terenie gminy Sulęcin okresie 08.2000 r. - 07.2001r. Wykres 2. Stężenie dwutlenku azotu [g/m3] zmierzone na terenie gminy Sulęcin okresie 08.2000 r. - 07.2001r. Z poważaniem inż. pil. Krzysztof Bednarski

Odpowiedz CytujWróć do tematów

Adres tej witryny: https://bledzew.istrefa.com

istrefa gmina Bledzew | istrefa powiat międzyrzecki | istrefa lubuskie | istrefa Polska

Bledzew - wieś, gmina wiejska, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie - portal lokalny
Kod pocztowy: 66-350


Info

  • Strona nie wymaga rejestracji ani logowania.
  • Każda nowa wypowiedź jest anonsowana na stronie głównej.

Szukaj...


Zgłoś problem...

Zgłoś problem techniczny związany z działaniem portalu.

Zgłoś problem