Informacje Publiczne

  Zainteresuj tematem więcej osób:


Strona 2 z 2

Urzędnicy Gminy Bledzew n 18-05-14 12:40

Asesor Prokuratury Rejonowej w sprawie cyt.:"... uzyskania bez uprawnień dostępu do systemu teleinformatycznego Gminy Bledzew poprzez pozyskanie haseł dostępowych do BIP i zamieszczania w nim .... (...); to jest o czyn z art. 267 paragraf 2 k.k. w dniu 12 lutego 2014 r. - działając na podstawie art. 429 paragraf 1 k.p.k. w zw. z art. 465 paragraf 1 k.p.k. zarządził: odmówić przyjęcia powyższego zażalenia, jako że zostało wniesione przez osobę nieuprawnioną." Nic więcej dodać nie ma potrzeby. Co Wójt zrobił w sprawie? Ja wiem. Cieszy natomiast fakt uszczelnienia obiegu informacji i trwałe wyeliminowanie, raz na zawsze tego typu nieuprawnionego działania w Urzędzie Gminy Bledzew.

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 17-07-14 11:44

W dniu 16.07.2014 r. na mocy postanowienia Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim wywołanego przez aktywnych mieszkańców gminy wspieranych przez Stowarzyszenie nad Zalewem z Gorzowa Wielkopolskiego została wyeliminowana z obiegu prawnego zaskarżona do SKO w Gorzowie Wielkopolskim Decyzja Wójta Gminy Bledzew w sprawie Biogazowni Rolniczej w Bledzewie oraz skutecznie wyeliminowano w całości z obiegu prawnego przedmiotową Decyzję Wójta Gminy Bledzew.

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 12-10-14 23:00

Sprawa skończyła się w Sadzie II instancji. SKO (I instancja) zapłaciła koszty postępowania tytułem zwrotu kosztów stronom skarżącym Decyzję Wójta Gminy Bledzew Pana L. Zimnego. Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uznało winę SKO w Gorzowie Wielkopolskim w związku poparciem błędów Wójta Gminy Bledzew Pana L. Zimnego. Czy na spotkaniach wyborczych pan L. Zimny powie dlaczego nie podaje do publicznej wiadomości aktualnej informacji w przedmiotowej sprawie? Czy odpowie na pytanie: Dlaczego na stronie urzędu Gminy Bledzew w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) nie zamieścił stosownych prawem wymaganych informacji, o wycofaniu z obiegu prawnego wydanej przez niego jako Wójta Gminy Bledzew decyzji? Dlaczego się ociąga i zwleka z ogłoszeniem informacji związanej z jego osobistą niezgodną z prawem decyzją?

Odpowiedz Cytuj
Stray Prezes 25-08-15 9:55

Uchwała Nr XIII/54/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bledzew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 229 pkt. 3 i art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu skargi Krzysztofa Bednarskiego, Rada Gminy Bledzew uchwala, co następuje: § 1. 1. Uznaje się za zasadną skargę Krzysztofa Bednarskiego z dnia 11 stycznia 2015 r. na działalność Wójta Gminy Bledzew w przedmiocie nieprawidłowej formy udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Bledzew do dokonywania doręczeń w sposób zgodny z zasadami określonymi w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego. § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Bledzew do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE W dniu 12 stycznia 2015 r. do Urzędu Gminy Bledzew wpłynęła skarga pana Krzysztofa Bednarskiego datowana na dzień 11 stycznia 2015 r. W przedmiotowej skardze zarzucono Wójtowi Gminy Bledzew, iż odpowiedź udzielona interesantowi na wniosek o udzielenie informacji publicznej miała niewłaściwą formę, a mianowicie: (1) została wysłana z adresu mailowego jednego z pracowników Urzędu Gminy Bledzew zamiast ze skrzynki ePUAP tutejszego Urzędu oraz (2) w miejscu podpisu zawierała tylko wpisaną w edytorze tekstu treść „Wójt Gminy Bledzew Leszek Zimny” zamiast opatrzenia jej podpisem elektronicznym Wójta. Pismo skarżącego zostało przekazane przez Przewodniczącego Rady do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bledzew rozpatrywała skargę na posiedzeniach w dniach 17 marca 2015 r., 28 kwietnia 2015 r. oraz 8 czerwca 2015 r. Komisja Rewizyjna w trakcie wyżej wymienionych posiedzeń wysłuchała stanowisk Wójta Gminy Bledzew oraz pracowników Urzędu Gminy. Wzięto pod uwagę w szczególności fakt, iż Wójt w trakcie VIII sesji Rady Gminy Bledzew w dniu 31 marca 2015 r. jednoznacznie oświadczył, iż polecił pracownikowi odpowiedzialnemu za sprawy budownictwa oraz planowania przestrzennego udzielenie odpowiedzi, jaką finalnie otrzymał pan Krzysztof Bednarski. Jednakże w trakcie podejmowania ustaleń Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż choć skarżący żądał udzielenia mu informacji publicznej na adres e-mail, to nie podał tego adresu. Komisja ta uznała, iż w takim wypadku organ prowadzący postępowanie winien w pierwszej kolejności wezwać petenta, którego adres zamieszkania jest mu znany, o uzupełnienie wniosku. Dopiero po takim uzupełnieniu wniosku o właściwy adres mailowy Wójt Gminy Bledzew powinien skorzystać z tego kanału informacyjnego i udzielić odpowiedzi na wniosek w formie elektronicznej. Nie można domniemywać, iż adres e-mail podawany przez zainteresowanego w dawniejszej korespondencji jest stale właściwy. W tym zakresie Komisja Rewizyjna uznała, iż skarga zasługuje na uwzględnienie, natomiast w przedmiocie pozostałych kwestii poruszonych w rozpatrywanej skardze Komisja ta uznała, iż nie posiada odpowiednich narzędzi, aby skontrolować prawidłowość czynionych przez organ wykonawczy Gminy Bledzew kroków. Pismo pana Krzysztofa Bednarskiego z dnia 11 stycznia 2015 r. spełnia wymogi skargi określonej w przepisie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego. Skarga ta została skierowana przeciwko Wójtowi Gminy Bledzew, a zatem na podstawie art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Rada Gminy Bledzew. Jednocześnie należy nadmienić, iż pismo dotyczy spraw z zakresu udostępniania informacji publicznej, o których mowa w przepisie art. 8 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wobec tego nie znajduje zastosowania przepis art. 229 pkt 2 w związku z pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, który dla spraw należących do zadań z zakresu administracji rządowej przewiduje właściwość rzeczową wojewody. Zgromadzenie materiału dowodowego powierzono Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bledzew, mając na względzie przepis § 90 ust. 1 Statutu Gminy Bledzew, który stanowi, iż „Komisja Rewizyjna kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy [...]”. Rada Gminy rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia skargi w formie uchwały. Treść tego aktu doręcza się osobie skarżącej, dlatego też w § 2 niniejszej uchwały Przewodniczący Rady Gminy Bledzew został zobowiązany do poinformowania pana Krzysztofa Bednarskiego o sposobie załatwienia sprawy. Komisja Rewizyjna, zapoznawszy się z dokumentami i wyjaśnieniami, o których mowa wyżej, przyjęła wniosek o uznanie skargi pana Krzysztofa Bednarskiego za zasadną. Rada Gminy Bledzew przyjmuje ustalenia poczynione przez Komisję Rewizyjną jako własne i niniejszą uchwałą uznaje skargę pana Krzysztofa Bednarskiego za zasadną we wskazanej wyżej części. jednak lekceważenie Radnych to już standard w pracy Wójta dla Gminy Bledzew. Wójt Bledzewa dał tego wyraz postanawiając , że nie zrealizuje ostatniego polecenia Rady Gminy Bledzew.

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 26-08-15 15:00

Urzędnik badający zgodność Uchwały z prawem posunął się do tego stopnia za daleko w ocenie sytuacji, że dzisiaj nie może sam się nadziwić jak mógł dopuścić do tego, że został określonym człowiekiem, który nie widząc dokumentu do którego się odnosił, "określił" na jego podstawie podstawę prawną dokumentu kontrolowanej Uchwały. Ten Pan nie widział zaginionego oryginalnego dokumentu i poświadczył nieprawdę, że miał do niego dostęp sądząc, podpierał się świadczeniem urzędników Urzędu Gminy Bledzew, które uznał za wystarczające, co powoduje, nieuzasadnione zaświadczenie przez Pana B. T. z LUW w Gorzowie Wlkp. iż "załatwi sprawę" ..... Pan B. T. jednak nie uwierzył, że dokument dawno temu zaginął i go nie można wykorzystać jeszcze do chwili obecnej, kiedy pisze te słowa. Egzemplarz oryginału dokumentu przechowywanego w IBEN w archiwum nikt nie oglądał od 2003 roku do chwili sprawdzenia przez pracowników IBEN, czy jeszcze u nich istnieje. Głupio się muszą czuć ci wszyscy urzędnicy, którzy stracili "podstawę" oparcia dla swoich pokręconych uzasadnień , naprawdę nie zetknęli się z oryginałem ww. dokumentu, a przecież ich znajomość jego treści miała posłużyć im za późniejszą podstawę oparcia ich stwierdzeń, że "powstałe w zgodzie z jego zapisami treści uchwał" nie naruszają prawo, które przez zawarte w nim zapisy ten dokument stanowi zgodnie z Ustawa z 2006 roku w sprawie dokumentów strategii zrównoważonego rozwoju. Wszak podczas procedowania dwóch dyskusji publicznych nie było dostępu do oryginału dokumentu "Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Bledzew" z 2003 r. Więc skąd się wzięła właściwa wiedza urzędników samorządowych radnych gminy i urzędników rządowych oraz projektantów bez dostępu do ww. oryginalnego dokumentu ? Dokument stanowiąc wytyczną do planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew stanowi o wykonaniu postanowień nakazanych Ustawą Sejmowa , czyli wykonany został w oparciu o nakaz obowiązującego w POLSCE prawa. Zaginął zał. Nr 1 do uchwały Rady Gminy Bledzew i od kilku lat każdy kto jest nim zainteresowany nie ma dostępu do zapisanych treści "Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Bledzew". Powstała taka oto sytuacja. 1. Wójt nie posiada aktu prawa pozwalającego na właściwe wypełnianie mandatu zaufania publicznego, a prawo Panu Wójtowi zabrania samemu kształtować politykę przestrzenną. Jakim wobec tego sposobem zamierza się wytłumaczyć przed mieszkańcami gminy Bledzew z faktu braku stosownych wytycznych? Kto i skąd wziął wytyczne dla projektanta, który miał ocenić projekt autorstwa Pana Wójta? Bałagan , Bałagan, bałagan. Jedynie tak można nazwać panująca sytuacje w Gminie Bledzew. Skąd wytyczne do wykonania dokumentu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego pochodzą?

Odpowiedz Cytuj
Krzysztof Bednarski 01-11-15 14:32

W okresie od listopada 2012 do chwili obecnej procedura planistyczna zmiany planu zagospodarowania przestrzennego rejonu obszaru w obrębie Bledzewa opierała się na dokumencie "Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Bledzew" w egzemplarzu zabezpieczonym w dokumentacji ww. procedury planistycznej, w którym gołym okiem można stwierdzić, że został on pozbawiony dwóch istotnych rozdziałów jakie wymienia uchwała Rady Gminy Bledzew, która ten dokument wywołała jako wskazanie kluczowych wytycznych dla planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew na potrzeby samorządowych organów Gminy Bledzew. Sąd karny w Międzyrzeczu dopiero od świadka na rozprawie w dniu 20.10.2015 r., dowiedział się, że prokuratura rejonowa tego Miasta, niestaranie rozpoznała sprawę i nie sklasyfikowała właściwie doniesienie w związku z powyższymi informacjami, które same w sobie dowodzić miały o możliwości popełnienia wielu przestępstw przez organa Gminy Bledzew. Na przykład ww. dokument włączony do akt sprawy przedmiotowej procedury planistycznej zaczynał się defakto po stronie trzeciej (z przeskokiem wykonano wydruk kolejnych stron) dopiero od strony nr 70. Dlaczego? Kto to ma wyjaśnić jeżeli nie Sąd?! To nie należało do obowiązku zawiadamiającego prokuraturę rejonową. Krzysztof Bednarski

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 10-11-15 12:11

Wójt Bledzewa oraz przewodniczący Rady Gminy Bledzew przez ponad rok urzędowania w nowej kadencji, udowodnili, że zasługują na oskarżenie o bezczynność i arogancję charakteryzującą się nienależytym wykonywaniem obowiązków na zajmowanym stanowisku. Wnioski petenta organy samorządowe Gminy Bledzew nie rozpatrzyły przez ponad dwa lata - nie udzielono odpowiedzi na dwa wnioski . Odpowiedź na wniosek petenta o dostęp do informacji publicznej udzielono za pomocą spamu wykorzystując do tego celu konto pocztowe pracownika komórki odpowiedzialnej za sprawy związane z budownictwem , który bez stosownych uprawnień podpisał e-mail cyt.: '...Wójt - Leszek Zimny-". Godziny urzędowania wójta przyjmującego skargi i wnioski opublikowane na BIP Urzędu Gminy Bledzew różnią się od tych opublikowanych na podstawie zarządzenia wójta zawierającym "Regulamin organizacyjny urzędu Gminy Bledzew". Przykład: Link do strony zawiadamiającej o terminie wysłuchania przez Wójta skarg i wniosków :[LINK] Link do strony zawierającej zarządzenie nr 60/2009 z dnia 20 lipca 2009 roku Gminy Bledzew Leszka Zimnego: [LINK] Fajnie się pobiera co miesiąc pensję stanowiącą pieniądze publiczne za wykonywanie pomyłek. Nagminnie źle prowadzone kontrole w Gminie Bledzew ze strony wszystkich właściwych organów kontroli i nadzoru nie zapewniają nam przerwanie pasma ciągłych "pomyłek" wójta i radnych. My jako społeczeństwo płacimy za pomyłki organów Gminy Bledzew. Ostatnią spektakularną pomyłką popisała się Rada Gminy Bledzew w dniu 30 lipca 2015 r. kiedy w trybie uchwały uchyliła uchwałę z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania. Tę sprawę już skomentowała Wojewódzki sąd Administracyjny wydając stosowna sentencję do wyroku z dnia 07 października 2015 r. Sprawą innego wniosku zajmuje się z urzędu policja i prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu.

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 29-11-15 14:03

Radni Rady Gminy Bledzew na czele z panem Przewodniczącym, Wójt, Sekretarz i dwóch urzędników Urzędu Gminy Bledzew nie przestrzegają postanowień regulaminu organizacyjnego jak stanowi w tej sprawie stosowne zarządzenie z 2009 roku Wójta Gminy Bledzew. Ponadto po zmianie ustawy w sprawie zmian w kpa dotyczących skarg i wniosków co miało miejsce we wrześniu 2015 r. Wójt nie śledzi zmian zachodzących w obowiązującym nowym prawie nie czyta Ustaw i dlatego dotychczas nie zmienił ww. zarządzenia oraz nie poprawił "błędów" w zakresie dotyczącym dostosowania ww. regulaminu do jego zgodności z obowiązującym prawem nadrzędnym, np. w sprawie terminów pracy Urzędu Gminy Bledzew i terminów przyjmowania skarg i wniosków przez Wójta, terminów przyjmowania skarg np. po godzinach urzędowania (pracy urzędu), a co innego wniesione ostatnio zostało podczas modyfikacji strony Internetowej BIP Urzędu Gminy Bledzew (UGB)w tej sprawie. Przedstawiona informacja publiczna w tym tygodniu przez redaktora strony jest zgoła odmienna od zapisów zarządzenia Wójta Gminy Bledzew i Regulaminu urzędu. To znaczy, że Wójta poprawia pracownik a nie na odwrót?! Pracownik UGB Pan D. Pijaczyński jak powszechnie wiadomo skończył studia wyższe i nie wie jak winien w takiej sytuacji postąpić. Wszystkim Bledzewiakom interesującym się działaniami na BIP UGB publicznie wiadomo, że ten Pan ma możliwość działania, bo pełni najwyższą na stronie ww. BIP UGB funkcję Redaktora tej strony internetowej. Wdać tu gołym okiem - zero jakiejkolwiek kontroli i reakcji na zaistniałe błędy czy też niedozwolone prawem zmiany na tej stronie manipulacje.

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 15-01-16 8:58

Należy uznać, że nie podważalnym źródłem danych umożliwiających ocenę dyżurów radnych Rady Gminy Bledzew w 2015 roku do spraw wnoszonych przez wyborców jest brak jakichkolwiek informacji na ten temat w dokumentach protokołów zgromadzonych w biurze ww. rady. Dowodem na lekceważenie spraw wnoszonych do radnych podczas dyżuru jest min. fakt, że żaden z radnych nie zadbał o to, by jakikolwiek protokół z posiedzenia komisji Rady Gminy Bledzew lub protokół z sesji Rady Gminy Bledzew z roku 2015 zawarł informację o wniesieniu sprawy, jeżeli taka była wola wnoszącego, by jego sprawa została przedstawiona Radzie pod dyskusję jako efekt dyżuru radnego?! Na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Bledzew nie ma udokumentowania pełnienia dyżurów przez Radnych w roku 2015. Wielu Radych Rady Gminy Bledzew nie przybyło na wyznaczony dyżur, a ponadto wielu choć raz pełnili dyżur albo się spóxniło albo zakończyło dyżur przed wyznaczonym i upublicznionym ba BIP terminem nie zostawiając informacji, że dyżur został zakończony przed czasem, by nie narażać gościa radnego na niepotrzebną stratę czasu i ironiczne uśmieszki ze strony udających zdziwienie urzędników Urzędu Gminy Bledzew, co niewątpliwie należało uznać za oznakę jawnego lekceważenia obowiązków radnego. Żaden radny , który nie stawił się na dyżur i tym samym spowodował swoim postępkiem zlekceważenie obowiązku i zlekceważenie interesanta nie przeprosił publicznie dotychczas za swoje wysoce nieetyczne i aspołeczne zachowanie. Radni, którzy się spóźnili na dyżur nie mieli zwyczaju przepraszać interesanta za nieetyczne zachowanie. Po spóźnionym przybyciu radnego na dyżur najczęściej spotykanym z jego (jej) strony zachowaniem było wypowiedzenia słów dzień dobry i choć tyle ale to wszystko na co jak się później okazywało, co radny podczas dyżuru powiedział. Wyborcy, którzy z radością udali się na spotkanie z radnym i stwierdzili, że zostali okpieni przez dyżurnego radnego, który nie stawił się na zapowiedziany dyżur radnego, nigdy nie zostali publicznie lub osobiście przez radnego przeproszeni za zaistniałą sytuację?! Cóż więcej można, by napisać ale po co, tracić czas na to. Wystarczy udać się samemu na spotkanie z dyżurnym radnym i spróbować samemu uzyskać informację na temat wywiązywania się radnego z obowiązku dyżurnego radnego. Każdy obywatel ma jeszcze możliwość sprawdzenia swojego radnego w okresie od stycznia 2016- do kolejnych wyborów w roku 2018 samemu choć raz ocenić wybranego radnego podczas spotkania na dyżurze. Życzę udanego i owocnego spotkania z dyżurnym radnym Rady Gminy Bledzew. Niniejszym informuję, że radny, który w dniu 11 stycznia 2016 roku miał wyznaczony dyżur radnego nie stawił się na dyżur radnego. Jest tym radnym pan radny ZAJĄC. cdn. Jedynie pan radny M. Wirszyc w roku 2015 sporządził protokół ze spotkania z wnoszącym sprawę ale jak na razie nic dalej z tego nie wynikło, poza stawieniem się na rozmowę z nowym Wojewodą Lubuskim, który wezwał Przewodniczącego Rady Gminy Bledzew w dniu 12 stycznia 2016 roku na rozmowę ... cdn.

Odpowiedz CytujWróć do tematów

Adres tej witryny: https://bledzew.istrefa.com

istrefa gmina Bledzew | istrefa powiat międzyrzecki | istrefa lubuskie | istrefa Polska

Bledzew - wieś, gmina wiejska, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie - portal lokalny
Kod pocztowy: 66-350


Info

  • Strona nie wymaga rejestracji ani logowania.
  • Każda nowa wypowiedź jest anonsowana na stronie głównej.

Szukaj...


Zgłoś problem...

Zgłoś problem techniczny związany z działaniem portalu.

Zgłoś problem