Mobing czy niekompetencja !?

  Zainteresuj tematem więcej osób:


Bednarski Krzysztof 09-04-17 10:26

Szanowny Panie Wójcie Na podstawie Dz.U.02.5.46 ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r.) na podstawie art. 226 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa) Rozdział 1 Przepisy ogólne § 7 oraz na podstawie Kpa Art. 35. § 1., Kpa Art. 221. § 1 i § 3 oraz Kpa Art. 229 pkt. 2 Proszę o wyjaśnienie oparte na podstawie prawnej dla kwestii dotyczącej następującego pytania: Na jakich podstawach prawnych funkcjonuje w Urzędzie Gminy Bledzew wydawanie poleceń pracownikowi biura rady, by wykonywał(a) (przygotowywał(a), napisał(a) lub przepisywał(a)) sprawozdania za przewodniczących komisji Rady Gminy Bledzew obecnej kadencji. Jednocześnie proszę o odpowiedź na pytanie. Czy na poszczególnych przewodniczących komisji (radnych) spoczywa obowiązek wykonania sprawozdań z posiedzeń komisji Rady Gminy Bledzew, czy nie spoczywa, co oznaczałoby, że naruszony został zapis dokumentu "Statut Gminy Bledzew"? Proszę o wyjaśnienie podstawy prawnej, na której oparte od początku kadencji obecnej rady nagminnie jest utrudniana praca urzędniczki Urzędu Gminy Bledzew zatrudnionej w biurze rady. Proszę pana Wójta, o jednoznaczne wskazanie aktualnie obowiązujących w Urzędzie Gminy Bledzew norm prawnych, regulujący zakres obowiązków pracownika biura rady Urzędu Gminy Bledzew. W końcu nie chodzi tu tylko o wykonanie sprawozdania za radnego ale o sam fakt, kto faktycznie winien takie sprawozdanie wykonać sam bez pomocy osób trzecich. Stoję na stanowisku, że może takie sprawozdanie wykonać od A do Z wyłącznie przewodniczący komisji Rady Gminy Bledzew. Uważam tak ponieważ nie mam podstaw uważać, że wybrano na stanowiska radnych analfabetów nie piśmiennych, którzy nie potrafią samodzielnie wyciągnąć wnioski i wyartykułować je w sprawozdaniach lub nie maja odwagi cywilnej zająć stanowisko w komisji i się pod nim podpisać. Wszak właśnie ich stanowisko i stanowisko radnych komisji nagrane na dyktafonie wymaga wyciągnięcia stosownych wniosków i zajęcie stanowiska poprzez sformułowanie tego co jest nagrane na nagraniach w sprawozdaniu. Wszak nie wszyscy mieszkańcy Gminy Bledzew mają czas na wnioskowanie o dostęp do taśm prawdy, w celu ich odsłuchania, a i tak to nie wystarczy, jeżeli nie mogą poznać pisemnego zajęcia stanowiska w sprawie przez przewodniczących komisji rady. Proszę pana Wójta, by przy współudziale prawnika Urzędu Gminy Bledzewo wskazał przywołał normę prawną, która zezwalałaby pracownikowi Urzędu Gminy Bledzew wykonywać zadania mandatowe radnego zapisane w obecnie obowiązującym Statucie Gminy Bledzew. udzielona w tej sprawie odpowiedź proszę wymienić przez odczytanie - ogłoszenie w informacji Wójta na najbliższej zaplanowanej sesji Rady Gminy Bledzew tj. w dniu 21.04.2017 r. Upublicznił pan Wójt obowiązki pracownika biura rady pod którymi się pan Wójt podpisał. Są one zamieszczone na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bledzew w miejscu, które dla potrzeb pana Wójta dla ułatwienia zrozumienia do jakiego dokumentu, problemu się odnoszę, precyzyjnie niniejszym Panu wskazuję za pomocą tzw. Sformułowania informatycznego, które określa tzw. ścieżka dostępu za pomocą linku do miejsca zawierającego obowiązki pracownika biura rady na zastępstwo, które zostały zapisane na stronie Internetowej: [LINK] Proszę o pilne załatwienie poruszonej przez mnie ww. sprawy, w związku z potrzebą umożliwienia pracownikowi normalnego wykonywania obowiązków jakie faktycznie wymienił na stronie wskazanej ww. linkiem. Jeżeli ww. sprawa tak naprawdę dotycząca nakłaniania pracownika do wykonywania zadań nie wynikających z powierzonych obowiązków, w konsekwencji powoduje, że pracownik wbrew zapisanym w dokumencie Statut Gminy Bledzew zmuszany jest do napisania sprawozdanie za przewodniczącego obojętne jakiej komisji Rady Gminy Bledzew, to informuję, że kolejnego pisma Pan Wójt, a również poinformowany o sprawie tą drogą pan Przewodniczący Rady Gminy Bledzew już więcej nie otrzymają, gdyż sprawa trafi do właściwych organów ... Proszę Pana Wójta o zapoznanie z treścią niniejszego pisma e-mail za podpisem Radnych pełniących funkcję przewodniczących poszczególnych komisji Rady Gminy Bledzew. Informuję, że następny przypadek wykonywania przez pracownika biura rady sprawozdania za przewodniczącego komisji rady gminy, zostanie przez mnie odebrane jako działanie celowo wymierzone w obowiązujący porządek prawny i dowód na lekceważące odniesienie się do niniejszego zarzutu. Wówczas sprawa trafi do rozpatrzenia do odpowiednich organów ... Ponadto informuję pana Wójta, że jest to pierwsze przed sądowe wezwanie do zaprzestania nagminnego naruszania istotnych postanowień zapisanych w dokumencie Statut Gminy Bledzew uchwalony przez Radę Gminy Bledzew. Przypominam Panu Wójtowi, że Statut Gminy Bledzew zawiera normy prawa obowiązujące Radnych Gminy Bledzew i w tym również Pana, panie Wójcie. Podejmowane działania przez Pana, panie Wójcie i podejmowane działania przez Pana Przewodniczący Rady Gminy Bledzew nadal nie zapewniają właściwą realizację obowiązków ponieważ pracownik rady otrzymuje do realizacji dodatkowe zadania, mimo istnienia stanu faktycznego w zakresie ukompletowania protokołów s posiedzeń w zakresie dotyczącym uzupełnienia wszystkich brakujących nagrań z posiedzeń komisji i sesji Rady bieżącej kadencji, co wskazuje na istotny powód, z winy którego, nastąpiło niewykonanie przez pracowników biura rady obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Podsumowując niniejsze wystąpienie, należy uznać, że w urzędzie brakuje sprawozdań napisanych własnoręcznie przez Radnych pełniących funkcję przewodniczących komisji rady, co jest konsekwencją nieprzestrzegania przez Wójta Gminy Bledzew norm prawnych w stosunku do pracowników biura rady Urzędu Gminy Bledzew, a skutkiem dopuszczania do sytuacji, polegającej na pisaniu sprawozdań z komisji rady przez pracownika biura rady jest brak przedmiotowych sprawozdań. Proszę Pana Wójta o poinformowanie, do jakiego urzędnika skierowane zostało niniejsze pismo e-mail celem załatwienia poruszonych w nim spraw. Ponadto proszę Pana, panie Wójcie o podanie mi tą samą drogą do dnia 23.04.2017 r. numer rejestru i numer pozycji i datę, jakie zostały nadane mojemu pismu dane z dziennika, gdy pismo zostało przyjęte do realizacji przez wyznaczonego przez pana Wójta pracownika, co winno być oparte na zapisach stosownego Pana Zarządzenia z 2015 roku w dokumencie upublicznionym na BIP Urzędu Gminy Bledzew w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Bledzew. Z poważaniem Krzysztof Bednarski Krzysztof Bednarski

Odpowiedz Cytuj
Bednarski Krzysztof 09-04-17 10:28

Proszę Szanownych czytelników o podanie nazwy Urzędu, w którym podobne zjawisko ma miejsce. Dziękuję za uwagę. Krzysztof

Odpowiedz Cytuj


Wróć do tematów

Adres tej witryny: https://bledzew.istrefa.com

istrefa gmina Bledzew | istrefa powiat międzyrzecki | istrefa lubuskie | istrefa Polska

Bledzew - wieś, gmina wiejska, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie - portal lokalny
Kod pocztowy: 66-350


Info

  • Strona nie wymaga rejestracji ani logowania.
  • Każda nowa wypowiedź jest anonsowana na stronie głównej.

Szukaj...


Zgłoś problem...

Zgłoś problem techniczny związany z działaniem portalu.

Zgłoś problem