Nieczystość atmosfery w gminie Bledzew

  Zainteresuj tematem więcej osób:


Strona 1 z 2

Bednarski Krzysztof 28-01-12 14:27

Rada Gminy Bledzew Uchwałą 401 /11 z dnia 10.11.2010 r. dotyczącą zmiany obecnie obowiązującego planu zagospodarowania realizuje za pieniążki wszystkich bledzewiaków rzecz niebywale szkodliwą dla naszego zdrowia.... Wyrzuca się pieniążki na kosztowny nowy projekt zagospodarowania przestrzennego, który nie może być wykonany wyłącznie w oparciu o obecny (z roku 2011) opis przedmiotu publicznego zamówienia. Jeżeli projekt planu zagospodarowania przestrzennego do uchwały 401/11 zostanie wykonany według opisu przedmiotu zamówienia publicznego Gminy Bledzew z dnia dzisiejszego, to i tak po uchwaleniu nowego studium gminnego ta sprawa spowoduje potrzebę poprawienia na nowo projekt planu zagospodarowania. Powstanie więc powód dodatkowego wydatkowania nieprzewidzianych planem budżetowym dodatkowych pieniążków, które najłatwiej zdobyć z środków publicznych. Czy w tym przypadku tak powinno być? Powód dodatkowego wydatkowania środków jest prosty i stanowi naturalną konsekwencję dotychczasowego lekceważącego podejścia do obowiązku właściwej realizacji postanowień aktów prawa ( w tym również miejscowego)przez Organy Gminy Bledzew, które nie zrealizowały do chwili obecnej postanowienia zawarte w ART 4. ust.2 w związku z ART. 1. ust.6 (dot. zm. art. 11 i 17 Ustawy z roku 2003 o zagospodarowaniu przestrzennym) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany, której postanowienia uprawomocniły się w dniu 15 października 2010 r. Rada Gminy i Wójt Gminy Bledzew nie przystąpiły w pierwszej kolejności do Uchwalenia zmiany Studium w tym jego aktualizacji lecz najpierw Uchwalono Uchwałę 401/11 i zrealizowano zamówienie publiczne. Teraz Organy Gminy Bledzew nie mają pojęcia jaki będzie ostateczny koszt naprawienia zamówionego projektu. Ponadto po uchwaleniu nowego Studium gminnego może okazać się, że projektem nowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego głównym zadaniem nie można wprowadzić paliw stałych na tereny od MJ-1 do MJ-5 i pieniądze społeczne zostaną wyrzucone w błoto. Dz.U.2001.142.1591 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (tekst jednolity) Rozdział 6 Gminna gospodarka finansowa Art. 61. 1. Gospodarka finansowa gminy jest jawna. 2. Wójt lub burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 3. Zarząd informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych. Art. 62. Kontrolę gospodarki finansowej gmin i związków sprawują regionalne izby obrachunkowe. Tymczasem Wójt Gminy Bledzew w okresie kadencji trwającej do grudnia roku 2010 nie wykonał dla Rady Gminy Bledzew dokumentów potrzebnych do uchwalenia wymaganych ww. ustawą zmian w dokumencie gminnego Studium, w związku z min. pozytywnym przegłosowaniem wniosku „radnej” dotyczącego zmiany jednego z planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bledzew w sprawie wprowadzenia paliw stałych do obsługi infrastrukturą techniczna - zaopatrzenia bledzewskich domów w ciepło. Komisja Rady Gminy Bledzew pozytywnie przegłosowany w dniu 06.08.2010 r. ww. wniosek, który uchwaliła już w dniu 10 listopada 2010 r., co w połączeniu z zapisem art..4 ust.2 ww. Ustawy z 25 czerwca 2010 r. powinno być zrealizowane po uchwaleniu nowego dokumentu "Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy Bledzew". Takiej kolejności uprawnionych działań Radni Gminy Bledzew nie przestrzegali. Powód niewłaściwego działania po odrzuceniu podejrzenia o celowe działanie na szkodę Gminy Bledzew może być tylko jeden - brak fachowej wiedzy Organów Gminy. USTAWA z 25 CZERWCA 2010 r., wprowadziła nowe organy opiniotwórcze (uzgadniające) dla dokumentu „Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy Bledzew” (dotyczy ta sprawa wszystkich istniejących dokumentów Studium wszystkich gmin w kraju). Rada Gminy Bledzew w dniu 10 listopada 2010 r. wbrew zapisanej w ww. Ustawie zmianie dotyczącej postanowienia zawartego w art. 4 ust.2 i zasadom ekonomii organ gminy okazał w sposób jaskrawy dowód na nieliczenie się z możliwością powstania negatywnych skutków finansowych. Nad skalą szkodliwości społecznej takiego czynu wówczas nikt z organów gminy się nie zastanawiał. Rada Gminy Bledzew poprzez nieuprawnione działania w otoczeniu wielu znaków zapytania np. co do skutków treść nieznanych jeszcze (bo dotychczas niewykonanych) opinii nowych organów opiniotwórczych oraz dokumentów uzgodnień mimo to uchwaliła Uchwałę 401/11 w dniu 10 listopada 2010 r. Biednego nie stać na tracenie pieniążków. A do tego jeszcze w tak nierozsądny sposób. Ponadto Rada Gminy nie bierze poważnie pod uwagę wyniki ogłoszone w raporcie z badania zanieczyszczenia powietrza w Bledzewie w okresie od sierpnia 2000 r. do lipca 2001 r. - link poniżej: [LINK] Jak można z łatwością zauważyć ww. link zawiera fachowy oficjalny rządowy raport. Nie można podważyć jego wyników np. nowszym aktualnym dokumentem bo uprawniona do tego Rada Gminy Bledzew nie wystąpiła o powtórzenie badania na rzecz ustalenia aktualnej sytuacji w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Bledzewie i całej gminie Bledzew. Jeżeli jeszcze założyć, że Wójt Gminy Bledzew jest świadom, że nie przygotował dla Rady Gminy Bledzew dokumentów jak nakazuje-stanowi art. 32. ust. 1 i ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity- aktualny), czego skutkiem w następstwie powyższej wiedzy Organów Gminy Bledzew stało się uniemożliwienie np. Radzie Gminy Bledzew podjęcie nieuprawnionych działań zmierzających do zaniechania realizacji ustawowo nakazanych działań.

Odpowiedz Cytuj
Krzysztof Bednarski 15-09-12 17:07

Zapraszam na stronę Dziennika Wschodniego (Województwo Lubelskie) Biogazownie, czy zgodnie z prawem? Link: [LINK]

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 10-08-13 20:41

Co truje powietrze w Województwie Lubuskim? Link do strony z dokumentem i rozwiązaniem zagadki na jego 18 stronie: [LINK]

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 12-05-14 11:43

Ktoś znający ten temat przykładowo posumuje obecne wydarzenia w Bledzewie. że Stary prezes krakał i wykrakał. No cóż, jaki pan taki kram. Dodam w imieniu własnym i proponuję lekturę bieżących wydarzeń w Bledzewie. link:[LINK]

Odpowiedz Cytuj
Program ochrony powietrza 12-05-14 13:45

Szanowni Państwo W trosce o zdrowie należy bez zwłoki zapoznać się z treścią POP oraz należy zapoznać się z dokumentu Programem działań krótkoterminowych strefy lubuskiej. Zagrożenie bezpieczeństwa naszego zdrowia jest poważniejsze ze strony arsenu, ozonu i benzo(a)pirenu. Jest to realnie większa sprawa stwarzania zagrożenia dla Naszego bezpieczeństwa zdrowia niż sprawa dużego zagrożenia szkodliwością tlenku węgla. Każdemu obszarowi, na którym stwierdzono (w wyniku pomiarów czy modelowania) przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu PM10 oraz docelowych arsenu oraz benzo(a)pirenu, nadawany został tzw. kod sytuacji przekroczenia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza25 składa się on z sześciu pól: kod województwa (dwa znaki), rok referencyjny (dwie cyfry), skrót nazwy strefy (trzy znaki), symbol zanieczyszczenia, symbol czasu uśredniania stężeń przekraczających poziom dopuszczalny lub docelowy [stężenie średnioroczne – określane literą (a), stężenie 24-godz. – literą (d)], numer kolejny obszaru przekroczeń w strefie (dwie cyfry). Charakter obszaru przekroczeń poziomów dopuszczalnych – pył PM10" str. 20 w/w dokumentu POP cd. cyt.:" ...(...)... 3.1. ŹRÓDŁA POCHODZENIA SUBSTANCJI OBJĘTEJ PROGRAMEM Pył zawieszony PM10 Pył PM10 (PM- ang. particulate matter) jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych, ciekłych lub obu naraz, zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Cząstki te różnią się wielkością, składem i pochodzeniem. PM10 to pyły o średnicy aerodynamicznej do 10 µm, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Źródła pyłu zawieszonego w powietrzu można podzielić na antropogeniczne i naturalne. Wśród antropogenicznych wymienić należy: źródła przemysłowe (energetyczne spalanie paliw i źródła technologiczne), transport samochodowy, rolnictwo oraz spalanie paliw w sektorze bytowo-gospodarczym – tzw. niska emisja. Źródła naturalne to przede wszystkim pylenie traw, erozja gleb, wietrzenie skał, aerozol morski oraz wybuchy wulkanów. Benzo(a)piren Benzo(a)piren jest głównym przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Źródłem powstawania benzo(a)pirenu jest przede wszystkim spalanie paliw stałych w sektorze bytowo-komunalnym . Nośnikiem benzo(a)pirenu w powietrzu jest pył, dlatego jego szkodliwe oddziaływanie jest ściśle związane z oddziaływaniem pyłu oraz jego specyficznymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Benzo(a)piren wraz z PM10 powoduje tzw. niską emisję odpowiedzialną w znacznym stopniu za jakość powietrza. Arsen Arsen (As) jest związkiem o silnych właściwościach kancerogennych i toksycznych. Zgodnie z definicją Dyrektywy Caffe oznacza całkowitą zawartość pierwiastków arsenu i jego związków we frakcji pyłu PM10. Wśród źródeł antropogenicznych wymienia się: uboczną emisję w wyniku procesów wydobycia i hutnictwa rud metali nieżelaznych (miedź, nikiel) oraz spalanie paliw kopalnianych (głównie węgla brunatnego i kamiennego). Wielkość emisji zależy od zawartości arsenu w paliwie. Podstawowymi, naturalnymi źródłami arsenu są erupcje wulkanów oraz w znacznie mniejszym stopniu falowanie powierzchni mórz i procesy mikrobiologiczne. Do organizmu człowieka arsen może dostawać się drogą pokarmową np. poprzez picie zanieczyszczonej wody, jak również drogą oddechową. W powietrzu arsen występuje głównie w formie nieorganicznej (w postaci pyłu), która jest bardziej szkodliwa od formy organicznej. Największe stężenia arsenu w powietrzu odnotowywane są na terenach miejskich od kilku do kilkudziesięciu ng/m3 i uprzemysłowionych, gdzie może przekraczać 1 µg/m3. Zgodnie z Krajowym Bilansem Emisji dla 2010 roku, emisja arsenu w Polsce wynosiła 44,5 tys. Mg. Emisja ta pochodzi z: z procesów spalania poza przemysłem – udział 43,01 %, procesów spalania w przemyśle – udział 42,00 %, procesów spalania w sektorze produkcji i transformacji energii – udział 12,99 %, procesów produkcyjnych – udział 1,99 %, zagospodarowania odpadów – udział 0,005 %. Największy udział emisji stanowią tzw. procesy spalania poza przemysłem. Do tych procesów zakwalifikowano emisję pochodzącą ze spalania paliw z sektora komunalno-bytowego, którego emisja w procesach spalania poza przemysłem stanowi aż ok. 78,57%. Drugie, co do udziału arsenu w ogólnym bilansie emisji w Polsce, są procesy spalania w przemyśle (42 %), należy podkreślić, że blisko 80,30% emisji stanowią procesy produkcji miedzi, które głównie skoncentrowane są w województwie dolnośląskim. 3.2. WPŁYW SUBSTANCJI OBJĘTEJ PROGRAMEM NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI Pył zawieszony PM10 Czynnikiem sprzyjającym szkodliwemu oddziaływaniu pyłu na zdrowie jest przede wszystkim wielkość cząstek. W pyle zawieszonym całkowitym (TSP), ze względu na wielkość cząstek, wyróżnia się frakcje o ziarnach: powyżej 10 µm oraz poniżej 10 µm (pył zawieszony PM10). Z badań epidemiologicznych wynika, iż wzrost stężenia zanieczyszczeń pyłowych PM10 o 10 µg/m3 powoduje kilkuprocentowy wzrost zachorowań na choroby górnych dróg układu oddechowego, w tym astmy. W skład frakcji PM10 wchodzi frakcja o średnicy ziaren poniżej 2,5 µm (pył zawieszony PM2,5). Według najnowszych raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) frakcja PM2,5 uważana jest za wywołującą poważne konsekwencje zdrowotne, ponieważ ziarna o tak niewielkich średnicach mają zdolność łatwego wnikania do pęcherzyków płucnych, a stąd do układu krążenia. Prowadzone badania w zakresie wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi dowodzą, że dyspersja pyłu niewątpliwie decyduje o depozycji cząstek w układzie oddechowym a skład chemiczny pyłu decyduje o kierunku zmian biochemicznych, fizjologicznych, immunologicznych i innych w organizmie człowieka. Udokumentowane w literaturze dowody potwierdzają niekorzystne działanie kwaśnych siarczanów, które prowadzą do upośledzenia funkcji nabłonka oddechowego, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia odporności układu oddechowego na infekcje. Najczęstszymi chorobami o niekwestionowanym związku z narażeniem na PM10 i SO2, zarówno w narażeniu krótko, jak i długoterminowym, są: choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu i przewodzenia oraz niewydolność krążenia. Udokumentowano, iż wzrost stężenia drobnych pyłów PM2,5 i PM10) oraz dwutlenku siarki (SO2) sprzyja występowaniu nieprawidłowej zmienności rytmu serca, zarówno w obserwacji krótko, jak i długookresowej. Światowa Organizacja Zdrowia przeprowadzała szereg badań nad wpływem emisji z poszczególnych krajów Europy. Badano również wpływ emisji z terenu Polski na jakość powietrza w innych krajach Unii Europejskiej. Jak można było przewidzieć największy wpływ na zdrowie ludzi w Polsce mają zanieczyszczenia ze źródeł znajdujących się na terenie Polski. Zmiana wskaźnika śmiertelności spowodowana zmianą w stężeniu pyłu PM2,5 o 1 µg/m3 wynosi 0,98 %. Benzo(a)piren Benzo(a)piren oddziałuje szkodliwie nie tylko na zdrowie ludzkie, ale także na roślinność, gleby i wodę. Wykazuje on małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie. Podobnie, jak inne WWA, jest kancerogenem chemicznym, a mechanizm jego działania jest genotoksyczny, co oznacza, że reaguje z DNA, przy czym działa po aktywacji metabolicznej. W wyniku przemian metabolicznych benzo(a)pirenu, w organizmie człowieka dochodzi do powstania i gromadzenia hydroksypochodnych benzo(a)pirenu o bardzo silnym działaniu rakotwórczym. Przeciętny okres między pierwszym kontaktem z czynnikiem rakotwórczym a powstaniem zmian nowotworowych wynosi ok. 15 lat, ale może być krótszy. Benzo(a)piren, podobnie jak inne WWA, wykazuje toksyczność układową, powodując uszkodzenie nadnerczy, układu chłonnego, krwiotwórczego i oddechowego. Poza wymienionymi na wstępie źródłami powstawania WWA, w tym benzo(a)pirenu, podkreślić należy również, że mogą się one tworzyć podczas obróbki kulinarnej, kiedy topiący się tłuszcz (ulegający pirolizie) ścieka na źródło ciepła. Do pirolizy dochodzi także podczas obróbki żywności w temperaturze powyżej 200C. Ilość tworzących się podczas obróbki szkodliwych związków (WWA) zależy od czasu trwania procesu, źródła ciepła i odległości pomiędzy żywnością a źródłem ciepła. Benzo(a)piren jest zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Jego stężenie jest normowane w każdym z tych komponentów: w powietrzu normowane jest stężenie benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10: norma – 1 ng/m3, w wodzie pitnej – norma – 10 ng/dm3, w glebie – norma – 0,02 mg/kg suchej masy (gleby klasy A), 0,03 mg/kg suchej masy (gleby klasy B). Wreszcie należy wspomnieć, że w powietrzu WWA ulegają, pod wpływem działania promieni słonecznych, zjawisku fotoindukcji, które powoduje wzrost podatności do tworzenia się połączeń z materiałem genetycznym – DNA. Arsen Jest to substancja o właściwościach mutagennych i rakotwórczych dla ludzi. Stężenie arsenu w otaczającym powietrzu oraz jego depozycja oddziałują na zdrowie ludzkie i środowisko. (str. 33 POP) i cd. ze str. 34 poniżej: Działanie toksyczne arsenu przejawia się w powinowactwie do wielu enzymów, blokowaniu ich działania (przede wszystkim cyklu Krebsa). W konsekwencji zostaje upośledzone oddychanie wewnątrz komórkowe, następują zaburzenia przemiany lipidów i węglowodanów, a następnie dochodzi do zmian zwyrodnieniowych w narządach miąższowych. Związki arsenu wykazują również utajone działanie kancerogenne i teratogenne. Związki arsenu kumulują się w organizmie, w tkankach bogatych w keratynę, takich jak: włosy, paznokcie, skóra oraz w nabłonku przewodu pokarmowego. Objawy zatrucia przewlekłego występują zwykle po kilku latach. Mogą nimi być nowotwory skóry, płuc, nerek, wątroby. Sam długotrwały kontakt skóry z pyłem arsenowym może wywołać kilkanaście odmian nowotworu skóry. Bardzo często jednak przewlekłe zatrucia doprowadzają jedynie do zwykłych zmian skórnych – rogowacenie, pigmentacja skóry, wypadanie włosów, zapalenia skórne, upośledzenie wzrostu paznokci. Dawka As bezpieczna dla dorosłego człowieka to: 10-15 µg/d; NDS: 0,01 mg/m3 (arsen i jego związki nieorganiczne w przeliczeniu na As); dawka toksyczna 5-50 mg/dobę. link: [LINK] Zapraszam do strony wskazanej linkiem zamieszczonym na końcu w materiale (w załączeniu). [LINK] ubuska.pl/program-ochrony -powietrza-dla-strefy-lub uskiej-pop-t121551/

Odpowiedz Cytuj
Wniosek 12-05-14 14:09

WOJEWODA LUBUSKI 66-400, Gorzów Wielkopolski Wniosek W celu wyeliminowania z obrotu prawnego UCHWAŁY NR XLVI/269/14 RADY GMINY BLEDZEW z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew uchwalonej na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 6477 późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Bledzew nr LIII/401/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew, stawiam następujące zarzuty: Zarzut I organy Gminy Bledzew nie wykonały w nakazanym terminie postanowień wynikających z zapisów dokumentu USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dział II (Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie) Rozdział 1 (Przepisy ogólne) art. 8., w tym w ustawowym terminie nie udostępniły żądanej informacji o środowisku, wnioskodawcy, który złożył w roku 2012 stosowne dwa odrębne wnioski o dostęp do dokumentu opracowania ekofizjograficznego. Ponadto powyższym zarzutem dokumentuję naruszenie przez organy Gminy Bledzew postanowień zawartych w art. 12. ust. 1 i art. 14. ust. 1, oraz wykazuję bezzasadną zwłokę w realizacji art. 12 ust. 4 w/w Ustawy. Kontynuując wskazywanie podstaw zarzutu I wskazuję kolejne naruszenia przedmiotowej Ustawy. Organy Gminy Bledzew nie zrealizowały postanowień zawartych w zapisach w Dziale II przedmiotowej Ustawy (Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie) Rozdział 3 (Publicznie dostępne wykazy oraz upowszechnianie informacji drogą elektroniczną) w zakresie realizacji postanowień zapisanych w art. 21. ust. 1 i ust. 2 pkt. 1, 2, 3, 4, gdyż nie upubliczniły oraz nie upowszechniły na czas dokumentów wskazany w zapisach wskazanych w w/w ppkt. ust. wymienione w w/w art. Ustawy. Ponadto, organy Gminy Bledzew nie zamieściły na czas drogą elektroniczną wszystkie dostępne organom Gminy Bledzew dokumenty związane z przedmiotowym postępowaniem, czym zdaniem skarżącego naruszyły postanowienia art. 21, w tym zawarte w ust. 2, pkt. 23, ppkt. d) i e) w/w Ustawy. Typowy przykład stanowi upublicznienie w dniu drugiej dyskusji (19.07.2013 r. godz. 08:42:09) podstawowego opracowania ekofizjograficznego "Opracowanie ekofizjograficzne w obrębie Bledzew (ul. Starodworska i Cystersów". Na dowód wskazuję stosowny link do strony internetowej BIP Gminy Bledzew oraz przesyłam zrzut ekranowy tej strony (w załączeniu zał. Nr 1 do niniejszego pisma) [LINK]. Zarzut II organy Gminy Bledzew nie wykonały w nakazanym terminie postanowień wynikających z zapisów dokumentu USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dział II (Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie) Rozdział 3 (Publicznie dostępne wykazy oraz upowszechnianie informacji drogą elektroniczną) w zakresie realizacji postanowień zapisanych w art. 24. (Informacje) ust. 1, pkt.1. ppkt. b) (ostatnich wykonanych w Bledzewie wyników badań WIOŚ pochodzących z lat 2000/2001), c), d) i e) z lat 2010, 2011 i 2012 ogłoszonych w uchwalonym POP w dniu 24.03. 2014 (oraz zapisem zawartym w art. 25. ust. 1. pkt 8, ppkt a), które jest postanowieniem ustawodawcy, który nakazuje polskiemu wójtowi zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej informację dotyczącą raportu z wykonania gminnych programów ochrony środowiska, o których mowa w art. 18 ust. 2 w/w Ustawy. Podstawa zarzutu: brak udziału organów Gminy Bledzew w opracowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pracy z zakresu programowania strategicznego w powiatach i gminach województwa lubuskiego dla dokumentu "RAPORT", który został sporządzony przez Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Raportu Urzędu Marszałkowskiego na podstawie informacji ankietowych otrzymanych od przedstawicieli gmin i powiatów województwa lubuskiego (wg stanu na dzień 30 kwietnia 2013 r.) Zielona Góra, listopad 2013 r. (podaję link do strony internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze : [LINK]. oczywiście Gmina Bledzew nie została właściwie zaprezentowana. Niniejszym zaświadczam, że uchwalona Uchwała umożliwiać będzie spalanie śmieci i oficjalne zamaskuje tego typu proceder. Aktualnie od 2005 roku organa Gminy Bledzew nie realizują żadnej kontroli mającej przeciwdziałać tego typu nielegalnemu procederowi, którego sprawcami na co dzień są mieszkańcy Gminy Bledzew. Od dnia wprowadzenia do obiegu prawnego przedmiotowej zmiany będzie to już "legalne". Dowód stanowią piece zasypowe rozlokowane na terenie przedmiotowego rejonu służące już obecnie do spalania śmieci (są niezgłoszone) więc oficjalnie, nie stanowią wyposarzenia nowych domów na ul. Starodworskiej i ul. Cystersów w Bledzewie. Na ternie MJ-1 obowiązuje oficjalny zakaz wykorzystywania pieców na paliwa stałe do zaopatrzenia domów w ciepło. Właściciele nielegalnych instalacji grzewczych z niecierpliwością oczekują "legalizacji ich istotnej samowoli budowlanej". Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu, pracownicy urzędu Gminy Bledzew i pracownik wydziału budownictwa Starostwa Powiatowego stwierdzili już raz istnienie niezgłoszonych pieców zasypowych podczas przeprowadzonej na przedmiotowym rejonie kontroli w styczniu 2010 r. Procedowanie zmiany w zakresie nakazu stosowania paliw stałych utwierdza mnie, moje przekonanie, że od dnia 10 listopada 2010 r. nie mogłem liczyć na właściwe zapewnienie porządku prawnego przez organa Gminy Bledzew w kwestii skutecznego wykonania nadzoru dla zapewnienia zakazu spalania paliw stałych na terenie obrębu Bledzew w Bledzewie. Teraz będą władze miały problem - "z głowy". Na przykładach realizacji aktualnego planu w ostatnich latach obecne deklaracje organów Gminy Bledzew w sprawie utrzymania porządku na przedmiotowym terenie są gołosłowne i demonstrują bezsilność władzy lokalnej - samorządowej. Taka jest obecnie i ma być w przyszłości Polska rzeczywistość w egzekwowaniu prawa? Zarzut II organy Gminy Bledzew nie wykonały w nakazanym terminie postanowień wynikających z zapisów dokumentu USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dział III (Udział społeczeństwa w ochronie środowiska) Rozdział 3 (Udział społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów) w związku z niewłaściwym procedowaniem postanowień zawartych w art. 39 ust. 1, art. 40, art. 42 i art. 43 w/w Ustawy, gdyż uważam, że w przedmiotowej sprawie do chwili obecnej organ Gminy Bledzew nie rozpatrzył właściwie moje wnioski i uwagi zgłoszone ustnie do protokołu w trakcie dyskusji podczas postępowania w dniu 19.07.2013 r. w Urzędzie Gminy Bledzew w Sali Narad Gminy Bledzew. Dowody na powyższe dostarcza nieaktualna treść dokumentów Gminy Bledzew zawierających istotny dla przedmiotowej sprawy niedostatek aktualnych badań(bo aktualne są dla mnie wyniki badań WIOŚ Zielona Góra z lat 2010-2012) dla strefy lubuskiej. Urzędnicy Gminy Bledzew zapewniają mnie z czym się nie zgadzam, że reprezentatywna dla przedmiotowej sprawy dla Bledzewa jest klasa czystości powietrza w przypadku benzeno(a)pirenu "A";, a ja utrzymuję na podstawie wyników badań WIOŚ z lat 2010/ 2012 oraz informacji zawartych w opracowaniu ekofizjograficznym dla ul. Starodworskiej i Cystersów w Bledzewie z roku 2011 wynika, że obecnie mamy w Bledzewie klasę czystości powietrza "C". uznaję Klasę "C" czystości powietrza dla Bledzewa z uwagi na poziom benzeno(a)pirenu wymieniany w obecnie obowiązujących dokumentach "Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej" i wyników oraz informacji zawartych w dokumencie "Planu działań krótkoterminowych dla strefy lubuskiej", czyli wierze w informacje zawarte w dokumentach procedowanych na przełomie lat 2013/2014 w celu opracowania sposobu ochrony zdrowia ludności zamieszkującej strefę lubuską. Dokument "Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej" stanowi załącznik do uchwalonej Uchwały NR XLVI/552/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia "Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej". Link do strony internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze [LINK] Stosowne uwagi i wnioski zgłosiłem również do postępowania realizowanego w ramach ustawowych działań wymienionych w przedmiotowej Ustawie w Dziale IV (Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko) Rozdziału 1 w zakresie dotyczącym dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 46 i art. 49 w/w Ustawy. Jak dotąd pisemnej odpowiedzi o sposobie o rozpatrzeniu moich uwag i wniosków lub Zarządzenia Wójta Gminy Bledzew w tej przedmiotowej sprawie nie otrzymałem. Podczas dyskusji publicznych wnosiłem składając stosowne uwagi i wnioski o aktualizację dokumentów stanowiących własność Gminy Bledzew. Organy Gminy Bledzew nie zaktualizowały ich do chwili obecnej. Nie zawierają więc najświeższych danych z badań WIOŚ Zielona Góra, w tym nadal nie ma tamm informacji o aktualnym stanie aerosanitarnym dla gminy Bledzew. Ponadto, wskazywałem na niedostatki w zakresie podobnych informacji w dokumentach: "Program ochrony środowiska dla Gminy Bledzew" i "Prognoza ochrony środowiska na lata...". Braki właściwych i aktualnych informacji w istotny sposób utrudniają odzwierciedlenie stanu współczesnej wiedzy oraz dokumentują swa treścią braki istotnych informacji o aktualnym stanie klasy czystości powietrza w gminie Bledzew leżącej w strefie lubuskiej za lata 2010-2011. Mam na uwadze również obecne braki we właściwej reakcji organów Gminy Bledzew na moje w/w uwagi dotyczące nie dostosowania zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu do stanu obecnej dostępnej wiedzy, zgłosiłem w dniu podczas drugiego postepowania w trakcie dyskusji publicznej. Uwagi zgłosiłem w trakcie przedmiotowego postępowania realizowanego na podstawie postanowień zapisanych w w/w Ustawie w Dziale IV (Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko) Rozdziału 2 (Prognoza oddziaływania na środowisko) w związku z art. 51 oraz w trakcie przedmiotowego postępowania realizowanego na podstawie postanowień zapisanych w w/w Ustawie w Dziale IV (Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko) Rozdział 3 (Opiniowanie, udział społeczeństwa i przyjęcie dokumentu) art. 54 zapisanych w ust. 2 i ust. 3. Stosowne wnioski i uwagi składałem do protokołu podczas w/w dyskusji publicznej zorganizowanej w dniu 19.07.2013 r. zwracając się do Wójta Gminy Bledzew w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Bledzew. Jestem zniesmaczony lekceważeniem jakie mnie spotkało czego wyraz dałem w dniu 30.12.2013 r. podczas zwyczajnej sesji Rady Gminy Bledzew. Dysponuję stosownym nagraniem wypowiedzianych zarzutów jakie zgłosiłem podczas publicznych wystąpień. Niniejszym Ja niżej podpisany wnoszę do Szanownego Pana Wojewody o rozważenie możliwości wycofania z obiegu prawnego przedmiotowej Uchwały Nr XLVI/269/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew z uwagi na wykorzystywanie przez Organa Gminy Bledzew nieuaktualnianych od 2003 r. dokumentów aktów prawa. Stoję na stanowisku, że nieaktualne dokumenty odniesienia nie pozwalają na oparcie przedmiotowej zaskarżonej Uchwały Gminy Bledzew na wynikach badań czystości powietrza w Bledzewie pochodzących z WIOŚ z roku 2009. Zasadnicze dokumenty użyte w przedmiotowej procedurze nie odzwierciedlają bowiem stanu współczesnej wiedzy o stanie aerosanitarnym Gminy Bledzew dla realnych potrzeb ochrony zdrowia mieszkańców rejonu MJ-1 w obrębie wsi Bledzew, a tym samym bezwartościowe dla sprawy dokumenty umożliwiły manipulowanie zmierzające w efekcie końcowym do nierespektowania postanowień zawartych w programach ochrony powietrza dla strefy lubuskiej uchwalonych przez Sejmik Lubuski w dniu 24 marca 2014 r. Wnoszę o stwierdzenie zamiaru naruszenia postanowienia zapisanego w Ustawie Prawo ochrony środowiska w zakresie nieprzestrzegania prawa i świadome dążenie organów Gminy Bledzew do zniszczenia na przedmiotowym terenie, aktualnie dobrze funkcjonującej inżynieryjnej ochrony środowiska przez wprowadzenie na obręb Bledzewa nakazu stosowania paliwa stałego, którego do chwili obecnej od roku 2001 stosować na rejonie objętym przedmiotowa zmianą w celu zaopatrzenia domów w ciepło jako sposób zasadniczy i w ogóle nie wolno. Jako mieszkaniec i użytkownik stwierdzam niniejszym, że dostawca zawodowy gaz ziemny nieprzerwanie dostarcza na teren przedmiotowego rejonie od roku października 2005. Wnoszę o uznanie za podstawę wyeliminowania z obrotu prawnego przedmiotowej uchwały niewątpliwą możliwość znaczącego pogorszenia ochrony inżynieryjnej środowiska dobrze funkcjonującej na rejonie MJ-1 od roku 2005, co z uwagi na stosowny zapis w ustawie Prawo ochrony środowiska w przypadku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zabrania wprowadzania zmian mogących pogorszyć zrealizowaną i już dobrze funkcjonująca inżynieryjną ochronę środowiska. Wnoszę do Pana Wojewody o stwierdzenie, że dostarczone w przedmiotowej sprawie przez organa Gminy Bledzew dokumenty niezbicie dowodzą, że petent (osoba prawna, mieszkaniec przedmiotowego rejonu) otrzymał w formie pisemnej potwierdzenie pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego w pierwszym postępowaniu, którego wynikiem rozsadzenia przez organa Gminy Bledzew na piśmie było ustanowienie 15 % stawki, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, określonej przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, w związku z uchwaleniem zmiany aktualnego planu (obecnie stawka wynosi 0%), a uchwalona w dniu 26.03.2014 r. Uchwała rady Gminy Bledzew została następnie zmieniona bez podania przyczyny i stosownego uzasadnienia tej ostatecznej zmiany w stosunku do wcześniejszego zaproponowanego rozstrzygnięcia dla pierwszego postępowania w styczniu 2013 r. (ROZDZIAŁ 3 Przepisy końcowe § 22 Ustala się 30% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, w związku z uchwaleniem planu). Stosowne pismo Wójta Gminy Bledzew skierowane do mnie w tej sprawie (stanowiące rozstrzygniecie organu władzy samorządowej) winne być dostarczone przez organa Gminy Bledzew wraz aktami przedmiotowej sprawy. Wnoszę w związku z powyższym wnoszę do Pana Wojewody o stosowne rozstrzygnięcie tej kwestii. Na koniec niniejszego wystąpienia informuję Szanownego Pana Wojewodę, że do chwili obecnej nie otrzymałem pisemnej odpowiedzi lub stosownego rozporządzenia od Organów Gminy Bledzew zawiadamiającego mnie o sposobie rozpatrzeniu moich uwag i wniosków złożonych w dnia 19.07.2013 r. podczas drugiego postepowania (z uwagi na postanowienie zapisane w art. 54 ust. 3 Rozdziału 3 (Opiniowanie, udział społeczeństwa i przyjęcie dokumentu) Dział IV (Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko) dokumentu USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) do dnia uchwalenia przedmiotowej Uchwały Nr XLVI/269/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew. Informuję, że do chwili obecnej nie doczekałem się od pana Przewodniczącego reprezentującego Radę Gminy Bledzew stosownych merytorycznych sprostowań (być może stanowiących błędy pisarskie) w informacji na stronie BIP Urzędu Gminy Bledzew w związku z moimi uwagami i wnioskami zgłoszonymi w dniu 19.07.2013 r. panie Wojewodo przesyłam Panu pismo jakie otrzymałem od Sekretarza Gminy Bledzew we wrześniu 2013 r. (w załączeniu stanowi ono Zał. nr 2 do niniejszego pisma). Dokumentuję tym sposobem podstawę mojego obecnego niezadowolenia i braku zaufania do władzy sprawowanej w imieniu Wójta Gminy. Przesyłam Panu rzeczone pismo z prośbą wzięcia pod uwagę jego skutków prawnych, gdyż pismo miało zadanie spowodować w toku przedmiotowej sprawy tzw. uśpienie oczekiwań rkłopotliwegor1; dla lokalnej władzy petenta. Twierdze tak ponieważ trzeciej dyskusji organa Gminy już nigdy w przedmiotowej sprawie nie zorganizowały, a sęk w tym, że rzeczony organ władzy lokalnej jak dotąd nie wytłumaczył mi dlaczego nadal oczekuje na daremnie na trzecią dyskusję publiczną. Proszę o odpowiedź, czy powyższe mam uważać za kpinę z mojego imienia. Panie Wojewodo w związku z nadużywaniem mojego zaufania mam wiele podstaw do wniesienia stosownego zawiadomienia do organów ścigania na okoliczność prawdopodobnej możliwości popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy przez Wójta Gminy Bledzew oraz Przewodniczącego Rady Gminy Bledzew z uwagi na fakt, że w dniu 07.04.2014 r. o godz. 14:49:09 na stronie PIP Bledzew w zakładce rejestr zmian [LINK] w zamieszczonym dokumencie rUzasadnienier1; z dnia 04.04.2014 r. stanowiącym Zał. Nr 3 do niniejszego pisma (w załączeniu), widnieje informacja, cyt.: r r30; W wyznaczonym w ww. dokumentach terminie nie wniesiono żadnych, w związku z czym, Wójt Gminy Bledzew nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwagr1;. Nadmieniam, że nie pozwolę z siebie robić rokreśloną osobęr1;. Mam prawo nie być lekceważonym, gdyż oświadczam, że przybyłem z m. Dęblin na drugą kilkugodzinną przedmiotową dyskusję publiczną i złożyłem do protokołu wnioski i uwagi. Nie jestem protokolantem sprawy. A całość posiedzenia od początku do końca była nagrywana na dyktafonie urzędu gminy Bledzew przez podwładnego Sekretarza Gminy Bledzew Pana Dominika Pijaczyńskiego (protokolanta dyskusji publicznej). Ponadto, informuję Szanownego Pana Wojewodę, ze w miesiącu kwietniu 2014 r. Wójt Gminy Bledzew zabierając formalny głos na posiedzeniu komisji Rady Gminy Bledzew ds. Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w Sali Narad Gminy Bledzew w obecności Radnych Rady Gminy Bledzew (członków komisji) jednoznacznie potwierdził, że składałem w dniu 19.07.2014 r. podczas przedmiotowej dyskusji publicznej stosowne wnioski i uwagi. Mam to nagrane na dyktafonie i nie sadzę by ktoś z radnych obecnie chciał temu zaprzeczyć. Poruszam obecnie ten temat z uwagi na postanowienie zapisane w art. 54 ust. 2 Rozdziału 3 (Opiniowanie, udział społeczeństwa i przyjęcie dokumentu) Dział IV (Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko) dokumentu USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Panie Wojewodo informuję, że kolejnych fałszywych informacji w przedmiotowej sprawie, dostarcza treść dokumentu rRozstrzygniecie Rady Gminy Bledzewr1; Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/269/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014 r. gdyż z danymi w nim zawartymi (są to specjalnie uczynione błędy pisarskie) na chwilę obecną nie mam prawa się utożsamiać. Proszę o uważne zapoznanie się z niniejszym moim pismem i materiałami postepowania przekazanymi przez organa Gminy Bledzew w dniu 07.05.2014 r. do sekretariatu Wojewody Lubuskiego po obowiązującym terminie i proszę sprawdzić, czy zamieszczono w nich prawdziwe informacje na mój temat i temat moich uwag i wniosków w dyskusji (w załączeniu zał. Nr 4, Zał. Nr 5, Zał. Nr 6, Zał. Nr 7, Zał. Nr 8, Zał. Nr 9, Zał. Nr 10, Zał. Nr 11, Zał. Nr 12, Zał. Nr 13, Zał. Nr 14, Zał. Nr 15 i Zał. Nr 16 do niniejszego pisma). Wnoszę o skreślenie w uchwalonej przedmiotowej Uchwały w § 6 pkt. 13 następujących zapisów cyt.: ....(...)...stałych charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji...(...)... odnawialnych źródeł energii...". Proszę poważnie wziąć pod uwagę, że uchwalona przedmiotowa Uchwała przeciwstawia się zapisom uchwalonej Uchwały wymienionej w treści Zał. Nr 16 (w załączeniu). Wnoszę o pozytywne rozpatrzenie przedstawionych w piśmie spraw. Załączników: 16 na 29 ark. inż. pil. Krzysztof BEDNARSKI K. Bednarski (tel. kom. 663542739). Dęblin, dnia 09.05.2014 r.

Odpowiedz Cytuj
Pieniądze z POP 14-05-14 10:20

10 milionów dostał dla przykładu Burmistrz Sulęcina na realizację ochrony zdrowia mieszkańców. Bledzewiacy sąsiadujący z mieszkańcami Sulęcina nie dostaną ani złotówki. Radni utrzymują we własnych dokumentach ochrony środowiska stare dane. Klasyfikacja czystości powietrza jest taka sama dla wskazanych społeczności. Różnią się jednak postrzeganiem przez władzę problemu. Efekt jest więc widoczny na stronie POP. Jedni dostana pieniążki drudzy nie. tabela POP na str. 93 wymienia sumy na dofinansowanie sąsiadów Bledzewiaków. teraz przy następnych wyborach władz winni się zastanowić nad właściwymi wyborami. Szkody będą mniejsze i niezadowolenie społeczne może wówczas zniknie. Tymczasem czystości powietrza obecny podział środków nie zapewni. Kontrole stanu w Gminie Bledzew z 2000/2001 roku już wówczas alarmowały o potrzebie uzyskania środków na dofinansowanie zmiany palenisk domowych. Dziennikarze nie widzą potrzeby angażowania się w problemy ochrony powietrza w strefie lubuskiej. Czyżby oddychali innym powietrzem? To dowodziłoby, że na ten czas zrezygnowali z przebywania w rejonach dofinansowanych POP. Wiadomo arsen, benzo(a)piren i PM10 już zadziałał i znieczulił towarzystwo .....

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 28-11-15 10:26

Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej wydany w dniu 07.10.2015 r. przez Wojewódzki Sądu Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim jest już dziś prawomocny. Zapadł na wskutek wniesienia przez Wojewodę Lubuskiego zaskarżenia, które wywołało moje poinformowanie o naruszeniu prawa do równego traktowania wobec praw obowiązujących w Polsce oraz naruszenia procedur planistycznych, co w konsekwencji ostatecznie dzięki sentencji pisemnej postanowienia Sądu zostało dokładnie jak ja to robiłem przedstawione. Sąd wykorzystał moje materiały, co spowodował uchylenie w całości przedmiotowej uchwały Rady Gminy Bledzew. Tak oto skończył się okres bitew i wojna. Tę wojnę z Wójtem i Radą Gminy Bledzew wygrałem . Smuci mnie jednak fakt, że w walce o swoje prawa tak dosłownie byłem cały czas samotny mimo, że prawo stało cały czas po mojej stronie. Wstyd mi za wszystkich bledzewiaków, a szczególnie za tych ludzi, których czyny i obojętność stanęły mi na drodze.

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 28-11-15 20:35

Te inne sprawy, to podjęcie działań zmierzających do uniemożliwienia Przewodniczącemu Rady Gminy Bledzew wykraczania poza ścieżkę prawem przypisaną. Do nagminnych grzechów poprzedniego Przewodniczącego Rady Gminy Bledzew i obecnego Przewodniczącego Rady Gminy Bledzew jest poleganie na "pracy" młodego i nie dość doświadczonego w życiowo pracownika wyznaczonego przez Wójta do obsługi biura rady spolegliwego urzędnik Pana Dominika Pijaczyńskiego. To do chwili obecnej skutkuje min. tym, że np. Wójt wydał Decyzję w sprawie Biogazowni Rolniczej wbrew prawu, przygotował uchwałę dla Rady Gminy Bledzew w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wbrew prawu. Ponadto Wójta Bledzewa pozwala bezpośrednim podwładnym i ich podległym urzędnikom Urzędu Gminy Bledzew przez okres od 2009 roku do chwili obecnej, łamać wydane przez Wójta zarządzenie z 2009, które w formie i niezmienionej treści obowiązuje tylko na papierze. Sprawa nie przestrzegania zarządzenia dotyczy prowadzenia ksiąg korespondencji wchodzącej i wychodzącej , rejestru skarg właściwości Wójta i nieprowadzenia w ogóle rejestru właściwości rady Gminy Bledzew. I żałuje do dziś, że nie miałem przy sobie dyktafonu, bo mógłbym to udowodnić, że pracownik odpowiedzialny za prowadzenie obsługi biura rady w Urzędzie Gminy Bledzew pan Dominik Pijaczyński jeszcze w tym w miesiącu, listopadzie 2015 r. przekonywał mnie wbrew postanowieniu zapisanym w zarządzeniu z 2009 Wójta Gminy Bledzew rozdział VI pkt 4 Paragraf 28, że nie ma takiego obowiązku prowadzenia rejestru skarg i wniosków właściwości Rady Gminy Bledzew. Ponadto nie istnieje w urzędzie Gminy Bledzew rozliczanie pracowników z powierzonych zadań, nagminnie zdarzają się pomyłki w stosunku do spraw załatwianych na rzecz jednego petenta. Podczas prowadzenia licznych procedur planistycznych dotyczących zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Bledzew i podczas prowadzenia licznych zmian studium Gminy Bledzew doszło do upublicznienia na BIP Urzędu Gminy Bledzew informacji publicznej w formie niezgodnej z treścią oryginalnego dokumentu. z ta sprawą łączy się nierozerwalnie przykład dający się udowodnić, że do akt postępowania w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Gminy Bledzew włożono dokument "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Bledzew" z 2003, który pozbawiono kilkudziesięciu stron, w tym dwóch istotnych rozdziałów, które wymienia uchwała w sprawie przyjęcia "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Bledzew" z 2003 roku. Tylko zgłosić przestępstwa do prokuratury nie ma komu. Takie jest wyrozumiałe współczesne społeczeństwo Bledzewskie Gminy Bledzew.

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 01-10-17 12:24

Dęblin, 25 wrzesień 2017 Krzysztof BEDNARSKI Ul. Starodworska 12 6635-50 Bledzew Wójt Gminy Bledzew Rada Gminy Bledzew Ul. Kościuszki 16 66-350 Bledzew Do wiadomości Ekolog Sp. z o.o. ul. Świetowidzka 6/4 61-058 Poznań Wniosek Dotyczy: wniesienia uwag i wniosków w odniesieniu do Obwieszczenia na BIP zawartego w piśmie nr RG.OŚ.602.2.2017 Wójta Gminy Bledzew dotyczącego art.39.i 40 Ustawy z dnia 03 października 2008 r. W nawiązaniu do Obwieszczenia Wójta Gminy Bledzew z dnia 19.09.2017 r w piśmie nr RG.OŚ. 602.2.2017 do Art. 39 i Art. 40 Ustawy z dnia 03 października 2018 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska w związku z przystąpieniem do opracowania projektu dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bledzew” przez wykonawcę z firmy Ekolog Sp. z o.o. ul. Świetowidzka 6/4, 61-058 Poznań autorstwa dr inż. Marcin Mielczarek, inż. Katarzyny Walkowiak i mgr Jakub Smakulski oraz w nawiązaniu do zawartego w ww. piśmie zawiadomienia stwierdzającego możliwość: - zapoznawania się z projektem Planu; - składania uwag i wniosków w powyższej sprawie; ja niżej podpisany pod niniejszym pismem wnoszę na podstawie zapisu ww. ustawy Rozdziału 3 Udział społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów i w tym zakresie składam wniosek o uczynienie dostępu na stronach BIP Urzędu Gminy Bledzew do informacji jakie wymieniają w przedmiotowej ustawie zapisy zawarte:  w Art. 42. Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa: 1) rozpatruje uwagi i wnioski; 2) dołącza do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.  w Art. 43 Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu i o możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz: 1) uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2; 2) podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 – w przypadku dokumentów, o których mowa w art. 46 i 47. Proszę o wprowadzenie do dokumentu projektu Planu w pkt. 1.3 Dokumenty źródłowe, informacji o dokumencie „Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Bledzew” stanowiącego zapis prawa miejscowego w obowiązującej uchwalonej Uchwale Rady Gminy Bledzew nr VI/56/03, o której jest zamieszczona informacja publiczna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bledzew (BIP) patrz zał. Nr 1 i zał. Nr 2 do niniejszego pisma. Miejsce przechowywania dokumentu określa informacja na BIP, którą dokumentuję załączoną treścią zawartą w załączniku nr 3 w niniejszym piśmie. Miejscem przechowywania tego dokumentu stanowiącego akt prawa miejscowego jest wskazanym na BIP sejf w kancelarii Biura Rady Gminy Bledzew pom. Nr 12 w Urzędzie Gminy Bledzew. W zawiązku z powyższym wykazaniem istnienia dokumentu stanowiącego akt prawa miejscowego, jakim jest dokument „ Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Bledzew” żądam od pana Wójta udostepnienia tego dokumentu wykonawcy przedmiotowego zamówienia publicznego - projektu Planu, celem dodania o nim informacji w projekcie Planu w punkcie 1.3 Dokumenty źródłowe na str. nr 6 oraz dodania informacji o tym dokumencie w treści projektu Planu na stronie nr 23, po słowie cyt.: Dokumentem bazowym nakreślającym ogólne ramy rozwoju i aktywizacji obszarów w gminie, a tym samym obszarów przyszłego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” oraz „Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Bledzew” na bazie, których wykonany został dokument „założenia do planu ….” Wnoszę o przytoczenie na stronie 52 projektu Planu definicji użytego wyrażenia „niska emisja” w treści czwartego akapitu, celem jasnego podania znaczenia tego określenia na czym ono się zasadza (na czym polega). Kolejną uwagą jaką niniejszym wnoszę jest prośba o uwzględnienie na stronie 58 projektu Planu w czwartym akapicie, poprawienia zapisu niepoprawnie użytego słowa „immisji” na poprawne słowo „emisji”. Ponadto w tym akapicie wnoszę o precyzyjne przedstawienie informacji, o jakie latach autor miał na myśli, w których pomiary emisji wykazały podobnie jak w latach wcześniejszych, że głównym problemem w zakresie zanieczyszczenia powietrza w województwie lubuskim są przekraczające poziomy dopuszczalne i docelowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w nim benzeno(α)pirenu? W tym miejscu pana Wójta proszę o podanie w projekcie Planu do publicznej wiadomości, informacji, że wyniki badań powietrza w Bledzewie wykonane przez WIOŚ Zielona Góra w okresie od sierpnia 2000 do lipca 2001 w tzw. sezonie grzewczym (jesień, zima wczesna wiosna), wykazały zanieczyszczenie powietrza na terenie wsi Bledzew, co w konsekwencji umożliwiło całej gminie Bledzew uzyskanie finansowego wsparcia z programu SAPARD na dofinansowanie zgazyfikowania gminy Bledzew (całego administracyjnego obszaru Gminy Bledzew). Bo nie rozumiem po co ukrywać takie fakty przed społecznością Bledzewa, która nie wie o podejmowanych przez gminę działań w latach wcześniejszych. I wskutek niedoinformowania ma prawo sądzić, że dopiero projekt Planu podejmuje działania do zapobieżenia skutkom wykazanym w Programie Ochrony Powietrza dla województwa lubuskiego. A tak wszak przecież nie jest. Wnoszę do pana Wójta o spowodowanie zawarcia w projekcie Planu ww. przez mnie informacji na stronie 53 przedmiotowego dokumentu, że przed zmianą ustawy Prawo ochrony Środowiska gmina Bledzew dla uzyskania środków na zwalczanie smogu we wsi Bledzew np. pochodzących w 2002 roku z środków programu SAPARD, wykorzystała możliwość zapisaną w art. 89 ww. ustawy. Kiedy obowiązująca ww. ustawa jeszcze umożliwiała WIOŚ objęcie badaniami miejscowość Bledzew posiadającą obecnie niewystarczającą ilość ludności, niż obecnie przyjmuje się w obowiązującej ww. ustawie oraz od stycznia 2010 roku zapisane jest w stosownej Dyrektywie Unijnej w sprawie jakości i czystości powietrza dla Europy dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie strefy wyrażonej rzędem ilości mieszkańców na liczbę aglomeracji, która dzisiaj umożliwia WIOŚ takie przeprowadzenie badań dla aglomeracji miejskich posiadających powyżej 100 tyś. Mieszkańców. Wobec powyższego tamte badania dla Gminy Bledzew powodują, że ma to szczęście, że mieszkańcy Bledzewa posiedli dostęp do wyników badań powietrza wykonanych kiedykolwiek przez WIOŚ z Zielonej Góry, które dokumentują stan czystości powietrza we wsi w okresie grzewczym. Te wyniki przed sądem powszechnym można obecnie wykorzystać, bo innymi dokładniejszymi wynikami podważającymi poprzednio uzyskane, biorąc pod uwagę brak zmian w obszarze poprawy zwalczania zanieczyszczeń powietrza w Bledzewie nikt nie dysponuje. I nie będzie w stanie obecnie ich przed sądem podważyć. Proszę o jednoznaczne wskazanie innych wyników WIOŚ Zielona Góra, które byłyby uzyskane w taki sam sposób jak ww. badania podważyć jednoznaczne otrzymane wówczas wyniki. Świadom jednej prawdy na ww. ten temat, że zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia mojej rodziny nadal istnieje, że jest jak napisano w rozdziale POP nr 16 niepoliczalne, co w ostatnim czasie potwierdził stosownym zapisem w wydanym postanowieniu z dnia 05 października 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie zaskarżenia wniesionego przez wojewodę Lubuskiego dotyczącego wniesienia przez Wojewodę o wycofanie z obiegu prawnego uchwalonej przez Radę Gminy Bledzew w dniu 26 marca 2014 roku Uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, którą na teren gminy Bledzew, gdzie jest od roku 2002 gaz dostarczany przez zawodowego dostawcę gazu firmę EWE do rejonu MJ1, obręb Bledzew w Bledzewie na cele zaopatrzenia domów jednorodzinnych w ciepło podjęła rada ww. gminy udaną próbę wprowadzenia do zaopatrzenia w ciepło w ramach tzw. Ograniczenia paliw stałych ustanowienia prawa pozwalającego na zaopatrzenie domów w ciepło za pomocą paliw stałych. Ponadto wycofanej przedmiotowej uchwały wójt gminy oraz rada gminy nie wznowiły., a dotychczas nierozpatrzone uwagi i wnioski mieszkańca gminy Bledzew wniesione do drugiej dyskusji publicznej na czas obowiązywania tzw. wyłożenia dokumentów projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wraz z jego oceną strategiczną oddziaływania tej zmiany planu na środowisko nie doczekały się jak dotąd rozpatrzenia przez Wójta i radę oraz nie wykonał ich rozpatrzenia projektant pan Paweł Szumigała z Poznania, jako Wykonawca projektu zmiany planu zagospodarowania dla ul. Starodworska i ul. Cystersów w Bledzewie (rejonu MJ1 obręb Bledzew w Bledzewie). Wobec powyższego wnoszę do Pana Wójta o włączenie do projektu Planu dla celu właściwego jego wykonania przez pracownię projektową, jako przykład Rozstrzygnięcia uwag przez Wójta gminy Bledzew, w tym proszę o włączenie do projektu Planu Rozstrzygnięcia Rady Gminy Bledzew jako dowód rzetelnych zamiarów realizacji planu zaopatrzenia gminy w ciepło na bazie przestrzegania obowiązującego prawa miejscowego i obowiązujących przepisów prawa w Polsce. Jeżeli, Pan Wójt ma inne zdanie proszę mnie przekonać stosownymi zapisami uczynionymi w projekcie Planu na stronie 53. Obecne zapisy mnie nie uspokajają i czynią jeszcze bardziej zaniepokojonym o przyszłości stanu czystości powietrza, jeżeli autor projektu Planu nie bierze pod uwagę oczywistych wyników badań WIOŚ z roku 2001 w Bledzewie i w tym dokumencie jak dotąd ich nie w sposób praktyczny i zrozumiały nie podważa. Załącznik nr 1 Zrzut ekranowy udostępnionej na BIP treści uchwalonej Uchwały nr VI/56/03 Rady Gminy Bledzew z dnia 21 marca 2003 r. Uchwała Nr VI/56/03 Rady Gminy Bledzew z dnia 21 marca 2003r. w sprawie : przyjęcia strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Bledzew Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z dnia 12 października 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591) Rada gminy ustala co, następuje: § 1 Przyjąć „Strategię zrównoważonego rozwoju Gminy Bledzew” o treści, jak w załączniku nr 1. § 2 Ustala się, że „Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Bledzew” stanowić będzie podstawę programu Agenda 21 dla Gminy Bledzew. § 3 Określone w „Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Bledzew” zasady, cele i zadania na rzecz ekorozwoju Gminy Bledzew stanowią wytyczne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bledzew. § 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Przewodnicząca Proszę o wpisanie na stronie 59 projektu Planu aktualnie obowiązującego dokumentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bledzew uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Bledzew Nr XVIII/134/ z dnia 28 września 2000 r.,, poprzedzając zaprojektowanie przedmiotowego projektu Planu wykonaniem nowego Studium gminy. Proszę o zaktualizowanie dokumentu „Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Bledzew”, który nie był aktualizowany od 2003 roku oraz wnoszę o wykonanie dokumentu „Strategii rozwoju gminy Bledzew”, o którym to dokumencie jest informacja w wyłożonym do publicznego wglądu przedmiotowym projekcie Planu stronie 59 w czwartym akapicie, która stwierdza nie wykonanie tego dokumentu. To jest zapisane w aneksie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmina Bledzew zmiana studium nr 2 – obręb Pniewo na stronie nr 2 pkt 1.2 zakres przestrzenny i rzeczowy. Powyższe moje prośby mają na uwadze umożliwienie wykonawcy kompleksowego wykonania właściwie zorganizowanego i zaopatrzonego w informacje wejściowe stanowiące o właściwym oparciu stanu istniejącego – dane wejściowe. Jakie one będą to zadecyduje na efekcie końcowym i wadze dokumentu jako Planu, czy będzie miał on wartość i właściwe odzwierciedlenie w uzyskanym na jego bazie celu jakim jest prawidłowe uwzględnienie potrzeb gminy i społeczeństwa. Wnoszę, by do projektu Planu na stronie 65 na końcu drugiego zdania w punkcie 3.1.4 zamieścić zapis cyt.: „ …(…) na terenach gdzie nie zapewniona jest możliwość zaopatrzenia domów w ciepło za pomocą gazu, energii elektrycznej lub oleju opałowego. Proszę dopisać trzecie zdanie w pkt. 3.1.4 zawierające wykładnie dotycząca zakazu wprowadzania paliw stałych na teren, gdzie już jest plan zagospodarowania przestrzennego zezwalający w zakresie zaopatrzenia w ciepło domów do stosowania wyłącznie gaz, energię elektryczną i olej opałowy. Wnoszę o wprowadzenie do projektu Planu na stronie 65 zapis zakazujący wydawania pozytywnej decyzji administracyjnej dotyczącej warunków zabudowy terenu dla celów dotyczących budowania domów jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną wykorzystującą do obsługi zaopatrzenia domu w ciepło paliwa stałe w decyzjach o zabudowie i zagospodarowaniu terenu pod budowę domu(ów) jednorodzinnego(ch) dla terenów, gdzie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, a teren objęty wydaniem ww. decyzji administracyjnej o zabudowie i zagospodarowaniu przestrzennym jest terenem położonym w bezpośrednim sąsiedztwie na styku z terenem na którym obowiązuje ww. plan zagospodarowania jak np. na rejonie MJ1 obręb Bledzew w Bledzewie i zakazania wydawania decyzji na zagospodarowanie terenu dla terenów stycznych z rejonem na terenie którego do zaopatrzenia domów w ciepło obowiązują paliwa gazowe, energia elektryczna lub olej opałowy. Ponadto generalnie wnoszę o sugerowanie w tym punkcie projektu Planu rozwiązań jednoznacznie określających zasady nienaruszające zapis jaki obowiązuje w dotychczas przyjętych w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego gminy Bledzew i zgodnych z zapisem ustanowionym w dokumencie „Program ochrony środowiska dla gminy Bledzew na lata 2016-2019 z perspektywa na lata 2020-2030” w Rozdziale 6, który jako prawo miejscowe niezmiennie stanowi, co następuje cyt.: „ …Na terenie gminy Bledzew odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu: pył PM10; benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10.” Z uwzględnieniem zapisu w dokumencie „Prognoza …” w Rozdziale nr cyt.: „… Na str. 114 proszę o wskazanie przez autora wszystkie rodzaje tzw. „podejmowanych działań” i nie wskazuje organu Gminy Bledzew jako odpowiedzialnego za zapewnienie działań za jakie on winien realnie odpowiadać w ramach realizacji POP dla strefy lubuskiej przyjętego stosowną uchwaloną Uchwałą przez sejmik Lubuski w dniu 23 marca 2014 roku (a nie jak podaje się w dokumencie Uzasadnienie w odpowiedzi na wniesione podczas dyskusji publicznej uwagi i wnioski do wyłożonego Program ochrnony środowiska dla gminy Bledzew …) na całym terenie administracyjnym Gminy Bledzew, w okresie 24 godzin na dobę 265 dni w roku. I nie tylko przez czas urzędowania tego organu w godzinach otwarcia Urzędu Gminy Bledzew, jako że wówczas będzie to nie wystarczające wsparcie dla właściwej realizacji celów związanych z poprawą jakości powietrza jakie zawarte zostały w zapisach obowiązujących dokumentów „Program ochrony środowiska dla gminy Bledzew …” oraz w dokumencie „Prognoza oddziaływania na środowisko …”. Do chwili obecnej w Gminie Bledzew nie funkcjonują działania zmierzające do rozpoznania przypadków zachorowań mieszkańców gminy Bledzew wynikłych w wyniku skutków złego stanu czystości powietrza w okresie grzewczym jak zwiększone nasilenie zjawisk alergicznych i ostrych przypadków astmy oskrzelowej lub zapadalności na choroby związane z niewydolnością dróg oddechowych chorób płuc lub nie oszacowano występowania zwiększenia przypadków wystąpienia powikłań onkologicznych wynikające z zanieczyszczenia powietrza. Wnoszę o wskazanie sposobu przeciwdziałania brakowi podejmowania działań przez organ za takie podejmowanie działań wyznaczony w projekcie planu do ich podejmowania i stosownej określonej reakcji, by nie miały w gminie Bledzew prawa występowania przypadki pogarszania stanu zanieczyszczania powietrza w godzinach popołudniowych i nocnych w okresie grzewczym (jesienno – zimowym i wczesną wiosną), kiedy organizmy ludzkie są szczególnie narażone z powodu osłabienia wynikającego z niesprzyjających warunków klimatycznych tej pory roku. W związku ze stosownym zapisem w rozdziale 19 POP dla strefy lubuskiej i odpowiedzią zawarta na str. 4 Uzasadnienia i zapisów w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko do dokumentu programu ochrony środowiska dla gminy Bledzew … „ w zakresie dotyczącym braku możliwości wprowadzenia całkowitego zakazu wykorzystywania paliw stałych w okresie grzewczym do zaopatrzenia w ciepło i zapewnienie stosownym zapisem w projekcie Planu by ten zapis nie obowiązywał na terenach, gdzie prawo miejscowe w zawartych planach zagospodarowania przestrzennego zakazuje (bo nie pozwala stosować paliwa stałe do zaopatrzenia domów w ciepło) np. na rej. MJ1 obręb Bledzew w Bledzewie ul. Starodworska i ul. Cystersów jasno wyartykułować w dokumencie projektu Planu, że tam zakaz stosowania paliw stałych obowiązuje i takie jest prawo miejscowe. I kropka. A nie będzie tego prawa należycie przestrzegał poniesie stosowne kary w każdy pozytywnym przypadku potwierdzenia udokumentowanego stanu niepodporządkowania się temu obowiązkowi. Krzysztof Bednarski

Odpowiedz CytujWróć do tematów

Adres tej witryny: https://bledzew.istrefa.com

istrefa gmina Bledzew | istrefa powiat międzyrzecki | istrefa lubuskie | istrefa Polska

Bledzew - wieś, gmina wiejska, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie - portal lokalny
Kod pocztowy: 66-350


Info

  • Strona nie wymaga rejestracji ani logowania.
  • Każda nowa wypowiedź jest anonsowana na stronie głównej.

Szukaj...


Zgłoś problem...

Zgłoś problem techniczny związany z działaniem portalu.

Zgłoś problem